Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ifc

Celkem nalezeno výsledků : 32.

1. ALLPLAN spouští cloudové služby a nové předplatné
(Matching tags: Alplan Cloud,Bimplus,IFC,Subscription,Allplan,Viewer,BIM)
ALLPLAN oznámil 14. prosince spuštění služby Allplan Cloud, konsolidovaného řešení, které slibuje zvýšit efektivitu pracovních postupů při navrhování a výstavbě. Od 1. října 2023 je řešení Allplan ...
Čtvrtek, 14 Prosinec 2023
2. Datakit rozšiřuje svou nabídku datových převodníků
(Matching tags: Datajit,Převodníky,IFC,Navisworks,Revit,Data,Software)
Da­ta­kit roz­ši­řu­je svou na­bíd­ku ře­še­ní pro vý­mě­nu dat o nový pře­vod­ník ur­če­ný pro Na­vis­Works. Tento pře­vod­ník umo­ž­ňu­je im­por­to­vat pro­jekt na­vr­že­ný v Na­vis­Works a buď ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
3. Výuka metody BIM na SPŠ stavebních startuje naplno
(Matching tags: DiMS,IFC,Střední školy,SPŠ,Facility management,Stavebnictví,BIM,CAD)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku končí pře­chod­né ob­do­bí, které měly střed­ní od­bor­né školy sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní na za­řa­ze­ní me­to­dy BIM do škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů. ...
Pátek, 26 Srpen 2022
4. Zvyšování úspěšnosti spolupráce na stavebních projektech
(Matching tags: 2021,IFC,openBIM,Allplan,Architektura,Stavebnictví,BIM)
S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
5. Abvent oznámil Artlantis 2021
(Matching tags: MediaStore,2021,LUT,Open BIM,IFC,Abvent,Artlantis,Architektura,Stavebnictví)
Artlan­tis 2021 vstu­pu­je do světa Open BIM a im­por­tu­je nyní for­mát IFC. Tento nový im­port, který se týká pouze ge­o­me­t­rie mo­de­lu, umožňuje uži­va­te­li Artlan­ti­su při­jí­mat ja­ký­ko­li ...
Úterý, 29 Prosinec 2020
6. Efektivnější zadávání veřejných stavebních zakázek
(Matching tags: Koncepce BIM,ORF,Čas,Kalkulace,IFC,Rozpočty,Stavebnictví,BIM)
Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) se do­hod­la na spo­lu­prá­ci s do­da­va­te­li soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro tvor­bu sta­veb­ních roz­počtů. Pět ze sedmi nej­vý­znam­něj­ších hráčů na ...
Středa, 02 Prosinec 2020
7. Novinky v oblasti BIM pro pozemní a liniové stavby
(Matching tags: Arcadia,RoadPack,CADservis,ZWCAD,Stavebnictví,BIM,IFC,Edificius)
... že je to dobré ře­še­ní. Týká se to hlav­ně pro­jek­tan­tů po­zem­ních sta­veb, kde už BIM za­čí­ná být stan­dar­dem. Také pře­vod­ní for­mát IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses), ozna­čo­va­ný dnes ...
Pondělí, 04 Květen 2020
8. Datakit nabízí Rhino doplňky pro CreoView, Revit a IFC
(Matching tags: Doplňky,IFC,Konverze dat,CreoView,Revit,Rhino,Datakit)
V na­bíd­ce Rhino (4.0, 5.0 a 6.0) nyní na­jde­me nové doplňky pro Cre­o­View, Revit a for­má­ty IFC. Rhi­no­ce­ros 3D, zná­měj­ší jako Rhino 3D, je CAD soft­ware pro snad­né mo­de­lo­vá­ní ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019
9. Aktualizace BIM 360 Design Collaboration
(Matching tags: IFC,BIM 360,Autodesk,Stavebnictví,Aktualizace,Revit,Design Collaboration)
De­sign Colla­bo­rati­on nově pod­po­ru­je sou­bo­ry IFC a umož­ňu­je vy­tvá­řet ba­líč­ky s IFC daty, zob­ra­zit sdí­le­ný ba­lí­ček s IFC daty, zob­ra­zit IFC data jako je­den mo­del nebo ...
Středa, 11 Prosinec 2019
10. Tridify oznamuje Web VR pro službu BIM to XR
(Matching tags: Služba,BIM,Stavebnictví,IFC,Tridify,Web VR,BIM to XR)
Tato nová mož­nost ur­če­ná pro BIM to XR umožňuje mít BIM mo­de­ly ihned on-line a sdí­le­né přes in­ter­ne­to­vý odkaz. Apli­ka­ce Web VR vy­u­ží­vá BIM pře­ve­de­né do for­má­tu IFC, aby au­to­ma­tic­ky ...
Neděle, 15 Září 2019
11. SPIRIT 2019 – podpora BIM s kontrolou nákladů
(Matching tags: Stavebnictví,CAD,BIM,Vizualizace,Spirit,IFC,SOFTconsult,Petr Randula)
Ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti in­že­ný­ři po­tře­bu­jí ná­stro­je, které jsou spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­ny je­jich pra­cov­ním me­to­dám. V sys­té­mu SPI­RIT na­jde­te pro­fe­si­o­nál­ní CAD ...
Úterý, 27 Srpen 2019
12. Nový BIMcollab ZOOM 2.2 je připraven na velké projekty
(Matching tags: Stavebnictví,Modely,BIM,Prohlížeč,Zoom,IFC,Verze 2.2,BIMcollab,CAD data,KUBUS)
BIMcollab ZOOM je IFC prohlížeč, podle BIMcollabu nejrychlejší ze všech dostupných, který dokáže pracovat i s velmi velkými BIM modely. Nová verze má vylepšený renderovací engine, jenž dokáže ...
Středa, 17 Duben 2019
13. ODA vydává BimNv SDK pro soubory Navisworks
(Matching tags: Revit,dwg,Navisworks,DGN,SDK,IFC,BimNv,ODA,Visualize,CAD,BIM,Autodesk)
Open Design Alliance (ODA), nabízející technologie pro vzájemnou součinnost CAD programů, vydala nové BimNv SDK. Jde o nezávislou sadu nástrojů fungujících napříč platformami, určených pro práci se ...
Středa, 23 Leden 2019
14. Aktualizace MagiCAD 2019 Update Release 1
(Matching tags: MagiCAD 2019,Update Release 1,IFC,AutoCAD,Aktualizace,Revit)
Nové verze softwaru MagiCAD pro Revit i AutoCAD dovolují definovat IFC typ a podkategorii každého zařízení při exportu IFC, definovat funk­č­ní plochy pro každý produkt odděleně, a také ...
Čtvrtek, 08 Listopad 2018
15. Gstarsoft vydává GstarCAD 2019
(Matching tags: GstarCAD 2019,IFC,Gstarsoft,dwg,CAD,BIM)
Během partnerského sympozia v čínském Su-čou představila firma Gstarsoft, nabízející ve více než 50 zemích svá CAD řešení, program GstarCAD 2019. Ten je určen pro kolaborativní navrhování a BIM. ...
Neděle, 30 Září 2018
16. Bezplatný IFC prohlížeč usBIM.viewer+
(Matching tags: IFC,buildingSMART,Prohlížeč,3D modely,Stavebnictví,Viewer,BIM)
usBIM.viewer+ je bezplatný prohlížeč souborů IFC s dalšími funkcemi pro konverzi souborů DWG, SKP, 3DS do souborů formátu IFC a psaní vlastních parametrů IFC vztahujících se ke 3D ...
Čtvrtek, 26 Červenec 2018
17. Vychází CAD Exchanger 3.5.0 s podporou IFC
(Matching tags: CAD Exchanger,Konverze dat,3.5.0,ACIS 27,IFC,Parasolid,SolidWorks,STEP)
... však na přání uži­va­te­lů přidává podporu importu 3D formátu IFC (Industrial Foundation Classes), využívaný architekty a podporovaný aplikacemi jako Revit, Tekla nebo AutoCAD. Také přibyla podpora ...
Pátek, 29 Červen 2018
18. Innovyze nabízí MicroDrainage ve verzi 2018.1
(Matching tags: MicroDrainage,IFC,BIM,AutoCAD,Innovyze,Civil 3D)
... Classes (.IFC), jenž využívá řada BIM soft­wa­ro­vých balíčků.  ...
Pátek, 11 Květen 2018
19. BIM nástroje pro Mac nabízí bim.aero
(Matching tags: CAD,BIM,IFC,bim.aero,Mac OS X,Mac App Store,Zobrazení)
... nebo Alembic. Software je zdarma a obsahuje standardní vlastnosti IFC a množství šablon pro vylepšení BIM entit. Data lze rozšířit o vlastní informace. Výsledné BIM projekty je možné exportovat ...
Středa, 21 Únor 2018
20. Tech Soft 3D vydává HOOPS Communicator 2018
(Matching tags: dwg,HOOPS,Tech Soft 3D,Communicator,AutoCAD,AEC,BIM,Stavebnictví,2018,IFC)
... nebo BIM aplikace. Doplňuje tak dosavadní podporu IFC, interoperabilního formátu pro stavebnictví. Nástroje v komunikátoru nabízejí dále pro­stře­dí pro vizualizaci, požadavky a navigaci v konstrukčních ...
Pátek, 26 Leden 2018
21. Datakit nabízí novou čtečku pro Revit
(Matching tags: IFC,Čtečka,SDK CrossCad/Ware,API,Revit,RVT,Datakit,Autodesk,BIM)
Datakit nabízí zcela nové rozhraní: knihovnu pro načítání souborů Revit (*.rvt), nativního formátu BIM softwaru od Autodesku. Rozšiřuje tak po roce možnosti IFC čtečky. Jako ostatní rozhraní ...
Pátek, 19 Leden 2018
22. ITC vydává IntelliCAD ve verzi 8.4
(Matching tags: IntelliCAD,DGN,Windows,ITC,IFC,Rozlišení 4K,Verze 8.4,CEL,CAD)
Konsorcium IntelliCAD Technology Consortium (ITC) vydalo IntelliCAD 8.4 vylepšující výkon během překreslování obrazovky, podporující 4K monitory a přepínající mezi monitory s vysokým rozlišením. ...
Úterý, 18 Červenec 2017
23. Vychází VisualARQ 2.0 Beta 6
(Matching tags: Grasshopper,2.0 Beta,IFC,BIM,VisualARQ,Rhino)
Ke stažení – na těchto stránkách – je nová verze VisualARQ 2.0 Beta. Majitelé VisualARQ si mohou tuto novou beta verzi stáhnout a testovat, přičemž ta nabízí nové důležité funkce: definice ...
Úterý, 11 Červenec 2017
24. OrthoGraph I vychází ve verzi 1.6.5
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Verze 1.6.5,IFC,DXF,OrthoGraph I)
... přímo na místě. V nové verzi 1.6.5 byly vylepšeny funkce exportu BIM modelů do souborů IFC a DXF, kdy lze exportovat IFC soubory do dalších softwarů pro čtení IFC, nové je zobrazení ...
Pátek, 05 Květen 2017
25. Siemens zveřejňuje data o produktech
(Matching tags: Siemens,BIM,Data,Stavebnictví,Revit,Produkty,IFC,VDI,CIBSE,ISO 16757,KNX)
Digitalizace si nachází svou cestu do stavebního průmyslu skrze informační modelování budov (BIM). BIM je digitální proces pro plánování, stavbu a provozování budov; výrazně posiluje produktivitu ...
Úterý, 02 Květen 2017
26. Datakit nabízí čtečku formátu IFC pro BIM
(Matching tags: IFC,Čtečka,Formát,Datakit,konverze,Stavebnictví,CAD,BIM,Data)
Společnost Datakit, zabývající se možnostmi výměny CAD dat, nabízí zcela nové rozhraní: knihovnu, umožňující čtení formátu IFC (Industry Foundation Classes), jenže je standardem pro BIM (informační ...
Pondělí, 09 Leden 2017
27. Elysium vydává InfiPoints ve verzi 3.0 pro BIM
(Matching tags: IFC,InfiPoints 3.0,Mračno bodů,Nosníky,Potrubí,Elysium,Skenování,CAD,BIM)
Nová verze InfiPoints 3.0 nabízí širší podporu výstupních formátů včetně parametrických informací (nově např. formát IFC), možnost kvantitativně vyhodnotit registrační přesnost mračna bodu (srovnat snímky, ...
Středa, 19 Říjen 2016
28. Autodesk a Trimble partnery pro AEC
(Matching tags: Autodesk,AEC,Stavebnictví,IFC,Partner,COBie,Trimble)
... jako Industry Foundation Classes (IFC) nebo Construction Operations Building Information Exchange (COBie).  ...
Středa, 15 Červen 2016
29. Prohlížeče RxView a RxHighlight R17
(Matching tags: Rasterex,PDF,Prohlížeč,R17,IFC,RxView,RxHighlight,Inventor,AutoCAD,Software,Data)
Desktopové prohlížeče pro Windows společnosti Rasterex Software pro sdílení a prohlížení dokumentace vycházejí ve verzích R17.0. Podporují AutoCAD 2016, Inventor 2016, IFC a vylepšenou PDF technologii ...
Úterý, 16 Červen 2015
30. Prohlížeč BIM Vision jako freeware
(Matching tags: CAD,BIM,Prohlížeč,Vision,Datacomp,IFC)
Společnost Datacomp vydává prohlížeč IFC modelů s názvem BIM Vision. Umožňuje prohlížet virtuální modely z různých CAD systémů jako Revit, Archicad, Advance, DDS CAD, Tekla, Nemetschek VectorWorks, ...
Pátek, 30 Leden 2015
31. McLaren vydává FusionLive s podporou BIM
(Matching tags: Software,BIM,CAFM,IFC,McLaren,FusionLive,3D modely,Správa dokumentů)
... prohlížet, vyhledávat, vybírat a odznačovat komponenty a informace o atributech ve formátu IFC 3D modelů.  ...
Úterý, 22 Říjen 2013
32. OrthoGraph Architect 7 podporuje formáty pro iPad
(Matching tags: Stavebnictví,Architektura,CAD,BIM,IFC,DXF,OrthoGraph,iPad,Architect,iOS)
OrthoGraph Architect 7 pracuje s oběma formáty – DXF a IFC – pro iPady. Formát IFC pro BIM/CAD soubory je v iOS aplikacích jakousi popelkou. Sice je tento standardní formát široce podporován ...
Úterý, 27 Srpen 2013