Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový průmyslový panelový počítač Rocksmart RSC610

Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies   
Úterý, 26 Září 2023 01:27

Tags: Hardware | Panelový počítač | Rock­smart | RSC610 | WEROCK Tech­no­lo­gies

Rocksmart RSC610 Front-2339WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svého nej­no­věj­ší­ho člena řady Rock­smart. Rock­smart RSC610 je vý­kon­ný a vše­stran­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač. Díky kom­bi­na­ci vy­ni­ka­jí­cí­ho vý­ko­nu, vše­stran­né ko­nek­ti­vi­ty a vy­so­ce kva­lit­ní­ho de­sig­nu roz­ši­řu­je po­čí­tač RSC610 mož­nos­ti pro stro­jí­ren­ství a au­to­ma­ti­za­ci. Nový Rock­smart RSC610 je na­vr­žen tak, aby vy­ho­vo­val po­tře­bám ná­roč­ných apli­ka­cí, a na­bí­zí pů­so­bi­vou řadu funk­cí.

Štíh­lé hli­ní­ko­vé pouz­dro je nejen mo­der­ně es­te­tic­ké, ale na­bí­zí také krytí IP65 pro po­u­ži­tí v ná­roč­ných pod­mín­kách, včet­ně ven­kov­ních. Je plně pa­siv­ně chla­ze­ný a má ši­ro­ký roz­sah pro­voz­ních tep­lot. Skříň je vhod­ná pro in­sta­la­ci do roz­vá­dě­če, ale lze ji také li­bo­vol­ně umís­tit díky mon­táž­ním bodům VESA.

Rocksmart RSC610 Back web-2339

Vy­so­ce kon­trast­ní 10,1" dis­plej za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní či­tel­nost za všech si­tu­a­cí. Pro ven­kov­ní po­u­ži­tí je k dis­po­zi­ci také panel s jasem až 1200 nitů. Ví­ce­do­ty­ko­vý dis­plej s pod­po­rou gest na­bí­zí hlad­ký po­vrch a umožňuje in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní. Mo­der­ní 4já­d­ro­vý pro­ce­sor Intel El­khart Lake Ce­le­ron s 10nm li­to­gra­fií za­jiš­ťu­je rych­lý a spo­leh­li­vý výkon s op­ti­mál­ní ener­ge­tic­kou účin­nos­tí. Vo­li­tel­ně lze Rocksmart RSC610 vy­ba­vit nej­lep­ším pro­ce­so­rem AI ve své třídě, který je kom­pa­ti­bil­ní s běž­ný­mi ná­stro­ji AI a ote­ví­rá nové mož­nos­ti ana­lý­zy a op­ti­ma­li­za­ce dat. To umo­ž­ňuje im­ple­men­ta­ci ino­va­tiv­ních ře­še­ní AI s urych­le­ným uve­de­ním na trh a sní­že­ním ná­kla­dů na vývoj.

Rocksmart RSC610 Bottom Web-2339

Rocksmart RSC610 také pod­po­ru­je vo­li­tel­nou ko­mu­ni­ka­ci pro běžné sběr­ni­co­vé pro­to­ko­ly a pro­to­ko­ly Ether­ne­tu v re­ál­ném čase, a to jako mas­ter i slave. Má řadu roz­hra­ní, na­pří­klad 3 × USB 3.1 Gen 2, 2 × 2,5 Gbit Ether­net, 1 × RS232/422/485, a může ovlá­dat až tři dis­ple­je. Na stra­ně sys­té­mu jsou pod­po­ro­vá­ny sys­témy Win­dows 10, Win­dows 11 nebo Ubun­tu Linux 22.04. Díky roz­sáh­lým mož­nos­tem kon­fi­gu­ra­ce mohou zá­kaz­ní­ci při­způ­so­bit RSC610 svým spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům, od mož­nos­tí zob­ra­ze­ní až po prů­mys­lo­vou ko­mu­ni­ka­ci.

Vlastnosti panelového počítače Rocksmart RSC610

 • Prů­mys­lo­vý 10,1" pa­ne­lo­vý po­čí­tač pro vý­rob­ní apli­ka­ce, HMI nebo ki­osky
 • Vy­so­ce kva­lit­ní hli­ní­ko­vé pouz­dro
 • Do­ko­na­lá in­te­gra­ce díky štíhlé­mu de­sig­nu s úzkým rá­meč­kem
 • Čelní krytí IP65 pro po­u­ži­tí v ná­roč­ných pro­stře­dích
 • Vy­so­ce kva­lit­ní a odol­né dis­ple­je s jasem až 1200 nitů
 • Vy­so­ká odol­nost proti ná­ra­zům a vib­ra­cím podle MIL-STD-810G
 • Zcela pa­siv­ní chla­ze­ní
 • Na­vr­že­no pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce v ne­pře­tr­ži­tém pro­vo­zu
 • Multi-touschre­en kom­pa­ti­bil­ní s gesty
 • Po­kro­či­lý 4já­d­ro­vý pro­ce­sor Intel El­khart Lake Ce­le­ron s 10nm li­to­gra­fií
 • Vý­kon­ný pro­ce­sor s nej­lep­ší umě­lou in­te­li­gen­cí ve své třídě kom­pa­ti­bil­ní s po­pu­lár­ní­mi ná­stro­ji umělé in­te­li­gen­ce (vo­li­tel­ně)
 • Až 32 GB pa­mě­ti a 1 TB SSD
 • Pod­po­ra až tří dis­plejů
 • 3 × USB 3.1 Gen 2, 2 × 2,5 Gbit Ether­net, 1 × RS232/422/485
 • Ko­mu­ni­ka­ce pro ob­lí­be­né pro­to­ko­ly Fiel­d­bus a Real-Time Ether­net (mas­ter nebo slave)
 • Ši­ro­ký roz­sah vstup­ní­ho na­pě­tí 9 - 36 V (vo­li­tel­ně)
 • Ši­ro­ký roz­sah pro­voz­ních tep­lot
 • Při­pra­ve­no k oka­mži­té­mu po­u­ži­tí se sys­témy Win­dows 10, Win­dows 11 nebo Ubun­tu Linux 22.04
 • In­te­gro­va­ný čip TPM 2.0 - hard­wa­ro­vá ochra­na proti ne­o­práv­ně­né ma­ni­pu­la­ci
 • Snad­ná in­sta­la­ce po­mo­cí uni­ver­zál­ních mon­táž­ních bodů VESA nebo pro za­puš­tě­nou mon­táž
 • Roz­sáh­lé mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce, např. od­po­ro­vý do­ty­ko­vý dis­plej pro silné pra­cov­ní ru­ka­vi­ce, WiFi 6E, PoE, ve­sta­vě­ný re­pro­duk­tor, další při­po­je­ní
 • Plně kom­pen­zo­va­né emise CO2 z vý­ro­by a lo­gis­ti­ky
 • Zá­ru­ka 2 roky

S po­čí­ta­čem Rocksmart RSC610 WEROCK po­pr­vé na­bí­zí prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač jako ve­stav­né ře­še­ní. Kom­bi­nu­je vy­so­ce kva­lit­ní de­sign s vy­so­kým vý­ko­nem a fle­xi­bil­ní ko­nek­ti­vi­tou. Díky vo­li­tel­né­mu pro­ce­so­ru s umě­lou in­te­li­gen­cí ote­ví­rá svým zá­kaz­ní­kům nové mož­nos­ti zpra­co­vá­ní okra­jo­vých dat, aniž by se mu­se­li spo­lé­hat na při­po­je­ní ke clou­du. Ať už volně sto­jí­cí, nebo in­te­gro­va­ný - nový Rocksmart RSC610 je op­ti­mál­ním ře­še­ním pro mnoho scé­ná­řů. I přes četné mož­nos­ti při­způ­so­be­ní zů­stá­vá pa­ne­lo­vý po­čí­tač za atrak­tiv­ní cenu.

Rock­smart RSC610 lze oka­mži­tě ob­jed­nat pro­střed­nic­tvím pří­mé­ho pro­de­je a zú­čast­ně­ných sys­té­mo­vých part­ne­rů. Další in­for­ma­ce o Rocksmart RSC610 a dal­ších pro­duk­tech spo­leč­nos­ti WEROCK Tech­no­lo­gies na­lez­ne­te na www.werocktools.com.

 


Mohlo by vás zajímat: