Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira nabízí 3D tiskárny Raise3D

Autor článku: Redakce   
Středa, 02 Listopad 2022 02:31

Elvira-E2-2244Spo­leč­nost El­vi­ra za­há­ji­la dis­tri­buci glo­bál­ní­ho vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Rai­se3D. Port­fo­lio po­sta­ve­né na špič­ko­vé tech­no­lo­gii 3D tisku za­hr­nu­je vy­so­ce spo­leh­li­vé stol­ní 3D tis­kár­ny. Pro všech­ny, kdo pra­cu­jí s vel­ko­for­má­to­vý­mi FFF/FDM tis­kár­na­mi di­a­me­t­ru 1,75, tak nyní může El­vi­ra na­bíd­nout i stol­ní al­ter­na­ti­vu pro vy­so­ce přes­né pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­bu mo­de­lů.

V sou­čas­né době, kdy prů­my­sl hledá úspo­ry, před­sta­vu­jí 3D tis­kár­ny pro každý vý­rob­ní pod­nik vý­znam­ný pří­nos v ino­va­ci, úspo­ře ná­kla­dů i ne­zá­vis­los­ti. Při kon­venč­ních vý­rob­ních tech­no­lo­gi­ích je 3D tisk mi­mo­řád­ným benefitem pro vývoj, pro­to­ty­po­vá­ní a ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu. Z to­ho­to po­hle­du na­bí­ze­jí 3D tis­kár­ny Rai­se3D zá­kaz­ní­kům mi­mo­řád­ný po­ten­ci­ál vý­ro­by mo­de­lů ze ši­ro­ké škály ma­te­ri­á­lů ve vy­so­ké kva­li­tě a vý­ko­nu.

Klí­čo­vé pro­duk­ty v na­bíd­ce spo­leč­nos­ti El­vi­ra za­hr­nu­jí:

  • Rai­se3D Pro3 Plus – Profi 3D tis­kár­na pro velké vý­tis­ky, která za­jiš­ťu­je spo­leh­li­vý 3D tisk ši­ro­kou šká­lou fi­la­men­tů v uza­vře­né tis­ko­vé ko­mo­ře. Vy­so­ká kva­li­ta po­vrchu a vy­tiš­tě­né­ho de­tai­lu do­ka­zu­je, že FDM tisk je nejen ce­no­vě pří­z­ni­vý, ale do­ká­že vy­tvo­řit fi­nál­ní model bez nut­nos­ti dal­ších do­kon­čo­va­cích ope­ra­cí. To vše v roz­mě­ru vý­tis­ku až 300 × 300 × 605 mm.
  • Rai­se3D Pro3 – Profi 3D tis­kár­na pro větší vý­tis­ky je stej­ně vy­ba­ve­ná 3D tis­kár­na jako před­cho­zí a se shod­ným tis­ko­vým pro­sto­rem při nižší výšce (až 300 × 300 × 300 mm). Umožňuje tisk­nout ve vy­so­ké kva­li­tě po­vrchu a vy­tvo­ře­né­ho de­tai­lu s vy­u­ži­tím ši­ro­ké škály fi­la­men­tů v uza­vře­né tis­ko­vé ko­mo­ře.
  • Rai­se3D E2 – Uni­ver­zál­ní spo­leh­li­vá pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­na se dvěma ne­zá­vis­lý­mi trys­ka­mi IDEX tech­no­lo­gie FDM s do­ko­na­lou kva­li­tou tisku po­vrchu (roz­mě­ru až 330 × 240 × 240 mm) a de­tai­lu, umožňující vy­u­žít ši­ro­kou škálu fi­la­men­tů. V uza­vře­né tis­ko­vé ko­mo­ře lze vy­tvá­řet mo­de­ly i z tech­nic­kých fi­la­men­tů.

Elvira Pro3 a Pro3 Plus-2244

El­vi­ra si v téměř 3 mě­sí­ce tr­va­jí­cím tes­to­vá­ní růz­ných mo­de­lů a ma­te­ri­á­lů ově­ři­la, že tis­kár­ny Rai­se3D před­sta­vu­jí špič­ku v oboru. Mo­de­ly řady Pro3 a E2 se vy­zna­ču­jí vy­so­kou přes­nos­tí, kva­li­tou tisku a pro­duk­ti­vi­tou. Zku­še­nos­ti s Rai­se3D tis­kár­na­mi na­pros­to před­či­ly její oče­ká­vá­ní.

3D tis­kár­ny Rai­se3D jsou oka­mži­tě do­stup­né jak v e-shopu www.​abc3d.​cz, tak v showro­o­mu spo­leč­nos­ti El­vi­ra. Sou­čás­tí ozná­me­né dis­tri­buce jsou do­dáv­ky veš­ke­ré­ho po­třeb­né­ho pří­slu­šen­ství – ať již fi­la­men­tů, try­sek, tis­ko­vých desek, bu­il­d­ta­ků a dal­ších – a za­jiš­tě­ní prů­běž­né tech­nic­ké pod­po­ry dle po­tře­by kli­en­ta.