Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Monitor EIZO FlexScan EV2485 s USB-C

Autor článku: EIZO   

Tags: 16:10 | Eizo | EV2485 | FlexS­can | Hardware | Monitory | USB-C

EV2485-BK a WT stage-2146Mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2485 vy­u­ží­vá pro nej­mo­der­něj­ší při­po­je­ní vstu­py USB-C upstre­am, Dis­pla­y­Port a HDMI a čtyři porty USB down­stre­am. Při­tom 24­pal­co­vý mo­ni­tor ve for­má­tu 16:10 při­jí­má ob­ra­zo­vý sig­nál, zvuk i data z USB přes roz­hra­ní USB-C a na­pá­jí při­po­je­ná za­ří­ze­ní přes USB. Toto velmi prak­tic­ké ví­ce­ú­če­lo­vé při­po­je­ní zjed­no­du­šu­je rych­lé při­po­je­ní no­te­boo­ku, když uži­va­te­lé po­u­ží­va­jí různé pra­cov­ní sta­ni­ce v kan­ce­lá­ři nebo pře­chá­ze­jí mezi kan­ce­lá­ří a do­má­cí pra­cov­nou.

Dneš­ní no­te­boo­ky mají často ome­ze­né mož­nos­ti při­po­je­ní, což je kom­pro­mi­sem za je­jich lepší pře­nos­nost. Port USB typu C a roz­bo­čo­vač USB na mo­ni­to­ru EV2485 po­sky­tu­jí uži­va­te­lům pří­stup ke čtyřem por­tům USB typu A pro snad­né při­po­je­ní pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní, jako je ex­ter­ní klá­ves­ni­ce, myš, webo­vá ka­me­ra nebo úlož­né za­ří­ze­ní. Port USB typu C navíc po­sky­tu­je na­pá­je­ní mo­der­ním stol­ním po­čí­ta­čům a no­te­boo­kům, takže pro tato za­ří­ze­ní není po­tře­ba další zdroj na­pá­je­ní.
Model EV2485 je ener­ge­tic­ky úspor­ný, er­go­no­mic­ký a spo­leh­li­vý a za­ujme kva­li­tou ob­ra­zu. Má prak­tic­ký bez­rá­meč­ko­vý de­sign, který je es­te­tic­ky vy­tří­be­ný. Kryt je k dis­po­zi­ci v ele­gant­ní černé nebo bílé barvě – ba­rev­ná va­ri­an­ta, která pra­cov­ní pro­stor roz­zá­ří. K dis­po­zi­ci jsou od­po­ví­da­jí­cí ka­be­ly ve stej­né barvě jako ba­rev­né pro­ve­de­ní mo­ni­to­ru. Ovlá­da­cí prvky, sní­mač jasu a re­pro­duk­to­ry jsou in­te­gro­vá­ny do ten­ké­ho před­ní­ho rá­meč­ku. Díky tomu uži­va­tel­sky velmi dobře za­pa­da­jí do de­sig­nu mo­ni­to­ru. Fle­xi­bil­ní sto­jan mo­ni­to­ru EV2485 lze otá­čet, na­tá­čet a na­klá­pět tak, aby to bylo co nej­po­ho­dl­něj­ší pro záda, krk a po­lo­hu při se­ze­ní.
Dis­plej IPS LCD mo­de­lu EV2485 má roz­li­še­ní 1920 × 1200 pi­xe­lů a umožňuje nej­šir­ší po­zo­ro­va­cí úhly. Mo­de­lo­vě ty­pic­ký ma­xi­mál­ní jas je 350 cd/m2. An­ti­re­flex­ní po­vr­cho­vá úpra­va a ří­ze­ní jasu Au­to­Eco­View za­jiš­ťu­jí zob­ra­ze­ní bez od­les­ků, za­tím­co so­fis­ti­ko­va­né hyb­rid­ní ří­ze­ní pod­sví­ce­ní LCD za­jiš­ťu­je obraz bez mi­ho­tá­ní.
Spo­leč­nost EIZO ne­po­u­ží­vá škod­li­vé barvy ani che­mi­ká­lie na vý­ro­bu krytu mo­ni­to­ru ani sto­ja­nu. Mo­ni­tor je rov­něž vy­ro­ben z recyklo­va­ných plas­tů a ma­te­ri­á­lů z udr­ži­tel­ných zdro­jů a je za­ba­len v recyklo­va­tel­ném obalu.

Vlast­nos­ti

  • Do­ko­va­cí funk­ce pro table­ty a no­te­boo­ky díky roz­hra­ní USB-C 3.1 s pře­no­sem sig­ná­lu Dis­pla­y­Port a s na­pá­je­cím vý­ko­nem až 70 W
  • Rá­me­ček tenký pouze 1 mm pro ex­trém­ně kom­pakt­ní a mi­mo­řád­ně pou­ta­vý vzhled
  • Kon­trast 1000:1, jas 350 cd/m², po­zo­ro­va­cí úhel 178°
  • Funk­ce Auto-Eco­View, Eco­View-Index a Eco­View-Op­ti­mi­zer pro nej­vyš­ší úspo­ru ener­gie a op­ti­mál­ní er­go­no­mii
  • Sig­ná­lo­vé vstu­py USB-C (Dis­pla­y­Port Alt Mode), Dis­pla­y­Port, HDMI
  • Čtyři ko­nek­to­ry USB-A pro down­stre­am

Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly FlexS­can, a tedy i pro mo­ni­tor EV2485. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Do­stup­nost

Mo­ni­tor EV2485 je v pro­de­ji od lis­to­pa­du 2021.
Ne­zá­vazná do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 13 765 Kč.

Podrobnější informace o tomto modelu naleznete na webu:

www.eizo.cz/flexscan/ev2485-bk

www.eizo.cz/flexscan/ev2485-wt

 

 


Mohlo by vás zajímat: