Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dconnexion přichází s klávesnicí pro CAD

Autor článku: 3Dconnexion   

Tags: 3Dconnexion | Hardware | Keyboard Pro | Klávesnice | Numpad

3Dconnexion Keyboard-Pro-with-Numpad US-International-2141Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií na světě ur­če­ných vý­hrad­ně pro práci v CAD apli­ka­cích, pro­jekč­ních pro­gra­mech a 3D pro­stře­dích. Pro­duk­ty op­ti­ma­li­zo­va­né pro více než 300 soft­wa­ro­vých ba­líč­ků po­má­ha­jí lidem na­příč od­vět­ví­mi vy­tvá­řet lepší ná­vrhy efek­tiv­ně­ji.

3D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad Pro byla na­vr­že­na tak, aby uži­va­te­lům umož­ni­la při­způ­so­bit si svá pra­co­viš­tě, zlep­šit dr­že­ní těla a do­sáh­nout bez­pro­blé­mo­vé práce. Vý­sled­kem je sa­mo­zřej­mě i lepší vý­kon­nost.

Klá­ve­sy, které se při­způ­so­bí po­u­ží­va­ným apli­ka­cím

Nová klá­ves­ni­ce je vy­ba­ve­na 12 pro­gra­mo­va­tel­ný­mi klá­ve­sa­mi 3D­con­nexi­on, které au­to­ma­tic­ky roz­po­zná­va­jí ak­tiv­ní apli­ka­ce a umožňují pří­stup k pří­ka­zům spe­ci­fic­kým pro danou apli­ka­ci, což šetří čas a umožňuje uži­va­te­li lépe se sou­stře­dit. Klá­ve­sy jsou také pro­gra­mo­va­tel­né, takže pří­ka­zy lze po­ho­dl­ně při­řa­dit. Pod­po­ru­je všech­ny nej­po­u­ží­va­něj­ší CAD a 3D apli­ka­ce jako SO­LI­DWORKS, CATIA, CREO, Si­e­mens NX, Fusi­on 360, Au­to­CAD, Revit, 3ds Max, Rhino, ZBrush a další. Rov­něž jsou pod­po­ro­vá­ny kan­ce­lář­ské apli­ka­ce jako MS Of­fi­ce a webo­vé pro­hlí­že­če. Po­mo­cí okna na ob­ra­zov­ce je uži­va­tel in­for­mo­ván, které pří­ka­zy jsou při­řa­ze­ny.

3Dconnexion-Keyboard-Pro 3DxKeys OnScreenDisplay US-International-2141

Klá­ve­sy 3D­con­nexi­on s oknem na ob­ra­zov­ce

Lepší kom­fort a pra­cov­ní po­stup

Jako klá­ves­ni­ce plné ve­li­kos­ti se sa­mo­stat­nou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­cí má za­ří­ze­ní menší šířku. Díky tomu lze lépe umís­tit myš nebo pero a do­sáh­nout tak při­ro­ze­něj­ší po­lo­hy těla. De­sig­né­ři a CAD pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­u­ží­va­jí myši velmi in­ten­ziv­ně. Při práci s kon­venč­ní­mi klá­ves­ni­ce­mi s in­te­gro­va­nou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­cí do­chá­zí k ne­při­ro­ze­né­mu otá­če­ní ra­me­ne, pro­to­že kvůli je­jich šířce musí být myš umís­tě­na pří­liš da­le­ko do­pra­va. Vý­zkum uká­zal, že sní­že­né otá­če­ní ra­me­ne spo­je­né s po­u­ží­vá­ním úzké klá­ves­ni­ce – na­pří­klad klá­ves­ni­ce bez nu­me­ric­ké klá­ves­ni­ce – vede k menší sva­lo­vé únavě.

3Dconnexion Ergonomics-Standard-Keyboard-2141 3Dconnexion Ergonomics-Keyboard-Pro-with-Numpad US-INT-2141
Standardní klávesnice umísťují myš příliš daleko doprava. Klávesnice 3Dconnexion Keyboard Pro umožňuje přirozenější polohu ramene a paže.

