Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

WEROCK představuje nový 8" odolný tablet

Autor článku: WEROCK Technologies   
Čtvrtek, 09 Listopad 2023 17:55

Rocktab S208 Angle Right-2345 Werock Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rock­tab S208 G2, nový odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro práci v ná­roč­ných pod­mín­kách. Ná­stup­ce osvěd­če­né­ho mo­de­lu Rock­tab S208 na­bí­zí řadu vy­lep­še­ní a mo­der­ni­za­cí, díky nimž je tablet vý­kon­něj­ší a efek­tiv­něj­ší. Rock­tab S208 G2 je ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v ná­roč­ných vnitř­ních i ven­kov­ních pod­mín­kách. Odo­lá­vá ná­roč­ným pod­mín­kám a je ide­ál­ní pro práci na stro­jích, tech­nic­kých za­ří­ze­ních a ve ven­kov­ním pro­stře­dí.

Odol­ný 8" prů­mys­lo­vý tablet je vy­ba­ven dis­ple­jem odol­ným proti po­škrá­bá­ní, či­tel­ným na slu­neč­ním svět­le, s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou s pod­po­rou gest, vy­dr­ží pád z výšky více než 1,2 metru a odolá tep­lo­tám od -10 do +50 stupňů Cel­sia. Díky odol­nos­ti proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům a odol­nos­ti proti vodě a pra­chu podle normy IP65 tablet za­zá­ří za všech okol­nos­tí.

Opro­ti před­cho­zí­mu mo­de­lu na­bí­zí nový tablet od Weroc­ku ně­ko­lik tech­nic­kých vy­lep­še­ní. Jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších vy­lep­še­ní table­tu Rock­tab S208 G2 je ope­rač­ní sys­tém. Tablet nyní běží na sys­té­mu An­dro­id 12, který na­bí­zí řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní za­bez­pe­če­ní a umožňuje bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci do stá­va­jí­cí­ho pra­cov­ní­ho pro­stře­dí.

Pro rych­lou a efek­tiv­ní práci na­bí­zí mo­bil­ní po­čí­tač také vyšší výkon. Díky větší pa­mě­ti RAM o ve­li­kos­ti 8 GB lze slo­ži­té úkoly pro­vá­dět rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji. In­te­gro­va­ný SoC Helio G99 (Sys­tem on a Chip) od Me­di­a­te­ku je za­lo­žen na 6nm li­to­gra­fii, za­jiš­ťu­je vyšší výkon a zá­ro­veň vý­raz­ně nižší spo­tře­bu ener­gie. Vel­ko­ry­se di­men­zo­va­ná ba­te­rie s ka­pa­ci­tou přes 22 Wh zvlád­ne celý pra­cov­ní den bez ná­ma­hy a bez me­zi­do­bí­je­ní ba­te­rie.

Při­po­je­ní k mě­ři­cím za­ří­ze­ním, tis­kár­nám, ske­ne­rům nebo ná­h­lav­ním soupra­vám pro­bí­há pro­střed­nic­tvím portů USB 2.0 a USB C a roz­hra­ní Blu­e­to­o­th 5.2. Prů­mys­lo­vý tablet je navíc vy­ba­ven 13­me­ga­pi­xe­lo­vým zad­ním fo­to­a­pa­rá­tem a in­te­gro­va­nou GPS pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy. Pro ko­mu­ni­ka­ci je nový tablet vy­ba­ven také dvou­pásmo­vou sítí WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, NFC a in­te­gro­va­ným mo­du­lem 4G LTE pro ne­pře­tr­ži­té při­po­je­ní.

Rocktab S208 6 sides view-2345


Vlastnosti produktu Rocktab S208 G2

 • Odol­ný 8" prů­mys­lo­vý tablet pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Dis­plej odol­ný proti po­škrá­bá­ní, či­tel­ný na slun­ci, s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou s pod­po­rou gest
 • Tes­to­vá­no podle MIL­‑STD­‑810G
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle normy IP65
 • Odolá pádům z výšky více než 1,2 m
 • Vý­kon­ný a úspor­ný pro­ce­sor Me­di­a­Tek Helio G99
 • Sys­tém An­dro­id 12 včet­ně mo­bil­ních slu­žeb Go­o­gle
 • Port USB 2.0 a USB typu C
 • In­te­gro­va­ná GPS pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy
 • Vždy při­po­jen díky dvou­pásmo­vé síti WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
 • Vy­so­ko­rych­lost­ní při­po­je­ní k in­ter­ne­tu 4G LTE
 • Blu­e­to­o­th 5.2
 • NFC
 • 13­me­ga­pi­xe­lo­vý zadní fo­to­a­pa­rát
 • 8 GB RAM, in­te­gro­va­ná paměť 128 GB s mož­nos­tí roz­ší­ře­ní až na 640 GB
 • Vo­li­tel­ný in­te­gro­va­ný 2D sní­mač čá­ro­vých kódů
 • K dis­po­zi­ci do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 • Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: Všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a pře­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny

Rock­tab S208 G2 je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím pří­mé­ho pro­de­je nebo ob­chod­ních part­ne­rů. Více in­for­ma­cí o novém prů­mys­lo­vém table­tu a WEROCK Tech­no­lo­gies na­lez­ne­te zde.