Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo doprava

Celkem nalezeno výsledků : 17.

1. Seminář BIM a dopravní infrastruktura
(Matching tags: Odborná rada pro BIM,Doprava,Seminář,Infrastruktura,BIM)
Od­bor­ná rada pro BIM po­řá­dá se­mi­nář BIM a do­prav­ní in­frastruk­tu­ra, který se koná 11. červ­na 2024, od 9 do 14 ho­din v bu­do­vě Čes­ké­ho Svazu Vě­dec­ko­tech­nic­kých Spo­leč­nos­tí ...
Pondělí, 06 Květen 2024
2. Podpora inovací v dopravě s aditivní výrobou
(Matching tags: Automobilová výroba,Doprava,Aditivní výroba,Inovace,3D Systems,Webinar,3D tisk)
Spo­leč­nost 3D Sys­tems při­pra­vi­la pro zá­jem­ce zá­znam webi­ná­ře, ve kte­rém ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé au­to­mo­bi­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) dis­ku­tu­jí o ob­las­ti po­u­ži­tí AM ve ...
Středa, 24 Srpen 2022
3. MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti
(Matching tags: Inovace.Průmysl,MSV 2021,Veletrhy Brno,Logistika,Doprava,3D tisk)
Brány Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se opět ote­vřou v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku. Mezi stě­žej­ní té­ma­ta se za­řa­dí di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu a po­zor­nost bude ...
Čtvrtek, 09 Září 2021
4. Live HD Traffic v mapFactor Navigatoru rozšířen o nové země
(Matching tags: Live HD Traffic,Rozšíření,Doprava,Informace,GPS,GIS)
On-line funk­ce Live HD Traf­fic pro­po­ju­je Na­vi­ga­tor s on-line svě­tem a po­sky­tu­je ři­di­čům pře­hled o ak­tu­ál­ním dění na je­jich trase a v okolí. Služ­bu Live HD Traf­fic ...
Pátek, 05 Březen 2021
5. Aktuální stav dopravy v nové aplikaci viaRODOS
(Matching tags: Floreon+,IT4In­no­vati­onsNDIC,VŠB-TUO,viaRODOS,Doprava,GIS)
Ná­rod­ní su­per­po­čí­ta­čo­vé cen­t­rum IT4In­no­vati­ons VŠB-TUO před­sta­vu­je ak­tu­a­li­zo­va­nou apli­ka­ci vi­a­RO­DOS, jež byla vy­vi­nu­ta v rámci pro­jek­tu RODOS a která spo­lu­pra­cu­je ...
Úterý, 30 Červen 2020
6. Hexagon pro bezpečí veřejné dopravy ve Frankfurtu
(Matching tags: IP kamery,Dispečink,VGF,Safety & Infrastructure,Doprava,Frankfurt,Intergraph,Hexagon,GIS)
Spo­leč­nost pro ve­řej­nou do­pra­vu Ver­ke­hr­s­ge­sell­schaft Frank­furt am Main (VGF), hlav­ní pro­vo­zo­va­tel ve­řej­né do­pra­vy ve Frank­fur­tu, si vy­bra­la pro po­sí­le­ní své bez­peč­nost­ní ...
Středa, 20 Květen 2020
7. Podle O2 Geodata se doprava vrací k průměru před karanténou
(Matching tags: Provoz,KOVID-19,O2 Geodata,Dálnice,Městské tepny,Doprava,GIS)
Do­prav­ní pro­voz na dál­ni­cích i hlav­ních ta­zích v Praze se po­ma­lu vrací k úrov­ní před vy­hlá­še­ním ka­ran­té­ny. Vy­plý­vá to z ana­lý­zy ano­ny­mi­zo­va­ných dat z mo­bil­ní ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
8. Transoft získal kanadské Brisk Synergies
(Matching tags: Doprava,Transoft,Brisk,Bris­kVAN­TA­GE,Brisk­LU­MI­NA,Akvizice,Letectví)
Tran­soft So­lu­ti­ons (Tran­soft), za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro ná­vrh a ana­lý­zu do­prav­ní­ho in­že­nýr­ství, ozná­mil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Brisk Sy­ner­gies (Brisk), vý­vo­já­ře au­to­ma­ti­zo­va­né ...
Pondělí, 27 Leden 2020
9. Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
(Matching tags: Služby,Galileo,Průmysl,Zisk,Satelitní systém,Doprava,GIS)
Evropský globální navigační družicový systém Galileo pokryje za dva roky celou zeměkouli signálem, který umožní určení polohy s přesností 20 cen­ti­me­t­rů. Vysoká přesnost signálů z evropských ...
Neděle, 03 Červen 2018
10. Simulace zásobování výrobních linek v rámci vnitropodnikových logistických systémů
(Matching tags: Tecnomatix,Plant Design,Simulace,Zásobování,Milk Run,Doprava)
Účinné fungování logistických procesů představuje jeden z předních cílů ve většině společností, které působí v různých průmyslových odvětvích, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, automobilový průmysl ...
Pondělí, 18 Leden 2016
11. Využívání programu Tecnomatix Plant Simulations pro oblast dopravy v městských aglomeracích
(Matching tags: Tecnomatix Plant Simulations,Digitální simulace,Doprava)
Silniční doprava hraje v současné době výraznou roli v rámci efektivního fungování městských aglomerací. Její vliv se projevuje především v kvalitě života obyvatel na daném území, úrovni jeho hospodářského ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2015
12. Hodnocení odolnosti s využitím MBD/CFD co-simulace
(Matching tags: Altair,CFD,simulace pohybu,MBD/CDF,Doprava)
Simulace pohybu více tělesových soustav (Multi-body Dynamics) nachází uplatnění v téměř většině oblastí, ve kterých dochází k pohybu mechanických částí, jako jsou automobilová a železniční doprava, stavební ...
Středa, 04 Listopad 2015
13. RopeCon – efektivní kombinace pásové a lanové dopravy
(Matching tags: RopeCon,Analýzy MKP,Doprava)
... doprava pohlcuje kolem 40 % nákladů těžebního podniku, je výběr vhodného druhu dopravy mimořádně důležitý. Mezi nejčastěji využívanými druhy doprav jsou automobilová nákladní, pásová a kolejová doprava. ...
Středa, 23 Září 2015
14. GIS pomůže tramvajím a vlakům „neskřípat"
(Matching tags: Doprava,koleje,Tribotec,Brno,VUT,GPS,GIS)
Pravděpodobně každý si dokáže vybavit nepříjemný zvuk skřípajících tramvajových či vlakových kol v obloucích menších či větších poloměrů. Nejen tomu pomůže zabránit nový inteligentní systém ...
Sobota, 21 Únor 2015
15. T-Mapy na konferenci Chytrá a zdravá MHD
(Matching tags: T-Mapy,Konference,GIS,Mapy,Doprava)
Na třetím ročníku konference Chytrá a zdravá městská hromadná doprava se letos v plzeňském Parkhotelu sešlo na 300 účastníků z 15 zemí. Příspěvky se nesly ve znamení třech hlavních ...
Pondělí, 25 Květen 2015
16. GISfórum 2014 a možné problémy s dopravou
(Matching tags: Dalešice,Doprava,GISfórum,Studio,GIS,CAD,Autodesk)
Letošní GISfórum se, jak jsme již avizovali, koná 8. října 2014 v dalešickém pivovaru. Další ročník odborné konference GISfórum 2014 je zaměřen na výměnu zkušeností s praktickým využitím GIS ...
Pondělí, 25 Srpen 2014
17. ASM Traffic v3.0 pro virtuální simulaci dopravy
(Matching tags: ADAS,ASM,Traffic,Doprava,3.0,Simulace,dSpace)
Společnost dSPACE rozšířila svůj simulační model pro dopravu a okolní prostředí o podporu vývoje a testování pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS). ASM Traffic 3.0 je součástí ...
Pátek, 20 Červen 2014