Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo fel

Celkem nalezeno výsledků : 18.

1. Amerika hledá ideální dron pro hasiče
(Matching tags: 3D Mapping Challenge,Hasiči,Drony,MRS,FEL,ČVUT)
Vý­vo­já­ři dronů z FEL ČVUT budou ve fi­ná­le sou­tě­žit o mi­li­on do­la­rů. Ce­no­vě do­stup­ný au­to­nom­ně ří­ze­ný vzduš­ný robot s přes­ným ur­čo­vá­ním po­lo­hy a vy­so­ce kva­lit­ním ...
Středa, 27 Březen 2024
2. Studenti v roli astronautů ve virtuální realitě
(Matching tags: Deloitte,Space Shuttle,Planetum,FEL,Virtuální realita,ČVUT)
Prů­běh kos­mic­ké­ho letu, běžný život na oběž­né dráze, ale i ne­bez­pe­čí a ri­zi­ka, kte­rým mohou as­t­ro­nau­ti čelit, před­sta­vu­je nová apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. ...
Čtvrtek, 22 Únor 2024
3. RaDron pomáhá detekovat zdroje radioaktivity
(Matching tags: Záchyty,ČMI,ÚJV,Timepix3,ADVACAM,RaDron,Radiace,TA ČR,FEL,ČVUT)
Vý­sled­ky vý­zkum­né­ho pro­jek­tu RaDron před­sta­vu­jí slib­né roz­ší­ře­ní tech­no­lo­gií pro za­jiš­tě­ní ra­di­ač­ní bez­peč­nos­ti. Zdo­ko­na­le­ný au­to­nomní dron z dílny Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ...
Pátek, 27 Říjen 2023
4. Kráčející i pásoví roboti z FEL ČVUT na Týdnu inovací
(Matching tags: Týden inovací,Roboti,Spot,FEL,ČVUT)
Osmý roč­ník Týdne ino­va­cí, nej­vět­ší tu­zem­ské udá­los­ti v ob­las­ti ino­va­cí a umělé in­te­li­gen­ce, na­bíd­ne stej­ně jako v před­cho­zích le­tech bo­ha­tý pro­gram, kte­ré­ho ...
Pátek, 06 Říjen 2023
5. Robotičtí psi a drony součástí bezpečnostního kamerového systému
(Matching tags: Robopsi,Axis Communications,Kamerový systém,Drony,FEL,Bezpečnost,ČVUT)
Axis Com­mu­ni­cati­ons a dva týmy z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na akci ur­če­né pro bez­peč­nost­ní ex­per­ty před­sta­vi­ly in­te­gra­ce au­to­nomních dronů ...
Pondělí, 25 Září 2023
6. Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT
(Matching tags: eForce,EXPO 2020,DV.01,NTM,MRS,FEL,LiDAR,Formule,ČVUT)
To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ...
Úterý, 27 Červen 2023
7. Superfinále jarní Robosoutěže ovládla Havárie
(Matching tags: Maker Faire,Základní školy,FEL,Robosoutěž,ČVUT)
Jarní část Ro­bo­sou­tě­že ur­če­ná pro 2. stup­ně zá­klad­ních škol a od­po­ví­da­jí­cích tříd ví­ce­le­tých gym­ná­zií měla letos spe­ci­ál­ní dohru v ne­dě­li 11. červ­na na fes­ti­va­lu Maker Faire ...
Úterý, 13 Červen 2023
8. FEL ČVUT představila inovace pro vzdušné roboty
(Matching tags: GPS,ČVUT,FEL,MRS,Drony,Kůrovec,Multirobotické systémy,Spoofing)
Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS) pů­so­bí­cí na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT de­mon­stro­va­la v ji­ho­čes­kém Te­mešvá­ru vý­sled­ky vý­vo­je no­vých ...
Středa, 26 Duben 2023
9. Klání v Robosoutěži na FEL ČVUT v Praze
(Matching tags: Žáci,FEL,Lego,Robosoutěž,ČVUT,Studenti)
Nej­vět­ší kon­cen­t­ra­ce mla­dých ta­len­tů v ob­las­ti ro­bo­ti­ky bude k vi­dě­ní při tra­dič­ní Ro­bo­sou­tě­ži – přes­ně ře­če­no v její jarní části ur­če­né pro zá­klad­ní školy a od­po­ví­da­jí­cí ...
Pondělí, 24 Duben 2023
10. Štola Halíře se otevřela i výzkumníkům FEL ČVUT
(Matching tags: Halíře,Štola,Robopes,Spot,FEL,3D model,ČVUT)
Vědci z Cen­t­ra umělé in­te­li­gen­ce FEL ČVUT vy­ra­zi­li s ro­bo­ty do prů­zkum­né rudné štoly Ha­lí­ře. Na­sa­di­li zde ně­ko­lik ko­lo­vých a krá­če­jí­cích ro­bo­tů v rámci vý­zku­mu ...
Pondělí, 10 Duben 2023
11. RaDron pomůže záchranným složkám
(Matching tags: Fly4Future,ADVACAM,Detektory,Radioaktivita,RaDron,Drony,FEL,ČVUT)
Pá­t­rá­ní po ztra­ce­ném mi­ni­a­tur­ním zdro­ji ra­di­o­ak­tiv­ní­ho césia 137 do­ká­za­lo před pár týdny vy­tí­žit úřady a zá­chran­né slož­ky v zá­pad­ní Aus­trá­lii. Zdroj ne­bez­peč­né­ho ...
Pondělí, 13 Únor 2023
12. Nová videa z FEL ČVUT popularizují techniku
(Matching tags: ZŠ a SŠ,FEL,Výuka,Videa,ČVUT,Vzdělávání)
... pro žáky a žá­ky­ně dru­hé­ho stup­ně zá­klad­ních škol a stu­den­ty a stu­dent­ky střed­ních škol. Videa jsou po­stup­ně zve­řejňována jak na in­stagra­mo­vém účtu FEL ČVUT, tak na Tik­To­ku ...
Pondělí, 09 Leden 2023
13. Inspekce elektrického vedení drony z FEL ČVUT
(Matching tags: Elektrické vedení,ČEPS,Revize,Drony,FEL,ČVUT)
Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry ...
Pátek, 13 Květen 2022
14. Robopes SPOT – přehlídka technologií budoucnosti pro středoškoláky
(Matching tags: Robopes SPOT,Studium,FEL,Den otevřených dveří,ČVUT)
Na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT pro­běh­ne 3. pro­sin­ce 2021 po roční pře­stáv­ce opět v pre­zenč­ní po­do­bě Den ote­vře­ných dveří s podtitulem Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku ...
Pondělí, 29 Listopad 2021
15. Středoškolská Robosoutěž a ROBO číšník z lega
(Matching tags: ROBO číšník,FEL,Středoškoláci,Lego,ČVUT,Robotika,Soutěž)
Zen­ge­ro­va po­slu­chár­na Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT při­ví­tá od úterý 23. do pátku 26. lis­to­pa­du 2021 cel­kem 132 týmů stře­do­ško­lá­ků, kteří se při­hlá­si­li do čtyř sa­mo­stat­ných ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
16. Robotické drony z FEL ČVUT mapují historické objekty
(Matching tags: Dronument,Historické objekty,Robotické drony,FEL,ČVUT)
Ko­ru­no­vač­ní sál zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­ly sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci, sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­ta v pol­ském Gor­za­nowě, to jsou jen ně­kte­ré z pa­má­tek, je­jichž ...
Neděle, 25 Červenec 2021
17. Nástroj pro detekci nemocí z pohybu očí
(Matching tags: ČVUT,Nemoc,Oči,Pohyby,TA ČR,Zrak,FEL,Detekce)
Zařízení se schopností sledovat i ty nejmenší pohyby očí, vyvinuté výzkumníky z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v rámci projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku ...
Úterý, 03 Leden 2017
18. Začíná 7. ročník Robosoutěže FEL ČVUT v Praze
(Matching tags: FEL,2015,Středoškoláci,Soutěž,ČVUT,Robosoutěž,Lego,Mindstorms,Praha)
Populární soutěž pro tříčlenné středoškolské týmy startuje prvním předkolem již 6. listopadu, druhým pak 13. listopadu, třetím 20. listopadu a následným čtvrtým předkolem 27. listopadu, a to ...
Středa, 04 Listopad 2015