Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo fel

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. FEL ČVUT představila inovace pro vzdušné roboty
(Matching tags: GPS,ČVUT,FEL,MRS,Drony,Kůrovec,Multirobotické systémy,Spoofing)
Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS) pů­so­bí­cí na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT de­mon­stro­va­la v ji­ho­čes­kém Te­mešvá­ru vý­sled­ky vý­vo­je no­vých ...
Středa, 26 Duben 2023
2. Klání v Robosoutěži na FEL ČVUT v Praze
(Matching tags: Žáci,FEL,Lego,Robosoutěž,ČVUT,Studenti)
Nej­vět­ší kon­cen­t­ra­ce mla­dých ta­len­tů v ob­las­ti ro­bo­ti­ky bude k vi­dě­ní při tra­dič­ní Ro­bo­sou­tě­ži – přes­ně ře­če­no v její jarní části ur­če­né pro zá­klad­ní školy a od­po­ví­da­jí­cí ...
Pondělí, 24 Duben 2023
3. Štola Halíře se otevřela i výzkumníkům FEL ČVUT
(Matching tags: Halíře,Štola,Robopes,Spot,FEL,3D model,ČVUT)
Vědci z Cen­t­ra umělé in­te­li­gen­ce FEL ČVUT vy­ra­zi­li s ro­bo­ty do prů­zkum­né rudné štoly Ha­lí­ře. Na­sa­di­li zde ně­ko­lik ko­lo­vých a krá­če­jí­cích ro­bo­tů v rámci vý­zku­mu ...
Pondělí, 10 Duben 2023
4. RaDron pomůže záchranným složkám
(Matching tags: Fly4Future,ADVACAM,Detektory,Radioaktivita,RaDron,Drony,FEL,ČVUT)
Pá­t­rá­ní po ztra­ce­ném mi­ni­a­tur­ním zdro­ji ra­di­o­ak­tiv­ní­ho césia 137 do­ká­za­lo před pár týdny vy­tí­žit úřady a zá­chran­né slož­ky v zá­pad­ní Aus­trá­lii. Zdroj ne­bez­peč­né­ho ...
Pondělí, 13 Únor 2023
5. Nová videa z FEL ČVUT popularizují techniku
(Matching tags: ZŠ a SŠ,FEL,Výuka,Videa,ČVUT,Vzdělávání)
... pro žáky a žá­ky­ně dru­hé­ho stup­ně zá­klad­ních škol a stu­den­ty a stu­dent­ky střed­ních škol. Videa jsou po­stup­ně zve­řejňována jak na in­stagra­mo­vém účtu FEL ČVUT, tak na Tik­To­ku ...
Pondělí, 09 Leden 2023
6. Inspekce elektrického vedení drony z FEL ČVUT
(Matching tags: Elektrické vedení,ČEPS,Revize,Drony,FEL,ČVUT)
Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry ...
Pátek, 13 Květen 2022
7. Robopes SPOT – přehlídka technologií budoucnosti pro středoškoláky
(Matching tags: Robopes SPOT,Studium,FEL,Den otevřených dveří,ČVUT)
Na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT pro­běh­ne 3. pro­sin­ce 2021 po roční pře­stáv­ce opět v pre­zenč­ní po­do­bě Den ote­vře­ných dveří s podtitulem Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku ...
Pondělí, 29 Listopad 2021
8. Středoškolská Robosoutěž a ROBO číšník z lega
(Matching tags: ROBO číšník,FEL,Středoškoláci,Lego,ČVUT,Robotika,Soutěž)
Zen­ge­ro­va po­slu­chár­na Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT při­ví­tá od úterý 23. do pátku 26. lis­to­pa­du 2021 cel­kem 132 týmů stře­do­ško­lá­ků, kteří se při­hlá­si­li do čtyř sa­mo­stat­ných ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
9. Robotické drony z FEL ČVUT mapují historické objekty
(Matching tags: Dronument,Historické objekty,Robotické drony,FEL,ČVUT)
Ko­ru­no­vač­ní sál zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­ly sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci, sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­ta v pol­ském Gor­za­nowě, to jsou jen ně­kte­ré z pa­má­tek, je­jichž ...
Neděle, 25 Červenec 2021
10. Nástroj pro detekci nemocí z pohybu očí
(Matching tags: ČVUT,Nemoc,Oči,Pohyby,TA ČR,Zrak,FEL,Detekce)
Zařízení se schopností sledovat i ty nejmenší pohyby očí, vyvinuté výzkumníky z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v rámci projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku ...
Úterý, 03 Leden 2017
11. Začíná 7. ročník Robosoutěže FEL ČVUT v Praze
(Matching tags: FEL,2015,Středoškoláci,Soutěž,ČVUT,Robosoutěž,Lego,Mindstorms,Praha)
Populární soutěž pro tříčlenné středoškolské týmy startuje prvním předkolem již 6. listopadu, druhým pak 13. listopadu, třetím 20. listopadu a následným čtvrtým předkolem 27. listopadu, a to ...
Středa, 04 Listopad 2015