Google překladač: English Deutsch

CAD Schroer na Hannover Messe Digital Edition 2021

Autor článku: CAD Schroer   

Tags: AR/VR | CAD Schröer | Digital Edition | Factory design | Hannover Messe | IoT | NRW | Veletrhy

HMDE2021-2115Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty le­toš­ní­ho ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Eko­no­mi­ka za­ží­vá bez­pre­ce­dent­ní otře­sy. Han­no­ver Messe je plat­for­ma, kde se dis­ku­tu­je o těch­to pro­blé­mech a před­sta­vu­jí se prů­kop­nic­ká ře­še­ní. zúčast­ně­te se on-line schůz­ky ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě na­ži­vo na ve­letr­hu v Han­no­ve­ru.

CAD Schroer před­sta­vu­je své ino­va­tiv­ní pro­duk­ty pro AR, VR, IoT a di­gi­tál­ní to­vár­ní de­sign na této me­zi­ná­rod­ně uzná­va­né plat­for­mě. Zmí­ně­né pro­duk­ty umožňují spo­leč­nos­tem po­sou­vat pre­zen­ta­ce pro­duk­tů na novou úroveň a na­vy­šo­vat spo­lu­prá­ci a ko­mu­ni­ka­ci po­mo­cí mo­der­ních tech­no­lo­gií.

Hannover Messe Digital Edition 2021:
www.hannovermesse.com/cad-schroer12. – 16. dubna 2021
Denně od 6:00 do 20:00 hodin

Au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­tál­ní to­vár­na

Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on je před­ní zna­lost­ní a sí­ťo­vá plat­for­ma pro vý­rob­ní, ener­ge­tic­ký a lo­gis­tic­ký prů­my­sl. Jedná se o před­ní svě­to­vý ve­letrh pro celé od­vět­ví, a proto je nej­dů­le­ži­těj­ším prů­mys­lo­vým se­tká­ním. Ať už se jedná o glo­bál­ní kor­po­ra­ce nebo startu­py, každý rok v dubnu se zde setká ně­ko­lik sto­vek tisíc ná­vštěv­ní­ků s ti­sí­ci vy­sta­vo­va­te­lů. Ve­letrh také di­gi­tál­ně od­rá­ží celé spek­trum od­vět­ví. V ob­las­ti „Au­to­mati­on & Di­gi­tal Fac­to­ry“ jsou před­sta­ve­na ře­še­ní pro ob­las­ti AR, VR a IoT. CAD Schroer zde, přímo ve stře­du stán­ku NRW, před­sta­ví svá ře­še­ní Prů­mys­lu 4.0.

Za­žij­te ino­va­ce na­ži­vo

CAD Schroer vy­sta­vu­je na ve­letr­hu Han­no­ver Messe své pro­duk­ty vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Spo­leč­nost navíc před­ve­de, jak je lze in­te­gro­va­ným způ­so­bem vy­u­ží­vat na zá­kla­dě kon­cep­tů IoT. Ná­vštěv­ní­ci budou moci nejen na­ži­vo vy­zkou­šet nové tech­no­lo­gie, ale také se do­zvě­dět, jak je lze dnes pro­duk­tiv­ně vy­u­žít ve vlast­ních spo­leč­nos­tech. Za po­sled­ní rok CAD Schroer do svých ře­še­ní AR a VR vlo­žil spous­tu ener­gie, aby je co nej­ví­ce zpřístup­nil spo­leč­nos­tem. Pro ob­last AR chys­tá malé pře­kva­pe­ní: Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe před­sta­ví ino­va­tiv­ní ře­še­ní, které způ­so­bí pře­vrat v bu­douc­nos­ti mar­ke­tingu.

Vir­tu­ál­ně na ve­letr­hu v Han­no­ve­ru

CAD Schroer je známý im­ple­men­ta­ce­mi no­vých tech­no­lo­gií pro prů­my­sl a opět před­sta­ví pou­ta­vé ino­va­tiv­ní pro­duk­ty pro AR, VR, IoT a di­gi­tál­ní to­vár­ní de­sign. Vše na ko­mu­nit­ním stán­ku státu Se­ver­ní Po­rýní-Vest­fál­sko.

Jděte přímo ke stán­ku CAD Schroer >>

 


Mohlo by vás zajímat: