Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo buildingsmart

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Vydání Solibri ve verzi 9.13.8
(Matching tags: IfcProject,buildingSMART,IFC 4,Solibri,Stavebnictví,BIM)
Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší nové funk­ce v in­for­mač­ním zob­ra­ze­ní (Info View), ak­tu­a­li­za­ce pra­cov­ních po­stu­pů IDS, vy­lep­še­nou vý­mě­nu zdro­jů pro­střed­nic­tvím In­ter­grati­ons ...
Středa, 13 Březen 2024
2. Konference BIM DAY 2022
(Matching tags: Konference,BIM Market,BIM,buildingSMART,CzBIM,BIM DAY 2022)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha ...
Středa, 03 Srpen 2022
3. ALLPLAN podporuje OPEN BIM pracovní postupy
(Matching tags: Allplan 2022,buildingSMART,IFC4,openBIM,Allplan,BIM)
ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných ote­vře­ných da­to­vých for­má­tů, které umo­ž­ňu­jí ...
Pátek, 10 Červen 2022
4. Vzdělávací BIM semináře
(Matching tags: CzBIM,buildingSMART,BIM,Semináře,Workshopy,BIM a FM,Statika)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 17. květ­na 2022 od 10:00 je na­plá­no­ván se­mi­nář BIM a FM: Jak BIM data po­má­ha­jí ...
Úterý, 26 Duben 2022
5. Pozvánka na konferenci BIM DAY 2021
(Matching tags: buildingSMART,BIM DAY,CzBIM,Konference,Stavebnictví)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY, který se koná 12. – 13. října 2021 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha. Pro­gram ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
6. OpenBIM? Open Mind!
(Matching tags: Videostream,buildingSMART,openBIM,Setkání,BIM)
Od břez­na 2021 je i u nás za­stou­pe­na me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce bu­il­dingSMART, která se vě­nu­je pri­már­ně stan­dar­di­za­ci, z její dílny po­chá­zí na­pří­klad sou­bo­ro­vý for­mát ...
Pondělí, 31 Květen 2021
7. Bezplatný IFC prohlížeč usBIM.viewer+
(Matching tags: IFC,buildingSMART,Prohlížeč,3D modely,Stavebnictví,Viewer,BIM)
... bezpečností, software plně certifikovaný jako buildingSMART. usBIM.viewer+ je mnohem víc než jen IFC prohlížeč.  ...
Čtvrtek, 26 Červenec 2018