Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vertikální ergonomická myš Logitech Lift

Autor článku: Logitech   

Tags: Ergo | Ergo Lab | Hardware | Lift | Logitech | Myši

Logi Lift Graphite-2216Lo­gi­tech před­sta­vil ver­ti­kál­ní bez­drá­to­vou er­go­no­mic­kou myš Lift, která při­spí­vá ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a sní­že­ní únavy při dlou­hém se­ze­ní u pra­cov­ní­ho stolu. Lí­bi­vý de­sign s při­ro­ze­ný­mi tvary pro malé až střed­ně velké ruce se do­dá­vá ve třech ba­rev­ných pro­ve­de­ních: rů­žo­vé, sme­ta­no­vé a gra­fi­to­vé. Gra­fi­to­vá myš je v Se­ver­ní Ame­ri­ce a Ev­ro­pě k do­stá­ní také ve verzi pro le­vá­ky.

Nová er­go­no­mic­ká myš Lo­gi­tech Lift bude v České re­pub­li­ce k dis­po­zi­ci od 25. dubna 2022 za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 1999 Kč.

Ver­ti­kál­ní er­go­no­mic­ká myš Lift je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do řady Ergo spo­leč­nos­ti Lo­gi­tech a po­tvr­zu­je její snahu na­vr­ho­vat pro­duk­ty podle vě­dec­kých po­znat­ků a s ohle­dem na po­tře­by lidí. Během peč­li­vé­ho vý­vo­je pro­šla také ně­ko­li­ka koly uži­va­tel­ské­ho tes­to­vá­ní, na kte­rém se po­dí­le­la la­bo­ra­toř Ergo Lab Lo­gi­te­chu, a zís­ka­la schva­lo­va­cí ra­zít­ko od před­ních er­go­no­mic­kých in­sti­tu­cí.

Logi LIFT-2216

Tato kom­pakt­ní myš má spous­tu před­nos­tí a špič­ko­vých funk­cí k zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a zá­ro­veň za­jiš­ťu­je mi­mo­řád­ný kom­fort při práci za sto­lem. Díky měk­ké­mu gu­mo­vé­mu po­vrchu a po­ho­dl­né opěr­ce pro palec ne­bu­dou uži­va­te­lé s men­ší­ma ruka­ma po­ci­ťo­vat ná­ma­hu ani po mno­ha­ho­di­no­vé práci. Kon­struk­ce této myši se sklo­nem 57 ° umožňuje pra­vá­kům i le­vá­kům uvol­ně­ný úchop, sni­žu­je tlak na zá­pěs­tí a zá­ro­veň pod­po­ru­je při­ro­ze­něj­ší dr­že­ní před­lok­tí. Tiché mag­ne­tic­ké ko­leč­ko Smar­tWhe­el na­bí­zí přes­ný pohyb po jed­not­li­vých řád­cích i rych­lé pro­chá­ze­ní dlou­hých do­ku­men­tů. Myš Lift se dá snad­no a rych­le bez­drá­to­vě při­po­jit ve Win­dows, macOS, Linux, Chro­me OS, iPa­dOS a An­dro­i­du pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Blu­e­to­o­th Low Ener­gy nebo za­bez­pe­če­né­ho USB při­jí­ma­če Logi Bolt. S apli­ka­cí Lo­gi­tech Flow si do­ká­že uži­va­tel udr­žet ce­lo­den­ní sou­stře­dě­ní a jed­no­du­še pra­co­vat až na 3 za­ří­ze­ních s růz­ný­mi ope­rač­ní­mi sys­témy.

Udr­ži­tel­ná kon­struk­ce myši Lift při­spí­vá k ce­lo­svě­to­vé snaze o eko­lo­gic­kou pro­duk­ci. Lo­gi­tech na­vr­hu­je svoje vý­rob­ky tak, aby dobře slou­ži­ly uži­va­te­lům a zá­ro­veň měly mi­ni­mál­ní ne­ga­tiv­ní dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí. Proto je část plas­to­vých dílů myši Lift vy­ro­be­na z recyklo­va­né­ho plas­tu (PCR), jehož podíl činí 70 % u gra­fi­to­vé a 54 % u rů­žo­vé a sme­ta­no­vé ba­rev­né verze. Pro­gram pro vy­u­ží­vá­ní PCR v Lo­gi­te­chu po­si­lu­je zá­va­zek této znač­ky kon­stru­o­vat pro­duk­ty s ohle­dem na udr­ži­tel­nost a za­jiš­ťu­je, že plas­ty z vy­řa­ze­né spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky na­jdou další vy­u­ži­tí. Vý­sled­kem ny­něj­ší snahy o roz­ši­řo­vá­ní to­ho­to zá­vaz­ku je, že při­bliž­ně 65 % myší a klá­ves­nic v nej­šir­ším port­fo­liu Lo­gi­te­chu ob­sa­hu­je ur­či­tý podíl PCR a že nově uvá­dě­né vý­rob­ky budou po­u­ží­vat PCR všude, kde to bude možné. Všech­ny pro­duk­ty Lo­gi­tech, včet­ně myši Lift, mají cer­ti­fi­kát jako uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní.
Více in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti Lo­gi­tech a je­jích pro­duk­tech mů­že­te zís­kat na webo­vých strán­kách www.logitech.com.


Mohlo by vás zajímat: