Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sharp/NEC uvedl na trh nový 86“ LCD interaktivní displej PN-L862B

Autor článku: Sharp/NEC   
Pondělí, 05 Září 2022 23:16

Tags: BIG PAD L2B | Displeje | Hardware | Sharp PN | Sharp/NEC

Sharp-NEC-Display-Solutions PN-Lxx2B-2236In­te­li­gent­ní in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je řady BIG PAD L2B kom­bi­nu­jí sku­teč­né „čtení a psaní se 4K roz­li­še­ním“ a in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ský zá­ži­tek z „psaní perem na papír“ s tech­no­lo­gií Zero Bon­ding a Pre­ci­si­on­Touch od spo­leč­nos­ti Sharp. Jeden ko­nek­tor USB-C zjed­no­du­šu­je vstup, při­po­je­ní za­ří­ze­ní a přímé za­há­je­ní spo­leč­né práce.

Řada BIG PAD L2B je rov­něž vy­ba­ve­na in­te­gro­va­ným po­čí­ta­čem An­dro­id PC s ta­bu­lí, re­ži­mem pře­krý­va­jí­cí­ho se psaní a funk­cí bez­drá­to­vé­ho sdí­le­ní ob­ra­zov­ky, jakož i od­stupňova­ným za­bez­pe­če­ním, které po­mo­hou zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu uži­va­te­lů.
Řada BIG PAD L2B je ide­ál­ní vol­bou pro rušná kan­ce­lář­ská pro­stře­dí, za­se­da­cí a kon­fe­renč­ní míst­nos­ti, ško­le­ní vy­ža­du­jí­cí ovlá­dá­ní s rych­lou ode­zvou a in­te­li­gent­ní in­te­gro­va­né ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci. Pod­po­ru­je efek­tiv­ní sku­pi­no­vou tý­mo­vou práci, pro­sa­zu­je sdí­le­ní ná­pa­dů a po­má­há po­sky­to­vat skvě­lé pre­zen­ta­ce a do­sa­ho­vat lep­ších vý­sled­ků se­tká­ní.

V řadě Sharp PN jsou vy­rá­bě­ny do­ty­ko­vé dis­ple­je ve ve­li­kos­tech 43“–50“–5“–70“–75“–86“.

Videoprezentace dotykových displejů Sharp řady PN.

Technické parametry

Technologie panelu IPS s přímým LED podsvícením
Rozlišení 3840 × 2160
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm] 1895 × 1066
Provozní hodiny 16/7
Velikost obrazovky [palce/cm] 86 / 217,4
Aspect Ratio 16:9
Jas [cd/m²] 350
Kontrastní poměr (typ.) 1200:1
Pozorovací úhly [°] 178 / 178 (kontrastní poměr > 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms] 8
Podporování orientace Na šířku

Sklo

Typ Tepelně tvrzené antireflexní sklo; zero-bonding
Tloušťka [mm] 3,4
Haze Level [%] 3 ~ 8
Tvrdost [H] ≥ 8

Konektivita

Analogový video vstup 1 × VGA
Digitální video vstup 1 × USB-C (s HDCP, 65 W); 3 × HDMI (HDCP)
Analogový audio vstup 1 × 3,5 mm jack
Ovládání vstupu LAN 100Mbit; RS232
Input Data 1 × USB 2.0 (Type-A); 2 × USB 3.0 (Type-B); 4 × USB 3.0 (Type-A)
Analogový video výstup 1 × 3,5 mm konektor
Ovládání výstupu RS232

Vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství

Acti­ve Colla­bo­rati­on Soun­dbar s ka­me­rou PN-ZCMS1, OPS vý­po­čet­ní mo­du­ly, po­jízd­né sto­ja­ny, uni­ver­zál­ní ná­stěn­né mon­táž­ní kity a další.

Dostupnost a distribuce produktů

Produkty je možné zakoupit v síti CZ/SK Sharp/NEC distributorů nebo dealerů AT Computer, eDsystem CZ i SK, SWS, Impromat a Nowatron Elektronik.
Hlavním distributorem pro SK je společnost eDsystem SK – www.edsystem.sk.

3 roky záruka výrobce

Sharp/NEC po­sky­tu­je tří letou zá­ru­ku ve standardu, lze přikoupit rozšířenou záruku výrobce až na 5 let.
Výrobce tak nabízí nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví produktů.
Sharp/NEC po­sky­tu­je na své výrobky službu SERVICE PLUS – závazek kvality.


Mohlo by vás zajímat: