Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový skener eviXscan 3D Quadro+ nyní na trhu

Autor článku: Evatronix   

Tags: 3D Quadro+ | 3D ske­ne­ry | Con­t­rol | Eva­t­ro­nix | evi­Xs­can | Stutt­gar­t

quadro-4-2223Od­dě­le­ní vý­zku­mu a vý­vo­je spo­leč­nos­ti Evatronix se za­mě­řu­je na návrh ske­ne­rů, které splňují po­tře­by zá­kaz­ní­ků. V po­sled­ních le­tech je vě­no­vá­na po­zor­nost ros­tou­cí po­ptáv­ce trhu po mo­de­lech ske­ne­rů s co nej­šir­ším spek­trem po­u­ži­tí. První ske­ner se dvěma ske­no­va­cí­mi roz­sa­hy HD Quadro byl vy­vi­nut v roce 2017. Ske­ner měl přes­ný vnitř­ní roz­sah ur­če­ný pro ske­no­vá­ní ma­lých dílů a de­tai­lů.

Na dru­hou stra­nu jeho vněj­ší roz­sah s mno­hem vět­ším pra­cov­ním polem umož­ňo­val rych­lej­ší ske­no­vá­ní ob­rob­ku. Vzhle­dem k tomu, že se tech­no­lo­gie 3D ske­no­vá­ní vy­ví­je­la a zá­kaz­ní­ci po­ža­do­va­li větší přes­nost, vy­tvo­řil kon­strukč­ní tým nový model ske­ne­ru se dvěma roz­sa­hy.

Quadro+ je proto zcela nový dvou­pásmo­vý ske­ner, který byl na­vr­žen od zá­kla­du. Na­hra­zu­je před­cho­zí velmi úspěš­ný dvou­pásmo­vý ske­ner HD Quadro.

Dva sní­ma­cí roz­sa­hy jsou nej­dů­le­ži­těj­ší uni­ver­zál­ní funk­cí Quadro+. Umožňují jak přes­né mě­ře­ní ma­lých dílů s velmi vy­so­kou přes­nos­tí, tak rych­lé mě­ře­ní ge­o­me­t­rie vel­kých ob­jek­tů. Vnitř­ní roz­sah pří­stro­je umožňuje efek­tiv­ně ske­no­vat ob­jek­ty o ve­li­kos­ti 120 až 450 mm. V pří­pa­dě vněj­ší­ho roz­sa­hu je do­po­ru­če­ná ve­li­kost ske­no­va­ných ob­jek­tů od 250 do 1000 mm.
Změna roz­sa­hu ske­no­vá­ní se pro­vá­dí v soft­wa­ru a po změně roz­sa­hu není nutná žádná re­ka­lib­ra­ce. Pokud navíc máte k dis­po­zi­ci skeny ze dvou růz­ných ske­no­va­cích roz­sa­hů s Quadro+, mů­že­te je po­mo­cí nej­no­věj­ší­ho soft­wa­ru pro ske­no­vá­ní evi­Xs­can 3D Suite 2.8 spo­jit. Toto ře­še­ní umožňuje vý­raz­ně urych­lit práci při mě­ře­ní ob­jek­tů, kde ně­kte­ré díly vy­ža­du­jí ske­no­vá­ní ve vy­so­kém roz­li­še­ní, které není nutné při ske­no­vá­ní ji­ných částí ob­jek­tu.

quadro-3-2223

Quadro+ je vy­ba­ven ka­me­ra­mi s vy­so­kým roz­li­še­ním: 9 Mpix pro vněj­ší roz­sah a 12 Mpix pro vnitř­ní roz­sah. Díky po­u­ži­tí kamer s mo­der­ní­mi ma­ti­ce­mi v kom­bi­na­ci s vy­so­ce kva­lit­ní­mi ob­jek­ti­vy s níz­kou úrov­ní zkres­le­ní do­sa­hu­je ske­ner ve vnitř­ním roz­sa­hu až 350 ptk/mm². Pří­stroj má nový pro­jek­tor vy­ba­ve­ný zdro­jem mod­ré­ho LED svět­la v tech­no­lo­gii DLP umožňující zís­kat obraz s roz­li­še­ním 1080p. Nízká vl­no­vá délka mod­ré­ho svět­la umožňuje lepší fil­tra­ci okol­ní­ho šumu.

Také vněj­ší vzhled ske­ne­ru byl ob­no­ven. Kryt no­vé­ho ske­ne­ru Quadro+ je va­ku­o­vě od­li­tý, takže je vý­raz­ně lehčí než hli­ní­ko­vý kryt před­cho­zí­ho mo­de­lu. Díky tomu může pra­co­vat s vět­ším po­čtem ro­bo­tů a ko­bo­tů.
Cel­ko­vě Quadro+ uspo­ko­jí i toho nej­ná­roč­něj­ší­ho zá­kaz­ní­ka, pro­to­že efek­tiv­ně zís­ká­vá data z mě­ře­ní ob­jek­tů s ši­ro­kým roz­sa­hem roz­mě­rů. Díky dvěma ve­sta­vě­ným sní­ma­cím roz­sa­hům může Quadro+ efek­tiv­ně na­hra­dit dvě sa­mo­stat­ná za­ří­ze­ní s růz­ný­mi roz­sa­hy. Po­ří­ze­ní jed­no­ho uni­ver­zál­ní­ho za­ří­ze­ní je ce­no­vě vý­hod­něj­ší než nákup dvou ske­ne­rů s růz­ný­mi pra­cov­ní­mi ob­last­mi, což se při vý­bě­ru za­ří­ze­ní vy­pla­tí zvá­žit.

Pro apli­ka­ce, kde chce­te rych­le na­ske­no­vat díl s co nejmen­ším po­čtem skenů, po­u­ži­je­me vněj­ší roz­sah. Na­o­pak tam, kde jsou kla­de­ny vy­so­ké po­ža­dav­ky na přes­nost a roz­li­še­ní, se hodí vnitř­ní roz­sah. Mož­nost kom­bi­no­vat mrač­na bodů ze dvou roz­sa­hů vý­raz­ně roz­ši­řu­je roz­sah apli­ka­cí to­ho­to ske­ne­ru. Velmi vy­so­ká uni­ver­zál­nost ske­ne­ru Quadro+ jej před­ur­ču­je pro apli­ka­ce, jako jsou vý­rob­ní linky, kde jej lze snad­no in­te­gro­vat s ro­bo­ty.
Quadro+ je pod­po­ro­ván čet­ným pří­slu­šen­stvím, které usnad­ňu­je ske­no­vá­ní.