Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak pro sebe najít tu správnou 3D tiskárnu

Autor článku: 3D Systems   

Tags: 3D Systems | 3D tiskárny | Materiály | Průvodce | výběr

3DPrintersBuyersGuide-2207V našem rych­lém světě po­tře­bu­je­te správ­né ná­stro­je, abys­te udr­že­li krok s kon­ku­ren­cí a pře­ko­na­li ji. Mít ve své vý­ba­vě ná­stro­je pro 3D tisk je trans­for­mač­ní a 3D tis­kár­ny spo­leč­nos­ti 3D Sys­tems na­bí­ze­jí vý­ho­dy v každé fázi – od po­čá­teč­ní­ho kon­cep­tu až po fi­nál­ní vý­ro­bu. Jak ale vy­brat tu správ­nou 3D tis­kár­nu pro svoje pod­ni­ká­ní a cíle? Nej­dů­le­ži­těj­ším kro­kem při vý­bě­ru správ­né tech­no­lo­gie 3D tisku je iden­ti­fi­ka­ce va­šich spe­ci­fic­kých po­ža­dav­ků.

Stáh­ně­te si Prů­vod­ce ku­pu­jí­cí­ho tis­kár­ny a zjis­tě­te, jaká kri­té­ria vý­ko­nu 3D tisku po­tře­bu­je­te k vý­bě­ru správ­né­ho stro­je.

Co mů­že­te vy­tisk­nout ve 3D?

Ať už chce­te tisk­nout z plas­tů nebo kovů, 3D Sys­tems má ma­te­ri­á­ly, které od­po­ví­da­jí vašim po­tře­bám. Od te­pel­né odol­nos­ti až po bi­o­kom­pa­ti­bil­ní schop­nos­ti, mů­že­te svůj pro­jekt při­způ­so­bit správ­ným ma­te­ri­á­lům. Máte zájem do­zvě­dět se více o plas­tech? Stáh­ně­te si Prů­vod­ce ku­pu­jí­cí­ho plas­to­vý­mi ma­te­ri­á­ly.

Uva­žu­je­te o Di­rect Metal Prin­tingu? Ob­jev­te vý­ho­dy tisku bez pod­pěr sle­do­vá­ním No­Sup­ports – webi­ná­ře na vy­žá­dá­ní.


Mohlo by vás zajímat: