Google překladač: English Deutsch

Novinky od Ultimakeru přinášejí bezproblémový 3D tisk

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3Dwiser | Novinky | Ultimaker | Ultimaker S3 | Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bun­d­le

Ultimaker S5 Pro Bundle a Ultimaker S3-1939Spo­leč­nost 3Dwi­ser, ofi­ci­ál­ní part­ner spo­leč­nos­ti Ul­ti­ma­ker, před­sta­vu­je dvě za­jí­ma­vé no­vin­ky – kom­pakt­ní stol­ní 3D tis­kár­nu Ul­ti­ma­ker S3 a uni­kát­ní ře­še­ní Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bun­d­le pro bez­pro­blé­mo­vý, au­to­ma­ti­zo­va­ný 3D tisk ve fir­mách i vý­rob­ních pro­vo­zech. Ul­ti­ma­ker S3 při­ná­ší – v kom­pakt­něj­ším pro­ve­de­ní – to nej­lep­ší z ob­lí­be­né­ho Ul­ti­ma­ke­ru S5. Uni­ver­zál­ní stol­ní 3D tis­kár­na pro pro­fe­si­o­ná­ly je ide­ál­ní pro pří­pra­vu vý­tis­ků vlast­ní­mi si­la­mi, z po­kro­či­lých ma­te­ri­á­lů, včet­ně kom­po­zi­tů. Dvou­ma­te­ri­á­lo­vý tisk od Ul­ti­ma­ke­ru je pro svou spo­leh­li­vost již chval­ně pro­slu­lý a vý­raz­ně usnadňuje mj. tisk pro­to­ty­pů či funkč­ních dílů slo­ži­těj­ších tvarů.

Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bundle je uni­kát­ní sada stol­ní 3D tis­kár­ny s vel­kým tis­ko­vým ob­je­mem, ma­te­ri­á­lo­vé sta­ni­ce pro ne­pře­tr­ži­tý 3D tisk a ucho­vá­vá­ní ná­roč­něj­ších ter­mo­plas­tů a za­kry­to­vá­ní pro vyšší kom­fort na pra­co­viš­ti i spo­leh­li­věj­ší vý­tis­ky. Za­ne­prázd­ně­ným in­že­ný­rům a ná­vr­há­řům při­ná­ší mož­nost sou­stře­dit se na tvůr­čí čin­nos­ti a ještě méně řešit pro­bí­ha­jí­cí tis­ko­vé úlohy.

Ul­ti­ma­ker S5 si krát­ce po loňském jar­ním uve­de­ní našel řadu nad­mí­ru spo­ko­je­ných uži­va­te­lů mezi pro­fe­si­o­ná­ly a ve fir­mách. Slou­ží dnes u svě­tozná­mých zna­ček na­příč od­vět­ví­mi, jako jsou Ford, Ai­r­bus, He­i­ne­ken nebo třeba L’Oréal. Ob­stál také u ná­roč­ných čes­kých kon­struk­té­rů ve spo­leč­nos­tech Škoda Auto, Con­ti­nen­tal, Prazdroj a v řadě dal­ších. Nový Ul­ti­ma­ker S3 je dů­ka­zem, že méně je někdy více. Uži­va­te­lé si přáli co nej­víc z po­kro­či­lých mož­nos­tí a uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu mo­de­lu S5, avšak v do­stup­něj­ším a men­ším pro­ve­de­ní. Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bundle je na­pro­ti tomu spl­ně­ným snem fi­rem­ních uži­va­te­lů. Ma­te­ri­á­lo­vá sta­ni­ce se nejen po­sta­rá o to, aby ná­roč­něj­ší stru­ny byly v per­fekt­ní kon­di­ci, ale díky au­to­ma­tic­ké­mu za­vá­dě­ní ma­te­ri­á­lu z více cívek také umožňuje ne­pře­tr­ži­tý 3D tisk. Horní za­kry­to­vá­ní s fil­trem jem­ných čás­tic zase při­spí­vá ke spo­leh­li­vos­ti tisku ná­roč­ných ma­te­ri­á­lů a k udr­že­ní pří­z­ni­vých pod­mí­nek na pra­co­viš­ti i při práci se spe­ci­ál­ní­mi prů­mys­lo­vý­mi ma­te­ri­á­ly.

Ul­ti­ma­ker S3: do­stup­něj­ší, kom­fort­ní dvou­ma­te­ri­á­lo­vá tis­kár­na

Opro­ti před­cho­zí­mu men­ší­mu mo­de­lu Ul­ti­ma­ker 3 při­ná­ší nový Ul­ti­ma­ker S3 s tis­ko­vým ob­je­mem 230 × 190 × 200 mm celou řadu vy­lep­še­ní. Na­mát­kou:

  • Plná sí­ťo­vá ko­nek­ti­vi­ta: Tisk přes LAN, WiFi, cloud nebo USB.
  • Do­ty­ko­vý dis­plej: Snaz­ší práce díky uži­va­tel­sky velmi pří­vě­ti­vé­mu pro­stře­dí.
  • Po­kro­či­lé vy­rov­ná­ní pod­lož­ky: Vždy přes­ná první vrst­va (za­há­je­ní tisku není třeba kon­t­ro­lo­vat).
  • Před­ní dvíř­ka: Pro sta­bil­něj­ší mi­k­ro­kli­ma uvnitř tis­ko­vé ko­mo­ry.
  • Čidlo ma­te­ri­á­lu: Po­ho­to­vá in­for­ma­ce (i na dálku), dojde-li tis­ko­vá stru­na a je třeba ji vy­mě­nit.
  • Snad­né na­sta­ve­ní a kon­t­ro­la: Au­to­ma­tic­ké roz­po­zná­ní ma­te­ri­á­lů nebo za­bu­do­va­ná ka­me­ra dále usnadňují práci a po­si­lu­jí pře­hled uži­va­te­le.
  • Kom­pa­ti­bi­li­ta s kom­po­zi­ty: Mož­nost tisku pev­ných a odol­ných dílů s uni­kát­ní­mi me­cha­nic­ký­mi vlast­nost­mi.

Více in­for­ma­cí a spe­ci­fi­ka­ce Ul­ti­ma­ke­ru S3. »

Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bundle

Po­kro­či­lá sada zá­sad­ně zvy­šu­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu za­hr­nu­je vzá­jem­ně spo­lu­pra­cu­jí­cí za­ří­ze­ní:
 • Ul­ti­ma­ker S5 – v praxi osvěd­če­nou a oceňova­nou dvou­ma­te­ri­á­lo­vou 3D tis­kár­nu s vět­ším tis­ko­vým ob­je­mem 330 × 240 × 300 mm.
 • Ma­te­rial Stati­on – ko­mo­ru s ří­ze­nou vnitř­ní vlh­kos­tí pro ulo­že­ní až šes­ti­ce cívek; umožňuje pře­pí­nat mezi ma­te­ri­á­ly a au­to­ma­tic­ky za­vá­dět stru­ny do tis­kár­ny.
 • Air Ma­nager – pří­dav­né horní za­kry­to­vá­ní s ak­tiv­ní fil­tra­cí, které re­spek­tu­je po­tře­by tisku u jed­not­li­vých ma­te­ri­á­lů.
Oba vo­li­tel­né prvky bude možno za­kou­pit i do­da­teč­ně.

Více in­for­ma­cí o sadě Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bundle. »

No­vin­ky na­ži­vo

Všech­ny no­vin­ky si mů­že­te pro­hléd­nout v Apli­kač­ním cen­t­ru 3D tisku a od 7. 10. také v rámci 61. Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně – v pa­vi­lo­nu A1 na stán­ku 8 (3Dwi­ser).


Mohlo by vás zajímat: