Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bcn3d

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. BCN3D využije software Dyndrite pro VLM systémy
(Matching tags: VLM,Dyndrite,BCN3D,GPU)
... a BCN3D, vý­rob­ce ře­še­ní pro 3D tisk, ozná­mi­ly 27. dubna, že první ge­ne­ra­ce VLM sys­té­mů bude vy­ba­ve­na soft­warem od Dyn­dri­te. Spo­lu­prá­ce sli­bu­je zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a au­to­ma­ti­za­ci ...
Pátek, 28 Duben 2023
2. Test: Vyhřívaná komora zlepšuje pevnost 3D výtisků
(Matching tags: Omni3D Fac­to­ry 2.0 NET,Sigma D25,Epsilon W27,BCN3D,Elvira,Test,3D tisk)
El­vi­ra otes­to­va­la ve spo­lu­prá­ci se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou a Gym­ná­zi­em Na Tře­be­ší­ně tech­no­lo­gii 3D tisku za růz­ných pod­mí­nek. Vý­sled­kem je po­tvr­ze­ní, že při 3D tisku ...
Pondělí, 20 Únor 2023
3. Život za­chraňující ope­ra­ce s pod­po­rou 3D tisku
(Matching tags: Sig­max,Ep­si­lon W50,BCN3D,Lékařství,3D tisk)
Když se malý An­dres do­stal do Dět­ské ne­moc­ni­ce SJD v Bar­ce­lo­ně, po­tře­bo­val re­sekč­ní zá­krok na pra­vém oku. Sa­mo­zřej­mě se jed­na­lo o velmi chou­los­ti­vou a dů­le­ži­tou ...
Pondělí, 01 Srpen 2022
4. BCN3D představila viskózní litografickou výrobu
(Matching tags: Viskózní pryskyřice,VLM,BCN3D,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Jak jsme avizovali na našem webu 18. února, odhalila společnost BCN3D 3. března svou novou tech­no­lo­gii 3D tisku na bázi prys­ky­ři­ce – Vis­cous Li­tho­gra­phy Ma­nu­factu­ring (VLM). VLM je první tech­no­lo­gie ...
Čtvrtek, 03 Březen 2022
5. Představení nové technologie 3D tisku
(Matching tags: BCN3D,Představení,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
... pří­le­ži­tost se­zná­mit se s nej­no­věj­ší údaj­ně zcela re­vo­luč­ní tech­no­lo­gií 3D tisku spo­leč­nos­ti BCN3D, kte­rou před­sta­ví na nad­chá­ze­jí­cí on-­li­ne akci 2. břez­na 2022 v 16.00 ...
Pátek, 18 Únor 2022
6. BCN3D představí novou technologii 3D tisku
(Matching tags: BCN3D,Průmysl 4.0,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Dru­hé­ho břez­na v 16:00 hodin před­sta­ví spo­leč­nost BCN3D novou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím ži­vé­ho pře­no­su. Tři roky práce vý­zkum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho týmu, ...
Pondělí, 24 Leden 2022
7. Zdokonalte své znalosti o Smart Cabinetu
(Matching tags: Smart Cabinet,BCN3D,Webinar,3D tisk)
Špa­něl­ská spo­leč­nost BCN3D z Bar­ce­lo­ny na­bí­zí na svém webu řadu za­jí­ma­vých textů o 3D tisku, tech­no­lo­gi­ích a také po­řá­dá za­jí­ma­vé webi­ná­ře o svých pro­duk­tech. ...
Pondělí, 17 Květen 2021
8. BCN3D uvádí nové 3D tiskárny řady Epsilon a Sigma
(Matching tags: Sigma D25,Smart Cabinet,Epsilon W27,BCN3D,3D tiskárny,Hardware,3D tisk)
Před­ní vý­rob­ce 3D tis­ká­ren BCN3D ozná­mil 17. září 2020 další ge­ne­ra­ce své pro­duk­to­vé řady 3D tis­ká­ren – Ep­si­lon W27, Smart Ca­bi­net a Sigma D25. Před­sta­ve­ním no­vých pro­duk­tůo­te­ví­rá ...
Úterý, 22 Září 2020
9. Global 3D bude prodávat 3D tiskárny BCN3D v Polsku
(Matching tags: Prodej,3D tiskárny,Global 3D,BCN3D,Polsko)
3D tis­kár­ny Sigma a Sig­max R19 začne špa­něl­ská firma BCN3D pro­dá­vat přes dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Glo­bal 3D v Pol­sku. Sou­čas­ně s tis­kár­na­mi bude Glo­bal 3D pro­dá­vat i ma­te­ri­á­ly ...
Úterý, 08 Říjen 2019
10. Předprodej vylepšené 3D tiskárny Sigma R17
(Matching tags: 3D tisk,3D tiskárna,Hardware,BCN3D,Sigma R17,Matterhackers)
3D tiskárna Sigma R17 společnosti BCN3D byla významně předělána a renovována, a nyní bude dostupná v předprodeji na internetových stránkách MatterHackers za 2540 dolarů. Nová verze ...
Pátek, 10 Únor 2017