Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hardware

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Výkonná řada podnikových monitorů AOC P3
(Matching tags: Hardware,Monitory,AOC,USB-C,Řada P3)
Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV a 24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, ...
Pondělí, 30 Leden 2023
2. UltiMaker uvádí novou 3D tiskárnu S7
(Matching tags: Ul­ti­Ma­ker S7,Ultimaker,3D tiskárny,Hardware)
Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 24. ledna uve­de­ní tis­kár­ny Ul­ti­Ma­ker S7 – nej­no­věj­ší­ho mo­de­lu z nej­pro­dá­va­něj­ší řady 3D tis­ká­ren „S“. Jed­nou z nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních ...
Středa, 25 Leden 2023
3. HTC VIVE XR Elite – nejvšestrannější nezávislá virtuální realita
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,HTC,Vive,VR headset,XR Elite,VIVERSE,Metaverzum)
HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR ...
Čtvrtek, 19 Leden 2023
4. Extra velkoformátové displeje Sharp/NEC řady M
(Matching tags: M861,M751,NEC MultiSync,Řada M,Sharp/NEC,Velkoformátové displeje,Hardware)
Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe ozna­mu­je uve­de­ní no­vých mo­de­lů řady M, NEC Mul­ti­Sync M751 a NEC Mul­ti­Sync M861, které při­ná­še­jí dva mi­mo­řád­ně velké for­má­ty. Díky tech­no­lo­gii ...
Pondělí, 16 Leden 2023
5. Peopoly představila 3D tiskárnu Phenom XXL V2 MSLA
(Matching tags: Peopoly,Hardware,3D tiskárny,Phe­nom XXL,V2 MSLA,Vlare Core)
Hon­g­kon­gský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Pe­o­po­ly uvedl na trh novou 3D tis­kár­nu Phe­nom XXL V2 MSLA s vy­so­kým roz­li­še­ním a bo­ar­dem Vlare. Phe­nom XXL V2 je ak­tu­a­li­zo­va­ná verze ...
Úterý, 10 Leden 2023
6. Prémiové 13“ notebooky Dynabook Portégé
(Matching tags: X30W-K,X30L-K,Por­té­gé,Dynabook,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book uvádí na náš trh po­pr­vé dva ultra lehké, a při­tom velmi odol­né a vý­kon­né mo­de­ly no­te­boo­ků své pré­mi­o­vé řady Por­té­gé s 13,3“ Full HD dis­ple­jem. Oba po­há­ní nej­no­věj­ší ...
Neděle, 25 Prosinec 2022
7. Photocentric představil nový velkoformátový 3D tisk
(Matching tags: Liquid Crys­tal,LC Titan,Photocentric,Velkoformát,3D tiskárny,Hardware)
Vý­rob­ce dílů, fo­to­po­ly­mer­ních prys­ky­řic a 3D tis­ká­ren Pho­to­cent­ric vy­sta­vo­val na Form­nex­tu 2022 ši­ro­kou škálu ex­po­ná­tů vy­tiš­tě­ných ve 3D na své spe­ci­ál­ně vy­bu­do­va­né ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
8. Monitor BenQ SW321C získal certifikaci TÜV Rheinland
(Matching tags: Pho­to­Vue,TÜV Rhe­in­land,Mo­ni­tor,SW321C,BenQ,Certifikace,Hardware)
Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk cer­ti­fi­ká­tu TÜV Rhe­in­land pro mo­ni­tor BenQ SW321C. Model ze série Pho­to­Vue, ur­če­né pro­fe­si­o­nál­ním fo­to­gra­fům a video edi­to­rům, ji ob­dr­žel ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
9. MELD představila hybridní kovovou 3D tiskárnu 3PO
(Matching tags: 3PO3D tisk,MELD,FormNext,Hardware)
Spo­leč­nost MELD před­sta­vi­la svůj nej­no­věj­ší stroj 3PO na ve­letr­hu Form­next 2022 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Je vy­ba­ven adi­tiv­ním sys­té­mem MELD s in­te­gro­va­nou sub­trak­tiv­ní hla­vou, ...
Pondělí, 12 Prosinec 2022
10. EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa
(Matching tags: CG2700X,CG2700S,Co­lo­rEd­ge,Videa,Eizo,Monitory,Hardware)
Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ...
Úterý, 29 Listopad 2022
11. Tablety WEROCK Rocktab S512 s procesory Intel 12. generace
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průmyslové,WEROCK,Rocktab,Robustní,Odolné,S512)
Spo­leč­nost Werock Tech­no­lo­gies vý­raz­ně roz­ši­řu­je mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce odol­né­ho table­tu Rocktab S512. Kromě před­cho­zích kon­fi­gu­ra­cí je nyní kom­pakt­ní po­čí­tač k dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2022
12. 3Dwiser pro ještě dostupnější 3D skenování
(Matching tags: 3Dwiser,3D skenery,Skenování,Hardware)
Díky 3D ske­no­vá­ní mů­že­te zís­kat věr­nou di­gi­tál­ní kopii sku­teč­né před­lo­hy – třeba dílu, ke kte­ré­mu už ne­má­te vý­rob­ní do­ku­men­ta­ci. Stej­ně tak sou­čás­ti, u které po­tře­bu­je­te ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2022
13. Nové dokovací USB-C monitory Philips s webkamerou
(Matching tags: Webkamera,USB-C,MMD,Philips,Monitory,Hardware)
S ohle­dem na ne­u­stá­lé změny pra­cov­ních rytmů, pro­sto­rů a stylů uvádí spo­leč­nost MMD, před­ní spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je a li­cenč­ní part­ner pro mo­ni­to­ry znač­ky Phi­lips, ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
14. WEROCK rozšiřuje nabídku servisu a záruky
(Matching tags: Záruka Plus,Odolné,Robustní,WEROCK,Servis,Hardware)
Werock Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vých odol­ných table­tů, no­te­boo­ků a ka­pes­ních mo­bil­ních po­čí­ta­čů, roz­ši­řu­je a zkva­litňuje na­bíd­ku ser­vi­su a zá­ru­ky ...
Středa, 05 Říjen 2022
15. HP představuje nové řešení Metal Jet S100
(Matching tags: S100,HP Metal Jet,HP Inc.,IMTS,Výroba,Hardware,3D tisk)
Spo­leč­nost HP Inc. na ve­letr­hu IMTS (In­ter­nati­o­nal Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy Show) 2022 ozná­mi­la ko­merč­ní do­stup­nost svého ře­še­ní Metal Jet S100. Za­ří­ze­ní HP Metal Jet S100 umo­ž­ňu­je ...
Pondělí, 26 Září 2022
16. 3D polovodičový LiDAR nové generace
(Matching tags: ML-X,Li­DA­R,3D solid-state,SO­SLAB,Autonomní řízení,Hardware)
Ko­rej­ská spo­leč­nost SO­SLAB ozná­mi­la uve­de­ní své nové ge­ne­ra­ce 3D po­lo­vo­di­čo­vé­ho Li­DA­Ru s ozna­če­ním ML-X, kde ML značí Mobility LiDAR. Nový 3D solid-state Li­DAR se vy­zna­ču­je ...
Pondělí, 19 Září 2022
17. BenQ uvádí na trh osvětlení k monitoru ScreenBar Halo
(Matching tags: Hardware,Monitory,Osvětlení,BenQ,Scre­enBar Halo)
Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh Scre­enBar Halo. Uni­kát­ní osvět­le­ní k mo­ni­to­ru za­jis­tí kva­lit­něj­ší svě­tel­né pro­stře­dí při práci i zá­ba­vě. Tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci a ná­roč­ní ...
Pondělí, 12 Září 2022
18. Sharp/NEC uvedl na trh nový 86“ LCD interaktivní displej PN-L862B
(Matching tags: Sharp PN,BIG PAD L2B,Hardware,Displeje,Sharp/NEC)
In­te­li­gent­ní in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je řady BIG PAD L2B kom­bi­nu­jí sku­teč­né „čtení a psaní se 4K roz­li­še­ním“ a in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ský zá­ži­tek z „psaní perem na ...
Pondělí, 05 Září 2022
19. Odolný tablet Samsung Galaxy Tab Active4 Pro pro práci v terénu
(Matching tags: Active4,Galaxy Tab,Samsung,Tablety,Android,Hardware)
Sam­sung Electro­nics před­sta­vil 31. srpna nový uni­ver­zál­ní tablet Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro, který zda­le­ka ne­pat­ří jen do kan­ce­lá­ře. Vy­zna­ču­je se špič­ko­vou odol­nos­tí, velmi dobrou funkč­ní ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
20. Nové plně odolné notebooky WEROCK Rockbook X550 G2 a X540
(Matching tags: Rock­book,WEROCK,Hardware,Notebooky,X550 G2,X540)
Spo­leč­nost WEROCK ozna­mu­je uve­de­ní dvou odol­ných no­te­boo­ků. Tyto vý­kon­né a ino­va­tiv­ní no­te­boo­ky byly na­vr­že­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí se slo­ži­tý­mi úlo­ha­mi ...
Čtvrtek, 18 Srpen 2022
21. Nové řešení pro skenování a zobrazování od Trimble
(Matching tags: Trimble X12,Geoprostor,3D skenování,Trimble,Hardware)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 26. 7. nový ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X12, který roz­ší­řil port­fo­lio ge­o­prosto­ro­vé­ho ske­no­vá­ní. Sys­tém X12 in­te­gru­je in­tu­i­tiv­ní soft­ware Trim­ble ...
Čtvrtek, 04 Srpen 2022
22. Barevné a kvalitní 3D modely v pohybu v reálném čase
(Matching tags: Strojové vidění,Mo­ti­on­Cam-3D,Photoneo,Color,Umělá inteligence,Robotika,Hardware)
Pho­to­neo Mo­ti­on­Cam-3D byla oce­ně­na pres­tiž­ní­mi pro­gra­my jako nej­lep­ší 3D ka­me­ra na trhu. Nej­no­věj­ší oce­ně­ní po­chá­zí z pro­gra­mu The Sup­ply­Tech Bre­ak­throu­gh Awards, který ...
Pondělí, 01 Srpen 2022
23. IPS monitor EIZO FlexScan EV2490 s USB-C
(Matching tags: EV2490,USB-C,FlexScan,24 palců,IPS,Eizo,Monitory,Hardware)
S monitorem FlexScan EV2490 představuje společnost EIZO monitor IPS, který kombinuje moderní funkce s vy­ni­kající kvalitou obrazu a díky svému 23,8palcovému formátu se hodí na každé pracoviště. ...
Středa, 27 Červenec 2022
24. Nejnovější řada monitorů USB-C od AOC
(Matching tags: Hardware,Monitory,AOC,USB-C,AGON by AOC,Řada V5)
AOC ozna­mu­je nové mo­ni­to­ry řady V5 ur­če­né pře­de­vším pro do­má­cí uži­va­te­le nebo stu­den­ty, kteří chtě­jí sty­lo­vě up­gra­do­vat ob­ra­zov­ku ve své do­má­cí kan­ce­lá­ři. Jedná se o ze ...
Úterý, 26 Červenec 2022
25. Nový odolný chytrý telefon 5G Cat S53
(Matching tags: Hotspot,Cat Q10,S53,Odolné mobily,Bul­litt Group,CAT,Stavebnictví,Hardware)
Bul­litt Group, glo­bál­ní dr­ži­tel li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vil 19. čer­ven­ce dvě nová za­ří­ze­ní 5G – nový te­le­fon Cat S53 a svůj první odol­ný mo­bil­ní­ho hot­spot Cat Q10i. ...
Středa, 20 Červenec 2022
26. Nový monitor LCD 24" NEC MultiSync EA242WU
(Matching tags: EA­242WU,Mul­ti­Sync,Sharp,24 palců,Nec,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor NEC Mul­ti­Sync EA­242WU s velmi úzkým rámem je op­ti­ma­li­zo­va­ný pro se­sta­vy s ně­ko­li­ka dis­ple­ji a na­vr­že­ný pro pod­po­ru ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­ty v sou­čas­ných ...
Středa, 13 Červenec 2022
27. Ultrarychlý 3D tisk XiP na pracovní stoly
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
Prv­ní­ho čer­ven­ce byly ode­slá­ny první zá­kaz­nic­ké ob­jed­náv­ky nové re­vo­luč­ní stol­ní 3D tis­kár­ny XiP, která při­ná­ší rych­lost a výkon prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku přímo na pra­cov­ní ...
Čtvrtek, 07 Červenec 2022
28. Tři nové odolné průmyslové tablety WEROCK
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průmyslové,WEROCK,Rocktab,Robustní,Odolné,S500)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ...
Úterý, 05 Červenec 2022
29. Samsung rozšiřuje profesionální řadu monitorů ViewFinity
(Matching tags: Hardware,Monitory,Grafika,Film,Fotografie,Samsung,View­Fi­ni­ty,S80PB)
Sam­sung Electro­nics před­sta­vil nový mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 (mo­de­lo­vé číslo S80PB) s vy­so­kým roz­li­še­ním pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí v kre­a­tiv­ních obo­rech. Ocení ho zejmé­na ...
Středa, 22 Červen 2022
30. Elvira rozšiřuje své portfolio o 3D skenery Scantech
(Matching tags: VCSEL,iReal 2E,Scantech,Elvira,3D skenery,Hardware)
El­vi­ra za­ha­ju­je dis­tri­buci svě­to­vé­ho vý­rob­ce 3D ske­ne­rů Scan­tech. Špič­ko­vá tech­no­lo­gie 3D ske­no­vá­ní za­hr­nu­je vy­so­ce přes­né ruční ske­ne­ry s vel­kým zá­bě­rem pro ske­no­vá­ní ...
Pondělí, 20 Červen 2022
31. Dell Precision s AMD Ryzen Threadripper PRO
(Matching tags: 7865 Tower,Threadripper PRO,AMD Ryzen,Pracovní stanice,Precision,Dell,Hardware)
Dell před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7865 Tower, první stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Pre­ci­si­on za­lo­že­nou na pro­ce­so­rech AMD a první sys­tém Pre­ci­si­on s pro­ce­so­ry AMD Ryzen ...
Pondělí, 13 Červen 2022
32. Dva vysoce výkonné skenery do řady HandySCAN 3D | SILVER
(Matching tags: 307,Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER,Elite,700,3D skenery,Creaform,Hardware)
Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti Ame­tek, ozná­mil 2. červ­na, že v rámci své sady ře­še­ní Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER Se­ries uvádí na trh dva ske­ne­ry s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem ...
Čtvrtek, 02 Červen 2022
33. ELEGOO nabízí 8K MSLA tiskárnu Saturn 2
(Matching tags: Saturn 2 8K,ELEGOO,mSLA,3D tiskárny,Hardware)
Čín­ská spo­leč­nost Ele­goo, která se spe­ci­a­li­zu­je na vý­zkum, vývoj a vý­ro­bu 3D tis­ká­ren, uved­la na trh 8K MSLA tis­kár­nu Sa­turn 2, první 8K tis­kár­nu ve svém pro­duk­to­vém port­fo­liu, ...
Úterý, 31 Květen 2022
34. Klávesnice Logitech MX podporují tvorbu a produktivitu
(Matching tags: Logitech,Hardware,Klávesnice,Myši,MX Master,MX Mechanical)
Spo­leč­nost Lo­gi­tech roz­ši­řu­je svoji pro­duk­to­vou řadu Mas­ter o dvě nové me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce – stan­dard­ně vel­kou MX Me­cha­ni­cal a mi­ni­ma­lis­tic­kou MX Me­cha­ni­cal Mini ...
Pondělí, 30 Květen 2022
35. Nové průmyslové monitory od Rockwell Automation
(Matching tags: ASEM 6300M,ASEM,Rockwell Automation,Průmysl,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on před­sta­vi­la novou řadu prů­mys­lo­vých mo­ni­to­rů. Ty mohou po­mo­ci vý­rob­cům vy­nik­nout se svými stro­ji nad kon­ku­ren­cí a vy­ho­vět tak ši­ro­ké pa­le­tě ...
Středa, 25 Květen 2022
36. Nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce a monitory od HP
(Matching tags: ZBook Stu­dio G9,ZBook Fury G9,HP Z24m,HP Inc,Pracovní stanice,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ZBook, HP ZBook Stu­dio G9 a HP ZBook Fury G9, dva nové dis­ple­je řady ZBook, novou do­ko­va­cí sta­ni­ci Thun­der­bolt G4 Dock ...
Čtvrtek, 19 Květen 2022
37. Nové stereoskopické 3D monitory Acer SpatialLabs View
(Matching tags: SpatialLabs View,Acer,Monitory,Hardware)
Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech ...
Středa, 18 Květen 2022
38. Nové notebooky a mobilní pracovní stanice Dell
(Matching tags: Pre­ci­si­on,Mobilní pracovní stanice,La­ti­tu­de,Dell,Notebooky,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své pro­duk­to­vé řady La­ti­tu­de a Pre­ci­si­on o nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 a mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7670 a 7770. Svými ...
Pondělí, 02 Květen 2022
39. Vertikální ergonomická myš Logitech Lift
(Matching tags: Logitech,Hardware,Myši,Lift,Ergo,Ergo Lab)
Lo­gi­tech před­sta­vil ver­ti­kál­ní bez­drá­to­vou er­go­no­mic­kou myš Lift, která při­spí­vá ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a sní­že­ní únavy při dlou­hém se­ze­ní u pra­cov­ní­ho stolu. Lí­bi­vý ...
Středa, 20 Duben 2022
40. Představuje se XiP: ultrarychlý stolní 3D tisk
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
Ve stře­du 27. dubna 2022 ve 20:00 na­še­ho času před­sta­ví Nexa­3D svoji novou ul­tra­rych­lou stol­ní 3D tis­kár­nu XiP na prys­ky­ři­ci. Rych­lá tvor­ba pro­to­ty­pů po­mo­cí 3D tisku je v ob­las­ti ...
Úterý, 19 Duben 2022
41. Nové monitory Dell s technologií IPS Black
(Matching tags: IPS Black,Ul­tra­Sharp,Dell,Grafika,Monitory,Hardware)
V rámci jar­ní­ho před­sta­ve­ní ino­vo­va­né­ho port­fo­lia pro­duk­tů Dell Tech­no­lo­gies uvádí na trh nové mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 32 a 27 4K USB-C Hub, které ocení zejmé­na kre­a­tiv­ní ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
42. Dynabooky Tecra A40-K a A50-K s prvky umělé inteligence
(Matching tags: A50-K,A40-K,Dynabook,Umělá inteligence,Tecra,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je dva nové no­te­boo­ky řady Tecra – 14” Tecra A40-K a 15” Tecra A50-K. No­vin­ky byly na­vr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly sou­čas­ným ná­ro­kům na hyb­rid­ní ...
Úterý, 22 Březen 2022
43. Acer představuje nové notebooky Swift
(Matching tags: Swift,Acer,Windows,Intel,Notebooky,Hardware)
Spo­leč­nost Acer ak­tu­a­li­zo­va­la svou ob­lí­be­nou řadu no­te­boo­ků Swift o nové mo­de­ly Swift 5 a Swift 3. Tyto nové no­te­boo­ky, které po­sou­va­jí hra­ni­ce mož­nos­tí ten­kých a leh­kých ...
Úterý, 01 Březen 2022
44. HTC VIVE Flow již v prodeji
(Matching tags: Vive,HTC,Flow,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní ...
Pátek, 25 Únor 2022
45. Nové barevné schéma Xencelabs Pen Tabletu
(Matching tags: ProGraphics,Bundle M,Nebula White,Pen Tablet,Xencelabs,Design,Hardware)
Do re­dakč­ní pošty nám pra­vi­del­ně při­chá­zí na­bíd­ky ně­mec­ké firmy Pro­Gra­phics, za­bý­va­jí­cí se pro­de­jem hard­wa­ru pro pro­fe­si­o­nál­ní 2D a 3D apli­ka­ce a ana­lý­zou pra­cov­ních ...
Úterý, 22 Únor 2022
46. FARO aktualizuje mobilní skener Focus Swift
(Matching tags: Ricoh Theta,Focus Swift,Faro,Skenery,Hardware)
FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la ak­tu­a­li­za­ci mo­bil­ní­ho ske­ne­ru FARO Focus Swift, která při­dá­vá vy­lep­še­né semimo­bil­ní pra­cov­ní po­stu­py s mož­nos­tí sní­má­ní barev. Focus Swift ...
Čtvrtek, 17 Únor 2022
47. Prémiové notebooky Dynabook Tecra A50-J na našem trhu
(Matching tags: Windows 10 Pro,A50-J,Dynabook,Tecra,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe uvedl na náš trh první kon­fi­gu­ra­ce pré­mi­o­vých ten­kých (19,9 mm) no­te­boo­ků řady Tecra A50-J s 15” Full HD dis­ple­jem, pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce, hmot­nos­tí ...
Pátek, 11 Únor 2022
48. Nový 8" odolný tablet Rocktab s Androidem 11
(Matching tags: WEROCK Tech­no­lo­gies,S208,Rocktab,Tablety,Android,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový tablet Rocktab S208 pro práci v ná­roč­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Díky jas­né­mu dis­ple­ji odol­né­mu proti po­škrá­bá­ní, odol­nos­ti vůči vo­jen­ské­mu ...
Úterý, 01 Únor 2022
49. Getac přichází s novým 10palcovým tabletem ZX10
(Matching tags: ZX10,Odolné tablety,Getac,Android,Hardware)
Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la uve­de­ní svého no­vé­ho plně odol­né­ho table­tu ZX10, vše­stran­né­ho 10­pal­co­vé­ho za­ří­ze­ní po­sta­ve­né­ho na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id 11. Model ZX10 se za­řa­dí ...
Pondělí, 24 Leden 2022
50. Notebooky Acer s Windows 11 for Education
(Matching tags: Windows 11 for Education,TravelMate Spin B3,TravelMate B3,Acer,Notebooky,Hardware)
Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la, že po­čí­na­je no­te­boo­ky Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 začne pro­dá­vat po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows 11 SE. Tyto snad­no pře­nos­né 11,6" ...
Pátek, 21 Leden 2022