Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dostupnost notebooku ThinkPad X1 Fold 16 od Lenova

Autor článku: Lenovo   
Čtvrtek, 30 Listopad 2023 15:08

Tags: Hardware | Lenovo | Notebooky | ThinkPad | X1 Fold 16

X1 Fold 16 1-2348Le­no­vo ozna­mu­je do­stup­nost no­te­boo­ku Thin­k­Pad X1 Fold. Zá­kaz­ní­ci jej budou moci po­ří­dit od pro­sin­ce le­toš­ní­ho roku za cenu za­čí­na­jí­cí od 122 190 Kč s DPH. Toto za­ří­ze­ní je na­vr­že­no tak, aby svým uži­va­te­lům na­bíd­lo plný výkon po­čí­ta­če s vel­kým 16,3pal­co­vým oheb­ným dis­ple­jem a zá­ro­veň si za­cho­va­lo mi­mo­řád­nou pře­no­si­tel­nost, kte­rou umo­ž­ňuje de­sign sklá­da­cí­ho dis­ple­je.

Thin­k­Pad X1 Fold, který byl po­pr­vé před­sta­ven v září 2022, pro­šel kom­plex­ním pro­ce­sem tes­to­vá­ní re­ál­ný­mi uži­va­te­li, jehož vý­sled­kem je ně­ko­lik po­stup­ných vy­lep­še­ní, která na­dá­le zlep­šu­jí uži­va­tel­ský zá­ži­tek v sou­la­du s kva­li­tou a funkč­nos­tí, kte­rý­mi je znač­ka Thin­k­Pad pro­sla­ve­ná. Změn se na­pří­klad do­čka­ly ně­kte­ré zvu­ko­vé a ob­ra­zo­vé funk­ce, došlo k na­sta­ve­ní hlad­ší­ho pře­pí­ná­ní re­ži­mů a vy­lep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti tla­čít­ka Trac­kPoint. Funk­ce Com­pu­ter Vi­si­on na­bíd­ne po­mo­cí ovla­da­če Vi­su­al Sen­sing Con­t­rol­ler s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce od spo­leč­nos­ti Intel bez­pro­blé­mo­vou de­tek­ci lid­ské pří­tom­nos­ti a au­to­ma­tic­ké za­my­ká­ní při od­cho­du od po­čí­ta­če pro větší za­bez­pe­če­ní a lepší sprá­vu ba­te­rie a její vý­dr­že. Pro­ces tes­to­vá­ní také umož­nil pro­vést drob­ná kos­me­tic­ká vy­lep­še­ní pro další zvý­še­ní odol­nos­ti tes­to­va­né podle stan­dar­dů Mil­‑Spec. Více in­for­ma­cí o pro­ce­su tes­to­vá­ní a vy­lep­še­ních na­jde­te v blo­go­vém pří­spěv­ku, jehož au­to­rem je Jerry Pa­ra­di­se, vi­ce­pre­zi­dent sekce Com­mer­cial Port­fo­lio a Pro­duct Ma­nage­ment ve spo­leč­nos­ti Le­no­vo.

 X1 Fold 16 2-2348

Thin­k­Pad X1 Fold při­ná­ší 16,3pal­co­vý OLED dis­plej s roz­li­še­ním 2560×2024 a na­bíd­ne až 32GB LPD­DR5 paměť s více než 1TB SSD úlo­žiš­těm. Navíc je do­dá­ván v ba­le­ní zcela vy­ro­be­ném z ma­te­ri­á­lů bez vy­u­ži­tí plas­tů. No­te­book po­há­ní pro­ce­sor Intel, který dy­na­mic­ky na­sta­vu­je spo­tře­bu ener­gie a má pře­din­sta­lo­va­ný ope­rač­ní sys­tém Win­dows 11. V kom­bi­na­ci s mi­mo­řád­nou ko­nek­ti­vi­tou Wi­‑Fi 6E a vo­li­tel­ným 5G při­po­je­ním je Thin­k­Pad X1 Fold vý­kon­ným a vše­stran­ným pře­nos­ným za­ří­ze­ním, které je možné po­ho­dl­ně po­u­ží­vat jako pri­már­ní po­čí­tač v práci, doma nebo kde­ko­liv jinde.
No­te­book Thin­k­Pad X1 Fold bude v České re­pub­li­ce do­stup­ný od pro­sin­ce le­toš­ní­ho roku na webo­vých strán­kách le­no­vo.cz a u vy­bra­ných pro­dej­ců za­ří­ze­ní Le­no­vo s cenou za­čí­na­jí­cí od 122 190 Kč s DPH.


Mohlo by vás zajímat: