Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Additive Industries aktualizuje 3D tiskárny MetalFAB

Autor článku: Redakce   
Pátek, 01 Prosinec 2023 15:54

Tags: 3D tiskárny | Additive Industries | FormNext | MetalFAB

MetalFAB2-1-2348Ni­zo­zem­ská Ad­di­ti­ve In­du­st­ries, která se za­bý­vá 3D tis­kem, před­sta­vi­la na Form­nex­tu 2023 nové ak­tu­a­li­za­ce svých 3D tis­ká­ren Me­tal­FAB. Spo­leč­nost zdů­razňuje svůj zá­va­zek trans­for­mo­vat tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by za­ve­de­ním tech­no­lo­gií Job File En­cryp­ti­on, Da­ta­Ser­vi­ce a M789 AMPO. Zá­va­zek Ad­di­ti­ve In­dustries k ino­va­cím je pa­tr­ný z trans­for­mač­ních no­vi­nek, které před­sta­vi­la a které po­si­lu­jí její od­hod­lá­ní po­zved­nout úroveň adi­tiv­ní vý­ro­by.

Zašifrované, připojené a připravené k výrobě nástrojů

Ad­di­ti­ve In­du­st­ries re­a­gu­je na ros­tou­cí po­ža­dav­ky na za­bez­pe­če­ní šif­ro­vá­ním sou­bo­rů úloh pro 3D tis­kár­ny Me­tal­FAB. Toto ře­še­ní je ur­če­no vý­rob­cům ori­gi­nál­ní­ho vy­ba­ve­ní (OEM) a spo­leč­nos­tem Tier 1 a zvy­šu­je ochra­nu du­šev­ní­ho vlast­nic­tví šif­ro­vá­ním sou­bo­rů úloh přímo v pa­mě­ti 3D tis­kár­ny. Díky kom­plex­ní ochra­ně zů­stá­va­jí sou­bo­ry za­šif­ro­va­né po celou dobu vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Je­di­neč­né de­šif­ro­va­cí klíče pro sub­do­da­va­te­le mi­ni­ma­li­zu­jí ne­o­práv­ně­ný pří­stup, při­čemž další úroveň za­bez­pe­če­ní v po­do­bě ochra­ny klíčů či­tel­ných pouze stro­ji Me­tal­FAB za­jiš­ťu­je kom­plex­ní za­bez­pe­če­ní a fle­xi­bi­li­tu při di­gi­tál­ním skla­do­vá­ní a dis­tri­bu­o­va­né vý­ro­bě.

Aby spo­leč­nost vy­ho­vě­la po­ptáv­ce prů­mys­lu po in­for­ma­cích za­lo­že­ných na da­tech, před­sta­vi­la také Da­ta­Ser­vi­ce, mož­nost při­po­je­ní pro zís­ká­vá­ní stroj­ních dat z Me­tal­FAB. Vy­u­ží­vá pro­to­ko­ly jako OPC­‑UA a MQTT a umo­ž­ňuje bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s ná­stro­ji pro ana­lý­zu dat, jako jsou sys­témy pro re­a­li­za­ci vý­ro­by a ana­ly­tic­ké plat­for­my. Da­ta­Ser­vi­ce ote­ví­rá mož­nos­ti pro vy­tvá­ře­ní ří­di­cích pa­ne­lů, vy­tvá­ře­ní sys­té­mů ozná­me­ní a zlep­šo­vá­ní sle­do­va­tel­nos­ti, a to vše v rámci od­stupňova­né­ho mo­de­lu da­to­vé­ho před­plat­né­ho, který umo­ž­ňuje zá­kaz­ní­kům při­způ­so­bit si pří­stup a op­ti­ma­li­zo­vat pro­voz­ní fle­xi­bi­li­tu a efek­ti­vi­tu.

Další ak­tu­a­li­za­ce za­hr­nu­je M789 AMPO, ma­ra­gin­go­vou ná­stro­jo­vou ocel vy­vi­nu­tou pro 3D tis­kár­ny Me­tal­FAB, která v sobě spo­ju­je vy­so­kou tvr­dost a hou­žev­na­tost, čímž od­st­raňuje po­tře­bu pře­dehří­vá­ní sta­veb­ní desky a zjed­no­du­šu­je tisk. Ad­di­ti­ve In­du­st­ries roz­ši­řu­je své port­fo­lio ma­te­ri­á­lů, za­mě­řu­je se na apli­ka­ce v ob­las­ti ná­stro­jů a li­so­va­cích forem a zkou­má pří­le­ži­tos­ti v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, vstři­ko­vá­ní plas­tů a rop­ném a ply­ná­ren­ském prů­mys­lu.


Mohlo by vás zajímat: