Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mapy

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Střed Česka má nové letecké snímky
(Matching tags: GIS,Mapy,TopGis,Chytrémapy.cz,Letecké snímky)
Střed České re­pub­li­ky se do­čkal no­vých le­tec­kých sním­ků. Pro­hléd­nout si na nich lze na­pří­klad stav­bu praž­ské Štva­nic­ké lávky, hra­dec­ké fot­ba­lo­vé arény či po­stup prací na dál­ni­ci ...
Pondělí, 08 Červenec 2024
2. Mapování pro každého: Cesta k objevování, sdílení a inspiraci
(Matching tags: Skalský Dvůr,Konference,Mapy,GIS)
Po­řa­da­te­lé zvou účast­ní­ky na de­sá­tý roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se i letos koná na Vy­so­či­ně (​www.​skalskydvur.​cz) ve dnech 24. a 25. září. Těší se na spo­leč­né ...
Pátek, 21 Červen 2024
3. Mapy jsou pro každého 2024 – 10. ročník konference
(Matching tags: 10. ročník,TopGis,Pozvánka,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá při­pra­vu­jí již 10. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho a k zvou zá­jem­ce k účas­ti. Udá­lost se bude konat 24. a 25. ...
Středa, 27 Březen 2024
4. Pozvánka na konferenci Mapy jsou pro každého 2023
(Matching tags: Hotel Luna,Geoinformace,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá zvou na 9. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. září 2023 opět v Ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně. Pro­gram ...
Středa, 31 Květen 2023
5. Přidejte mapy a navigaci MapFactor do své aplikace
(Matching tags: Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit,Maps & Na­vi­gati­on,Aplikace,SDK,MapFactor,Android,Mapy)
Chtě­li byste snad­no při­dat of­fli­ne mapy a na­vi­ga­ci do své vlast­ní apli­ka­ce? Přáli byste si vy­lep­šit sprá­vu vo­zo­vé­ho parku, plá­no­vat a op­ti­ma­li­zo­vat trasy vo­zi­del? Ze­fek­tiv­nit ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
6. Národní park Podyjí k prohlížení i on-line
(Matching tags: Národní park Podyjí,TopGis,on-line,ČÚZK,Mapy)
Ma­po­vé apli­ka­ce kom­bi­nu­jí­cí ak­tu­ál­ní or­to­fo­to­ma­py s in­for­ma­ce­mi o in­že­nýr­ských sí­tích, do­prav­ním zna­če­ní či mo­bi­li­á­řích patří do tra­dič­ní­ho port­fo­lia ná­stro­jů ...
Úterý, 08 Listopad 2022
7. Navigator 22 s nejnovějšími mapami
(Matching tags: GIS,Navigace,Mapy,GPS,Notebooky,Truck,Kamiony,Navigator 22,PDA)
Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez ...
Pátek, 22 Červenec 2022
8. Mapy jsou pro kaž­dé­ho 2021
(Matching tags: Mapy jsou pro každého,Konference,Mapy,GIS)
Také v le­toš­ním roce se po­řa­da­te­lé roz­hod­li pro se­tká­ní na kon­fe­ren­ci „Mapy jsou pro kaž­dé­ho“, které se usku­teč­ní 15.–16. září už po­tře­tí za sebou v ho­te­lu Luna. Účast­ní­ci se ...
Sobota, 19 Červen 2021
9. Foursquare kupuje platformu Unfolded
(Matching tags: Unfolded,Foursquare,Geoprostorová data,Studio,Akvizice,Mapy)
Spo­leč­nost Four­squa­re ozná­mi­la 20. 5. 2021, že ku­pu­je Un­fol­ded, plat­for­mu pro ge­o­prosto­ro­vou ana­ly­ti­ku. Při­po­je­ní plat­for­my Un­fol­ded do tech­no­lo­gic­ké­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti ...
Sobota, 22 Květen 2021
10. Webové semináře o ArcGIS Pro
(Matching tags: ArcGIS Pro,Arcdata Praha,Webináře,Správa dat,Mapy,GIS)
Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha sérii šesti webo­vých se­mi­ná­řů, ve kte­rých se spo­leč­ně s při­hlá­še­ný­mi účast­ní­ky po­dí­vá na mož­nos­ti vy­u­ži­tí Ar­c­GIS ...
Středa, 24 Březen 2021
11. Ohlédnutí za rokem 2020 v MapFactoru a plány pro 2021
(Matching tags: CarPlay,Android Auto,2021,Plány,MapFactor,Navigator,GPS,Mapy,Navigace,GIS)
Má­lo­kdo bude hod­no­tit rok 2020 po­zi­tiv­ně. I pro Ma­p­Fac­tor nebyl vůbec snad­ný. Ome­ze­ní po­hy­bu a do­pra­vy do­padlo ne­ga­tiv­ně i na obor na­vi­ga­cí a sle­do­vá­ní vo­zi­del. ...
Středa, 17 Únor 2021
12. Materiály Konference GIS Esri v ČR stále dostupné
(Matching tags: Ohlédnutí,Přednášky,Záznamy,Arcdata,ESRI,Konference,Mapy,GIS)
Od­vy­sí­lá­ní po­sled­ní­ho work­sho­pu 1. pro­sin­ce 2020 před­zna­me­na­lo, že le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR již sku­teč­ně skon­či­la. Při­ví­ta­la cel­kem 1152 účast­ní­ků z 366 ...
Středa, 02 Prosinec 2020
13. 6. ročník konference Mapy jsou pro každého
(Matching tags: Hotel Luna,Konference,Mapy,GIS)
Na re­ál­nou, ne­e­lek­tro­nic­kou a ne­vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci zvou po­řa­da­te­lé šes­té­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. Bude se konat stej­ně jako vloni v ho­te­lu Luna, ...
Úterý, 11 Srpen 2020
14. OctoGeo úspěšně dokončila inkubaci v programu ESA
(Matching tags: MapTiler,BIC,ESA,JIC,OctoGeo,Brno,Mapy,GIS)
V roce 2008 se spolu se svými dvěma přá­te­li roz­ho­dl Petr Při­dal za­lo­žit startup, který by fir­mám na­bí­zel mapy šité na míru. Dnes po­u­ží­vá mapy Map­Ti­ler od firmy Oc­to­Geo každý měsíc ...
Čtvrtek, 30 Červenec 2020
15. Hexagon Geospatial představuje M.App X 2020
(Matching tags: Mapy,M.App X 2020,LuciadRIA,Analýzy,Cloud,Geospatial,Hexagon)
... mapy ve 2D nebo 3D pro lepší ana­lý­zu. M.​App X vy­ba­vu­je obran­né a zpra­vo­daj­ské or­ga­ni­za­ce ná­stro­ji, které usnadňují in­ter­pre­ta­ci sním­ků, vy­tvá­ře­jí in­tu­i­tiv­ní mapy pro in­for­ma­ce ...
Středa, 29 Leden 2020
16. Mapy Google nově ukážou obsazenost hromadné dopravy
(Matching tags: Obsazenost,ROPID,Autobusy,DPP,Metro,Google,Mapy,Vlaky,Tramvaje,Praha,Brno)
Chcete si v metru nebo ve vlaku sednout, ale je vagóny jsou nacpané až k prasknutí? Mapy Google přichází s novou funkcí, která vám řekne, jak obsazený je spoj, kterým se právě ...
Úterý, 02 Červenec 2019
17. Na Black Friday zlevňují navigace Sygic až o 80 procent
(Matching tags: Black Friday,DashCam,Real View,Sygic,Licence,Evropa,Navigace,Mapy,Slevy)
Sygic na černý pátek nabízí své navigace s velkými slevami. Takže pokud potřebujete obnovit svého automobilového navigátora, je tu následující tip. Cena prémiové licence s doživotními bezplatnými ...
Pátek, 23 Listopad 2018
18. TopGis kupuje od Bio-Nexus kmen zákazníků aplikace CLEERIO
(Matching tags: Bio-Nexus,CLEERIO,TopGis,Zákazníci,Města,Aplikace,Obce,Služby,GIS,Mapy,Akvizice)
Společnost TopGis se dohodla se společností Bio-Nexus na převodu zákaznického kmene aplikace Cleerio, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus. Akvizicí TopGis získává rozsáhlé portfolio klientů z řad obcí ...
Pátek, 23 Listopad 2018
19. Canon nainstaloval už 10 000 tiskáren Océ CrystalPoint
(Matching tags: CrystalPoint,Canon,Stavebnictví,Mapy,Tiskárny,Océ,Velkoformáty,CAD,ColorWave)
Společnost Canon dosáhla důležitého milníku – celosvětově bylo nainstalováno 10 000 zařízení Océ ColorWave s technologií tisku Océ CrystalPoint. První generace velkoformátových tiskáren ColorWave ...
Pondělí, 29 Leden 2018
20. Konference Mapy jsou pro každého 2018
(Matching tags: 2018,Hotel Svratka,Mapy,Konference,GIS)
Pozvání na konání již čtvrtého ročníku odborné konference na téma geo­grafického informačního systému s názvem Mapy jsou pro kaž­dé­ho. Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zod­povědně ...
Pátek, 05 Leden 2018
21. Konference Mapy jsou pro každého
(Matching tags: Devět skal,Nadace,Partnerství,Mapy,Konference,GIS)
Nadace Partnerství pořádá ve dnech 6. – 7. června 2017 v hotelu Devět skal odbornou konferenci s názvem Mapy jsou pro každého. V programu konference najdete zajímavá témata jako například ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
22. Mapy.cz spustily haptickou mapu Slovenska
(Matching tags: Mapy,GIS,Haptická mapa,Nevidomí,1:1200,ELSA,Teiresiás,Mapy.cz,Slovensko)
Mapy.cz zpřístupnily 27. října 2016 internetovou mapu Slovenské republiky pro nevidomé. Takzvané haptické mapy jsou výsledkem unikátní technologie, která generuje podklady pro hmatové mapy na základě ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2016
23. Hydrographic Production Database (HPD) 3.2
(Matching tags: DataBASE,Production,Teledyne,Hydrographic,HPD,3.2,Ping-to-Chart,Námořní,CARIS,Mapy)
... vytváří dlaždicový obraz ze spotřebitelských dat, jež lze využít jako data na pozadí pro on-line služby. Nové produkční možnosti funkce umožňují organizovat malé vodopisné mapy přehrad a řek, ...
Pátek, 12 Srpen 2016
24. IMSI Design vydává TurboCAD Civil 2016
(Matching tags: Dokumentace,Mapy,Software,Design,Stavebnictví,2016,Zeměměřičství,Civil,IMSI,TurboCAD)
TurboCAD Civil 2016 je kompletní 2D/3D CAD software se specializovanými nástroji pro stavební inženýrství s nabídkou nástrojů pro zeměměřičství, sběr dat, analytiku, produkci map, návrh parcel ...
Středa, 27 Červenec 2016
25. Mapy.cz se snímky celého světa
(Matching tags: GIS,Mapy,Stahování,Letecké,Rozlišení,30 cm/pixel,Satelitní,Svět,Mapy.cz)
Podle blogu Martina Fukse, manažera týmu Mapy.cz, byla před létem spuštěna novinka, která se bude hodit zejména turistům cestujícím do zahraničí. Po leteckých mapách České republiky, Slovenska ...
Středa, 29 Červen 2016
26. Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: Arcdata,GIS,Mapy,ESRI)
Na letošním ročníku největší GIS konference u nás naše redakce sice nebyla, přesto bychom rádi alespoň krátce zprostředkovali našim čtenářům dění na této akci. Využíváme k tomu oficiální zprávu z webu ...
Středa, 25 Listopad 2015
27. Google Mapy v GIS
(Matching tags: GIS,Mapy,Google,Globema,GeoGrid,Geo)
Společnost Globema je autorizovaný partner Google GEO v České republice a v celé střední a východní Evropě. Naše spolupráce se společností Google byla zahájena v roce 2012 a od té doby aktivně vyvíjíme ...
Pondělí, 23 Listopad 2015
28. CARIS nabízí Bathy DataBASE ve verzi 4.2
(Matching tags: CARIS,Skenování,Mapy,Povrchy,4.2,Bathy,DataBASE,Mračna bodů)
CARIS Bathy DataBASE 4.2 s enginem CSAR je součástí řešení CARIS Ping-to-Chart a nabízí možnost správy a analýzy hloubkových povrchů a mračen bodů. V nové verzi je hlavně aktualizován ...
Středa, 06 Duben 2016
29. Letecké snímkování řeší i zateplení budov nebo zeleň
(Matching tags: Ortofotomapa,Pasportizace,TopGis,Terén,Mapy,GIS,Zeleň,Budovy)
Letecké snímkování zemského povrchu je univerzálním a velmi užitečným informačním nástrojem. Jeho nejznámější produkt – ortofotomapu – používá většina lidí naprosto běžně. V poslední době však ...
Čtvrtek, 25 Únor 2016
30. S láskou (a slevami) Navitel
(Matching tags: Navigace,Mapy,GPS,Slevy,GIS,Navitel)
... 35 %. Licenci lze zakoupit také přes samotnou aplikaci v nabídce Hlavní menu > Můj Navitel > Koupit mapy.  ...
Úterý, 16 Únor 2016
31. Panoramatické snímky na Mapy.cz – 81 % cest i interiéry
(Matching tags: Mapy,GIS,Mapy.cz,Seznam.cz,Panorama,Petr Hofman,Anonymizace)
Desátého února přibyly na Mapy.cz prostřednictvím druhé velké vlny další panoramatické snímky. Pokrývají nyní téměř 81 % všech zpevněných komunikací České republiky. V Seznam.cz Panorama se dají navíc ...
Středa, 10 Únor 2016
32. Navitel nabízí mapy horských středisek
(Matching tags: GIS,Navigace,Mapy,GPS,Horská střediska,570 Kč,Alpy,Karpaty,Pyreneje,Kavkaz,Navitel)
Speciální navigační mapy vydává Navitel zejména pro ty, kteří preferují aktivní zimní dovolenou. Od 10. prosince 2015 do 10. března 2016 mají uživatelé smartphonů a tabletů s operačními ...
Čtvrtek, 10 Prosinec 2015
33. Navitel aktualizoval mapy 11 zemí
(Matching tags: GIS,Navigace,Mapy,GPS,Aktualizace,Navigator,Navitel,Q3 2015,Ázerbajdžán,Gruzie,Vietnam)
Pro uživatele aplikace Navitel Navigator jsou nyní dostupné Q3 2015 mapy 11 zemí Blízkého východu, Jižního Kavkazu a Asie. Aktualizace map Q3 2015 je dostupná pro následujících jedenáct ...
Pátek, 30 Říjen 2015
34. MapFactor Navigator s TomTom mapami i pro Windows tablety
(Matching tags: GIS,Navigace,Mapy,GPS,TomTom,Navigator,Tablety,MapFactor,Windows)
... jak pro tablety s operačními systémy Windows 8.1 a 10, tak pro Windows Phone zařízení. Verze využívající data od OpenStreetMaps je zdarma a bez reklam. TomTom mapy lze dokoupit přímo ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2015
35. GIS Day 2015 na Mendelově univerzitě v Brně
(Matching tags: Brno,Univerzita,MENDELU,Day,Dron,2015,Mapy,Data,Technologie,GIS)
... se na ní s geografickými informačními systémy, pokročilými technologiemi ve zpracování dat, vyzkouší si tvorbu vlastní mapy, projdou se virtuální realitou či uvidí bezpilotní dron ...
Pátek, 23 Říjen 2015
36. Aponia GPS navigation již zná i tunelový komplex Blanka
(Matching tags: CEDA,Blanka,GIS,Navigace,Mapy,GPS,Software,Aponia)
Česká společnost Aponia Software vydala pro svou GPS navigaci aktuální verzi map pro Českou republiku a Slovensko. Kromě pravidelné aktualizace zohledňují navigační mapy i nově otevřený tunelový ...
Úterý, 22 Září 2015
37. Plánovat vodácké trasy na Slovensku můžete s Mapy.cz
(Matching tags: Plánovač,Vodní trasy,Hron,Orava,Revúca,Belá,Váh,Slovensko,Mapy.cz,Nitra,Mapy,GIS)
Jak uvádí na svém blogu Martin  Fuks, senior produktový manažer, přidaly Mapy.cz další novinku pro Slovensko. K leteckým snímkům nově přibyla betaverze plánovače vodáckých tras. S pomocí ...
Čtvrtek, 27 Srpen 2015
38. Jak velké je Brno podle Seznam.cz Panorama?
(Matching tags: Seznam.cz,Panorama,Brno,Mapy)
Na konci června letošního roku (2014) spustily Mapy.cz svoji ostrou verzi, kde nechyběla ani nová funkčnost Seznam.cz Panorama. Ta návštěvníkům Mapy.cz nabízí širokoúhlý pohled z ulice. Seznam.cz ...
Neděle, 21 Prosinec 2014
39. Prestižní světové ocenění pro Úřad geodézie, kartografie a katastru SR
(Matching tags: Mapy,Ocenění,ESRI,Konference,Klient,ZB GIS,Slovensko)
Úřad geodézie, kartografie a katastru SR získal za svůj projekt ZB GIS (Základní báze dat pro geografický informační systém) prestižní světové ocenění Special Achievement in GIS (SAG) na mezinárodní ...
Neděle, 28 Prosinec 2014
Ať již jezdíte autem denně, nebo příležitostně, po městě, nebo po dálnici, základem bezproblémové cesty je kvalitní navigace, která vás vždy dovede bezpečně a rychle do cíle. Což dnes už neznamená ...
Sobota, 21 Únor 2015
41. Moderní mapový framework nad Esri ArcGIS Server platformou
(Matching tags: GIS,Mapy,ESRI,framework,Server,ArcGIS,Manager)
Donedávna byla jedním z rozhodujících limitů pro masívní nasazení technologií GIS vysoká náročnost příslušného softwaru – ten byl „pouze pro experty" a velmi drahý. V posledních ...
Středa, 28 Leden 2015
42. Masarykův okruh na portálu Mapy.cz
(Matching tags: Mapy,GIS,Motocykly,Grand Prix,Panorama,Mapy.cz)
Dějiště Grand Prix České republiky, která se přes tahanice mezi pořadateli a politiky opět letos pojede, je ode dneška (10. 8. 2015) díky Seznam.cz Panorama, které na portálu Mapy.cz přináší uživatelům ...
Pondělí, 10 Srpen 2015
43. Navitel aktualizoval svůj Navigator pro Android na verzi 9.6.0
(Matching tags: Navigace,Mapy,GPS,GIS,Navitel,9.6.0,Android,Navigator,Google Play)
Společnost Navitel vydala aktualizaci Navitel Navigatoru 9.6.0 pro zařízení s operačním systémem Android. V nové verzi byla přidána možnost vložení profilových obrázků ve službě Navitel.Přátelé ...
Středa, 01 Červenec 2015
44. MapFactor uvádí navigaci Roadmate na Androidu
(Matching tags: Roadmate,Glonass,MapFactor,TomTom,Android,GIS,Navigace,Mapy,GPS)
Společnost MapFactor uvádí na trh nový produkt – navigační zařízení Roadmate s operačním systémem Android a nejnovějšími mapami TomTom. Jedná se o praktického pomocníka pro letní cesty a dovolené. ...
Pátek, 12 Červen 2015
45. Letní dovolená u moře s mapami Navitelu
(Matching tags: Dovolená,Moře,Navitel,Mapy,GPS,GIS)
Navitel vydává balíčky navigačních map speciálně pro ty, kteří plánují dovolenou u moře. Pouze do 30. září 2015 mají uživatelé smartphonů a tabletů s operačními systémy Android, Windows ...
Pondělí, 01 Červen 2015
46. Ostrý provoz světových map na Mapy.cz
(Matching tags: OpenStreetMap,Svět,vyhledávání,GIS,Mapy,GPS,Seznam.cz,Mapy.cz)
Ode dneška (27. května 2015) si můžete na serveru Mapy.cz naplánovat doslova každý krok. Společnost Seznam.cz, využívající nejpodrobnější podklady OpenStreetMap, přepnula mapy celého světa z betaverze ...
Středa, 27 Květen 2015
47. Do Pákistánu s mapami Navitelu
(Matching tags: Navitel,MRM Traders,Pákistán,Mapy,GPS,GIS,Navigator)
Navitel oznámil dostupnost navigační mapy Pákistánu. Ta byla vytvořena ve spolupráci s MRM Traders, distributory elektroniky pro osobní automobily předních značek v Pákistánu. Mapa Pákistánu ...
Úterý, 26 Květen 2015
48. T-Mapy na konferenci Chytrá a zdravá MHD
(Matching tags: T-Mapy,Konference,GIS,Mapy,Doprava)
... témat: Udržitelná městská hromadná doprava pro 21. století, Technologie ve vozidlech a na tratích městské veřejné dopravy a Náš zákazník. T-Mapy mají v oblasti dopravy co nabídnout. Jejich ...
Pondělí, 25 Květen 2015
49. Mapy.cz vylepšují plánování tras přidáním jízdních řádů
(Matching tags: Jízdní řády,Pubtran,Chaps,Trasy,GIS,Mapy,Mapy.cz,Seznam.cz)
... data, která CHAPS dává k dispozici na svých stránkách v excelových tabulkách. Nyní na Mapy.cz můžete plánovat trasu veřejnou dopravou kdekoliv v ČR. Seznam.cz také odedneška spravuje aplikaci ...
Středa, 29 Duben 2015
50. 2GIS mapuje přes 70 000 organizací
(Matching tags: Mapy,GIS,Editace,organizace,2GIS,Informační systém,Záznamy,Praha)
Společnost 2GIS, která v rámci své stejnojmenné aplikace vytváří jedinečný informační systém s mapou města Prahy, mapuje již více jak 70 tisíc pražských organizací a zároveň spouští službu Vaše ...
Úterý, 17 Březen 2015