Během čas­té­ho za­dá­vá­ní čísel lze po­čí­ta­čo­vou myš Cad­Mou­se a nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci Num­pad Pro po­u­ží­vat sou­čas­ně, aniž byste ne­u­stá­le mezi myší a klá­ves­ni­cí pře­sou­va­li ruku. Díky tomu je práce rych­lej­ší a snad­něj­ší.

Snad­né a pre­ciz­ní psaní

3Dconnexion Workflow-Number-Entering Standard-Keyboard-2141 3Dconnexion Workflow-Number-Entering Keyboard-Pro-with-Numpad-US-INT-2141
Standardní klávesnice vyžadují, aby uživatel mezi nimi přecházel. 3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad umož­ňu­je současné použití numerické klávesnice a myši.

 

Klá­ves­ni­ce i pro­gra­mo­va­tel­ná bez­drá­to­vá nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce mají er­go­no­mic­ky tva­ro­va­né kon­káv­ní klá­ve­sy, které od­po­ví­da­jí ko­neč­kům prstů. Je­jich matný po­vrch a za­ob­le­né hrany po­sky­tu­jí pří­jem­ný pocit a přes­nost. Díky po­kro­či­lé nůž­ko­vé tech­no­lo­gii jsou klá­ve­sy sta­bil­ní a kla­dou mi­ni­mál­ní odpor. Klá­ves­ni­ce s opěr­kou celé dlaně a vý­ji­meč­ně ten­kým de­signem může být pro uvol­ně­né a snad­né psaní na stole po­lo­že­na na­plo­cho.
Šif­ro­va­ná bez­drá­to­vá ko­nek­ti­vi­ta mezi klá­ves­ni­cí a nu­me­ric­kou klá­ves­ni­cí až s pěti dal­ší­mi bez­drá­to­vý­mi za­ří­ze­ní­mi 3D­con­nexi­on (např. Spa­ce­Mou­se a Cad­Mou­se) umožňuje uži­va­te­lům udr­žo­vat po­řá­dek na stole a za­bez­pe­če­né spo­je­ní.

Sada ná­stro­jů 3D­con­nexi­on

Sadu ná­stro­jů pro CAD pro­fe­si­o­ná­ly, de­sig­né­ry, gra­fi­ky, uměl­ce a tvůr­ce je vý­sled­kem 20 let spe­ci­a­li­zo­va­né­ho vý­zku­mu a vý­vo­je pro­duk­tů, který je vždy mo­ti­vo­ván zpět­nou vaz­bou od zá­kaz­ní­ků. Ná­stro­je 3D­con­nexi­on na­bí­zí bo­ha­tý výběr pro­duk­tů Spa­ce­Mou­se a Cad­Mou­se a také novou klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad. Kom­bi­na­ce těch­to vyspělých za­ří­ze­ní na­bí­zí plně in­te­gro­va­né pra­cov­ní vy­u­ži­tí v CAD a pro­jekč­ním pro­stře­dí.

 3Dconnexion Desktop-Solution TopView-US-INT-2141

Sada ná­stro­jů 3D­con­nexi­on s 3D myší Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less, klá­ves­ni­cí Key­bo­ard Pro with Num­pad a po­čí­ta­čo­vou myší Cad­Mou­se Pro Wi­re­less

Cena a do­stup­nost

Klá­ves­ni­ce 3D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je na in­ter­ne­to­vých strán­kách 3D­con­nexi­on.com do­stup­ná od 28. září 2021. Od října 2021 je pro­dukt k dis­po­zi­ci i u vy­bra­ných pro­dej­ců za cenu 3292 Kč / 129 EUR (bez DPH).

Informace o produktech 3Dconnexion najdete na 3dconnexion.com.


Mohlo by vás zajímat: