Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hardware

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nové stereoskopické 3D monitory Acer SpatialLabs View
(Matching tags: SpatialLabs View,Acer,Monitory,Hardware)
Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech ...
Středa, 18 Květen 2022
2. Nové notebooky a mobilní pracovní stanice Dell
(Matching tags: Pre­ci­si­on,Mobilní pracovní stanice,La­ti­tu­de,Dell,Notebooky,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své pro­duk­to­vé řady La­ti­tu­de a Pre­ci­si­on o nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 a mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7670 a 7770. Svými ...
Pondělí, 02 Květen 2022
3. Vertikální ergonomická myš Logitech Lift
(Matching tags: Logitech,Hardware,Myši,Lift,Ergo,Ergo Lab)
Lo­gi­tech před­sta­vil ver­ti­kál­ní bez­drá­to­vou er­go­no­mic­kou myš Lift, která při­spí­vá ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a sní­že­ní únavy při dlou­hém se­ze­ní u pra­cov­ní­ho stolu. Lí­bi­vý ...
Středa, 20 Duben 2022
4. Představuje se XiP: ultrarychlý stolní 3D tisk
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
Ve stře­du 27. dubna 2022 ve 20:00 na­še­ho času před­sta­ví Nexa­3D svoji novou ul­tra­rych­lou stol­ní 3D tis­kár­nu XiP na prys­ky­ři­ci. Rych­lá tvor­ba pro­to­ty­pů po­mo­cí 3D tisku je v ob­las­ti ...
Úterý, 19 Duben 2022
5. Nové monitory Dell s technologií IPS Black
(Matching tags: IPS Black,Ul­tra­Sharp,Dell,Grafika,Monitory,Hardware)
V rámci jar­ní­ho před­sta­ve­ní ino­vo­va­né­ho port­fo­lia pro­duk­tů Dell Tech­no­lo­gies uvádí na trh nové mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 32 a 27 4K USB-C Hub, které ocení zejmé­na kre­a­tiv­ní ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
6. Dynabooky Tecra A40-K a A50-K s prvky umělé inteligence
(Matching tags: A50-K,A40-K,Dynabook,Umělá inteligence,Tecra,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je dva nové no­te­boo­ky řady Tecra – 14” Tecra A40-K a 15” Tecra A50-K. No­vin­ky byly na­vr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly sou­čas­ným ná­ro­kům na hyb­rid­ní ...
Úterý, 22 Březen 2022
7. Acer představuje nové notebooky Swift
(Matching tags: Swift,Acer,Windows,Intel,Notebooky,Hardware)
Spo­leč­nost Acer ak­tu­a­li­zo­va­la svou ob­lí­be­nou řadu no­te­boo­ků Swift o nové mo­de­ly Swift 5 a Swift 3. Tyto nové no­te­boo­ky, které po­sou­va­jí hra­ni­ce mož­nos­tí ten­kých a leh­kých ...
Úterý, 01 Březen 2022
8. HTC VIVE Flow již v prodeji
(Matching tags: Vive,HTC,Flow,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní ...
Pátek, 25 Únor 2022
9. Nové barevné schéma Xencelabs Pen Tabletu
(Matching tags: ProGraphics,Bundle M,Nebula White,Pen Tablet,Xencelabs,Design,Hardware)
Do re­dakč­ní pošty nám pra­vi­del­ně při­chá­zí na­bíd­ky ně­mec­ké firmy Pro­Gra­phics, za­bý­va­jí­cí se pro­de­jem hard­wa­ru pro pro­fe­si­o­nál­ní 2D a 3D apli­ka­ce a ana­lý­zou pra­cov­ních ...
Úterý, 22 Únor 2022
10. FARO aktualizuje mobilní skener Focus Swift
(Matching tags: Ricoh Theta,Focus Swift,Faro,Skenery,Hardware)
FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la ak­tu­a­li­za­ci mo­bil­ní­ho ske­ne­ru FARO Focus Swift, která při­dá­vá vy­lep­še­né semimo­bil­ní pra­cov­ní po­stu­py s mož­nos­tí sní­má­ní barev. Focus Swift ...
Čtvrtek, 17 Únor 2022
11. Prémiové notebooky Dynabook Tecra A50-J na našem trhu
(Matching tags: Windows 10 Pro,A50-J,Dynabook,Tecra,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe uvedl na náš trh první kon­fi­gu­ra­ce pré­mi­o­vých ten­kých (19,9 mm) no­te­boo­ků řady Tecra A50-J s 15” Full HD dis­ple­jem, pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce, hmot­nos­tí ...
Pátek, 11 Únor 2022
12. Nový 8" odolný tablet Rocktab s Androidem 11
(Matching tags: WEROCK Tech­no­lo­gies,S208,Rocktab,Tablety,Android,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový tablet Rocktab S208 pro práci v ná­roč­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Díky jas­né­mu dis­ple­ji odol­né­mu proti po­škrá­bá­ní, odol­nos­ti vůči vo­jen­ské­mu ...
Úterý, 01 Únor 2022
13. Getac přichází s novým 10palcovým tabletem ZX10
(Matching tags: ZX10,Odolné tablety,Getac,Android,Hardware)
Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la uve­de­ní svého no­vé­ho plně odol­né­ho table­tu ZX10, vše­stran­né­ho 10­pal­co­vé­ho za­ří­ze­ní po­sta­ve­né­ho na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id 11. Model ZX10 se za­řa­dí ...
Pondělí, 24 Leden 2022
14. Notebooky Acer s Windows 11 for Education
(Matching tags: Windows 11 for Education,TravelMate Spin B3,TravelMate B3,Acer,Notebooky,Hardware)
Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la, že po­čí­na­je no­te­boo­ky Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 začne pro­dá­vat po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows 11 SE. Tyto snad­no pře­nos­né 11,6" ...
Pátek, 21 Leden 2022
15. Novoroční slevy na prémiové headsety HTC Vive
(Matching tags: Cosmos,Headsety,HTC Vive,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 19. 1. 2022 led­no­vé slevy na kom­plet­ní se­sta­vy vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Vý­rob­ce na­bí­zí zvý­hod­ně­ní nejen pro prak­tic­ký in­si­de-out he­ad­set HTC VIVE Cos­mos. ...
Čtvrtek, 20 Leden 2022
16. Notebooky Satellite Pro C50 s procesory AMD Ryzen
(Matching tags: Pro C50,Dynabook,Ryzen,Satellite,Notebooky,AMD,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe roz­ši­řu­je svou řadu Sa­tel­li­te Pro C50 o pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5. a 7. řady s gra­fi­kou Ra­de­on. Nové mo­de­ly fi­rem­ních no­te­boo­ků jsou vhod­né pro pod­ni­ky ...
Úterý, 18 Leden 2022
17. Nejnovější 3D optický profilometr Keyence
(Matching tags: Profilometry,3D měření,GD&T,Keyence,Hardware,Vizualizace)
Spo­leč­nost Keyen­ce uved­la na trh svůj nej­no­věj­ší 3D op­tic­ký pro­fi­lo­me­tr VR-6000. Ná­sle­du­jí­cí vlast­nos­ti pro­duk­tu dá­va­jí pr­vot­ní před­sta­vu o tom, co pří­stroj na­bí­zí. Jde ...
Úterý, 18 Leden 2022
18. Nový robustní průmyslový notebook Rockbook X130
(Matching tags: X130,Rockbook,WEROCK,Průmysl,Notebook,Hardware)
Společnost WEROCK Technologies představuje Rockbook X130, průmyslový notebook s 13,3" obrazovkou a procesory Intel Tiger Lake 11. generace. Byl navržen pro profesionální použití v náročných ...
Úterý, 11 Leden 2022
19. Getac rozšiřuje portfolio jiskrově bezpečných tabletů
(Matching tags: IECEx,ATEX,F110,Odolné tablety,Getac,Hardware)
Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la 22. pro­sin­ce 2021 uve­de­ní nové ge­ne­ra­ce table­tu F110-EX, sku­teč­ně bez­peč­né verze svého vý­kon­né­ho a zá­ro­veň vše­stran­né­ho plně odol­né­ho table­tu F110, ...
Čtvrtek, 30 Prosinec 2021
20. Nové notebookové GPU NVIDIA
(Matching tags: MX550,MX570,RTX 2050,GeForce,Nvidia,GPU,Hardware)
NVIDIA uvádí nové note­bookové gra­fi­cké pro­ce­so­ry Ge­For­ce RTX 2050, MX570 a MX550. Po­ža­dav­ky na hard­ware se liší podle vy­u­ží­va­ných apli­ka­cí. Spo­leč­nost Nvi­dia proto roz­ši­řu­je výběr ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
21. Katalog příslušenství pro průmyslové počítače WEROCK
(Matching tags: Průmyslové počítače,WEROCK,příslušenství,Katalog,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svůj první jed­not­ný ka­ta­log pří­slu­šen­ství pro prů­mys­lo­vé po­čí­ta­če. Díky roz­sáh­lé­mu sor­ti­men­tu vý­rob­ků doplňuje ka­ta­log spe­ci­a­lis­tů ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
22. Modulární GNSS přijímač Trimble R750
(Matching tags: R750,Přijímač,GNSS,Trimble,Hardware,GIS)
Trim­ble před­sta­vil Trim­ble R750 GNSS Mo­du­lar Re­ce­i­ver, při­po­je­nou zá­klad­no­vou sta­ni­ci pro po­u­ži­tí v ci­vil­ní vý­stav­bě, ge­o­prosto­ro­vých a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích. ...
Úterý, 21 Prosinec 2021
23. OPPO představuje chytré brýle Air Glass
(Matching tags: Air Glass,OPPO,Asistovaná realita,Chytré brýle,Hardware)
Spo­leč­nost OPPO na akci INNO DAY 2021 ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la chyt­ré brýle OPPO Air Glass. Pře­lo­mo­vé za­ří­ze­ní pro asis­to­va­nou re­a­li­tu (aR – as­si­s­ted Re­a­li­ty) je vy­ba­ve­né pro­jek­to­rem ...
Čtvrtek, 16 Prosinec 2021
24. Nový 34palcový monitor BenQ DesignVue PD3420Q
(Matching tags: De­sig­n­Vue,PD3420Q,BenQ,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model PD3420Q. Nový pří­růs­tek série De­sig­n­Vue pro pro­fe­si­o­nál­ní de­signe­ry na­bí­zí 34­pal­co­vý ultra ši­ro­ký dis­plej s po­mě­rem stran 21:9. Je vy­ba­ven ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
25. WEROCK aktualizuje řadu tabletů Rocktab Ultra
(Matching tags: Bluetooth 5.2,Wi-Fi 6E WLAN,U214,U212,Rocktab,WEROCK,Tablety,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je své odol­né table­ty Rocktab U212 a Rocktab U214 z řady Rocktab Ultra. Za­ří­ze­ní jsou nyní do­dá­vá­na s Wi-Fi 6E WLAN a Blu­e­to­o­th ...
Čtvrtek, 02 Prosinec 2021
26. OnLogic představuje sadu IoT Connect Kit
(Matching tags: Connect Kit,OnLogic,IIoT,IoT,Hardware)
Spo­leč­nost On­Lo­gic, do­da­va­tel ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT), před­sta­vi­la 11. lis­to­pa­du během živé akce „Con­nect Kit by On­Lo­gic“. Con­nect Kit je na­vr­žen jako sada ...
Čtvrtek, 25 Listopad 2021
27. Elvira nabízí nový 3D skener Revopoint POP
(Matching tags: 3D­mo­del Pro­cess,POP,Revopoint,Elvira,3D skenery,Skenování,Hardware)
El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost no­vé­ho vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru Re­vo­point POP, který umožňuje ske­no­vat běžné mo­de­ly pro 3D tisk ve skvě­lé kva­li­tě, včet­ně lid­ských tváří, ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
28. Rozšíření řady notebooků Satellite Pro C40 a C50
(Matching tags: C50-J,C40-J,Dynabook,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J, které kom­bi­nu­jí výkon, pro­duk­ti­vi­tu a mo­der­ní de­sign za do­stup­nou cenu. No­vin­ky jsou osa­ze­ny nej­no­věj­ší­mi ...
Čtvrtek, 18 Listopad 2021
29. Monitor EIZO FlexScan EV2485 s USB-C
(Matching tags: EV2485,FlexS­can,16:10,USB-C,Eizo,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2485 vy­u­ží­vá pro nej­mo­der­něj­ší při­po­je­ní vstu­py USB-C upstre­am, Dis­pla­y­Port a HDMI a čtyři porty USB down­stre­am. Při­tom 24­pal­co­vý mo­ni­tor ve ...
Středa, 17 Listopad 2021
30. Nový rotační extrudér na FuseLab FL300M
(Matching tags: FL300M,FuseLab,FormNext,FFF,3D tiskárny,Hardware)
Bel­gic­ký 3D tis­ko­vý start-up Fu­se­Lab uvádí na trh svou první FFF ko­vo­vou 3D tis­kár­nu FL300M, která je vy­ba­ve­na pa­ten­to­va­ným ro­tač­ním ex­trudé­rem na­vr­že­ným pro vy­lep­še­ní tisku ...
Úterý, 16 Listopad 2021
31. Dell XPS – elegantní design a spolehlivý výkon
(Matching tags: XPS,Desktop,Dell,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies při­chá­zí na trh s novým mo­de­lem stol­ní­ho po­čí­ta­če řady XPS. Bude vy­ba­ven 12. ge­ne­ra­cí pro­ce­so­rů Intel, lep­ším sys­té­mem chla­ze­ní a vý­kon­ný­mi gra­fic­ký­mi ...
Sobota, 13 Listopad 2021
32. Dynabook Satellite Pro E10-S vybrán pro Windows 11SE
(Matching tags: Pro E10-S,Dynabook,Satellite,Notebooky,Microsoft,Vzdělávání,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe ozná­mil, že no­te­book Sa­tel­li­te Pro E10-S byl vy­brán jako jedno z ome­ze­né­ho počtu za­ří­ze­ní do­po­ru­če­ných spo­leč­nos­tí Micro­soft pro Win­dows 11 SE – zcela ...
Sobota, 13 Listopad 2021
33. Notebook Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition pro tvůrce ve 3D
(Matching tags: Tvůrci 3D,SpatialLabs Edition,ConceptD 7,Acer,Notebooky,Hardware)
Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la no­te­book Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on (CN715-73G), který de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům při­ná­ší úchvat­né ste­re­o­sko­pic­ké 3D pro­stře­dí bez brýlí. Tato ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
34. Nové extrémní notebooky Dell Latitude Rugged
(Matching tags: 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me,5430 Ru­g­ged,La­ti­tu­de,Dell,Notebooky,Hardware)
Tech­no­lo­gie hrají stále větší roli na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, v ob­las­tech od míst­ní sa­mo­sprá­vy až po za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a zdra­ví oby­va­tel. Při práci v pro­stře­dí, ...
Středa, 20 Říjen 2021
35. 3Dconnexion přichází s klávesnicí pro CAD
(Matching tags: Numpad,Keyboard Pro,Klávesnice,3Dconnexion,Hardware)
Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií ...
Pátek, 15 Říjen 2021
36. Budoucnost výroby – Prusa Research na EXPO v Dubaji
(Matching tags: Pro AFS,Prusa,Hardware,3D tisk)
Spo­leč­nost Prusa Re­search při­pra­vi­la pro vý­sta­vu EXPO v Du­ba­ji in­ter­ak­tiv­ní ex­po­zi­ci – au­to­ma­ti­zo­va­nou tis­ko­vou farmu Prusa Pro AFS (Au­to­ma­ted Farm Sys­tem). Jedná ...
Středa, 06 Říjen 2021
37. Tiskárny HP DesignJet již 30 let ve znamení inovací
(Matching tags: PageWi­de XL Pro,De­sig­n­Jet,HP Inc.,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware,GIS)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové tis­kár­ny v řa­dách De­sig­n­Jet a PageWi­de XL Pro, které po­skyt­nou uži­va­te­lům, vě­nu­jí­cím se vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku, tech­no­lo­gie, jež ...
Pátek, 17 Září 2021
38. Nová verze modulárního odolného TOUGHBOOKU 55
(Matching tags: TOUGHBOOK 55,Panasonic,Upgrade,Hardware)
Pa­na­so­nic před­sta­vil 7. září nej­no­věj­ší verzi odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­gh­book 55, který je stej­ně vše­stran­ný jako dříve. Dis­po­nu­je ale vy­lep­še­ným vý­ko­nem, ko­nek­ti­vi­tou a za­bez­pe­če­ním. ...
Úterý, 07 Září 2021
39. Nové ASUS ProArt produkty pro profesionální tvůrce
(Matching tags: Routery,ProArt,Projektory,Asus,Základní desky,Myši,Monitory,Hardware)
ASUS před­sta­vil na akci Cre­a­te the Un­cre­a­ted vý­znam­né roz­ší­ře­ní eko­sys­té­mu ře­še­ní této znač­ky pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly. Patří mezi ně mo­ni­to­ry Pro­Art s OLED dis­ple­ji, ...
Neděle, 05 Září 2021
40. WEROCK představuje plně odolný tablet Rocktab U210
(Matching tags: Windows 11,U210,Rocktab,WEROCK,Ultra,Tablety,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab U210, vý­kon­ný, ul­tra­kom­pakt­ní a zá­ro­veň plně odol­ný tablet pro mo­bil­ní po­u­ži­tí ve vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a do­pra­vě ...
Úterý, 17 Srpen 2021
41. Epson uvádí na trh firemní A3 tiskárny EcoTank
(Matching tags: Formát A3,M15180,L15180,EcoTank,Epson,Tiskárny,Hardware)
Epson roz­ší­řil řadu fi­rem­ních tis­ká­ren Eco­Tank a uvedl na trh první mul­ti­funkč­ní tis­kár­ny Eco­Tank for­má­tu A3, které na­bí­ze­jí ba­rev­ný i čer­no­bí­lý tisk for­má­tu A3 – tis­kár­nu ...
Čtvrtek, 29 Červenec 2021
42. Trimble MX50 rozšiřuje portfolio mobilního mapování
(Matching tags: Applanix,MX50,Silnice,LiDAR,Sběr dat,Trimble,Hardware)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 12. čer­ven­ce mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX50 pro sprá­vu a ma­po­vá­ní ma­jet­ku – nový pří­růs­tek do svého za­ve­de­né­ho port­fo­lia mo­bil­ních ...
Úterý, 13 Červenec 2021
43. Profesionální notebooky Tecra A40-G na našem trhu
(Matching tags: A40-G,Dynabook,Tecra,Notebooky,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe uvedl na náš trh dva mo­de­ly leh­ké­ho a odol­né­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho no­te­boo­ku Tecra A40-G, který kom­bi­nu­je vy­so­ký výkon, pre­ciz­ní a odol­né pro­ve­de­ní, ...
Úterý, 06 Červenec 2021
44. Canon představuje novou tiskárnu Arizona 135 GT
(Matching tags: Arizona 135 GT,Copycentra,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,Hardware)
Spo­leč­nost Canon před­sta­vu­je novou flat­bed tis­kár­nu Ari­zo­na 135 GT. Ta je ur­če­na hlav­ně vý­rob­cům re­klam­ní­ho zna­če­ní, co­py­cen­t­rům a of­se­to­vým a sí­to­tis­ko­vým tis­kár­nám, ...
Úterý, 29 Červen 2021
45. Nové 44" fotografické a technické tiskárny Epson
(Matching tags: Technické,Fotografické,44palcové,Epson,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká firma Epson před­sta­vi­la novou řadu tis­ká­ren, která za­hr­nu­je dvě nové 44­pal­co­vé tis­kár­ny – SC-T7700D pro tech­nic­ké / AEC a POS trhy a SC-P8500D pro ...
Úterý, 22 Červen 2021
46. Ocenění pro CadMouse Pro Wireless a akční nabídka
(Matching tags: CadMouse,Wireless,Pro,3Dconnexion,Ocenění,Myši,Hardware)
V únoru 2015 uvedl 3D­con­nexi­on na trh myš Cad­Mou­se. Byla to první myš na světě ur­če­ná hlav­ně pro práci s CAD a do­po­ru­če­ná pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům, ar­chi­tek­tům a uměl­cům. ...
Středa, 16 Červen 2021
47. Nový skener eviXscan 3D Optima+ M již na trhu
(Matching tags: Op­ti­ma+ M,evi­Xs­can 3D,Evatronix,Skenery,Hardware)
Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru ...
Pondělí, 14 Červen 2021
48. Předobjednávky headsetu virtuální reality Vive Focus 3
(Matching tags: Vive Focus 3,HTC VIV,Předobjednávky,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 8. červ­na ter­mín za­há­je­ní předob­jed­ná­vek nej­no­věj­ší­ho he­ad­se­tu pro pro­fe­si­o­nál­ní VR VIVE Focus 3. No­vin­ka na­bí­zí 5K roz­li­še­ní, 120° FOV, 90Hz ...
Středa, 09 Červen 2021
49. Pokročilé zabezpečení monitoru Philips B Line 243B9H
(Matching tags: 243B9H,B Line,MMD,Philips,Monitory,Hardware)
Lidé pra­cu­jí­cí před mo­ni­to­rem mnoho hodin, ať už doma nebo v kan­ce­lá­ři, mají spe­ci­fic­ké po­tře­by na snad­né po­u­ží­vá­ní mo­ni­to­ru a po­hod­lí. Pro­duk­to­vá řada Phi­lips B Line ...
Čtvrtek, 27 Květen 2021
50. Nový 23,8" full HD monitor EIZO FlexS­can EV2480
(Matching tags: EV2480,USB-C,Full HD,FlexScan,Eizo,Monitory,Hardware)
Díky roz­hra­ní USB-C pro upstre­am, sig­ná­lo­vým vstu­pům Dis­pla­y­Port a HDMI a čtve­ři­ci ko­nek­to­rů USB pro pe­ri­fe­rie po­sky­tu­je mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2480 nej­mo­der­něj­ší ...
Pátek, 21 Květen 2021