Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 3dwiser

Celkem nalezeno výsledků : 30.

1. Nenechte si ujít cenově výhodnější materiály pro 3D tisk
(Matching tags: eshop,Výprodej,Black Friday,3Dwiser,Materiály,3D tisk)
V rámci akce Černý pátek, ne­bo­li Black Fri­day, na­bí­zí 3Dwi­ser vý­pro­dej ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk se sle­vou až 25 %. Na esho­pu 3Dwi­ser mů­že­te najít pes­trou na­bíd­ku ma­te­ri­á­lů pro ...
Úterý, 21 Listopad 2023
2. Shining 3D EinScan H2 – ruční skener za zaváděcí cenu
(Matching tags: EinScan H2,3Dwiser,Shining 3D,3D skenery)
3Dwi­ser, dis­tri­bu­tor vý­rob­ků Shi­ning 3D, před­sta­vu­je 2. ge­ne­ra­ci ruč­ní­ho 3D ske­ne­ru pro sní­má­ní ba­rev­ných tex­tur s vy­so­kým roz­li­še­ním, který na­bí­zí prak­tic­ké spo­je­ní ...
Pátek, 04 Srpen 2023
3. 3D tisk pomáhá zachraňovat lidské životy
(Matching tags: Práškové technologie,IKEM,3Dwiser,SLS,3D tisk)
Letní zpra­vo­daj 3D spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser se zmiňuje o tom, že adi­tiv­ní vý­ro­ba z práš­ko­vých ma­te­ri­á­lů za­ží­vá ob­ro­ze­ní. Po 3D tisku ze strun na cív­kách a z te­ku­tých ...
Pátek, 04 Srpen 2023
4. Co umí tlakové formování
(Matching tags: Mayku Mul­ti­plier,Tlakové formování,3Dwiser,Hardware)
Zpra­vo­daj 3D spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser před­sta­vu­je tech­no­lo­gii pro velmi rych­lou vý­ro­bu forem a ten­kostěn­ných dílů. Ne­spa­dá do ška­tul­ky 3D tisku, ale mno­hým z vás by se dnes v pro­vo­zu ...
Úterý, 14 Březen 2023
5. Zimní roadshow 3D tisku a 3D skenování 2023
(Matching tags: Dobřany,Pardubice,3Dwiser,3D skenování,Brno,Roadshow,3D tisk)
Společnost 3Dwiser roz­je­la svoji road­show už v Os­t­ra­vě a po­kra­ču­je do dal­ších měst. V pátek 17. února za­ví­tá do Brna, v úterý 21. února do Par­du­bic a ve čtvr­tek ...
Pondělí, 13 Únor 2023
6. 3Dwiser pro ještě dostupnější 3D skenování
(Matching tags: 3Dwiser,3D skenery,Skenování,Hardware)
Díky 3D ske­no­vá­ní mů­že­te zís­kat věr­nou di­gi­tál­ní kopii sku­teč­né před­lo­hy – třeba dílu, ke kte­ré­mu už ne­má­te vý­rob­ní do­ku­men­ta­ci. Stej­ně tak sou­čás­ti, u které po­tře­bu­je­te ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2022
7. 3Dwiser představí na MSV 3D tiskárny pro průmysl
(Matching tags: Meltio,Markforget,EVO-tech,3Dwiser,Formlabs,3D tiskárny,MSV,Výstavy)
V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de ...
Pátek, 16 Září 2022
8. Zveme vás na NEXT 3D: Inovace díky 3D tisku
(Matching tags: NEXT 3D,Konference,3D tisk,Humpolec,3Dwiser,Admasys,3D skenování)
Konference NEXT 3D staví na zají­ma­vých řeč­ní­cích přímo z praxe. Nikdo nezná sku­teč­né mož­nos­ti 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní lépe než ti, kdo už moder­ní tech­no­lo­gie napl­no vyu­ží­va­jí ...
Pátek, 01 Duben 2022
9. 3Dwiser pokořil 100milionový obrat
(Matching tags: Ad­ma­sys In­ter­nati­o­nal,Obraty,3Dwiser,3D skenování,Společnost,3D tisk)
Spo­leč­nost 3Dwi­ser po­pr­vé ve své his­to­rii pře­kro­či­la obrat 100 mi­li­o­nů korun (bez DPH) za rok 2021. Me­zi­roč­ně jde rov­nou o 40% ná­růst ob­ra­tu opro­ti před­cho­zí­mu pan­de­mic­ké­mu ...
Středa, 02 Únor 2022
10. Jak si 3D tisk vede v českých firmách
(Matching tags: 3Dwiser,Průzkum,3D tisk,CEE)
Na první po­hled si Česko vede mírně nad ev­rop­ským prů­mě­rem z po­hle­du na­sa­ze­ní 3D tisku ve fir­mách. Na ten druhý ale vi­dí­me, že třeba v zá­pad­ní a se­ver­ní Ev­ro­pě je adi­tiv­ní ...
Pondělí, 27 Prosinec 2021
11. Aplikační centrum 3D tisku na MSV 2021 v Brně
(Matching tags: Aplikační centrum,MSV 2021,3Dwiser,Aditivní výroba,Brno,3D tisk)
Ex­po­zi­ci Apli­kač­ní­ho cen­t­ra 3D tisku – se spe­ci­a­lis­ty z týmu 3Dwi­ser při­pra­ve­ný­mi řešit po­tře­by vaší vý­ro­by – letos na­jde­te v pa­vi­lo­nu F, kam se pro rok 2021 pře­stě­ho­va­ly ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
12. České firmy v době koronakrize investují do 3D tisku
(Matching tags: Korona,3Dwiser,Prodeje,Hardware,3D tisk)
Vý­ho­dy 3D tisku se v době ko­ro­na­kri­ze po­tvr­di­ly v praxi. Tou nej­vý­raz­něj­ší je mož­nost vy­rá­bět po­třeb­né kom­po­nen­ty vlast­ní­mi si­la­mi na místě spo­tře­by, tedy lev­ně­ji a rych­le­ji. ...
Středa, 10 Únor 2021
13. Web Radce3D.cz poradí s výběrem 3D tiskárny
(Matching tags: Tomáš Vít,Radce3D,3Dwiser,Aditivní výroba,3D tisk)
Jako re­ak­ce na časté do­ta­zy na Go­o­glu, Se­zna­mu a webu firmy 3Dwiser vzni­kl s pod­po­rou 3Dwise­ru pře­váž­ně osvě­to­vý web Rad­ce3D.cz, který zatím běží jako ve­řej­ná be­ta­ver­ze. ...
Středa, 03 Červen 2020
14. Spolupráce firem SHINING 3D a 3Dwiser v ČR, SR a Maďarsku
(Matching tags: 3Dwiser,Shining 3D,Aditivní výroba,Spolupráce,3D skenování)
Spo­leč­nost Shi­ning 3D, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních ře­še­ní od 3D ske­no­vá­ní, přes in­te­li­gent­ní na­vr­ho­vá­ní až po adi­tiv­ní vý­ro­bu, si vy­bra­la pro spo­lu­prá­ci firmu 3Dwi­ser, po­sky­tu­jí­cí ...
Čtvrtek, 28 Květen 2020
15. Voices of Industry – Tomáš Soóky (3Dwiser)
(Matching tags: 3D tiskárny,3D tisk,Voices of Industry,Markforget,EnvisionTEC,3ntr,Ultimaker,Formlabs,3Dwiser,Tomáš Soóky)
Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování videí roz­ho­vo­rů se za­jí­ma­vý­mi zá­stup­ci firem vy­sta­vu­jí­cích na Me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu 2019 v Brně. Tato videa vznik­la přímo na našem stán­ku v pavilónu ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
16. Novinky od Ultimakeru přinášejí bezproblémový 3D tisk
(Matching tags: Novinky,Ultimaker,3Dwiser,Ultimaker S3,Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bun­d­le)
Spo­leč­nost 3Dwi­ser, ofi­ci­ál­ní part­ner spo­leč­nos­ti Ul­ti­ma­ker, před­sta­vu­je dvě za­jí­ma­vé no­vin­ky – kom­pakt­ní stol­ní 3D tis­kár­nu Ul­ti­ma­ker S3 a uni­kát­ní ře­še­ní Ul­ti­ma­ker ...
Středa, 25 Září 2019
17. Formlabs se zcela přepracovaným 3D tiskem z pryskyřic
(Matching tags: Formlabs,3Dwiser,Form 3,Form 3L,LFS,LPU)
Společnost 3Dwiser jako oficiální partner společnosti Formlabs, která uvedla hned dvě výrazné novinky na Hannover Messe, představuje tyto nové 3D tiskárny – Form 3 a Form 3L. Obě staví ...
Čtvrtek, 04 Duben 2019
18. Stolní 3D tisk pomáhá zefektivnit výrobu automobilů Volkswagen
(Matching tags: 3D tisk,3Dwiser,Ultimaker,Volkswagen)
Díky využití 3D tištěných nástrojů, přípravků a upínačů zkrátili ve společnosti Volkswagen Autoeuropa trvání provozního cyklu, snížili množství práce i potřebných přepracování – a současně ...
Pondělí, 14 Srpen 2017
19. 3Dwiser uvádí průmyslové 3D tiskárny 3ntr
(Matching tags: 3D tiskárny,FDM,3Dwiser,3ntr,FFF,Průmysl,Hardware)
Společnost 3Dwiser přináší zájemcům napříč průmyslem 3D tiskárny 3ntr A2 a A4. Překvapují pokročilými možnostmi 3D tisku z termoplastů, vysokou provozní spolehlivostí, precizní mechanikou, ...
Pátek, 05 Květen 2017
20. Nové dentální materiály pro 3D tisk od Formlabs
(Matching tags: CAD/CAM,3D tisk,3Dwiser,Dentální,Dental SG,Form 2,Formlabs,Materiály,Implantáty)
Český dodavatel 3D tiskových technologií 3Dwiser uvádí na trh nové dentální materiály pro zubní náhrady vyráběné 3D tiskem. Formlabs rovněž oznámil partnerství s 3Shape, globálním lídrem ve 3D ...
Pátek, 28 Duben 2017
21. Scan in a box – snadné snímání trojrozměrných předloh
(Matching tags: Scan in a box,Open Technologies,3Dwiser,Hardware,3D tisk,3D skenování)
Společnost 3Dwiser uvádí na trh kompaktní, přenosný a snadno použitelný 3D skener Scan in a box italského výrobce Open Technologies. Vyniká pokročilým snímáním různě velkých a složitých ...
Úterý, 21 Únor 2017
22. 3Dwiser zvýšil v roce 2016 čtyřnásobně obrat
(Matching tags: Společnost,3D tiskárny,Prodej,Formlabs,Mark X,Obrat,Markfored,ADAM,3Dwiser)
Český prodejce technologií pro spolehlivý 3D tisk, společnost 3Dwiser, prodal od svého založení v roce 2014 stovky 3D tiskáren a objem zakázek se meziročně zvyšuje o stovky ...
Středa, 01 Únor 2017
23. 3Dwiser distribuuje profesionální 3D tiskárnu Mark X
(Matching tags: Hardware,Mark X,Profesionální,3D tiskárna,3Dwiser,Markforged,Kompozity)
Společnost 3Dwiser uvádí na český, slovenský a maďarský trh dosud nejvýkonnější 3D tiskárnu světa využívající odolných kompozitů se spojitými vlákny kevlaru či karbonu. Díky svým schopnostem ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
24. 3Dwiser začal s prodávat 3D tiskárny Formlabs
(Matching tags: Hardware,Maďarsko,3D tiskárny,Formlabs,3Dwiser,Distributor,Partnerství,Slovensko,Česko)
Společnost 3Dwiser posiluje svou nabídku kvalitních stolních 3D tiskáren smlouvou o distribuci další celosvětově významné značky. Spolehlivé stereolitografické (SLA) tiskárny Form 2 si díky tomu ...
Pondělí, 31 Říjen 2016
25. Jak tisknout ve 3D s pevností kovu za cenu plastu
(Matching tags: 3D tiskárna,Hardware,FFF,Markforged,Mark Two,CFF,Odolný tisk,3Dwiser)
3Dwiser přichází na český trh s unikátní stolní 3D tiskárnou, která výrazně zpřístupňuje výrobu odolných funkčních dílů konstruktérům. Je jí 3D tiskárna Markforged Mark Two, která umožňuje tisknout ...
Středa, 16 Březen 2016
26. Nový Netfabb připravuje spolehlivý 3D tisk
(Matching tags: Import,Enterprise,Professional,Příprava,Verze 7,netfabb,3Dwiser,Kontrola,3D tisk)
3Dwiser, oficiální zástupce profesionálních produktů Netfabb pro náš trh, uvedl sedmou verzi těchto pokročilých řešení pro přípravu 3D tisku. Jsou určeny všem uživatelům, kteří vyžadují nekompromisní ...
Středa, 10 Únor 2016
27. 3D tiskárny Ultimaker 2+ míří i k českým uživatelům
(Matching tags: 3Dwiser,Ultimaker 2+,Ultimaker 2 Extended+,Maďarsko,Česko,3D tiskárny,Slovensko)
Jak jsme již napsali, Ultimaker představil na CES 2016 dvě nové 3D tiskárny. Náš prodejce 3Dwiser, který je nyní také oficiálním distributorem značky Ultimaker pro Česko, Slovensko a Maďarsko, ...
Pátek, 08 Leden 2016
28. Builder Extreme tiskne až 1,9 metru vysoké objekty
(Matching tags: 3D tiskárny,3Dwiser,Code-P West,Builder,eXtreme,3D tisk,Hardware)
Český prodejce technologií pro spolehlivý 3D tisk, společnost 3Dwiser, uvádí na český trh unikátní dvojici 3D tiskáren Builder Extreme 1000 a 2000 s vynikajícím poměrem ceny a pokročilých ...
Pátek, 30 Říjen 2015
29. Netfabb a jeho sadu nástrojů pro 3D tisk zastupuje 3Dwiser
(Matching tags: netfabb,3Dwiser,Opravy,3D tisk,3D modely,Partner,Nástroje,Optimalizace,Zastoupení)
Společnost 3Dwiser je partnerem německé společnosti netfabb pro Českou republiku. Netfabb je světovým leadrem v oblasti vývoje softwarových nástrojů určených pro 3D tisk a aditivní výrobu. Netfabb ...
Pátek, 04 Září 2015
30. 3D tiskárny Ultimaker zastupuje v ČR společnost 3Dwiser
(Matching tags: Ultimaker,3Dwiser,Obchodní,Hardware,3D tiskárny,Zastoupení)
... v rozmezí od 39–85 tisíc Kč včetně DPH. Tiskárny, stejně jako jejich „výtisky“, jsou k vidění v největším 3D tiskovém showroomu v Praze 9, ve společnosti 3Dwiser.  ...
Středa, 22 Červenec 2015