Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB uvádí na trh koboty GoFa 10 a 12

Autor článku: ABB   
Čtvrtek, 14 Září 2023 23:43

Tags: ABB | ABB Robotics | GoFa 10 | GoFa 12 | Koboty | Robotika

GoFaTM nove verze-2337ABB uved­la na trh dvě nové va­ri­an­ty svého ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta GoFa. GoFa 10 a GoFa 12 ote­ví­ra­jí fir­mám nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí au­to­ma­ti­za­ce po­mo­cí ko­bo­tů pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty. Ko­bo­ty, které zvlád­nou uži­teč­né za­tí­že­ní až 10 a 12 ki­lo­gra­mů s nej­lep­ší opa­ko­va­tel­nos­tí na trhu, plní roz­ší­ře­nou škálu úkolů v úzké spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky to­vár­ny, čímž řeší ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků a pra­cov­ní síly a zá­ro­veň zvy­šu­jí bez­peč­nost a pro­duk­ti­vi­tu.

Ro­bo­ty GoFa 10 a 12 řeší po­tře­bu ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů s vyš­ším uži­teč­ným za­tí­že­ním a del­ším do­sa­hem a roz­ši­řu­jí vý­ho­dy au­to­ma­ti­za­ce na nové prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, a to i pro první uži­va­te­le.

Kromě vy­lep­še­né­ho uži­teč­né­ho za­tí­že­ní na­bí­ze­jí ko­bo­ty GoFa 10 a GoFa 12 rych­lost až dva metry za sekun­du s opa­ko­va­tel­nos­tí 0,02 mi­li­me­t­ru, což je dvoj­ná­sob­né zlep­še­ní opro­ti srov­na­tel­ným ře­še­ním.

Mají cer­ti­fi­ka­ci IP67 proti vnik­nu­tí vlh­kos­ti a pra­chu a roz­ši­řu­jí vý­ho­dy rych­lé a přes­né ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky na nové prů­mys­lo­vé apli­ka­ce a au­to­ma­ti­zu­jí ná­roč­né úlohy, jako je ob­slu­ha stro­jů, sva­řo­vá­ní, ma­ni­pu­la­ce s díly, leš­tě­ní a mon­táž.

GoFa 10 má dosah 1,62 m, což je o 14 % více než u ostat­ních stro­jů v této třídě a je to do­sta­teč­né pro po­kry­tí ame­ric­kých palet, takže je ide­ál­ní pro pa­le­ti­za­ci.

Snížení překážek automatizace pro začínající uživatele a malé a střední podniky

Na­sta­ve­ní je snad­né díky prů­cho­zí­mu pro­gra­mo­vá­ní a ABB soft­wa­ru Wi­zard easy pro­gra­m­ming, který umožňuje i ne­od­bor­ní­kům rych­le au­to­ma­ti­zo­vat apli­ka­ce ma­ni­pu­la­cí s jed­no­du­chý­mi gra­fic­ký­mi pří­ka­zo­vý­mi bloky na­mís­to psaní slo­ži­té­ho pro­gra­mo­vé­ho kódu.

ABB Sa­fe­Mo­ve pro bez­peč­nost­ní mo­ni­to­ro­vá­ní ro­bo­tů, který je pře­din­sta­lo­ván v ří­di­cí jed­not­ce ro­bo­tů Flex­Pen­dant od ABB, umo­ž­ňuje díky svým špič­ko­vým bez­peč­nost­ním funk­cím, včet­ně bez­peč­ných rych­lost­ních li­mi­tů, mo­ni­to­ro­vá­ní za­sta­ve­ní a do­hle­du nad ori­en­ta­cí, úzkou spo­lu­prá­ci mezi ro­bo­ty a pra­cov­ní­ky v to­vár­ně, aniž by vy­ža­do­val roz­měr­né ochran­né ba­ri­é­ry nebo oplo­ce­ní.

Ko­bo­ty GoFa 10 a GoFa 12 jsou po­há­ně­ny ří­di­cí jed­not­kou Omni­Co­re od ABB. Kom­bi­na­ce špič­ko­vé­ho ří­ze­ní po­hy­bu Omni­Co­re, které za­jiš­ťu­jí tech­no­lo­gie ří­ze­ní po­hy­bu ABB Tru­e­Mo­ve a QuickMo­ve, a in­te­li­gent­ních sní­ma­čů krou­ti­cí­ho mo­men­tu a po­lo­hy GoFa za­jiš­ťu­je ply­nu­lé po­hy­by po­třeb­né pro vy­so­ce přes­né úlohy po­vr­cho­vé úpra­vy, upevňování, mon­tá­že a tes­to­vá­ní.

Funk­ce úspo­ry ener­gie včet­ně re­ku­per­a­ce ener­gie a re­ku­per­a­ce brz­d­né ener­gie sni­žu­jí po­tře­bu ener­gie až o 20 %, čímž zvy­šu­jí udr­ži­tel­nost.

Využití inovací z ekosystému ABB Robotics

V re­ak­ci na ros­tou­cí di­ver­zi­fi­ka­ci au­to­ma­ti­zač­ních apli­ka­cí ABB ne­dáv­no spus­ti­la pro­gram ABB Ro­bo­tic­ký eko­sys­tém.
Pro­gram sdru­žu­je pří­slu­šen­ství tře­tích stran, jako jsou cha­padla, ka­me­ry a při­způ­so­be­ný soft­ware, které jsou kom­pa­ti­bil­ní s port­fo­li­em ABB, včet­ně no­vých ko­bo­tů GoFa, a umožňuje uži­va­te­lům snad­no vy­u­ží­vat ino­va­ce z ce­lé­ho rych­le ros­tou­cí­ho eko­sys­té­mu ABB Ro­bo­tics.

 


Mohlo by vás zajímat: