Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Samsung rozšiřuje profesionální řadu monitorů ViewFinity

Autor článku: Samsung   
Středa, 22 Červen 2022 08:31

Tags: Film | Fotografie | Grafika | Hardware | Monitory | S80PB | Samsung | View­Fi­ni­ty

ViewFinity S8-2225Sam­sung Electro­nics před­sta­vil nový mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 (mo­de­lo­vé číslo S80PB) s vy­so­kým roz­li­še­ním pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí v kre­a­tiv­ních obo­rech. Ocení ho zejmé­na fil­ma­ři, fo­to­gra­fo­vé, gra­fi­ci apod. View­Fi­ni­ty je nová řada mo­ni­to­rů Sam­sung s vy­so­kým roz­li­še­ním, u nichž Sam­sung hodlá i na­dá­le po­sou­vat laťku kva­li­ty stále výše. Mo­ni­tor Sam­sung View­Fi­ni­ty S8 bude do­stup­ný v České re­pub­li­ce za­čát­kem čer­ven­ce 2022 ve dvou ve­li­kos­tech.

Jeho do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena je 18 990 Kč v pří­pa­dě úh­lo­příč­ky 32" a 13 990 Kč v pří­pa­dě úh­lo­příč­ky 27".

Sam­sung View­Fi­ni­ty S8 je k dis­po­zi­ci ve dvou ver­zích s úh­lo­příč­kou 32 a 27 palců, tedy 82 a 69 cm. V sou­čas­né době se jedná o dvě nej­ob­lí­be­něj­ší ve­li­kost­ní va­ri­an­ty. Mezi hlav­ní před­nos­ti patří UHD roz­li­še­ní, ši­ro­ký gamut (ba­rev­ná pa­le­ta) po­krý­va­jí­cí 98 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI-P3 a stan­dard Video Electro­nics Stan­dards As­so­ci­ati­on (VESA) Dis­pla­yHDR 600, což zna­me­ná větší ba­rev­né rozpě­tí, přes­nost a lepší zob­ra­ze­ní de­tai­lů. Díky pro­fe­si­o­nál­ní to­vár­ní ka­lib­ra­ci a vy­spě­lé­mu IPS pa­ne­lu zob­ra­zí mo­ni­tor až mi­li­ar­du barev v do­ko­na­lé kva­li­tě se špič­ko­vým kon­tras­tem i v nej­ná­roč­něj­ších pro­jek­tech a apli­ka­cích.

Kromě toho ob­dr­žel mo­ni­tor Sam­sung View­Fi­ni­ty S8 i cer­ti­fi­kát PAN­TO­NE Va­li­da­ted od re­no­mo­va­né or­ga­ni­za­ce PAN­TO­NE, což po­tvr­zu­je, že nový model přes­ně zob­ra­zí více než 2000 jed­not­li­vých ba­rev­ných od­stí­nů a také 110 od­stí­nů pleti, nově při­da­ných do vzor­ní­ku PAN­TO­NE Skin­To­ne Guide.

Panel je krytý mat­nou vrst­vou, díky níž mo­ni­tor ne­tr­pí žád­ný­mi od­les­ky i bez slu­neč­ní clony – prá­vem za to zís­kal jako první model na světě cer­ti­fi­kát Glare Free or­ga­ni­za­ce UL. K dal­ším před­nos­tem patří ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí úhel ve vo­do­rov­ném i svis­lém směru. I díky němu ob­dr­žel mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 cenu In­no­vati­on Award Ho­no­ree v ka­te­go­rii po­čí­ta­čo­vých pe­ri­fé­rií a pří­slu­šen­ství na le­toš­ním roč­ní­ku ve­letr­hu CES 2022 v ame­ric­kém Las Vegas.

Sam­sung při vý­ro­bě mo­ni­to­ru po­u­žil nově vy­vi­nu­tý ma­te­ri­ál, vy­ro­be­ný čás­teč­ně z recyklo­va­né­ho plas­to­vé­ho od­pa­du z oce­á­nu. Naplňuje tím své od­hod­lá­ní vy­u­ží­vat u zob­ra­zo­va­cích za­ří­ze­ní více recyklo­va­ných plas­tů než v roce 2021 a zmen­šit tím i svou eko­lo­gic­kou stopu. Tech­no­lo­gie Eco Sa­vings Plus navíc sni­žu­je jas pi­xe­lů v části ob­ra­zu s čer­nou bar­vou, čímž se cel­ko­vá spo­tře­ba mo­ni­to­ru sni­žu­je až o 10 %. I za to ob­dr­žel mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 cer­ti­fi­kát TCO, udí­le­ný za spl­ně­ní po­ža­dav­ků pro spo­le­čen­skou i eko­lo­gic­kou udr­ži­tel­nost a za při­spě­ní k cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ce.

Kva­li­tu mo­ni­to­ru View­Fi­ni­ty S8 pod­tr­hu­jí i další funk­ce. Lze jej po­u­žít jako je­di­ný mo­ni­tor pro více po­čí­ta­čů, což může doma i v kan­ce­lá­ři vý­raz­ně usnad­nit práci. Je­di­ný kabel USB-C umožňuje pře­nos ob­ra­zu a dat rych­los­tí až 10 Gb/s, k rych­lé­mu in­ter­ne­to­vé­mu při­po­je­ní slou­ží ether­ne­to­vý port, do­bí­je­ní má výkon až 90 W. Pro­ve­de­ní ve stan­dar­du VESA s na­klá­pě­ním, otá­če­ním i stře­do­vým klou­bem zna­me­ná ma­xi­mál­ně účel­né vy­u­ži­tí pro­sto­ru. Od or­ga­ni­za­ce TÜV Rhe­in­land zís­kal mo­ni­tor oce­ně­ní za re­ži­my In­tel­li­gent Eye Care a Eye Saver (ochra­na očí), za sys­tém Adap­ti­ve Pictu­re (vy­ni­ka­jí­cí obraz v ja­kém­ko­li pro­stře­dí) a za tech­no­lo­gii Flic­ker Free zabraňující mi­ho­tá­ní ob­ra­zu.

Do řady View­Fi­ni­ty patří kromě no­vé­ho mo­de­lu S8 i devět dal­ších typů s roz­li­še­ním QHD či vyš­ším – mo­de­ly pro rok 2022 (S80PB, S61B) a pro rok 2021 (S95UA, S80UA, S80A, S70A, S65UA, S60UA, S60A).

Technické specifikace

MODEL S80PB
Displej Uhlopříčka 32”, 27’’ (82, 69 cm)
Rozlišení 3840 x 2160 (UHD)
Typ panelu IPS
Gamut (rozsah DCI) DCI-P3 98 %
HDR 32’’ - HDR600, 27’’ - HDR400
Max. jas (typická hodnota) 32’’ - 600 cd/㎡, 27’’ - 400 cd/㎡
Odezva 5 ms (GtG)
Poměr kontrastu 1000:1 (typická hodnota)
Pozorovací úhel 178° (vodorovný) / 178° (svislý)
Podpora barev (16,7 mil /1 mld) Max 1,07 mld
Funkce Režim Intelligent Eye care Adaptive Picture / režim Eye Saver / Flicker Free
Picture-In-Picture Ano
Picture-By-Picture Ano
Typ stojanu HAS (Height Adjustable Stand)
Výklopná / Otočná / Kloubová konstrukce Ano
Držák na stěnu 100×100
Rozhraní Konektivita 1 Display Port / 1 HDMI / 1 USB-C / USB Hub 3.0 (3 Dn)
Ethernet (LAN) 1 EA
Certifikace UL (protiodleskové provedení) Ano
PANTONE Ano (PANTONE Validated, PANTONE SkinTone Validated)
TÜV Ano ( GS / Low Blue Light / Flicker free )
TCO 9.0 Ano
EPEAT Ano
Energy Star Ano

Další informace včetně dostupnosti na lokálních trzích: displaysolutions.samsung.com.

 

 


Mohlo by vás zajímat: