Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hardware

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Creaform představuje nové 3D skenery MetraSCAN BLACK+
(Matching tags: BLACK+|Elite,BLACK+,3D skenery,MetraSCAN,Creaform,Kontrola kvality,Hardware)
Crea­form, di­vi­ze spo­leč­nos­ti AME­TEK a ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­ných a pře­nos­ných 3D mě­ři­cích ře­še­ní, ozna­mu­je uve­de­ní pří­stro­jů Me­traS­CAN BLACK+, Me­traS­CAN ...
Úterý, 09 Duben 2024
2. SXblue GLOBE – řešení pro GIS a terénní průzkumy
(Matching tags: Geneq Inc,Ino­va­ce,Ur­čo­vá­ní po­lo­hy,SXblue GLOBE,GIS,Hardware,GNSS)
Geneq Inc před­sta­vu­je SXblue GLOBE, vr­chol ino­va­ce v ob­las­ti tech­no­lo­gie ur­čo­vá­ní po­lo­hy po­mo­cí GNSS a GIS. SXblue GLOBE je na­vr­žen tak, aby vy­ni­kal i v těch nej­ná­roč­něj­ších ...
Úterý, 02 Duben 2024
3. Nové monitory řady P a S od Dell Technologies
(Matching tags: Řada P,Řada S,Dell,Monitory,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nové mo­ni­to­ry řady P a S, které vy­ho­ví po­tře­bám ši­ro­ké­ho spek­tra uži­va­te­lů v růz­ných ce­no­vých hla­di­nách. Mo­ni­to­ry řady P jsou ur­če­né ...
Pondělí, 01 Duben 2024
4. Hexagon MI uvádí optický 3D skener SmartScan VR800
(Matching tags: VR800,Smart­Scan,Hexagon MI,3D skenery,Hardware)
Di­vi­ze Hexagon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní no­vé­ho typu vy­so­ce pro­duk­tiv­ní­ho ske­ne­ru se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Ske­ner Smart­Scan VR800, po­sta­ve­ný na zcela ...
Středa, 13 Březen 2024
5. Metaverse technologie a hardware pro tvůrce 3D obsahu od Sony
(Matching tags: Hardware,Technologie,Siemens,Sony,Xcelerator,Metaverse,Náhlavní displej XR)
Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi ...
Středa, 21 Únor 2024
6. HTC VIVE Focus 3 pro fyzickou kondici kosmonautů
(Matching tags: FERGO,Focus 3,Headset,HTC Vive,ISS,Hardware)
HTC VIVE in­for­mo­va­la 15. února o úspě­chu he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3 na me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. Tech­no­lo­gie, která he­ad­se­tu umož­ni­la fun­go­vá­ní v pro­stře­dí ...
Úterý, 20 Únor 2024
7. Nové pracovní monitory AOC řady B3
(Matching tags: 27B3CA2,27B3CF2,24B3CA2,24B3CF2,Řada B3,AOC,Monitory,Hardware)
AOC, spe­ci­a­lis­ta na mo­ni­to­ry, ozna­mu­je uve­de­ní své nej­no­věj­ší řady B3, která před­sta­vu­je nový po­hled na zá­klad­ní mo­ni­to­ry B2C ur­če­né pro mo­der­ní do­má­cí a kan­ce­lář­ské ...
Pondělí, 19 Únor 2024
8. Trimble představuje mobilní mapovací systém MX90
(Matching tags: Hardware,Skenování,Trimble,GNSS,Inspekce,MX90,Mobilní mapovací systém)
Trim­ble ozná­mi­la špič­ko­vý mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX90. Díky nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gii Trim­ble GNSS a iner­ci­ál­ní tech­no­lo­gii po­sky­tu­je Trim­ble MX90 v kom­bi­na­ci ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
9. Nová řada velkoformátových tiskáren Canon imagePROGRAF PRO
(Matching tags: 6600,4600,2600,imagePROGRAF PRO,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Canon uvedl na trh novou řadu úspěš­ných 12ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF PRO. Ta je ur­če­na pro ob­last fo­to­gra­fie a vý­tvar­né­ho umění a v kom­bi­na­ci ...
Pondělí, 05 Únor 2024
10. UPS CyberPower pro malé servery i citlivou elektroniku
(Matching tags: CP1600E­P­FCL­CD,CP1350E­P­FCL­CD,CyberPower,Záložní zdroje,Hardware)
Svě­to­vý vý­rob­ce zá­lož­ních na­pá­je­cích ře­še­ní Cyber­Power před­sta­vu­je nové mo­de­ly zá­lož­ních zdro­jů (UPS) v řadě PFC Si­newa­ve – Cyber­Power CP1350/1600E­P­FCL­CD – s čis­tou ...
Čtvrtek, 01 Únor 2024
11. Plochá UV tiskárna Epson SC­‑V1000 formátu A4
(Matching tags: SC-V1000,Formát A4,SureColor,Epson,Tiskárny,Hardware)
Epson vy­ro­bil zá­klad­ní plo­chou UV tis­kár­nu ve for­má­tu A4, která je spe­ci­ál­ně ur­če­na pro po­tře­by ma­lých pod­ni­ků v od­vět­ví pro­pa­gač­ní­ho zboží. Vy­so­ce kom­pakt­ní a ce­no­vě ...
Pátek, 26 Leden 2024
12. IDS GeoRadar uvádí na trh C­‑thrue XS a NDT Reveal
(Matching tags: NDT Re­ve­al,Kon­t­ro­la be­to­nu,Ruční geo­ra­dar,C­‑thrue XS,IDS Geo­Ra­dar,Hardware)
IDS Geo­Ra­dar uvedl na trh C­‑thrue XS, ruční geo­ra­dar s du­ál­ní po­la­ri­za­cí pro bez­pro­blé­mo­vou kon­t­ro­lu be­to­nu, a NDT Re­ve­al, in­te­gro­va­né soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro ana­lý­zu ...
Čtvrtek, 25 Leden 2024
13. Nové počítače Acer Swift Go s umělou inteligencí
(Matching tags: Intel Core Ultra,Swift Go,Umělá inteligence,Acer,Notebooky,Hardware)
Acer roz­ší­řil svou řadu ten­kých a leh­kých no­te­boo­ků Swift o nové pro­ce­so­ry Intel Core Ultra s první neu­ro­no­vou pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (NPU) Intel a in­te­gro­va­ný­mi ...
Úterý, 09 Leden 2024
14. Nové monitory Dell UltraSharp komfortem pro oči
(Matching tags: U3425WE,U4025QW,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je první 40­pal­co­vý mo­ni­tor s roz­li­še­ním 5K Ul­tra­Sharp 40 Cur­ved Thurn­der­bolt Hub (U4025QW). Nový mo­ni­tor zís­kal pětihvěz­dič­ko­vou cer­ti­fi­ka­ci ...
Pátek, 05 Leden 2024
15. Nová řada motorů s dutou hřídelí od Koford Engineering
(Matching tags: Dutá hřídel,Koford Engineering,Motory,Hardware)
Ko­ford En­gi­nee­ring před­sta­vu­je novou řadu mo­to­rů s du­tou hří­de­lí s vr­tá­ním 0,400 palce, otáč­ka­mi až 21 336 za mi­nu­tu, špič­ko­vou účin­nos­tí 92 % a tr­va­lým ...
Pátek, 29 Prosinec 2023
16. První 3D myš s technologií Blue­tooth od 3Dconnexion
(Matching tags: Wi­re­less,Spa­ce­Mou­se,Bluetooth,3Dconnexion,3D myši,Hardware)
3D­con­nexi­on ozna­mu­je uve­de­ní své dlou­ho oče­ká­va­né 3D myši, která se při­po­ju­je k po­čí­ta­či pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Blue­tooth – Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on. ...
Čtvrtek, 21 Prosinec 2023
17. Rozšířené konfigurace notebooků Rockbook X500
(Matching tags: Rockbook X550 G2,Rockbook X540,WEROCK Technologies,Notebooky,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies, vý­rob­ce prů­mys­lo­vé vý­po­čet­ní tech­ni­ky, ak­tu­a­li­zu­je ro­bust­ní řadu no­te­boo­ků „Rock­book X500“. Mo­de­ly Rock­book X540 (14­pal­co­vý dis­plej) a Rock­book ...
Úterý, 12 Prosinec 2023
18. Dostupnost notebooku ThinkPad X1 Fold 16 od Lenova
(Matching tags: Hardware,Notebooky,Lenovo,ThinkPad,X1 Fold 16)
Le­no­vo ozna­mu­je do­stup­nost no­te­boo­ku Thin­k­Pad X1 Fold. Zá­kaz­ní­ci jej budou moci po­ří­dit od pro­sin­ce le­toš­ní­ho roku za cenu za­čí­na­jí­cí od 122 190 Kč s DPH. Toto za­ří­ze­ní ...
Čtvrtek, 30 Listopad 2023
19. Výkonná pracovní stanice Lenovo ThinkStation P8
(Matching tags: ThinkStati­on P8,Pracovní stanice,Nvidia,Lenovo,AMD,Hardware)
Le­no­vo před­sta­vi­lo novou pra­cov­ní sta­ni­ci typu tower ThinkStati­on P8 po­há­ně­nou pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 WX a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX. No­vin­ka ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
20. Vylepšený TOUGHBOOK 55 lépe vyhoví práci v terénu
(Matching tags: Odolnost,Spolehlivost,Výkon,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Pa­na­so­nic Con­nect uvádí třetí ite­ra­ci svého špič­ko­vé­ho mo­du­lár­ní­ho odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­ghbook 55. Mo­der­ni­zo­va­né za­ří­ze­ní je vhod­né pro stále roz­ma­ni­těj­ší role mo­der­ní­ho ...
Čtvrtek, 16 Listopad 2023
21. BOXX představuje APEXX T4 PRO
(Matching tags: 7000-WX,Ryzen Threa­d­rip­per PRO,APEXX T4 PRO,Pracovní stanice,Boxx,AMD,Hardware)
Už dlou­ho jsme ne­mě­li na CAD.​cz zprá­vu od BOXX Tech­no­lo­gies. Tento ino­vá­tor vy­so­ce vý­kon­ných po­čí­ta­čo­vých pra­cov­ních sta­nic, ren­de­ro­va­cích sys­té­mů a ser­ve­rů z texas­ké­ho ...
Pátek, 03 Listopad 2023
22. Nejnovější pracovní stanice HP Z6 G5 A
(Matching tags: HP Z6 G5 A,AMD Ryzen,HP Inc.,Pracovní stanice,Hardware)
HP Inc. uved­la nový pří­růs­tek do řady pra­cov­ních sta­nic Z – HP Z6 G5 A. Tato sta­ni­ce je na­vr­že­na s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti vir­tu­ál­ní pro­duk­ce, ...
Čtvrtek, 26 Říjen 2023
23. Nový extrémně odolný tablet Dell Latitude
(Matching tags: Ru­g­ged Ex­tre­me,La­ti­tu­de 7030,Table­t,Dell Tech­no­lo­gies,Windows,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model odol­né­ho table­tu La­ti­tu­de 7030 Ru­g­ged Ex­tre­me. Tablet je s roz­sáh­lou na­bíd­kou pří­slu­šen­ství a ba­te­ri­e­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi ...
Středa, 25 Říjen 2023
24. Nejvýkonnější pracovní stanice Z4 Rack G5 od HP
(Matching tags: Hardware,HP Inc.,Pra­cov­ní sta­ni­ce,Z4 Rack G5,Roz­mě­r 1U)
HP před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší pra­cov­ní sta­ni­ci. Nová Z4 Rack G5 je nej­vý­kon­něj­ší pra­cov­ní sta­ni­cí roz­mě­ru 1U na světě. Je ur­če­na pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí, zejmé­na pro zpra­co­vá­ní ...
Středa, 04 Říjen 2023
25. Nový průmyslový panelový počítač Rocksmart RSC610
(Matching tags: Hardware,WEROCK Tech­no­lo­gies,Rock­smart,RSC610,Panelový počítač)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svého nej­no­věj­ší­ho člena řady Rock­smart. Rock­smart RSC610 je vý­kon­ný a vše­stran­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač. Díky kom­bi­na­ci vy­ni­ka­jí­cí­ho ...
Úterý, 26 Září 2023
26. První 16palcový model v portfoliu notebooků HP Pavilion Plus
(Matching tags: Pavilion Plus,HP Inc,Notebooky,Hardware)
HP před­sta­vu­je nej­no­věj­ší typ 14­pal­co­vé­ho no­te­boo­ku HP Pa­vi­li­on Plus a zcela nový 16­pal­co­vý no­te­book HP Pa­vi­li­on Plus. Jde o první 16­pal­co­vý model této řady – s vyš­ším vý­ko­nem, ...
Středa, 20 Září 2023
27. ColorEdge CS2400R – nejdostupnější grafický monitor
(Matching tags: Grafický monitor,CS2400R,ColorEdge,Eizo,Hardware)
EIZO před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2400R, svůj ce­no­vě nej­do­stup­něj­ší model z řady gra­fic­kých mo­ni­to­rů. Hard­wa­ro­vě ka­lib­ro­va­ný 24" IPS panel má roz­li­še­ní 1920 × ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
28. Ackuretta představuje CURIE Plus pro zubní 3D tisk
(Matching tags: Ortodoncie,CURIE Plus,Ackuretta,Vytvrzovací pec,Hardware,3D tisk)
Tcha­jwan­ská spo­leč­nost Ac­ku­ret­ta před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci UV vy­tvr­zo­va­cí pece – CURIE Plus. Tato zcela nová bi­o­kom­pa­ti­bil­ní vy­tvr­zo­va­cí pec je na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la ...
Úterý, 12 Září 2023
29. Velkoformátová 3D tiskárna Pratham X z Indie
(Matching tags: Hardware,3D tiskárny,Indie,Velkoformátové,Make3D,Pratham X)
Mezi ros­tou­cí­mi in­dic­ký­mi spo­leč­nost­mi na trhu 3D tisku je i Ma­ke3D, která uvádí svou tis­kár­nu Pratham X, obří sys­tém pro vy­tla­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lu s ob­je­mem 1000 × 1000 × ...
Pondělí, 11 Září 2023
30. Webinář: Jak vyvíjet hardware jako software
(Matching tags: ABI Re­search,SaaS,Agile,Vývoj,Software,Hardware,PTC)
Steve Der­ti­en, EVP a tech­nic­ký ře­di­tel PTC, a Ryan Mar­tin, se­ni­or ře­di­tel vý­zku­mu v ABI Re­search, budou ve středu 6. září v 16:00 prů­vod­ci webi­ná­ře, ve kte­rém se do­zví­te ...
Úterý, 29 Srpen 2023
31. Nový 24palcový monitor Dell pro hybridní práci
(Matching tags: P2424HT,Monitzory,Dotykové,Dell,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Dell P2424HT. Jde o první 23,8“ do­ty­ko­vý mo­ni­tor na světě s ether­ne­to­vým při­po­je­ním. Na­bí­zí FHD roz­li­še­ní, kon­zis­tent­ní po­kry­tí ...
Pondělí, 21 Srpen 2023
32. Nová generace monitorů BenQ PhotoVue
(Matching tags: SW272Q,SW272U,AQ­CO­LOR,PhotoVue,BenQ,Monitory,Hardware)
BenQ uvádí na trh mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů SW272U a SW272Q. Nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce z řady Pho­to­Vue ur­če­né fo­to­gra­fům na­bí­zí 27­pal­co­vou úh­lo­příč­ku, roz­li­še­ní ...
Středa, 12 Červenec 2023
33. Nové 24" grafické monitory CS2400S a CS2400S-LE
(Matching tags: Fotografické monitory,CS2400S­‑LE,CS2400S,ColorEdge,Eizo,Hardware)
S novým mo­de­lem Co­lo­rEd­ge CS2400S před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO novou ge­ne­ra­ci 24" gra­fic­kých mo­ni­to­rů s ši­ro­kým ba­rev­ným ga­mu­tem. Kromě osvěd­če­ných funk­cí, jako je hard­wa­ro­vě ...
Pondělí, 26 Červen 2023
34. HTC VIVE XR Elite dorazil na pulty obchodů
(Matching tags: XR Elite,VR brýle,Headset,HTC Vive,Alza,Hardware)
HTC VIVE 1. červ­na in­for­mo­va­la, že nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí do­ra­zil ...
Pondělí, 05 Červen 2023
35. Nový laserový 3D skener Trimble X9
(Matching tags: Trim­ble X9,Laser,3D skenování,Trimble,Geospatial,Hardware)
 Trim­ble ozná­mi­la 3D la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X9, nové vše­stran­né ře­še­ní pro sní­má­ní re­a­li­ty pro ge­o­de­ty, sta­veb­ní a in­že­nýr­ské pro­fe­si­o­ná­ly. Sys­tém ...
Čtvrtek, 25 Květen 2023
36. UltiMaker uvádí na trh 3D tiskárnu Method XL
(Matching tags: Cloud­Print,Ra­pid­Rin­se,Method XL,Ultimaker,3D tiskárny,Hardware)
Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 23. květ­na uve­de­ní pro­duk­tu Me­thod XL, do­ko­na­lé­ho ře­še­ní 3D tisku pro stro­jí­ren­ské apli­ka­ce, které na­bí­zí přes­ný tisk z ma­te­ri­á­lů prů­mys­lo­vé kva­li­ty ...
Úterý, 23 Květen 2023
37. Nová řada tiskáren Canon Arizona 1300 s technologií FLOW
(Matching tags: Technologie FLOW,Řada 1300,UV flatbed,XTF,GTF,Arizona,Canon,Tiskárny,Hardware)
Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě uvedl na trh dva nové mo­de­ly z řady UV flat­bed (ro­vin­ných) tis­ká­ren Ari­zo­na 1300, GTF a XTF. Jsou vy­ba­ve­ny uzná­va­nou ...
Úterý, 23 Květen 2023
38. Nejnovější pracovní stanice Lenovo posouvají limity
(Matching tags: Hardware,Lenovo,Intel,Nvidia,Pracovní stanice,ThinkPad,Think­Sta­ti­on)
Le­no­vo před­sta­vi­lo nej­no­věj­ší mo­de­ly ISV cer­ti­fi­ko­va­ných pra­cov­ních sta­nic z řady Think­Stati­on a Think­Pad na­vr­že­ných tak, aby po­sky­to­va­ly vy­so­kou úroveň vý­ko­nu ...
Čtvrtek, 18 Květen 2023
39. DMG MORI představuje novu 3D tiskárnu LASERTEC 30
(Matching tags: 30 SLM US,LA­SER­TEC,DMG Mori,3D tiskárny,Hardware)
DMG MORI roz­šíří své port­fo­lio 3D tis­ká­ren o nový prů­mys­lo­vý stroj LA­SER­TEC 30 SLM US. 3D tis­kár­na byla po­pr­vé před­sta­ve­na na ve­letr­hu RAPID + TCT 2023 v Chi­ca­gu. Tis­kár­na LA­SER­TEC ...
Pátek, 05 Květen 2023
40. Speciální upravené grafické karty ASUS pro tvůrce
(Matching tags: RTX 4070,RTX 4080,Tvůrci,ProArt,GeForce,Asus,Grafické karty,Hardware)
ASUS před­sta­vil gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 Ti. Obě jsou vy­la­dě­né tak, aby byl je­jich pro­voz co nej­tiš­ší. Ur­če­ny jsou pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí, zejmé­na ...
