Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xencelabs představuje Xencelabs Sift Display 16

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 23 Květen 2024 14:13

Tags: Grafika | Hardware | Sift Display 16 | Tablet | Xencelabs

Xencelabs Sift Display 16-1-2421Ne­u­vě­ři­tel­ně tenký a lehký 16­pal­co­vý OLED dis­plej s perem, na­zý­vej­me toto za­ří­ze­ní dále gra­fic­kým table­tem, na­bí­zí vý­ji­meč­né, živé barvy, vy­ni­ka­jí­cí kon­trast a přes­né, při­ro­ze­né kres­le­ní. Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 lze při­po­jit k ja­ké­mu­ko­li kom­pa­ti­bil­ní­mu po­čí­ta­či PC, Mac nebo Linux pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho ka­be­lu USB-C na USB-C, takže je ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ky a de­sig­né­ry, kteří hle­da­jí po­vzná­še­jící zá­ži­tek z kres­le­ní kde­ko­li.

Xencelabs Sift Display 16-2-2421

Pokud má být při­po­je­ní na­vá­zá­no pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní HDMI nebo Dis­pla­y­Port, je vy­ža­do­ván do­dá­va­ný 10­bi­to­vý roz­bo­čo­vač řady Stu­dio. Všech­ny po­třeb­né ka­be­ly jsou sou­čás­tí do­dáv­ky.

Xencelabs Sift Display 16-3-2421

Bez­o­kra­jo­vý skle­ně­ný po­vrch gra­fic­ké­ho tab­le­tu Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 kromě toho po­sky­tu­je bez­pro­blé­mo­vý a při­ro­ze­ný zá­ži­tek z kres­le­ní. Dává pocit, jako byste kres­li­li přímo na papír nebo plát­no.

Uži­va­te­lé ve stu­di­ích nebo učeb­nách s vel­kým množ­stvím svět­la ocení vy­ni­ka­jí­cí an­ti­re­flex­ní vlast­nos­ti dis­ple­je. Ru­ši­vé od­les­ky od strop­ní­ho osvět­le­ní jsou mi­nu­los­tí.

Xencelabs Sift Display 16-4-2421

Dis­plej table­tu pod­po­ru­je až 1,07 mi­li­ar­dy barev a má pět to­vár­ně ka­lib­ro­va­ných ba­rev­ných pro­sto­rů: Adobe RGB (98 %), P3-DCS (98 %), sRGB (99 %), Rec 2020 a Rec 709.

Xencelabs Sift Display 16-5-2421

Hli­ní­ko­vá zadní stra­na dis­ple­je za­jiš­ťu­je rych­lý odvod tepla bez ne­pří­jem­né­ho hluku ven­ti­lá­to­ru

Xencelabs Sift Display 16-6-2421

Při­lo­že­ný sto­jan Xen­ce­labs Mo­bi­le Easel pro dis­plej Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 řady Stu­dio na­bí­zí dva úhly 18,3 ° nebo 32 °, takže mů­že­te po­ho­dl­ně pra­co­vat na svém pra­cov­ním stole.


Xencelabs Pen Display 16 Essentials - 948,74 eur (displej, pouzdro na pera se 2 pery, bezdrátový klíč, hroty a vytahovač, držák pera, rukavice (M) a čisticí hadřík, kabel USB-C a brašna)

a

Xencelabs Pen Display 16 Studio Series - 1167,23 eur (navíc s mobilní podložkou, rychlými klávesami, roz­bo­čovačem, napájecím zdrojem a kabelem)

lze objednat ihned.

Očekává se, že dodávky budou zahájeny koncem května.

Xencelabs Sift Display 16-7-2421 

Více informací o PD 16 Essentials

Více informací o PD 16 Studio Series

Žádost o více informací e-mailem

Žádost o testování / předvedení


Informace poskytl ProGraphics | Rolf Huwer Consulting e.K.


Mohlo by vás zajímat: