Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modulární GNSS přijímač Trimble R750

Autor článku: Trimble   
Úterý, 21 Prosinec 2021 14:46

Tags: GIS | GNSS | Hardware | Přijímač | R750 | Trimble

R750 Application 0174-2151Trim­ble před­sta­vil Trim­ble R750 GNSS Mo­du­lar Re­ce­i­ver, při­po­je­nou zá­klad­no­vou sta­ni­ci pro po­u­ži­tí v ci­vil­ní vý­stav­bě, ge­o­prosto­ro­vých a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích. R750 po­sky­tu­je vy­lep­še­ný výkon zá­klad­no­vé sta­ni­ce a po­sky­tu­je do­da­va­te­lům, ze­měmě­ři­čům a far­má­řům spo­leh­li­věj­ší a přes­něj­ší po­lo­ho­vá­ní na poli. R750 lze po­u­žít k vy­sí­lá­ní ki­ne­ma­tic­kých ko­rek­cí v re­ál­ném čase (RTK) pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí, včet­ně se­is­mic­ké­ho prů­zku­mu, mo­ni­to­ro­vá­ní, ci­vil­ních sta­veb, přes­né­ho ze­mě­děl­ství a dal­ších.

Pří­stup ke všem do­stup­ným sa­te­lit­ním sig­ná­lům po­sky­tu­je lepší výkon a spo­leh­li­vost při po­u­ži­tí s ro­ve­rem Trim­ble Pro­Point Glo­bal Na­vi­gati­on Sa­tel­li­te Sys­tem (GNSS). Pro­Point po­sky­tu­je uži­va­te­lům vy­lep­še­ný výkon v ná­roč­ných pod­mín­kách GNSS s prů­kop­nic­kou sprá­vou sig­ná­lu.
Díky ve­sta­vě­né­mu LTE mo­de­mu může R750 po­sky­to­vat ko­rek­ce přes in­ter­net, což usnadňuje roz­ší­ře­ní do­sa­hu zá­klad­no­vé sta­ni­ce kde­ko­li s po­kry­tím mo­bil­ní sítě. Ve­sta­vě­ný modem také po­sky­tu­je vzdá­le­ný pří­stup a sprá­vu, do­ru­čo­vá­ní e-mai­lo­vých upo­zor­ně­ní a upo­zor­ně­ní a mož­nos­ti pře­no­su dat mezi te­ré­nem a kan­ce­lá­ří. Pro mo­ni­to­ro­va­cí apli­ka­ce po­sky­tu­je R750 přes­né funk­ce pro sta­veb­ní a ge­o­prosto­ro­vé zá­kaz­ní­ky, kteří na­sa­zu­jí au­to­ma­ti­zo­va­né sys­témy. V kom­bi­na­ci s v re­ál­ném čase mo­ni­to­ro­va­cím soft­warem Trim­ble 4D Con­t­rol mohou uži­va­te­lé za­chy­tit vy­so­ko­frekvenč­ní 3D po­zi­ce pro alarm a hlá­še­ní o po­hy­bu. R750 na­bí­zí ně­ko­lik ko­mu­ni­kač­ních metod, které zá­kaz­ní­kům po­sky­tu­jí fle­xi­bi­li­tu při na­sa­zo­vá­ní svého mo­ni­to­ro­va­cí­ho sys­té­mu.

Dostupnost

R750 je nyní k dis­po­zi­ci k ob­jed­ná­ní pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů spo­leč­nos­ti Trim­ble Ge­o­spa­tial, Civil Con­structi­onAgri­cul­tu­re.


Mohlo by vás zajímat: