Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový Cat S75 představen na MWC 2023 v Barceloně

Autor článku: Redakce   
Neděle, 26 Únor 2023 23:52

Tags: Bullit Group | Cat S75 | Hardware | MediaTek | NTN | Sa­tel­li­te Mes­sen­ge­r

Cat S75-Dust Proof-2308Brit­ská spo­leč­nost Bul­litt Group, za­bý­va­jí­cí se vý­ro­bou a pro­de­jem mo­bil­ních te­le­fo­nů, před­sta­vi­la svůj nový te­le­fon Cat, Cat S75. Díky špič­ko­vým odol­ným funk­cím zvlád­ne vše, co život při­ne­se, do­kon­ce i ztrá­tu sig­ná­lu. Kromě su­per­rych­lé ko­nek­ti­vi­ty 5G ob­sa­hu­je Cat S75 také nej­mo­der­něj­ší čip NTN (non-terrestrial ne­twork) od Me­di­a­Tek pro přímé při­po­je­ní ke ge­osta­ci­o­nár­ním sa­te­li­tům ve výšce 37 500 km nad zemí.

Tím je umožněno ode­slat zprá­vu nebo ode­slat SOS, a to i v ob­las­tech bez po­kry­tí mo­bil­ním sig­ná­lem.

Cat S75 Lifestyle-2308

Dosud nej­o­dol­něj­ší a při­tom vzhle­dem nejmé­ně ro­bust­ní te­le­fon Cat S75 je vy­ro­ben tak, aby pře­žil. Je tes­to­ván na ex­trém­ní pod­mín­ky opa­ko­va­ný­mi pády na oce­lo­vé ple­chy z výšky až 1,8 metru a je odol­ný pra­chu, písku a ne­čis­to­tám. Je vy­so­ce vo­do­těs­ný, tes­to­ván do hloub­ky 5 metrů a je scho­pen zvlád­nout i tlak vy­so­kotla­ké vodní trys­ky. Tím si vy­slou­žil hod­no­ce­ní odol­nos­ti IP68 a IP69K. Tím to ale ne­kon­čí – Cat S75 byl také podro­ben přís­né­mu tes­to­vá­ní Mil-Spec 810H, které za­jiš­ťu­je, že te­le­fon pře­ži­je ex­trém­ní tep­lo­ty, vy­so­kou vlh­kost, pod­mín­ky slané mlhy, vib­ra­ce i pády.

Cat S75 lze čis­tit a dez­in­fi­ko­vat mý­dlem a vodou nebo al­ko­ho­lo­vý­mi ubrous­ky a za­hr­nu­je tech­no­lo­gii Bul­litt’s Hy­gi­e­ne+. Všech­ny vněj­ší po­vrchy za­ří­ze­ní ob­sa­hu­jí an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní ionty stří­b­ra.

Na­vzdo­ry svým nad­měr­ně odol­ným vlast­nos­tem a 6,6” dis­ple­ji (FHD+ 120Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce a poměr stran 20:9) je Cat S75 tenký a velmi kom­pakt­ní. Ba­te­rie s ka­pa­ci­tou 5000 mAh po­sky­tu­je až 2 dny ener­gie s pod­po­rou 15W rych­lé­ho na­bí­je­ní a bez­drá­to­vé­ho na­bí­je­ní Qi. Je po­há­něn os­mi­já­d­ro­vým 2,2 GHz pro­ce­so­rem Me­di­a­Tek Di­mensi­ty 930, 6 GB RAM a 128 GB úlo­žiš­tě, které lze roz­ší­řit po­mo­cí MicroSD karty. Dis­po­nu­je třemi fo­to­a­pa­rá­ty (50MP hlav­ní sní­mač, 8MP ši­ro­ko­úh­lý sní­mač, 2MP makro sní­mač) s pod­vod­ním re­ži­mem na zadní stra­ně a 8MP před­ní ka­me­rou. Cat S75 je uvá­děn na An­dro­id 12 a do­sta­ne dvě ak­tu­a­li­za­ce ope­rač­ní­ho sys­té­mu a 5 let bez­peč­nost­ních zá­plat.

Cat S75 s Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ge­rem po­sky­tu­je ne­pře­ru­ši­tel­né spo­je­ní s ko­le­gy, přá­te­li a ro­di­nou, kdy­ko­li se ocit­ne­te na okra­ji po­kry­tí sig­ná­lem. Je vždy při­po­jen, takže na­bí­zí vyšší pro­duk­ti­vi­tu pro vaše pod­ni­ká­ní i ve vzdá­le­ných ob­las­tech bez sig­ná­lu. Osa­mě­lí vzdá­le­ní pra­cov­ní­ci jsou ve vět­ším bez­pe­čí a kri­zo­vá ko­mu­ni­ka­ce je odol­něj­ší. Ne­u­stá­lá ko­mu­ni­ka­ce je zá­kla­dem kaž­dé­ho úspěš­né­ho pod­ni­ká­ní nebo jiné práce. Cat S75 má také pod­po­ru An­dro­id En­ter­pri­se a tes­to­va­nou kom­pa­ti­bi­li­tu s před­ní­mi ře­še­ní­mi EMM.

Bullitt Satellite Messenger pro obousměrné satelitní zasílání zpráv

Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ger je první sa­te­lit­ní NTN za­lo­že­ná na stan­dar­dech 3GPP ne­bo­li „di­rect-to-sa­tel­li­te“ messa­ging služ­ba pro mo­bil­ní te­le­fo­ny. Nový Cat S75 vy­u­ží­vá čip Me­di­a­Tek NTN a Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ger pro pří­stup k síti ge­osta­ci­o­nár­ních sa­te­li­tů, které po­sky­tu­jí do­stup­né a ne­pře­tr­ži­té me­zi­ná­rod­ní po­kry­tí.

Ode­sí­lá­ní a při­jí­má­ní zpráv nebo ode­sí­lá­ní SOS žá­dosti o pomoc přes sa­te­lit vy­ža­du­je před­plat­né a za­ří­ze­ní pod­po­ru­jí­cí NTN. Ale kdo­ko­li, na ja­kém­ko­li te­le­fo­nu, může při­jmout zprá­vu od ně­ko­ho, kdo po­u­ží­vá služ­bu Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ger. Do­sta­nou ji jako SMS a mohou od­po­vě­dět sta­že­ním bez­plat­né verze apli­ka­ce Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ger pro iOS nebo An­dro­id, která je k dis­po­zi­ci v App Store nebo Play Store.

Před­pla­ti­te­lé služ­by Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ger těží z dva­nác­ti­mě­síč­ní bez­plat­né zku­šeb­ní verze služ­by SOS As­sist, která po­sky­tu­je ne­pře­tr­ži­tý pří­stup k cen­t­rům nou­zo­vé re­ak­ce po­sky­to­va­ných spo­leč­nos­tí Fo­cusPoint In­ter­nati­o­nal. Ta­ri­fy za­čí­na­jí již od 4,99 EUR mě­síč­ně.

Cena a dostupnost Cat S75

Cat S75 je nyní k dis­po­zi­ci k předob­jed­ná­ní u vy­bra­ných ope­rá­to­rů a pro­dej­ců v celé ob­las­ti EMEA. Cena v ČR od 14999 Kč včet­ně 3mě­síč­ní bez­plat­né zku­šeb­ní verze ta­ri­fu Bul­litt Sa­tel­li­te Mes­sen­ger Es­sen­ti­als, který za­hr­nu­je až 30 zpráv pro­střed­nic­tvím sa­te­lit­ní ko­mu­ni­ka­ce za měsíc.Mohlo by vás zajímat: