Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE představuje cenově dostupné 3D tiskárny kovů

Autor článku: MCAE Systems   
Pátek, 30 Září 2022 15:03

Tags: 3D tiskárny | MCAE Systems | Tisk kovů | Xact Metal | XM300G

300G Render-2239Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že její part­ner Xact Metal uved­l ce­no­vě do­stup­né, střed­ně velké ko­vo­vé 3D tis­kár­ny XM300G na IMTS 2022 v Chi­ca­gu, Il­li­no­is s cílem při­nést ce­no­vě do­stup­ný ko­vo­vý 3D tisk malým a střed­ním spo­leč­nos­tem a de­cen­t­ra­li­zo­vat ko­vo­vý 3D tisk. S cenou od 200 000 do­la­rů je řada tis­ká­ren XM300G ide­ál­ní pro vý­ro­bu vel­ké­ho množ­ství dílů nebo tisk vel­kých dílů, kde je rych­lost tisku kri­tic­ká.

Po­sta­ve­no na plat­for­mě mul­ti­la­se­ro­vé tis­kár­ny XM200G je před­sta­ve­ní XM300G dal­ším pří­kla­dem toho, jak Xact Metal na­dá­le kom­bi­nu­je po­kro­ky v tech­no­lo­gii Pow­der Bed Fusi­on a po­kro­či­lou tech­no­lo­gii k vy­tvo­ře­ní nové úrov­ně ceny a pro­duk­ti­vi­ty v adi­tiv­ní vý­ro­bě.
Řada tis­ká­ren XM300G je sa­mo­stat­ný sys­tém s jed­ním, dvěma nebo čtyř­mi ne­zá­vis­lý­mi la­se­ry se 100% pře­krý­va­jí­cí­mi se tis­ko­vý­mi zónami, který při­ná­ší prů­mys­lo­vou rych­lost a pro­duk­ti­vi­tu za do­stup­nou cenu a umožňuje malým až střed­ním spo­leč­nos­tem na­pl­no vy­u­žít tech­no­lo­gii Pow­der Bed Fusi­on. Velký sta­veb­ní objem 300 × 300 × 350 mm, roz­ši­ři­tel­ný na 300 × 300 × 450 mm, výběr z 400W nebo 700W vlák­no­vých la­se­rů a vy­jí­ma­tel­ná tis­ko­vá plo­cha pro zkrá­ce­ní doby pří­pra­vy tisku činí z řady tis­ká­ren XM300G vhod­nou plat­for­mu pro pod­po­ru ši­ro­ké škály apli­ka­cí adi­tiv­ní vý­ro­by.

Xact Metal již ob­dr­žel ob­jed­náv­ky na XM300G. Zá­sil­ky jsou na­plá­no­vá­ny na za­čá­tek Q3 2023.

Xact Metal si klade za cíl na­dá­le roz­ši­řo­vat vy­u­ži­tí 3D tisku z kovů v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích včet­ně le­tec­tví, au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a vše­o­bec­né stro­jí­ren­ské vý­ro­by. Tis­kár­ny XM300G a XM200G jsou při­způ­so­be­ny zá­kaz­ní­kům, kteří za­čí­na­jí s 3D tis­kem kovů v růz­ných apli­ka­cích, včet­ně vý­vo­je pro­duk­tů, vý­ro­by, vý­zku­mu a vzdě­lá­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: