Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dell XPS – elegantní design a spolehlivý výkon

Autor článku: Dell Technologies   

Tags: Dell | Desktop | Hardware | XPS

Dell XPS Desktop-angled white-2146Dell Tech­no­lo­gies při­chá­zí na trh s novým mo­de­lem stol­ní­ho po­čí­ta­če řady XPS. Bude vy­ba­ven 12. ge­ne­ra­cí pro­ce­so­rů Intel, lep­ším sys­té­mem chla­ze­ní a vý­kon­ný­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia Ge­For­ce RTX řady 30 nebo AMD Ra­de­on RX. Může se pochlu­bit také ele­gant­ním de­signem ve dvou ba­rev­ných pro­ve­de­ních – Night Sky a Pla­ti­num Sil­ver.

Nový model, který je téměř o 42 % větší než jeho před­chůd­ce (27 l opro­ti 19 l), při­ná­ší roz­sáh­lou sadu vý­kon­ných tech­no­lo­gií nové ge­ne­ra­ce a ro­bust­něj­ší ar­chi­tek­tu­ru chla­ze­ní.

Nej­no­věj­ší XPS jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­ry Intel Core 12. ge­ne­ra­ce (až i9), gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia Ge­For­ce RTX řady 30 (až 3090) nebo AMD Ra­de­on RX (až 6900 XT) a pa­mě­tí DDR5 nové ge­ne­ra­ce, která pod­po­ru­je až o 50 % vyšší tak­to­va­cí frek­ven­cí než DDR4. Ta­ko­vý výkon snad­no zvlád­ne kre­a­tiv­ní pro­jek­ty i hraní her.

Dell XPS Desktop-internal airflow-2146

Vý­raz­nou změ­nou pro­šla i te­pel­ná ar­chi­tek­tu­ra za­ří­ze­ní, která díky zlep­še­ní prou­dě­ní vzdu­chu ma­xi­ma­li­zu­je výkon a sni­žu­je hluč­nost. Nový XPS Desktop je až o 21 % chlad­něj­ší v zá­tě­ži (při po­u­ži­tí 125W chla­ze­ní), nebo až o 18 % chlad­něj­ší v zá­tě­ži s ka­pa­li­no­vým chla­ze­ním (ve srov­ná­ní s novým 125W chla­ze­ním). A nové ven­ti­lá­to­ry s vy­so­ký­mi otáč­ka­mi (až 5 000 otá­ček za mi­nu­tu) pra­cu­jí efek­tiv­ně­ji při niž­ších otáč­kách, což při­spí­vá k tiš­ší­mu chodu sys­té­mu. Cel­ko­vě je nový stol­ní po­čí­tač v zá­tě­ži o více než 50 % tišší opro­ti před­cho­zím ge­ne­ra­cím.
De­sign je ele­gant­ně a pro­myš­le­ně na­vr­žen tak, aby bez pro­blé­mů za­pa­dl do ja­ké­ho­ko­li pro­stře­dí, stej­ně jako zby­tek ro­di­ny XPS. Do­dá­vá se ve dvou sty­lo­vých ba­rev­ných va­ri­an­tách – svět­lé ce­lo­h­li­ní­ko­vé (Pla­ti­num Sil­ver) a tmavé (Night Sky).

Dostupnost a ceny

Po­čí­tač Dell XPS Desktop bude k dis­po­zi­ci kon­cem le­toš­ní­ho pod­zi­mu a do­dá­ván s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11.


Mohlo by vás zajímat: