Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové monitory Dell s technologií IPS Black

Autor článku: Dell Technologies   
Čtvrtek, 31 Březen 2022 23:53

Tags: Dell | Grafika | Hardware | IPS Black | Monitory | Ul­tra­Sharp

Dell UltraSharp U3223QE-2213V rámci jar­ní­ho před­sta­ve­ní ino­vo­va­né­ho port­fo­lia pro­duk­tů Dell Tech­no­lo­gies uvádí na trh nové mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 3227 4K USB-C Hub, které ocení zejmé­na kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé vy­ža­du­jí­cí špič­ko­vou kva­li­tu ob­ra­zu. Jedná se o první mo­ni­to­ry na světě vy­ba­ve­né tech­no­lo­gií IPS Black, která po­sky­tu­je vy­so­ký kon­trast, hlu­bo­kou čer­nou barvu a lepší po­zo­ro­va­cí úhly, které zlep­ší práci na­pří­klad při po­u­ží­vá­ní dvou mo­ni­to­rů.

Spo­leč­ně s mo­ni­to­rem Dell Ul­tra­Sharp 30 USB-C Hub s po­mě­rem stran 16:10 na­bí­zí mo­ni­to­ry ši­ro­ké ba­rev­né po­kry­tí, řadu portů pro při­po­je­ní za­ří­ze­ní a také tech­no­lo­gii Com­fort­View Plus. Ta umožňuje věrné zob­ra­ze­ní barev a zá­ro­veň sni­žu­je vy­za­řo­vá­ní mod­ré­ho svět­la. Oči uži­va­te­le tak nejsou tolik na­má­há­ny ani při dlou­ho­do­bém sle­do­vá­ní ob­ra­zov­ky.

Dell UltraSharp U2723QE-lifestyle a U3023E-2213

Ceny a dostupnost

  • monitory Dell UltraSharp 3227 4K USB-C Hub (U3223QE/U2723QE), již dostupné, cena: 1149,99 $ a 724,99 $
  • monitor Dell UltraSharp 30 USB-C Hub (U3023E), již dostupný, cena: 1049,99 $


     


Mohlo by vás zajímat: