Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cad schröer

Celkem nalezeno výsledků : 26.

1. Prvním krokem je efektivní návrh potrubí
(Matching tags: M4 Plant,Projektování,P&ID,Potrubí,CAD Schröer,Plant Design)
Návrh po­tru­bí je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­strukč­ních dis­ci­plín v ob­las­ti pro­ces­ní­ho in­že­nýr­ství. Vzhle­dem k enorm­ní slo­ži­tos­ti mo­der­ních pro­ces­ních zá­vo­dů ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
2. CAD Schroer na Hannover Messe Digital Edition 2021
(Matching tags: NRW,Digital Edition,AR/VR,IoT,Factory design,Veletrhy,CAD Schröer,Hannover Messe)
Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty ...
Čtvrtek, 08 Duben 2021
3. i4 MEETING pro on-line schůzky ve virtuální realitě
(Matching tags: CAD Schröer,i4 MEETING VR,Platforma,Schůzky)
Spo­leč­nost CAD Schroer nově vy­ví­jí plat­for­mu i4 Me­e­ting VR, která umožňuje uži­va­te­lům po celém světě se­tká­vat se na­vzá­jem v in­di­vi­du­ál­ně na­vr­že­ných on-line vir­tu­ál­ních svě­tech. ...
Pátek, 19 Březen 2021
4. M4 PERSONAL v7.0 jednoduše edituje DWG a DXF
(Matching tags: CSG eSERVICES,M4 PERSONAL,Verze 7.0,Editace,DXF,CAD Schröer,dwg,CAD)
M4 Per­so­nal byl dříve známý jako Me­dusa4 Per­so­nal a po­u­ží­vá se ce­lo­svě­to­vě s více než 250 ti­sí­ci in­sta­la­ce­mi. CAD soft­ware se již mnoho let po­u­ží­vá k rych­lé­mu a snad­né­mu ...
Čtvrtek, 28 Leden 2021
5. Projektování továrny určuje její výkon a efektivitu
(Matching tags: M4 Plant,Výrobní závod,Návrh,Projektování,CAD Schröer,Vizualizace)
Na za­čát­ku kaž­dé­ho no­vé­ho pro­jek­tu zá­vo­du exis­tu­je kon­cept po­stu­pu. I v této rané fázi ná­vr­hu jsou ur­če­ny nejen hlav­ní sou­čás­ti zá­vo­du, ale také ši­ro­ká škála pro­voz­ních ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
6. CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru
(Matching tags: DXF/DWG,M4 P&ID FX,Nová verze,P&ID,CAD Schröer)
No­vá ver­ze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho soft­wa­ru P&ID spo­leč­nos­ti CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vyt­vá­ře­ní P&ID – pot­rub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci ...
Úterý, 29 Září 2020
7. Jak prezentovat své produkty v rozšířené realitě
(Matching tags: i4 AUGMENTED REVIEW,Rozšířená realita,Prohlížeč,CAD Schröer,Zdarma)
... CAD Schroer byla vy­tvo­ře­na právě k pře­ko­ná­ní to­ho­to pro­blé­mu. Vý­ho­da spo­čí­vá v roz­ší­ře­ní re­a­li­ty. S touto Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR) pro­hlí­že­cí apli­ka­cí lze v roz­ší­ře­né ...
Pátek, 11 Září 2020
8. Společnosti jsou individuální – stejně jako M4 DRAFTING
(Matching tags: M4 Drafting,Navrhování,CAD Schröer,2D CAD,Software)
Každá spo­leč­nost je je­di­neč­ná a má své spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky, které jsou roz­ho­du­jí­cí pro úspěch spo­leč­nos­ti. M4 Draf­ting je 2D CAD sys­tém na­vr­že­ný pro spl­ně­ní in­di­vi­du­ál­ních ...
Pátek, 24 Červenec 2020
9. M4 PLANT pro rychlý návrh rozsáhlých továren nebo závodů
(Matching tags: CAD Schröer,Plant Design,M4 Plant,Verze 7.0,Továrny,Závody)
Ce­lo­svě­to­vě je soft­ware M4 PLANT, který byl vy­vi­nut v Ně­mec­ku, ce­něn pro svůj výkon. Pro­fe­si­o­nál­ní soft­wa­re pro roz­vr­že­ní a ná­vrh za­ří­ze­ní umož­ňu­je plá­no­vá­ní ne­zá­vis­lé ...
Středa, 20 Květen 2020
10. CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru
(Matching tags: Verze 7.0,DXF/DWG,CAD Schröer,Potrubí,P&ID,M4 P&ID FX,Výkresy)
Nová verze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho P&ID soft­wa­ru fir­my CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vy­tvá­ře­ní P&ID – po­trub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
11. Prohlížeč virtuální reality (VR) vhodný pro průmysl
(Matching tags: CAD,Virtuální realita,FBX,i4 VIRTUAL REVIEW,3D modely,CAD Schröer,Prohlížeč)
... svého vy­dá­ní se těší ros­tou­cí ob­li­bě u spo­leč­nos­tí a vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí. Je to proto, že VR pro­hlí­žeč umo­ž­ňu­je pro­hlí­žet velké CAD mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
12. CAD Schroer spojuje MEDUSAS4 a MPDS4 do sady M4
(Matching tags: M4 Plant,M4 Drafting,MUDUSA4,CAD,Plant Design,CAD Schröer,P&ID,MPDS4)
M4 při­ná­ší čer­s­tvý vzduch do stro­jí­ren­ství a pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků. S M4 před­sta­vu­je CAD Schroer svou zcela pře­pra­co­va­nou CAD pro­duk­to­vou řadu. Kon­struk­té­ři ...
Čtvrtek, 20 Únor 2020
13. Virtuální továrna se stává realitou
(Matching tags: Virtuální realita,CAD Schröer,FBX,M4 VIRTUAL REVIEW,Virtuální továrna)
Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) se stává běž­nou díky ros­tou­cí po­pu­la­ri­tě v her­ním prů­mys­lu. Také prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti si nyní uvě­do­mu­jí vý­ho­dy této tech­no­lo­gie a za­čí­na­jí ...
Středa, 22 Leden 2020
14. Nový prohlížeč rozšířené reality od firmy CAD Schroer
(Matching tags: FBX,CAD.3D modely,CAD Schröer,Prohlížeč,Rozšířená realita,OBJ)
AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view umo­ž­ňu­je 3D mo­de­ly z CAD ne­bo 3D sys­té­mů vy­ex­por­to­va­né ve for­má­tech OBJ nebo FBX zob­ra­zit po­mo­cí AR pro­hlí­že­če v re­a­lis­tic­kém pro­stře­dí ...
Čtvrtek, 26 Září 2019
15. Nová verze VR prohlížeče M4 VIRTUAL REVIEW
(Matching tags: CAD Schröer,STEP,OBJ,FBX,VR prohlížeč,M4 VIRTUAL REVIEW,Měření vzdálenosti)
... zobrazit ještě větší a podrobnější 3D budovy a CAD modely ve virtuální realitě, a to díky kompletní podpoře 64bi­to­vých systémů. Další novinkou je měřicí nástroj pro stanovení vzdáleností ...
Pátek, 07 Červen 2019
16. CAD Schroer vydává M4 ISO ve verzi 2.5
(Matching tags: Piping,Verze 2.5,CAD Schröer,Potrubí,M4 ISO,Výkresy,Creo)
M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping je software určený pro projektování potrubí, jenž nabízí automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics z dat 3D modelu potrubní sítě. Nová verze ...
Pondělí, 14 Leden 2019
17. CAD Schroer vydává M4 VIRTUAL REVIEW
(Matching tags: M4 VIRTUAL REVIEW VR-Viewer,CAD Schröer,Prohlížeč,Virtuální realita)
Prohlížeč virtuální reality M4 Virtual Review (VR-Viewer) od firmy CAD Schroer umožňuje nahrát 3D CAD data do prostředí virtuální reality, kde je lze „prohlédnout“ více smysly pomocí notebooku s Windows ...
Středa, 03 Říjen 2018
18. CAD Schroer vydává MEDUSA4 a aktualizaci MPDS4 6.2
(Matching tags: Aktualizace,CAD Schröer,MEDUSA4,MPDS4,6.2)
Na četné žádosti uživatelů připravil CAD Schroer první velkou aktuali­za­ci softwarů MEDUSA4 a MPDS4 6.2. Vylepšeny byly funkce jádra, a také konstrukce potrubí, rozvržení továren, práce ...
Pátek, 12 Leden 2018
19. CAD Schroer vydává M4 P&ID FX ve verzi 6.2
(Matching tags: CAD Schröer,Symboly,Verze 6.2,M4 P&ID FX)
Nová verze M4 P&ID FX umožňuje procesním inženýrům vytvářet inteligentní P&ID podle mezinárodních standardů pomocí knihoven přizpůsobitelných symbolů a snadno je pak sdílet s klienty ...
Pátek, 01 Září 2017
20. CAD Schroer spouští výrobní automobilový projekt
(Matching tags: CAD Schröer,CAD,CAM,Automotive)
Ke zvýšení účinnosti CAD/CAM procesu pro metody vytváření modelů připravených pro výrobu vznikla iniciativa, která oslovila univerzity a odborníky v oboru. Společně s CAD Schroerem projekt ...
Středa, 29 Leden 2014
21. MPDS4 verze 5.2 pro 3D tovární návrhy
(Matching tags: Software,Plant Design,CAD Schröer,MPDS4,verze 5.2)
Společnost CAD Schroer vydala verzi 5.2 svého 2D/3D designového softwaru MPDS4, který je určen pro tovární návrhy, s novinkami v inteligentním nastavení cesty nástrojů, pohybu komponent, výběru a výměně ...
Pondělí, 09 Září 2013
22. MEDUSA4 od CAD Schroer – verze 5.2
(Matching tags: CAD Schröer,MPDS4,Windchill PDMLink,PTC.MEDUSA4,Plant Design)
Britská firma CAD Schroer vydala verzi 5.2 svého 2D/3D CAD balíku MEDUSA4 pro továrenský design. Nová verze má zajistit snadnější výměnu dat, rychlejší editaci designu a efektivní správu inženýrských dat. ...
Úterý, 13 Srpen 2013
23. Bezplatný software MEDUSA4 podporuje koženou výrobu
(Matching tags: CAD Schröer,eSERVICES,MEDUSA4,Kožedělná výroba)
Bernard Kreuzer, bývalý armádní kapitán a návrhář koženého zboží, vystudoval strojní inženýrství. Bezplatný software firmy CAD Schroer pro strojírenské navrhování MEDUSA4 Personal objevil asi před dvěma ...
Pondělí, 13 Květen 2013
24. Podpora start-upů projektujících provozní zařízení a továrny
(Matching tags: CAD Schröer,MPDS4,Start-up,Plant Design)
Společnost CAD Schroer, vývojář softwaru pro investiční výstavbu, oznámila svůj program na podporu začínajících projekčních firem, které budou moci nasadit softwarový balíček MPDS4 pro návrh provozních ...
Čtvrtek, 25 Duben 2013
25. CAD Schroer zdůrazňuje podporu udržitelné energie
(Matching tags: CAD Schröer,Potrubí,MPDS4,Software,Plant Design)
Podpora udržitelných energetických projektů výkonným a přesto cenově dostupným softwarem pro Plant design (projekce a konstrukce potrubních systémů průmyslových podniků) je pro CAD Schroer v roce ...
Středa, 30 Leden 2013
26. Nové on-line tiskové služby pro bezplatný CAD software
(Matching tags: CAD Schröer,CSG,eSERVICES,MEDUSA4,Tisk)
Bezplatným CAD softwarem MEDUSA4 Personal podporuje CAD Schröer již léta projekční a inženýrské kanceláře, řemeslníky, modeláře a studenty strojírenských oborů při přípravě profesionálních CAD výkresů ...
Středa, 04 Leden 2012