Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Optické vyhodnocovací sady pro zařízení AR a VR

Pondělí, 12 Únor 2024 01:46

Tags: AR/VR | FlexEnable | Opticka | OTFT | Vyhodnocovací sady

Focusing-GIF-2407FlexE­na­ble, vě­nu­jí­cí se ob­las­ti vý­vo­je a vý­ro­by fle­xi­bil­ní or­ga­nic­ké elek­tro­ni­ky pro ak­tiv­ní op­ti­ku a dis­ple­je, ozná­mi­la 9. února uve­de­ní op­tic­kých vy­hod­no­co­va­cích sad pro za­ří­ze­ní AR a VR (roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty). Sady ob­sa­hu­jí mo­du­ly s okol­ním stmí­vá­ním a la­di­tel­nou fólií s čočka­mi vy­ro­be­né po­mo­cí tech­no­lo­gie fle­xi­bil­ních te­ku­tých krys­ta­lů (LC) od FlexE­na­ble.

Tato je­di­neč­ně tenká a lehká ak­tiv­ní op­ti­ka při­ná­ší do AR/VR op­tic­ký výkon, který je prů­lo­mo­vý a umo­ž­ňuje po­u­ží­vat vý­raz­ně menší, lehčí a za­kři­ve­ná za­ří­ze­ní, což jsou klí­čo­vé fak­to­ry pro do­sa­že­ní vi­zu­ál­ní­ho a fy­zic­ké­ho kom­for­tu ne­zbyt­né­ho pro ce­lo­den­ní no­še­ní a tr­va­lé při­je­tí. Hod­no­tí­cí sady jsou zpo­čát­ku k dis­po­zi­ci vy­bra­ným stra­te­gic­kým part­ne­rům, kteří chtě­jí vy­hod­no­tit prů­lo­mo­vou tech­no­lo­gii FlexE­na­ble pro in­te­gra­ci do no­vých pro­duk­tů.

Stra­te­gic­kým part­ne­rům z řad OEM/zna­ček jsou tak na­bí­ze­na při­způ­so­bi­tel­ná ře­še­ní, která lze in­te­gro­vat do no­vých vý­rob­ků, a rych­lou cestu k roz­ší­ře­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím stá­va­jí­cích vý­rob­ních part­ne­rů.

Modul svě­tel­né­ho stmí­va­če má clonu o prů­mě­ru 50 mm, která sepne za ~10 mi­li­sekund, tloušť­ku pou­hých 200 mi­k­ro­nů a hmot­nost člán­ku menší než jeden gram. Za­jiš­ťu­je glo­bál­ní stmí­vá­ní ne­po­la­ri­zo­va­né­ho svět­la pro za­ří­ze­ní roz­ší­ře­né re­a­li­ty a po in­te­gra­ci s tech­no­lo­gií OTFT od FlexE­na­ble umožňuje stmí­vá­ní na úrov­ni pi­xe­lů (pro­sto­ro­vé stmí­vá­ní). Díky tomu jsou vir­tu­ál­ní ob­jek­ty jasně vi­di­tel­né a vy­pa­da­jí ce­list­vě i při změně vněj­ších svě­tel­ných pod­mí­nek.

Modul s la­di­tel­nou čoč­kou má prů­měr 30 mm s ply­nu­le la­di­tel­ným vý­ko­nem čočky 0 až 1 di­optrie, tloušť­ku buňky 100–200 mi­k­ro­nů a hmot­nost zlom­ku gramu. Do­ká­že ak­tiv­ně upra­vo­vat za­ostře­ní vi­di­tel­né­ho svět­la a vy­rov­ná­vá­ním oh­nis­ko­vých roz­dí­lů mezi vir­tu­ál­ním a sku­teč­ným ob­ra­zem kon­zis­tent­ně sbli­žo­vat vní­ma­nou a sku­teč­nou hloub­ku ob­ra­zu. Čočky z te­ku­tých krys­ta­lů FlexE­na­ble lze sklá­dat na sebe a zvý­šit tak oh­nis­ko­vou sílu nebo je kom­bi­no­vat s dal­ší­mi fle­xi­bil­ní­mi op­tic­ký­mi funk­ce­mi LC a zís­kat tak další funk­ce, jako je na­pří­klad stmí­va­tel­ná čočka.

Ak­tiv­ní op­tic­ké fólie lze také dvou­o­se za­kři­vit, aby ko­pí­ro­va­ly 3D ob­ry­sy stá­va­jí­cích po­vrchů, jako jsou hledí ná­h­lav­ních souprav a pevné čočky, což dále sni­žu­je objem a hmot­nost za­ří­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: