Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

QIDI Tech uvádí 3D tiskárny X­‑PLUS3, X­‑MAX3

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 31 Srpen 2023 11:52

Tags: 3D tiskárny | FDM | QIDI Tech | X­‑MAX3 | X­‑PLUS3

X-PLUS3--X-MAX-3-3Dprinters-2335Čín­ská spo­leč­nost QIDI Tech, která se spe­ci­a­li­zu­je na vý­zkum, vývoj a vý­ro­bu FDM 3D tis­ká­ren typu vše v jed­nom, před­sta­vi­la své nové 3D tis­kár­ny X­‑PLUS3 a X­‑MAX3. Tyto no­vin­ky s ultra rych­lým 3D tis­kem a znač­ným tis­ko­vým ob­je­mem před­sta­vu­jí nej­no­věj­ší pří­růst­ky do ros­tou­cí­ho port­fo­lia FDM tis­ká­ren QIDI Tech.

QIDI má bo­ha­té zku­še­nos­ti v ob­las­ti OEM a ODM a vlast­ní řadu pa­ten­tů a au­tor­ských práv na soft­ware. Všech­ny vý­rob­ky QIDI mají cer­ti­fi­kát kva­li­ty MET a cer­ti­fi­ká­ty CF, FCC a ROHS. QIDI Tech se navíc jako první čín­ský do­da­va­tel 3D tis­ká­ren může pochlu­bit sil­ný­mi zku­še­nost­mi s me­zi­ná­rod­ní spo­lu­pra­cí. Vedle Ama­zo­nu má QIDI také dlou­ho­do­bé stra­te­gic­ké part­ner­ství s Wal­Mar­tem.

Tis­kár­na X­‑PLUS3 vy­ni­ká jako vy­so­ko­rych­lost­ní a ce­no­vě vý­hod­ná 3D tis­kár­na pro ko­merč­ní po­u­ži­tí a je údaj­ně je­di­nou 3D tis­kár­nou s ko­mo­rou s kon­stant­ní tep­lo­tou v ce­no­vé re­la­ci do 1000 USD. Prů­mys­lo­vá 3D tis­kár­na QIDI X­‑MAX3 navíc na­bí­zí jeden z nej­vět­ších ob­je­mů 3D tisku ze všech kon­ku­renč­ních vy­so­ko­rych­lost­ních 3D tis­ká­ren.

Tis­kár­ny QIDI X­‑PLUS3 a X­‑MAX3 je nyní možné předob­jed­nat pro­střed­nic­tvím ZBANX za zvý­hod­ně­né ceny. X­‑MAX3 je nyní k dis­po­zi­ci za 999 USD, za­tím­co X­‑PLUS3 lze předob­jed­nat za cenu 699 USD.

 


Mohlo by vás zajímat: