Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První 3D myš s technologií Blue­tooth od 3Dconnexion

Autor článku: 3Dconnexion   
Čtvrtek, 21 Prosinec 2023 16:28

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | Bluetooth | Hardware | Spa­ce­Mou­se | Wi­re­less

SpaceMouse Pro Wireless  Bluetooth Edition-23513D­con­nexi­on ozna­mu­je uve­de­ní své dlou­ho oče­ká­va­né 3D myši, která se při­po­ju­je k po­čí­ta­či pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Blue­tooth – Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on. Nová verze bez­drá­to­vé 3D myši Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less, na­vr­že­ná spe­ci­ál­ně pro in­že­ný­ry, 3D uměl­ce a ar­chi­tek­ty, při­ná­ší pro­fe­si­o­nál­ní zá­ži­tek za­mě­ře­ný na udr­ži­tel­nost a uspo­ko­jo­vá­ní vy­ví­je­jí­cích se po­třeb uži­va­te­lů po celém světě.

Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on de­mon­stru­je zá­va­zek 3D­con­nexi­on k do­ko­na­los­ti a eko­lo­gic­ké od­po­věd­nos­ti a při­dá­vá nové funk­ce k těm, kte­rým pro­fe­si­o­ná­lo­vé dů­vě­řu­jí a na které se spo­lé­ha­jí již léta.

  • Bez­pro­blé­mo­vé při­po­je­ní Blue­tooth: Nová edice bez­drá­to­vé 3D myši Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less po­mo­cí tech­no­lo­gie Blue­tooth po­sky­tu­je uži­va­te­lům ještě více svo­bo­dy a fle­xi­bi­li­ty v mož­nos­tech při­po­je­ní, což jim umožňuje pra­co­vat efek­tiv­ně­ji od­kud­ko­li.
  • Větší udr­ži­tel­nost: 3D­con­nexi­on pevně věří, že tech­no­lo­gie a udr­ži­tel­nost musí být ne­od­dě­li­tel­ně pro­po­je­ny. Po­u­ži­tí ino­va­tiv­ních ma­te­ri­á­lů a kom­po­nent odol­ných proti opo­tře­be­ní, recyklo­va­ných plas­tů a od­po­věd­ných obalů, stej­ně jako opat­ře­ní k tomu, aby byl tento pro­dukt uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní, od­rá­že­jí zá­va­zek spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on pod­po­ro­vat ze­le­něj­ší svět bez kom­pro­mi­sů v kva­li­tě a vý­ko­nu.
  • Bez­pří­klad­ná přes­nost: In­že­ný­ři, 3D uměl­ci a ar­chi­tek­ti po­ža­du­jí ve své práci přes­nost. Pa­ten­to­va­ný sní­mač 6 stupňů vol­nos­ti (6DoF) umožňuje uži­va­te­lům po­ho­dl­ně a přes­ně po­sou­vat, při­bli­žo­vat a otá­čet, což za­jiš­ťu­je bez­chyb­né pro­ve­de­ní slo­ži­tých ná­vrhů a kom­plex­ních pro­jek­tů..
  • Er­go­no­mic­ký de­sign: 3D myš Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less byla peč­li­vě na­vr­že­na a vy­ba­ve­na er­go­no­mic­kou opěr­kou dlaně která sni­žu­je únavu při dlou­ho­do­bém po­u­ží­vá­ní a umožňuje uži­va­te­lům udr­žo­vat ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu bez ja­ké­ho­ko­li ne­po­hod­lí.
  • Při­způ­so­bi­tel­ná tla­čít­ka: Uži­va­te­lé mohou při­způ­so­bit Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less svým spe­ci­fic­kým po­tře­bám při­řa­ze­ním často po­u­ží­va­ných funk­cí, maker nebo zkra­tek k při­způ­so­bi­tel­ným tla­čít­kům nebo vy­u­žít před­při­pra­ve­né pří­ka­zy spe­ci­fic­ké pro apli­ka­ci, čímž ze­fek­tiv­ní svůj pra­cov­ní po­stup a ušet­ří dra­ho­cen­ný čas.

Bez­drá­to­vou 3D myš Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on lze za­kou­pit na www.​3Dconnexion.​com a u au­to­ri­zo­va­ných pro­dej­ců po celém světě. Další in­for­ma­ce o Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on na strán­ce pro­duk­tu.

3Dx Gleam-Christmas2023-2351

 


Mohlo by vás zajímat: