Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bim

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. GRAITEC oznamuje Advance Design 2025
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Graitec,Konstrukce,Advance Design 2025)
Grai­tec ozná­mil uve­de­ní svého nej­no­věj­ší­ho soft­wa­ru pro ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí Advan­ce De­sign 2025. Tento nej­mo­der­něj­ší soft­ware je ne­u­stá­le vy­ví­jen tak, aby ...
Pátek, 12 Červenec 2024
2. FRILO a DC-Software se spojují s ALLPLAN Group
(Matching tags: Zakládání staveb,ALLPLAN Group,DC-Software,FRILO,Fúze,Scia,Statika,Stavebnictví,BIM)
Od 1. čer­ven­ce 2024 byla práv­ně do­kon­če­na fúze FRI­LO Soft­ware GmbH a DC-Soft­ware Do­ster & Christ­mann GmbH s ALL­PLAN Group. Spo­je­ním sil roz­ši­řu­je ALL­PLAN svou na­bíd­ku ...
Úterý, 09 Červenec 2024
3. Vectorworks Architect 2024 získal Architizer A+Product Awards
(Matching tags: Architizer A+Product Awards,Architect 2024,Vectorworks,Software,AEC,BIM)
Vec­tor­works, ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní a BIM, ozna­mu­je, že Vec­torworks Ar­chi­tect 2024 byl v le­toš­ním roč­ní­ku sou­tě­že Ar­chi­ti­zer A+Pro­duct Awards ...
Pondělí, 10 Červen 2024
4. Navrhujeme datovou infrastrukturu s využitím BIM technologií a simulace sítí
(Matching tags: BIM,Simulace,Virtuální realita,Rozvody,Žďár nad Sázavou,VOŠ a SPŠ,Datová infrastruktura)
Mo­der­ní me­to­dy pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu umožňují řešit celou řadu tech­nic­kých si­tu­a­cí. Ob­dob­ně jako PLM data v prů­mys­lu mohou být BIM data v ar­chi­tek­tu­ře ...
Středa, 15 Květen 2024
5. Seminář BIM a dopravní infrastruktura
(Matching tags: Odborná rada pro BIM,Doprava,Seminář,Infrastruktura,BIM)
Od­bor­ná rada pro BIM po­řá­dá se­mi­nář BIM a do­prav­ní in­frastruk­tu­ra, který se koná 11. červ­na 2024, od 9 do 14 ho­din v bu­do­vě Čes­ké­ho Svazu Vě­dec­ko­tech­nic­kých Spo­leč­nos­tí ...
Pondělí, 06 Květen 2024
6. ALLPLAN aktualizoval Allplan na verzi 2024-1
(Matching tags: Vylepšené nástroje,Verze 2024-1,Cloudová řešení,Allplan,Architektura,Stavebnictví,BIM)
ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, před­sta­vil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci All­plan 2024, která zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a ino­vu­je pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu ...
Čtvrtek, 25 Duben 2024
7. Kreativní soutěž v projektování plná moderních PLM a BIM technologií
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,PLM,BIM,Digitální prototyp,Soutěž)
... VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou při­pra­vi­la pro své stu­den­ty za­jí­ma­vý sou­těž­ní den. Hlav­ním cílem tře­tí­ho roč­ní­ku sou­tě­že v pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím PLM a BIM ...
Pondělí, 15 Duben 2024
8. GRAITEC kupuje Ideate Software
(Matching tags: Zásuvné moduly,Ide­a­te Soft­wa­re,GRAI­TEC,Mfg,Revit,Akvizice,AEC,Autodesk,BIM)
... re­no­mo­va­né­ho hráče v ob­las­ti AEC a Owner-soft­wa­ru. Ide­a­te Soft­ware, spo­leč­nost se síd­lem v USA, na­bí­zí zá­suv­né mo­du­ly BIM pro Au­to­de­sk Revit a také skrip­to­va­cí ...
Pondělí, 08 Duben 2024
9. Efektivní využití QR kódů ve stavebnictví
(Matching tags: PlanRadar,QR kódy,Bezpečnost,Dokumentace,Stavebnictví,BIM)
QR kódy za­ží­va­jí v sou­čas­né době boom. Na­jde­te je prak­tic­ky všude: na in­for­mač­ních pla­ká­tech, re­klam­ních le­tá­cích i vstu­pen­kách na kul­tur­ní akce. Řada re­stau­ra­cí je navíc ...
Středa, 03 Duben 2024
10. PlanRadar SiteView s AI zachytí skutečnou realitu
(Matching tags: SiteView,PlanRadar,Umělá inteligence,Dokumentace,Stavebnictví,BIM)
Pla­nRa­dar ozna­mu­je plá­no­va­né roz­ší­ře­ní o novou funk­ci „Si­te­View“, která s po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce (AI) ještě zdo­ko­na­lí dosud velmi kom­plex­ní sys­tém pro efek­tiv­ní do­ku­men­ta­ci, ...
Pondělí, 18 Březen 2024
11. Vydání Solibri ve verzi 9.13.8
(Matching tags: IfcProject,buildingSMART,IFC 4,Solibri,Stavebnictví,BIM)
Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší nové funk­ce v in­for­mač­ním zob­ra­ze­ní (Info View), ak­tu­a­li­za­ce pra­cov­ních po­stu­pů IDS, vy­lep­še­nou vý­mě­nu zdro­jů pro­střed­nic­tvím In­ter­grati­ons ...
Středa, 13 Březen 2024
12. ALL­PLAN, SCIA a FRILO se spo­ju­jí
(Matching tags: FRILO,ALL­PLAN,Open BIM,Fúze,Scia,Stavebnictví,AEC,Nemetschek,BIM)
ALL­PLAN, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, SCIA se síd­lem v bel­gic­kém Has­sel­tu a FRILO se síd­lem v ně­mec­kém Stutt­gar­tu spo­ju­jí své síly, aby po­sí­li­ly ...
Čtvrtek, 22 Únor 2024
13. Webinář Lisované systémy Wavin
(Matching tags: WavinCzechia,Wavin,Projektování,Revit,Webinar,BIM)
Za­jí­ma­jí vás po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o li­so­va­ných sys­té­mech Wavin či prak­tic­ká ukáz­ka práce s Wavin knihov­na­mi K5/M5 pro pro­gram Revit? Pak se při­hlas­te na bez­plat­ný webi­nář ...
Úterý, 13 Únor 2024
14. Archicad Start Edition 2024 v prodeji
(Matching tags: Start Edition,ArchiCAD,Architektura,Software,Stavebnictví,3D CAD,BIM)
... Ar­chi­ca­du vy­u­ží­vá stej­nou tech­no­lo­gii jako Ar­chi­cad 27. Ar­chi­cad Star(T)Edi­tion je ne­o­by­čej­ně vý­kon­ný 3D CAD / BIM (Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling) sys­tém, jenž je snad­no na­u­či­tel­ný ...
Pondělí, 29 Leden 2024
15. Codesign představuje nástroje pro integraci BIM
(Matching tags: Forma,Codesign,Nástroje,Integrace,ArchiCAD,Vectorworks,Revit,BIM)
Co­de­sign, apli­ka­ce umo­ž­ňu­jící ar­chi­tek­tům zkou­mat, ite­ro­vat a na­vr­ho­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím, ozna­mu­je, že jsou nyní k dis­po­zi­ci in­te­gra­ce BIM, které umo­ž­ňují ...
Pátek, 26 Leden 2024
16. Navrhujeme dispozici technologického cloudu
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Cloud,BIM,PLM)
Zpra­co­vá­ní pro­jek­tu s vy­u­ži­tím in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy (BIM) a PLM, vi­zu­a­li­za­ce a si­mu­la­cí se stalo před­mě­tem za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, který jsme re­a­li­zo­va­li ...
Středa, 24 Leden 2024
17. Propojení 2D a 3D pracovních postupů v Allplan Cloudu
(Matching tags: Overlay,Bimplus,Subscription,Allplan,Cloud,BIM)
ALL­PLAN ozná­mil 18. ledna, že uži­va­te­lé před­plat­né­ho All­plan Sub­scrip­ti­on budou moci vy­u­ží­vat funk­ce pro pro­po­je­né 2D a 3D pra­cov­ní po­stu­py. All­plan Cloud je nové kon­so­li­do­va­né ...
Čtvrtek, 18 Leden 2024
18. ALLPLAN spouští cloudové služby a nové předplatné
(Matching tags: Alplan Cloud,Bimplus,IFC,Subscription,Allplan,Viewer,BIM)
ALLPLAN oznámil 14. prosince spuštění služby Allplan Cloud, konsolidovaného řešení, které slibuje zvýšit efektivitu pracovních postupů při navrhování a výstavbě. Od 1. října 2023 je řešení Allplan ...
Čtvrtek, 14 Prosinec 2023
RoadPAC ve spo­lu­prá­ci se ZWCAD umož­ňu­je auto­ma­ti­zo­va­né pro­jek­to­vá­ní sil­nic a dál­nic meto­dou BIM. Umož­ňu­je pro­jek­tan­tům velmi rych­le namo­de­lo­vat silniční trasu, silniční těle­so, ...
Úterý, 12 Prosinec 2023
20. Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy
(Matching tags: bu­il­ding­SMART,Veřejná správa,Agentura ČAS,CzBIM,Semináře,Vzdělávání,BIM)
Pokud má mít vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve ve­řej­né sprá­vě oče­ká­va­né pří­no­sy, musí za­měst­nan­ci jed­not­li­vých ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí dis­po­no­vat po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a kom­pe­ten­ce­mi. ...
Pátek, 24 Listopad 2023
21. Využití BIM dat ve spojení s VR
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,TZB,Vzdělávání,BIM,PLM)
... který vzni­kl ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou a těží z na­šich zku­še­nos­tí v ob­las­ti PLM a BIM. Hlav­ním cílem to­ho­to pro­jek­tu bylo uká­zat stu­den­tům ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
22. KICT odhaluje špičkovou technologii skenování do BIM
(Matching tags: KICT,Digitální dvojčata,Umělá inteligence,3D vidění,Skenování,Stavebnictví,AEC,BIM)
Ko­rej­ský in­sti­tut sta­veb­ní­ho in­že­nýr­ství a sta­veb­ních tech­no­lo­gií (KICT) vy­tvo­řil tech­no­lo­gii Ske­no­vá­ní do BIM, za­lo­že­nou na re­verz­ním in­že­nýr­ství. Tuto tech­no­lo­gii ...
Úterý, 14 Listopad 2023
23. Ohlédnutí za seminářem Projektové dny 2023
(Matching tags: cad­con­sul­ting,Tech­no­dat,Projektové dny 2023,Se­mi­nář,Čas,Energetika,CzBIM,BIM)
... ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí cad­con­sul­ting. Hlav­ním té­ma­tem bylo na­sa­ze­ní me­to­di­ky BIM v ener­ge­ti­ce a vý­mě­na zku­še­nos­tí nejen mezi jed­not­li­vý­mi ener­ge­ti­ka­mi, ...
Středa, 25 Říjen 2023
24. Allplan 2024 - produktivita, spolupráce i kvalita návrhu
(Matching tags: Verze 2024,Allplan,Architektura,Stavebnictví,AEC,BIM)
ALL­PLAN před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší verzi BIM soft­wa­ru, která urych­lu­je pro­ces od ná­vr­hu až po vý­stav­bu budov a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry. All­plan 2024 zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu, ...
Pátek, 13 Říjen 2023
25. Využití digitálního dvojčete pro správu budov
(Matching tags: CAFM,GLP,Digitální dvojčata,Inteligentní budovy,Správa budov,IoT,BIM)
In­te­li­gent­ní bu­do­vy v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí umož­ňují rych­lé hlá­še­ní po­ruch a de­tek­ci závad a ha­vá­rií. Tyto mo­der­ní stav­by upo­zorňují nejen na ser­vis­ní ...
Úterý, 12 Září 2023
26. Pozvánka na konferenci BIM Open 2023
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Konference,Pozvánka,BIM Open 2023)
Zú­čast­ně­te se le­toš­ní kon­fe­ren­ce BIM Open 2023 dne 19. září od 9:00 do 17:00 hodin. Adeon, po­řa­da­tel této akce, již spus­til re­gis­tra­ci na tento již 8. roč­ník BIM kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­ce ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
27. BIMcollab a VenturisIT spolu za lepší komunikaci v BIM
(Matching tags: BCF Managers,Stavební projekty,VenturisIT,BIMcollab,Komunikace,Microstation,BIM)
BIM­collab z oboru za­jiš­tě­ní kva­li­ty mo­de­lů a Ven­tu­ri­sIT, po­sky­to­va­tel ino­va­tiv­ní­ho 3D CAD soft­wa­ru pro in­že­nýr­ské služ­by v bu­do­vách a pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní, ...
Středa, 09 Srpen 2023
28. Registrace na CADfórum 2023 – 20. ročník konference
(Matching tags: PLM,CAD,BIM,CAM,Konference,CADfórum,GISfórum,Arkance Systems)
... uži­va­te­li CAD/CAM a BIM ře­še­ní pro po­čí­ta­čo­vé na­vr­ho­vá­ní je letos po­řá­dá­na s kon­fe­ren­cí GISfórum 2023 (druhý den, 18. října).  ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
29. Společně pro podporu BIM v České republice
(Matching tags: Agen­tu­ra ČAS,BIM DAY,CzBIM,Konference,Stavebnictví,BIM)
Tři vý­znam­ní ak­té­ři po­dí­le­jí­cí se na pod­po­ře šir­ší­ho vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM v Česku se do­hod­li na vzá­jem­né spo­lu­prá­ci. Sym­bo­lem nové éry spo­lu­prá­ce je kon­fe­ren­ce BIM ...
Úterý, 25 Červenec 2023
30. Vectorworks získává buildingSMART IFC4 certifikaci pro import
(Matching tags: buildingSMART International,IFC4,Vectorworks,Certifikace,Software,Stavebnictví,BIM)
Vec­tor­works, glo­bál­ní do­da­va­tel soft­wa­ru pro pro­jek­to­vá­ní a BIM, ozna­mu­je zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce IFC4 Re­fe­ren­ce View 1.2 Im­port Cer­ti­fi­cati­on (Ar­chi­tek­to­nic­ká re­fe­renč­ní ...
Středa, 19 Červenec 2023
31. KJ­‑MA SYSTEM se připojuje k MagiCAD Cloudu
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Cloud,MagiCAD,Komponenty,Potrubní systémy,KJ­‑MA SYSTEM)
V Ma­gi­CAD Clou­du uví­ta­li novou znač­ku KJ­‑MA Sys­tem. KJ­‑MA Sys­tem je vy­so­ce kva­lit­ní li­ti­no­vý po­trub­ní sys­tém pro od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu, který je na trhu již více než ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
32. Letiště Praha kontroluje stavební rozpočty využitím BIM a CCI
(Matching tags: Výkazy výměr,TSKP,CCI,Letiště Praha,Rozpočty,BIM)
Spo­leč­nost Le­tiš­tě Praha se před ně­ko­li­ka mě­sí­ci roz­hod­la na svých sta­veb­ních pro­jek­tech vy­u­ží­va­jí­cích BIM pře­jít od kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu Unic­lass k me­zi­ná­rod­ní­mu ...
Čtvrtek, 01 Červen 2023
33. ALLPLAN aktualizoval svou AEC platformu pro navrhování a výstavbu
(Matching tags: Allplan 2023-1,Výstavba,Allplan,Infrastruktura,Stavebnictví,AEC,BIM)
Ak­tu­a­li­za­ce verze All­plan 2023-1 na­bí­zí vy­lep­še­ní a řadu no­vi­nek pro na­vr­ho­vá­ní budov, in­frastruk­tur­ních sta­veb a vý­stav­bu. K no­vin­kám v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry ...
Pátek, 21 Duben 2023
34. BIM v praxi - streamovaný seminář v Praze
(Matching tags: CDE,Project Wise,Unicorn,Seminář,Facility management,Praxe,BIM)
Uni­corn zve zá­jem­ce k účas­ti na se­mi­ná­ři "BIM v praxi", který se bude konat dne 11. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin. Akce se bude konat on­si­te v pro­sto­rách SUDOP na Praze 3, avšak bude také stre­a­mo­va­ná, ...
Středa, 19 Duben 2023
35. Autodesk uvádí produkty řady 2024
(Matching tags: Autodesk,řada 2024,AutoCAD,Inventor,Navisworks,CAD,CAM,BIM)
Od 28. břez­na 2023 se za­ča­la ob­je­vo­vat ozná­me­ní o no­vých ver­zích pro­duk­tů Au­to­de­s­ku řady 2024. Kon­krét­ně tedy jde o Au­to­CAD 2024, Au­to­CAD LT 2024, Au­to­CAD LT for Mac 2024, ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
36. Den s virtuální realitou
(Matching tags: Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,HTC Vive,Petr Fořt,Virtuální realita,BIM,PLM)
... re­a­li­zo­ván v rámci výuky PLM a BIM tech­no­lo­gií. Na­hléd­ně­te spo­leč­ně s námi na ně­ko­lik zku­še­nos­tí s pě­ti­le­tým vy­u­ži­tím této mo­der­ní tech­no­lo­gie ve výuce na ...
Středa, 29 Březen 2023
37. Výkonné pracovní stanice ThinkStation PX, P7 a P5
(Matching tags: Aston Martin,ThinkStation,Pracovní stanice,Intel,Lenovo,Hardware,3D CAD,CAE,BIM)
Le­no­vo ozná­mi­lo uve­de­ní tro­ji­ce tech­no­lo­gic­ky nej­vy­spě­lej­ších pra­cov­ních sta­nic, které kdy spo­leč­nost po­sta­vi­la, Think­Stati­on PX, P7 a P5. Tyto nové pra­cov­ní sta­ni­ce ...
Čtvrtek, 09 Březen 2023
38. Kontrola BIM modelů s certifikátem z Verifi3D Academy
(Matching tags: LinkedIn,Certifikáty,Verify3D,Akademie,BIM)
Ve­ri­fi3D ozna­mu­je spuš­tě­ní Ve­ri­fi3D Aca­de­my, která je ur­če­na pro­fe­si­o­ná­lům a stu­den­tům v oboru a která jim umož­ní zlep­šit je­jich do­ved­nos­ti a zna­los­ti v ob­las­ti ...
Pondělí, 06 Březen 2023
39. Úspora času a kvalitnější návrh díky obsahu od výrobce
(Matching tags: Schöck Bau­te­i­le,Allplan 2023,Allplan,Knihovny,BIM)
Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la in­te­gra­ci BIM kniho­ven ve­stav­ných prvků vý­rob­ce Schöck do nej­no­věj­ší verze svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Zvlášt­nos­tí no­vé­ho ře­še­ní je, že All­plan ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
40. Jak si vedla Arkance Systems CZ+SK v roce 2022
(Matching tags: Autodesk,CAD/CAM,BIM,Arkance Systems,Hospodaření,2022)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku (které čás­teč­ně spa­da­jí pod CZ) za­zna­me­na­la za rok 2022 ná­růst tržeb o 14,2 %, na cel­ko­vý ...
Pondělí, 30 Leden 2023
41. Symetri je partnerem One Click LCA
(Matching tags: BIM,EPD,Stavebnictví,Symetri,Partnerství,Udržitelnost,LCA,One Click LCA)
Sy­me­t­ri, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro di­gi­tál­ní BIM, na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků a ře­še­ní pro ži­vot­ní cyk­lus v Ev­ro­pě a USA, ozná­mil nové part­ner­ství s One Click ...
Pátek, 20 Leden 2023
42. Pozvánka na seminář BIM a parametrické navrhování
(Matching tags: BIM,Praha,czBIM – bu­il­dingSMART,Se­mi­nář)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na se­mi­nář BIM a pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, který se usku­teč­ní 12. ledna 2023 v Praze. Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní při­ná­ší ...
Úterý, 03 Leden 2023
43. Představuje se zcela nový CSiXCAD
(Matching tags: v19.3.0,CSi­X­CAD,CSI,ZWCAD,BIM)
Spo­leč­nost CSI, ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ný vý­vo­jář soft­wa­ru pro sta­veb­ní in­že­nýr­ství, vy­da­la CSi­X­CAD v19.3.0, nej­no­věj­ší verzi svého plu­gi­nu pro ge­ne­ro­vá­ní vý­kre­sů pro různé CAD ...
Pondělí, 02 Leden 2023
44. Autodesk vydal Revit v2023.1
(Matching tags: Revit Factory,2023.1,Revit,Software,Stavebnictví,Autodesk,BIM)
Revit 2023.1 při­ná­ší Twin­mo­ti­on pro Revit, vy­lep­še­ní ná­stro­jů pro mo­de­lo­vá­ní MEP (TZB), více ana­ly­tic­kých a fy­zi­kál­ních mo­de­lů pro au­to­ma­ti­za­ci struk­tu­rál­ní ana­lý­zy ...
Úterý, 06 Prosinec 2022
45. Beta verze Bimproject.cloud 2023.1.
(Matching tags: BIM,Revit,ArchiCAD,Beta verze,Bimproject.cloud 2023.1.,BIM Project)
V roce 2022 nebyl na BIM čas? Změňte to v roce 2023. Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a mnoho no­vých funk­cí vám usnad­ní za­vá­dě­ní va­šich pro­duk­tů do pro­jek­tů. Bim­pro­ject.cloud ...
Úterý, 06 Prosinec 2022
46. Unicorn BIM Day 2022 – seminář v Praze
(Matching tags: OpenRail,Unicorn,OpenRoads,Microstation,Seminář,Bentley,BIM)
Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude ...
Pondělí, 21 Listopad 2022
47. Konference BIM 2023
(Matching tags: Stární správa,Čas,Konference,BIM)
... den se totiž koná kon­fe­ren­ce BIM 2023, na které se Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci roz­hod­la před­sta­vit své další kroky v re­a­li­za­ci Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM.  ...
Čtvrtek, 17 Listopad 2022
48. Project Point vybírá C3D Web Vision k rozšíření BIM funkcí
(Matching tags: C3D Web Vision,Datové prostředí,Project Point,C3D Labs,Projekty,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost C3D Labs ozná­mi­la, že soft­wa­ro­vá firma Pro­ject Point zís­ka­la li­cen­ci na její kom­po­nen­tu pro vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie C3D Web Vi­si­on, která je sou­čás­tí vý­vo­jo­vé sady ...
Středa, 09 Listopad 2022
Nová verze BIM ře­še­ní All­plan En­gi­nee­ring 2023 ob­sa­hu­je všech­ny ná­stro­je pro kom­plet­ní pro­ces pro­jek­to­vá­ní po­zem­ních a in­že­nýr­ských sta­veb od ar­chi­tek­to­nic­ké­ho ná­vr­hu ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
50. Ar­kan­ce Sys­tems spouští BIM Academy
(Matching tags: Koordinátoři,Manažeři,BIM Aca­de­my,Ar­kan­ce Sys­tems,Revit,Stavebnictví,Autodesk,BIM)
Jak na­po­ví­dá ak­tu­ál­ní mě­síč­ník CAD-News spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems, spouš­tí Ar­kan­ce Sys­tems BIM Aca­de­my – sérii ško­le­ní ur­če­ných pro BIM ma­na­že­ry a ko­or­di­ná­to­ry. Pokud ...
Pondělí, 17 Říjen 2022