Pátek, 21 Duben 2023
41. Nová roll-to-roll tiskárna Canon Colorado řady M
(Matching tags: Řada M,UVgel,Colorado,Canon,Tiskárny,Hardware)
Canon uvádí na trh novou řadu tis­ká­ren Co­lo­ra­do M, první plat­for­mu vel­ko­for­má­to­vých gra­fic­kých tis­ká­ren typu roll-to-roll, která je mo­du­lár­ní z hle­dis­ka kon­fi­gu­ra­ce rych­los­ti ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
42. Co umí tlakové formování
(Matching tags: Mayku Mul­ti­plier,Tlakové formování,3Dwiser,Hardware)
Zpra­vo­daj 3D spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser před­sta­vu­je tech­no­lo­gii pro velmi rych­lou vý­ro­bu forem a ten­kostěn­ných dílů. Ne­spa­dá do ška­tul­ky 3D tisku, ale mno­hým z vás by se dnes v pro­vo­zu ...
Úterý, 14 Březen 2023
43. Výkonné pracovní stanice ThinkStation PX, P7 a P5
(Matching tags: Aston Martin,ThinkStation,Pracovní stanice,Intel,Lenovo,Hardware,3D CAD,CAE,BIM)
Le­no­vo ozná­mi­lo uve­de­ní tro­ji­ce tech­no­lo­gic­ky nej­vy­spě­lej­ších pra­cov­ních sta­nic, které kdy spo­leč­nost po­sta­vi­la, Think­Stati­on PX, P7 a P5. Tyto nové pra­cov­ní sta­ni­ce ...
Čtvrtek, 09 Březen 2023
44. ZEISS představuje Xradia 630 Versa XRM
(Matching tags: Mikroskop,Rentgen,Versa,630,Xradia,ZEISS,Výzkum,Hardware)
Po­sled­ní úno­ro­vý den před­sta­vil ZEISS rent­ge­no­vý mi­k­ro­skop ZEISS Xra­dia 630 Versa (XRM) pro aka­de­mic­ký a prů­mys­lo­vý vý­zkum. Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do ro­di­ny ZEISS Xra­dia ...
Čtvrtek, 02 Březen 2023
45. Nový Cat S75 představen na MWC 2023 v Barceloně
(Matching tags: Sa­tel­li­te Mes­sen­ge­r,MediaTek,NTN,Cat S75,Bullit Group,Hardware)
Brit­ská spo­leč­nost Bul­litt Group, za­bý­va­jí­cí se vý­ro­bou a pro­de­jem mo­bil­ních te­le­fo­nů, před­sta­vi­la svůj nový te­le­fon Cat, Cat S75. Díky špič­ko­vým odol­ným funk­cím zvlád­ne vše, ...
Neděle, 26 Únor 2023
46. Nová 3D tiskárna Afinia H440
(Matching tags: Afinia H440,Afinia 3D,3D tiskárny,Hardware)
Afi­nia 3D, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro 3D tisk, ozná­mi­la za­há­je­ní pro­de­je své nové 3D tis­kár­ny Afi­nia H440. Cena to­ho­to no­vé­ho sys­té­mu je 1099 USD. Nová 3D tis­kár­na Afi­nia ...
Pondělí, 20 Únor 2023
47. WEROCK představuje odolný tablet Rocktab L210
(Matching tags: L210,Odolné,Robustní,Rocktab,WEROCK,Tablety,Windows,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab L210, vý­kon­ný a mi­mo­řád­ně odol­ný prů­mys­lo­vý tablet s mi­mo­řád­ně vel­kou ba­te­rií. Nyní doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio o nový ...
Úterý, 07 Únor 2023
48. Výkonná řada podnikových monitorů AOC P3
(Matching tags: Hardware,Monitory,AOC,USB-C,Řada P3)
Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV a 24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, ...
Pondělí, 30 Leden 2023
49. UltiMaker uvádí novou 3D tiskárnu S7
(Matching tags: Ul­ti­Ma­ker S7,Ultimaker,3D tiskárny,Hardware)
Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 24. ledna uve­de­ní tis­kár­ny Ul­ti­Ma­ker S7 – nej­no­věj­ší­ho mo­de­lu z nej­pro­dá­va­něj­ší řady 3D tis­ká­ren „S“. Jed­nou z nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních ...
Středa, 25 Leden 2023
50. HTC VIVE XR Elite – nejvšestrannější nezávislá virtuální realita
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,HTC,Vive,VR headset,XR Elite,VIVERSE,Metaverzum)
HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR ...
Čtvrtek, 19 Leden 2023