Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 3dexperience

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Konference 3DEXPERIENCE EuroCentral 2024
(Matching tags: 2024,Mnichov,EuroCentral,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Konference,SolidWorks)
Právě v den, kdy končí pra­vi­del­ná kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su (dříve So­li­dWorks World) při­šlo ozná­me­ní o ko­ná­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Eu­ro­Cen­t­ral 2024 ...
Středa, 14 Únor 2024
2. VLP and Partners si vybírá platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: VLO and Partners,Das­sault Sys­tè­mes,3DEXPERIENCE,Cloud,Stavebnictví)
Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že VLP and Part­ners, ital­ská sta­veb­ní in­že­nýr­ská firma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých fasád a oce­lo­vých kon­struk­cí, vy­u­ží­vá k ří­ze­ní ...
Čtvrtek, 08 Únor 2024
3. Obrábění ve 3DEXPERIENCE versus CATIA V5
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,CATIA V5,Technodat,Webinar,Obrábění,Strojírenství,CNC)
Webi­nář na toto téma při­pra­vil zlín­ský Tech­no­dat a zve na něj kon­struk­té­ry, pro­gra­má­to­ry CNC a ma­ji­te­le stro­jí­ren­ských firem. Obsah ex­klu­ziv­ní­ho webi­ná­ře v úterý ...
Pondělí, 15 Leden 2024
4. Prozkoumejte to nejlepší ze SOLIDWORKS 2024
(Matching tags: SOLIDWORKS 2024,Vylepšení,3DEXPERIENCE,3D CAD,SolidWorks,CAD)
Dassault Systèmes – So­lid­works Cor­p. na­bí­zí na strán­ce So­lid­works 2024 ukáz­ky vy­lep­še­ní, vy­zkou­še­ní ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní nové ge­ne­ra­ce a pro­zkou­má­ní mož­nos­ti vý­vo­je ...
Středa, 03 Leden 2024
5. Registrace na 3DEXPERIENCE WORLD 2024
(Matching tags: 2024,Dallas,Registrace,3DEXPERIENCE,World,Konference,SolidWorks)
Po opat­ře­ních proti co­vi­du a re­strik­cích ne­oč­ko­va­ných je kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v texaském Dal­la­su 11. až 14. února v Kay Bai­ley Hut­chi­son Con­ven­ti­on ...
Pátek, 27 Říjen 2023
6. Inovace vakuových a emisních řešení v Edwards
(Matching tags: Vakuum,Vývěvy,Edwards,3DEXPERIENCE,Technodat)
Ed­wards je glo­bál­ním líd­rem v ob­las­ti v ob­las­ti va­ku­o­vých ře­še­ní a ře­še­ní pro sni­žo­vá­ní emisí. Spo­leč­nost za­ča­la po­u­ží­vat prů­mys­lo­vé ře­še­ní Di­gi­tal Equip­ment ...
Úterý, 08 Srpen 2023
7. Budoucnost navrhování a umělá inteligence
(Matching tags: Strojové učení,Umělá inteligence,Navrhování,3DEXPERIENCE,Dassault,SolidWorks)
Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on při­ná­ší člá­nek o tom, co zna­me­ná umělá in­te­li­gen­ce pro bu­douc­nost na­vr­ho­vá­ní. Zjis­tí­te v něm, jak So­lid­works ma­pu­je bu­douc­nost ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
8. Chytré výrobky vyžadují ověření elektromagnetizmu
(Matching tags: SolidWorks,3DEXPERIENCE,Dassault Systemès,Elektromagnetizmus)
Po­dí­vej­te se, jak snad­no spo­lu­pra­cu­je So­lid­works s rolí Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer při tes­to­vá­ní vlivů elek­tro­mag­ne­tic­ké ener­gie. Role Elec­tro­mag­ne­tics En­gi­neer umo­ž­ňuje ...
Středa, 26 Červenec 2023
9. Dassault se připojil k EPLAN Partner Network
(Matching tags: Partner Network,Das­sault Sys­tè­mes,3DEXPERIENCE,Hannover Messe,Eplan,PLM)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se může stát sku­teč­nos­tí pouze díky sí­ťo­vým sys­té­mům, kom­plex­ním datům a úzké spo­lu­prá­ci mezi vý­rob­ci. Za tímto úče­lem za­lo­žil EPLAN kon­cem roku 2020 ...
Středa, 19 Červenec 2023
10. SOLIDWORKS 2023 rozvíjí vylepšení sestav
(Matching tags: SolidWorks,3D CAD,Software,3DEXPERIENCE,2023)
Soft­ware So­lid­works 2023 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, která uži­va­te­li umož­ní pra­co­vat se slo­ži­tý­mi i jed­no­du­chý­mi se­sta­va­mi co nej­ú­čin­ně­ji. Po­dí­vej­te se ...
Čtvrtek, 06 Červenec 2023
11. Dopřejte své kreativitě více času na inovace
(Matching tags: Darmstadt,Darmstadtium,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Konference)
Ne­by­lo by skvě­lé vyměňovat si ná­pa­dy s dal­ší­mi od­bor­ní­ky na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s na­vr­ho­vá­ním, si­mu­la­ce­mi a in­že­nýr­stvím? Nebo se ne­chat in­spi­ro­vat osvěd­če­ný­mi ...
Úterý, 15 Březen 2022
12. Dassault spolupracuje se společností Cadence
(Matching tags: Cadence Allegro,Cadrence,Das­sault Sys­tè­mes,Partnerství,3DEXPERIENCE)
Spo­leč­nos­ti Ca­den­ce De­sign Sys­tems a Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­ly uza­vře­ní stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství, jehož cílem je po­skyt­nout pod­ni­ko­vým zá­kaz­ní­kům z růz­ných ver­ti­kál­ních ...
Pátek, 04 Březen 2022
13. Český letoun Zuri se úspěšně vznesl
(Matching tags: Michal Illich,ZURI,StartUp,3DEXPERIENCE,Technodat,Letectví)
Čtyř­le­tý startu­po­vý pro­jekt se do­stal do fáze, kdy se le­ta­dlo po­pr­vé vznes­lo, a kdy se v pro­jek­tu ob­je­vi­lo dal­ších 1,3 mi­li­o­nu eur. V září 2021 na le­tiš­ti ve Zbrasla­vi ...
Úterý, 11 Leden 2022
14. SOLIDWORKS 2022 urychluje vývoj produktů
(Matching tags: Solidworks 2022,3DEXPERIENCE,CAD,Works,Dassault)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia 3D ná­vr­hář­ských a in­že­nýr­ských apli­ka­cí So­lid­works 2022, které po­u­ží­va­jí mi­li­o­ny uži­va­te­lů po ...
Pátek, 29 Říjen 2021
15. Nové propojené nástroje v 3DEXPERIENCE Solidworks
(Matching tags: Works,3DEXPERIENCE,Cloud,SolidWorks,CAD)
Plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works umožňuje bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pří­stup k vý­kon­ným clou­do­vým ná­stro­jům. Mi­li­o­ny kon­struk­té­rů dů­vě­řu­jí CAD soft­wa­ru So­lid­works ...
Čtvrtek, 14 Říjen 2021
16. Testování výrobků pomocí výpočetních simulací
(Matching tags: Výrobky,3DEXPERIENCE,Testování,Webinar,Simulace,SolidWorks)
Před­ve­de­ní prak­tic­kých pří­kla­dů pev­nost­ních si­mu­la­cí, ana­lýz prou­dě­ní a před­sta­ve­ní vý­po­čet­ních clou­do­vých apli­ka­cí na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce v 22 mi­nu­to­vém ...
Pondělí, 27 Září 2021
17. Dassault Systèmes uvádí na trh SOLIDWORKS 2022
(Matching tags: Solidworks 2022,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,3D CAD)
Dassault Systèmes před­sta­vi­l oče­ká­va­nou nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia pro 3D navrhování a in­že­nýr­ské apli­ka­ce – So­lid­works 2022. Při­ná­ší stov­ky no­vých uži­va­te­li žá­da­ných ...
Pondělí, 20 Září 2021
18. Nové vydání CATIA 3DEXPERIENCE do 3D PDF
(Matching tags: V24.1,Theorem Solutions,3D PDF,3DEXPERIENCE,CATIA)
The­o­rem So­lu­ti­ons vydal nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce do 3D PDF. Verze 24.1 pod­po­ru­je Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce ve vy­dá­ních 2018x, 2019x, 2020x a nyní 2021x. 3D PDF ...
Středa, 28 Červenec 2021
19. Efektivní způsob navrhování strojů pro automatizaci
(Matching tags: Manage,Stro­jí­ren­ská tech­ni­ka,Na­vr­ho­vá­ní,So­li­dworks,3DEXPERIENCE)
Po­dí­vej­me se, jak So­li­dworks zjed­no­du­šu­je na­vr­ho­vá­ní stro­jí­ren­ské tech­ni­ky. Na videu mů­že­me sle­do­vat kon­struk­té­ry se So­li­dworks živě od žá­dosti o před­běž­nou na­bíd­ku ...
Pondělí, 19 Červenec 2021
20. Nové služby 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS nejen pro studenty
(Matching tags: Makers,Students,Navrhování,Dassault Systemès,Spolupráce,3DEXPERIENCE,SolidWorks)
Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la spuš­tě­ní dvou slu­žeb, které při­ne­sou nové způ­so­by na­vr­ho­vá­ní, spo­lu­prá­ce, sdí­le­ní a mož­nost vy­nik­nout: 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers ...
Pondělí, 08 Březen 2021
21. Jak SOLIDWORKS 2021 podporuje inovace
(Matching tags: Solidworks 2021,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,SolidWorks)
Malé a střední podniky jsou v dnešní době konfrontovány s celou řadou různých výzev. Rostoucí konkurenční tlak, individuální potřeby zákazníků a větší nároky na samotný produkt mají za následek zvýšenou ...
Pondělí, 08 Březen 2021
22. Dassault představuje strategii „Voda pro život“
(Matching tags: Prů­my­sl,Spo­tře­ba,Kam­pa­ň,Water for Life,Voda,3DEXPERIENCE,Dassault)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la další část své kam­pa­ně „The Only Pro­gress is Human“, která by měla zvý­šit po­vě­do­mí o so­ci­ál­ních a en­vi­ro­men­tál­ních vý­zvách a při­táh­nout ...
Pátek, 05 Březen 2021
23. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS pro studenty a tvůrce
(Matching tags: Project Planner,Tvůrci,3D Sculptor,3D Creator,3DEXPERIENCE,Studenti,SolidWorks)
Během vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, byly před­sta­ve­ny 2 nové pro­duk­ty – 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks for Stu­dents a 3DE­x­pe­ri­en­ce ...
Pátek, 12 Únor 2021
24. Podívejte se, co je nového v SOLIDWORKS 2021
(Matching tags: SolidWorks,2021,Efektivita,3DEXPERIENCE,Works,Koncept,Výroba)
Ze­fek­tiv­ně­te pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků a urych­le­te ino­va­ce. So­li­dworks 2021 po­sky­tu­je řadu dů­le­ži­tých zdo­ko­na­le­ní, která urych­lí a zlep­ší pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků. Bez ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2020
25. BEKO E-CITY – koncept malého elektromobilu s možným dojezdem až 250 km
(Matching tags: BEKO E-CITY,Elektromobil,Koncept,Studie,3DEXPERIENCE,Design)
V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ...
Středa, 14 Říjen 2020
26. Webinář: Jak s pomocí CATIA rozvinout plošnou geometrii
(Matching tags: Webináře,Rozvin,Plechové díly,3DEXPERIENCE,Technodat,CATIA)
Celá řada kon­strukč­ních celků je na­vr­ho­vá­na mimo jiné s ple­cho­vý­mi díly. Spo­leč­nost Tech­no­dat zve 6. 8. zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář, ve kte­rém se za­mě­ří na práci s tě­mi­to ...
Středa, 29 Červenec 2020
27. Webinář Zjednodušte návrh elektrických systémů s CATIA
(Matching tags: Kabeláže,Webináře,3DEXPERIENCE,Technodat,CATIA)
Pokud se za­bý­vá­te ná­vrhem elek­tric­kých svaz­ků a ka­be­lá­že a chce­te si zjed­no­du­šit pro­ces tvor­by sché­mat, 3D mo­de­lů svaz­ků a do­ku­men­ta­ce k vý­ro­bě, na­bí­zí se ...
Pátek, 17 Červenec 2020
28. Webinář: Zdokonalte výrobní procesy s CATIA Excellence
(Matching tags: Technodat.Webináře,3DEXPERIENCE,CATIA,Excellence,Engineering)
O před­sta­ve­ní pro­gra­mu CATIA Ex­cellen­ce a jeho ba­líč­ků se po­sta­rá v pátek 10. čer­ven­ce 2020 od 10:00 hodin webi­nář spo­leč­nos­ti Tech­no­dat. Pokud po­tře­bu­je­te po­su­nout svoje ...
Čtvrtek, 09 Červenec 2020
29. Vytvořte společně úspěšný projekt ať už jste kdekoliv
(Matching tags: Dassault Systemès,Spolupráce,3DEXPERIENCE,Projekty,Řízení,Cloud)
Vě­dě­li jste, že pouze 36 % pro­jek­tů je do­kon­če­no v čase a v rámci roz­počtu, 45 % je opož­dě­no, nebo pře­kro­čí roz­po­čet a 19 % selže? Pro­jek­to­ví ma­na­že­ři tráví vět­ši­nu ...
Čtvrtek, 09 Červenec 2020
30. Webinář CATIA 3DEXPERIENCE | Výhody oproti CATIA V5
(Matching tags: CATIA,CATIA V5,Výhody,3DEXPERIENCE,Technodat,Webinar)
Znáte CAD soft­ware CATIA V5 nebo s ním do­kon­ce pra­cu­je­te? Sly­še­li jste už o CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE, ale ne­ví­te, v čem je proti CATIA V5 jiná? Pře­cho­dem na nové verze se pře­sta­ne­te ...
Pondělí, 18 Květen 2020
31. Pracujte současně na CAD datech z různých softwarů
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Inventor,Technodat,SolidWorks,CATIA,Webinar,CAD data)
To je název webi­ná­ře spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, který 5. květ­na 2020 pro­ve­de zá­jem­ce scé­ná­řem, kdy ně­ko­lik uži­va­te­lů pra­cu­je sou­čas­ně na CAD da­tech z růz­ných soft­wa­rů a je­jichž ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
32. Zpráva o 3DEXPERIENCE World 2020
(Matching tags: SolidWorks,Konference,Nashville,World 2020,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE)
Po mnoha le­tech uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí So­li­dWorks World se skal­ní fa­nouš­ci So­li­dworks mu­se­li smí­řit nejen s novým ná­zvem, ale i s asi zatím nej­se­ver­něj­ším mís­tem ...
Úterý, 14 Duben 2020
33. Vaše firma může pokračovat, i když musíte jít domů
(Matching tags: Simulace,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Dassault Systemès,Cloud,Navrhování)
Se svojí „troš­kou do mlýna“ při­chá­zí i Dassault Systèmes (DS), která uvádí, že dneš­ní po­li­tic­ký, en­vi­ron­men­tál­ní a zdra­vot­ní stav může mít dlou­ho­do­bé ná­sled­ky na ob­chod­ní ...
Pondělí, 23 Březen 2020
34. Konference 3DEXPERIENCE World 2020
(Matching tags: Nashville,3DEXPERIENCE,World,Dassault Systemès,Konference)
Dnes v pon­dě­lí 10. února za­čí­ná v Na­shvillu tří­den­ní kon­fe­ren­ce, která je po­kra­čo­vá­ním kaž­do­roč­ních ame­ric­kých uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí s ná­zvem So­lidWorks World. s novým ná­zvem ...
Pondělí, 10 Únor 2020
35. Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020
(Matching tags: Solidworks 2020,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Electrical,PDM,PCB)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, ...
Pátek, 25 Říjen 2019
36. Dassault Aviation volí platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: Aviation,Platforma,3DEXPERIENCE,Falcon,Systèmes,Letectví,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes oznámila 24. července 2019, že Das­sault Aviation využívá platformu 3DExperience k návrhu, vývoji a vý­ro­bě, a ke správě svého hodnotového ře­tě­z­ce ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2019
37. Dassault Aviation přechází na platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: Aviation,Servis,Letectví,Dassault,PLM,Kvalita,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnost Dassault Aviation zavede platformu 3DExperience od Dassault Systèmes. V rámci několikaleté smlouvy nahradí Dassault Aviation všechny procesy řízení životního cyklu výrobku v programech ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
38. Platforma 3DExperience integrována s Granta MI
(Matching tags: Konference,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Granta Design,Boston,Granta MI)
Granta Design spolupracuje s Dassault Systèmes na integraci platformy 3DExperience se systémem Granta MI, která umožní správu informací o materiálech u vyvíjených produktů a jejich ...
Pondělí, 28 Květen 2018
39. Technodat PLM e-zin 02/2018 zve na Technodat Forum 2018
(Matching tags: Seminář,Technodat,PLM,Galant,Forum 2018,Mikulov,3D PLM,3DEXPERIENCE,e-zin)
Jak upozorňuje druhé letošní vydání elektronického magazínu Technodat PLM e-zin, blíží se tradiční dvoudenní odborný seminář Technodat Forum 2018, který přinese informace o novinkách z oblasti ...
Pondělí, 14 Květen 2018
40. Dassault spouští 3DEXPERIENCE Marketplace
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Výrobci,Dassault Systemès,Cloud,Stroje,Komponenty,Marketplace)
Společnost Dassault Systèmes oficiálně spustila 3DExperience Mar­ket­pla­ce, svůj on-line ekosystém, jak jej sama nazývá, kde mohou spolupracovat inovátoři a navzájem si vyměňovat průmyslové a ser­vis­ní ...
Pátek, 02 Únor 2018
41. I&C Energo vylepšuje projekty s řešením od Dassaultu
(Matching tags: Projekty,Vylepšení,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,I&C Energo,Capital Facilities,Information Excellence,Energie)
Akciová společnost I&C Energo si vybrala firmu Dassault Systèmes, aby jí pomohla vylepšit strojírenské služby v evropském sektoru ener­getiky. Společnost I&C Energo zavede průmyslové řešení Capital Fa­ci­li­ties ...
Čtvrtek, 14 Prosinec 2017
42. Theorem vydává Catia 3DExperience Multi-CAD 20.2 pro NX
(Matching tags: CATIA,Theorem Solutions,Verze 20.2,Multi-CAD,Siemens NX,3DEXPERIENCE)
Verze 20.2 od Theorem Solutions podporuje Catia 3DExperience R2015x, R2016x a R2017x, a také NX 9.0, 10.0 a 11.0. Společně s NX to Catia 3DExperience Multi-CAD je možné z tohoto jednosměrného vytvořit ...
Středa, 13 Prosinec 2017
43. Letadla Bristell vznikají díky řešení Engineered to Fly
(Matching tags: BRM Aero,Bristell,Technodat,Letectví,3DEXPERIENCE,Cloud)
... Dochází tak k efektivnějšímu navrhování a vyvíjení struktury letounů Bristell. Řešení implementovala společnost Technodat. „Engineered to Fly“, založené na platformě 3DExperience, poskytuje ...
Pondělí, 20 Listopad 2017
44. Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2018
(Matching tags: CAM,3D CAD,3DEXPERIENCE,SOLIDWORKS 2018)
Společnost Dassault Systèmes představila oficiálně Solidworks 2018. Beta verzi měli testeři k dispozici už v průběhu prázdnin.  Seznamování s novou verzí probíhá na etapy a samostatně ...
Čtvrtek, 26 Říjen 2017
45. Dassault zrychlí elektromobil od Rimac Automobili
(Matching tags: Sportovní,Elektromobil,Rimac Automobili,Electro Mobility Accelerator,3DEXPERIENCE,Dassault Systemès)
Dassault Systèmes podpoří evropský startup Rimac Automobili, aby rozšířil své působení a stal se jednou z klíčových firem v automobilo­vém průmyslu vzhledem k nárůstu poptávky po elektromobilech. ...
Úterý, 19 Září 2017
46. 3DEXPERIENCE Forum EuroCentral 2017
(Matching tags: 2017,EuroCentral,Forum,3DEXPERIENCE,Dassault Systemès)
Ve dnech 15. a 16. listopadu pořádá v Lipsku společnost Dassault Systèmes své 3DExperience Forum EuroCentral 2017, jehož mottem je Řízení podnikání ve věku zkušeností. Je příležitostí ...
Pondělí, 21 Srpen 2017
47. Boeing a Dassault Systèmes prodlužují partnerství
(Matching tags: Dassault Systemès,Partnerství,3DEXPERIENCE,Boeing,Digitální transformace)
... platformu 3DExperience od Dassault Systèmes. Toto rozhodnutí vychází ze soutěžního procesu, který zahrnoval důkladnou analýzu technických a funkčních vlastností, nákladů a výhod napříč ...
Pátek, 28 Červenec 2017
48. Výroba letounů Bristell s 3DExperience řešením na cloudu
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Cloud,BRM Aero,Bristell,Letectví,Technodat)
Jak se dozvěděli účastníci letošní konference Technodat Forum, za vývojem a výrobou letounu Bristell stojí cloudové řešení 3DExperience dodané společností Technodat. Na sklonku roku ...
Pondělí, 26 Červen 2017
49. Tak nám přeřízli Bassiho
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Stratasys,Dassault,CAM,SolidWorks,nTopology)
Co se týká hlavního titulku reportáže, nijak nezastírám inspiraci v jedné slavné větě Josefa Švejka. Ale než se dostaneme k tomu, proč právě tento titulek, pojďme se podívat na místo konání konference ...
Čtvrtek, 26 Leden 2017
50. Létající kolo zamíří na Expo do Kazachstánu
(Matching tags: Webinar,Technodat,3DEXPERIENCE,Forum,e-zin,Létající kolo)
Aktuální newsletter společnosti Technodat – Technodat PLM e-zin 3/2017 – přináší zprávu o tom, že létající kolo F-Bike, jehož návrh v 3DExperience řešení a jeho vzlet v roce 2012 ...
Středa, 19 Duben 2017