Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform představuje nový ruční 3D skener

Autor článku: Creaform   
Středa, 01 Únor 2023 12:35

Tags: BLACK|Elite Limited | Creaform | HandySCAN | Kontrola kvality | Metrologie

HandySCAN BLACK-Elite Limited-2305 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN BLACK|Elite Li­mi­ted. Toto ino­va­tiv­ní ruční ře­še­ní, které bylo vy­vi­nu­to během po­sled­ních de­se­ti let na zá­kla­dě op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ních a ka­lib­rač­ních pro­ce­sů, úzké spo­lu­prá­ce s do­da­va­te­li a roz­ho­vo­rů s ně­ko­li­ka ti­sí­ci prů­mys­lo­vých zá­kaz­ní­ků, po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nost.

Han­dyS­CAN BLACK|Elite Li­mi­ted je na­vr­žen spe­ci­ál­ně pro po­tře­by nej­ná­roč­něj­ších pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti roz­mě­ro­vé me­t­ro­lo­gie v prů­mys­lo­vém a vý­rob­ním od­vět­ví a do­ká­že řešit všech­ny apli­ka­ce kon­t­ro­ly kva­li­ty nebo vý­vo­je vý­rob­ků, kde to­le­ran­ce vy­ža­du­jí zvý­še­nou přes­nost, a při­tom zů­stá­vá pře­nos­ný a fle­xi­bil­ní. Je dva­krát přes­něj­ší než Han­dyS­CAN BLACK|Elite, což bylo zjiš­tě­no na zá­kla­dě akre­di­to­va­né ka­lib­ra­ce podle normy ISO 17025, za­lo­že­né na stan­dar­du VDI/VDE část 3.
HandySCAN BLACK|Elite Limited bude k dispozici od 1. března 2023.

Více o 3D ske­ne­ru Han­dyS­CAN BLACK|Elite Li­mi­ted na­jde­te na www.creaform3d.com/en/news.Mohlo by vás zajímat: