Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Velkoformátová 3D tiskárna Pratham X z Indie

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 11 Září 2023 14:42

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Indie | Make3D | Pratham X | Velkoformátové

pratham-x-2337Mezi ros­tou­cí­mi in­dic­ký­mi spo­leč­nost­mi na trhu 3D tisku je i Ma­ke3D, která uvádí svou tis­kár­nu Pratham X, obří sys­tém pro vy­tla­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lu s ob­je­mem 1000 × 1000 × 600 mm. Tento stroj váží 250 kg a je po­sta­ven tak, aby se stal vý­rob­ní silou „Made in India“. Pratham X je další vý­vo­jo­vou verzí dří­věj­ších stro­jů Pratham 3.0, 5.0 a 6.0 od Ma­ke3D.

Je vy­ba­ven au­to­ma­tic­kým vy­rov­ná­vá­ním lože, li­ne­ár­ním ří­ze­ním po­hy­bu s ku­lič­ko­vým vře­te­nem od THK, uh­lí­ko­vou a HEPA fil­tra­cí a li­ne­ár­ní­mi vo­dít­ky od Hiwi­nu. V ko­vo­vém šasi je umís­tě­na hli­ní­ko­vá sta­veb­ní plat­for­ma. Ote­vře­ný stroj je kom­pa­ti­bil­ní s PLA a TPU a na­bí­zí bez­drá­to­vé při­po­je­ní k po­čí­ta­či přes WiFi nebo sa­mo­stat­ný pro­voz. Je vy­ba­ven si­li­ko­no­vou vy­hří­va­nou pod­lož­kou lůžka s tep­lo­tou 120 °C, která do­sáh­ne cí­lo­vé tep­lo­ty za pou­hých 30 sekund, a také trys­ka­mi, které se mohou za­hřát až na 280 °C. Pro de­mon­stra­ci schop­nos­tí stro­je byly pro­ve­de­ny tes­to­va­cí série s tis­ko­vý­mi úlo­ha­mi tr­va­jí­cí­mi až 245 hodin. Tis­kár­na navíc po­sky­tu­je vše­stran­nost, pro­to­že umo­ž­ňuje kon­fi­gu­ra­ci s jed­ním nebo dvěma ex­tru­de­ry.
Ma­ke3D při po­pi­su svého vý­tvo­ru ne­šet­ří vel­ký­mi slovy a na­zý­vá jej „mon­s­trem“ a „těž­kým pra­cov­ním koněm“. Ta­ko­vé ro­bust­ní sys­témy jsou ide­ál­ní pro spo­leč­nos­ti v od­vět­vích, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a stav­ba lodí, kde je klí­čo­vá vý­ro­ba pro­to­ty­pů a ná­stro­jů ve vel­kém mě­řít­ku.

Specifikace 3D tiskárny Pratham X

Technologie tisku   Vrstvení tavených vláken (FFF)
Objem sestavení   1000 mm x 1000 mm x 600 mm
Rozlišení vrstvy   0,08/0,1/0,2/0,3/0,4 mm
Rozměrová tolerance   ±0,2 mm
Rychlost tisku   40–120 mm/sec
Teplota extruderu   280 °C (jeden extrudér)
Teplota tiskového lože   120 °C
Velikost trysky   0,5 mm Standardní (0,3/0,4/0,6/0,8 mm vyměnitelné)
Sestavovací platforma tepelného lože   Ano (hliníkové tiskové lože)
Průměr vlákna   1,75 mm
Kompatibilita filamentu   PLA+ / PETG / TPU
Provozní ovládání   Dotykové ovládání
Balíček softwaru   Licenční software Simplify3D
Operační systém   Windows/Mac
Podporované formáty souborů   STL nebo GCODE
Připojení   USB / SD karta / WiFi (volitelně jako doplněk)
Požadavky na napájení   230 V, 50 Hz, 780 W
Portál XY   Lineární vedení pohybu THK s kuličkovým šroubem
Přesnost X­‑Y   11 mikronů
Přesnost Z   10 mikronů (s průmyslovým kuličkovým šroubem)
Hardware těla   Celokovové tělo MS
Rozměry tiskárny   Uzpůsobené
Hmotnost tiskárny   250 Kg
Rozměr tiskárny   183 × 183 × 183 cm
Přepravní hmotnost   270 Kg (se sadou příslušenství)

Specifikace požadované pro PC

Procesor   Intel i7 nebo lepší
RAM (paměť   16 GB
Grafika   Minimálně 8 GB Ram
Pevný disk SSC   Minimální kapacita 256 GB
Pevný disk HDD   512 GB
Spínaný zdroj   650 W
Operační systém   Windows 10 nebo lepší

Mohlo by vás zajímat: