Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Getac rozšiřuje portfolio jiskrově bezpečných tabletů

Autor článku: Getac   

Tags: ATEX | F110 | Getac | Hardware | IECEx | Odolné tablety

Getac F110G6 02 800-2152Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la 22. pro­sin­ce 2021 uve­de­ní nové ge­ne­ra­ce table­tu F110-EX, sku­teč­ně bez­peč­né verze svého vý­kon­né­ho a zá­ro­veň vše­stran­né­ho plně odol­né­ho table­tu F110, ur­če­né­ho pro pro­fe­si­o­ná­ly pra­cu­jí­cí v pro­stře­dí s ne­bez­pe­čím vý­buchu ATEX a IECEx zóny 2/22. Getac Tak nyní nabízí va­ri­an­ty pro pro­stře­dí ATEX a IECEx u tří ze svých odol­ných table­tů s Win­dows – UX10-EX, F110-EX a K120-EX – pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí di­gi­tál­ně trans­for­mo­vat klí­čo­vé aspek­ty svého pro­vo­zu.

Silný výkon

Model F110-EX se může pochlu­bit stej­ně vý­kon­ný­mi spe­ci­fi­ka­ce­mi jako ne­dáv­no před­sta­ve­ná nová ge­ne­ra­ce mo­de­lu F110. Mezi jeho funk­ce patří pro­ce­sor Intel Core 11. ge­ne­ra­ce s in­te­gro­va­nou gra­fi­kou Iris Xe, vý­cho­zí úlo­žiš­tě PCIe NVMe SSD, WLAN Wi-Fi 6 pro 3x vyšší rych­lost pře­no­su dat opro­ti před­cho­zím ge­ne­ra­cím, Blu­e­to­o­th 5.2 a 4G LTE WWAN. In­te­gro­va­ný port Thun­der­boltTM 4 po­sky­tu­je při­po­je­ní 40 Gb/s pro roz­ší­ře­né mož­nos­ti kom­plex­ní­ho ře­še­ní, za­tím­co 11,6" ob­ra­zov­ka Lu­mi­Bond 2.0 na­bí­zí vý­ji­meč­ný jas (1000 nitů) a či­tel­nost za ja­ké­ho­ko­liv po­ča­sí

Jis­kro­vě bez­peč­ný de­sign

Kromě toho je model F110-EX vy­ba­ven řadou jis­kro­vě bez­peč­ných kon­strukč­ních prvků, díky nimž splňuje přís­né cer­ti­fi­kač­ní normy ATEX a IECEx pro po­u­ži­tí v ne­bez­peč­ném pro­stře­dí zóny 2/22. Patří mezi ně pry­žo­vé kryty vo­di­cích ko­lí­ků a ex­po­no­va­ných ko­vo­vých částí, uza­vře­né ko­nek­to­ry a ochra­na stí­ně­ní. To vše po­má­há eli­mi­no­vat ri­zi­ko elek­tric­ké­ho jis­kře­ní, jež by mohlo ve vý­buš­ném pro­stře­dí způ­so­bit vzní­ce­ní.

Kon­struk­ce ro­bust­ní od zá­kla­du

Stej­ně jako všech­na za­ří­ze­ní Getac je i model F110-EX ro­bust­ní od zá­kla­du. Cer­ti­fi­ka­ce MIL-STD-810H a IP66, odol­nost proti pádu ze čtyř stop během po­u­ží­vá­ní a roz­sah pro­voz­ních tep­lot od -21 °C do +60 °C – to vše za­jiš­ťu­je ještě bez­peč­něj­ší pro­voz a po­má­há op­ti­ma­li­zo­vat pro­duk­ti­vi­tu uži­va­te­le.

Ide­ál­ní ře­še­ní pro ne­bez­peč­né pra­cov­ní pro­stře­dí

Díky sta­bil­ní­mu vý­ko­nu, kom­pakt­ním roz­mě­rům a jis­kro­vě bez­peč­né­mu pro­ve­de­ní je model F110-EX ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­ná­ly pra­cu­jí­cí v ná­roč­ných, po­ten­ci­ál­ně ne­bez­peč­ných pro­stře­dích, na­pří­klad v tě­žeb­ním, rop­ném a ply­ná­ren­ském, che­mic­kém nebo vý­rob­ním prů­mys­lu. Níže je uve­de­na řada mož­ných způ­sobů vy­u­ži­tí:

  • Těžba – Bez­peč­nost­ní in­spek­ce důl­ních ša­chet

Bez­peč­nost hraje vel­kou roli v důl­ních pro­vo­zech, kde může po­ten­ci­ál­ní pří­tom­nost hoř­la­vých plynů nebo pra­chu před­sta­vo­vat velký pro­blém. Díky jis­kro­vě bez­peč­né kon­struk­ci, ši­ro­ké­mu roz­sa­hu pro­voz­ních tep­lot, velké spo­leh­li­vos­ti a dlou­hé ži­vot­nos­ti ba­te­rie je model F110-EX ide­ál­ní pro klí­čo­vé úkoly, jako je kon­t­ro­la důl­ních ša­chet. Po­má­há tak za­jis­tit bez­peč­nost pra­cov­ní­ků při pl­ně­ní je­jich po­vin­nos­tí.

  • Ropa a plyn – Prů­zkum a sběr dat v místě těžby

Sběr a ana­lý­za di­gi­tál­ních dat jsou klí­čo­vou sou­čás­tí mo­der­ních rop­ných a ply­ná­ren­ských pro­vo­zů, pro­to­že po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat pro­duk­ti­vi­tu, řídit ak­ti­va a před­chá­zet ne­plá­no­va­ným od­stáv­kám. 11,6" ob­ra­zov­ka či­tel­ná na slun­ci, vo­li­tel­ná čteč­ka čá­ro­vých kódů/RFID, webo­vá ka­me­ra s roz­li­še­ním FHD a zadní ka­me­ra 8MP usnadňují mo­de­lu F110-EX sběr dat v te­ré­nu, vo­li­tel­ná GPS a efek­tiv­ní mož­nos­ti při­po­je­ní zase umožňují rych­lé a snad­né ode­sí­lá­ní/pří­jem in­for­ma­cí ze vzdá­le­ných míst.

  • Vý­ro­ba – mo­ni­to­ro­vá­ní che­mic­kých a far­ma­ceu­tic­kých pro­vo­zů

Che­mic­ká a far­ma­ceu­tic­ká vý­ro­ba může být ná­roč­ná na IT vy­ba­ve­ní. V mnoha za­ří­ze­ních navíc mohou pře­sta­vo­vat další ri­zi­ko vý­buš­né plyny nebo prach. Vy­so­ká spo­leh­li­vost a účin­ná ko­nek­ti­vi­ta mo­de­lu F110-EX po­má­ha­jí za všech okol­nos­tí ma­xi­ma­li­zo­vat pro­voz­ní efek­ti­vi­tu, jeho jis­kro­vě bez­peč­ná tech­no­lo­gie zase chrá­ní za­měst­nan­ce před ne­bez­pe­čím vý­buchu v pro­stře­dí ATEX a IECEx zóny 2/22.

Na no­te­book F110-EX se také vzta­hu­je tří­le­tá cel­ko­vá zá­ru­ka spo­leč­nos­ti Getac, jejíž stan­dard­ní verze po­krý­vá i ná­hod­né po­ško­ze­ní. Tato nad­stan­dard­ní zá­ru­ka po­má­há zá­kaz­ní­kům udr­žet pro­voz­ní efek­ti­vi­tu tím, že se je­jich za­ří­ze­ní rych­le vrátí do pro­vo­zu bez obav z dal­ších ná­kla­dů nebo del­ší­ho vý­pad­ku v pří­pa­dě ne­o­če­ká­va­né udá­los­ti.


Mohlo by vás zajímat: