Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch
GFI
ZW3D 2022
DT Summit MP
GFI

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo materiály

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Siemens oznamuje Simcenter 3D 2021
(Matching tags: Siemens,Simcenter 3D,Materiály,Simulace,Formy,Analýzy)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozna­mu­je do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D, která je sou­čás­tí port­fo­lia si­mu­lač­ních a tes­to­va­cích ře­še­ní Sim­cen­ter. ...
Úterý, 19 Leden 2021
2. Tethon 3D uvedl tři nové pryskyřice pro 3D tisk
(Matching tags: Mul­li­te,Cor­die­ri­te,Grafenit,Tethon 3D,Pryskyřice,Materiály,3D tisk)
Te­thon 3D se síd­lem v Omaze ozná­mil sadu tří no­vých a mi­mo­řád­ně za­jí­ma­vých 3D tis­ko­vých prys­ky­řic vhod­ných pro prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí. Exo­tic­ké prys­ky­ři­ce pro 3D tisk vy­rá­bí ...
Středa, 30 Prosinec 2020
3. Boeing kvalifikuje materiál Antero 800NA pro tisk dílů letadel
(Matching tags: 800NA,Antero,Kvalifikace,Materiály,Boeing,Letectví,3D tisk)
Bo­eing při­dal ter­mo­plast An­te­ro 800NA do svého se­zna­mu ma­te­rá­lů způ­so­bi­lých pro 3D tisk, jak ozná­mi­la 29. října 2020 spo­leč­nost Stra­ta­sys. Kva­li­fi­ka­ce zna­me­ná, že tento vy­so­ko­tep­lot­ní ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2020
4. LafargeHolcim a IBM spojily síly k rozvoji platformy ORIS
(Matching tags: ORIS,IBM Services,LafargeHolcim,Platforma,Materiály,Silnice,Stavebnictví)
La­far­ge­Hol­cim bude spo­lu­pra­co­vat s IBM Ser­vi­ces na dal­ším vý­vo­ji první di­gi­tál­ní plat­for­my ORIS pro op­ti­ma­li­za­ci na­vr­ho­vá­ní sil­nic. Toto ře­še­ní může sní­žit ná­kla­dy ...
Čtvrtek, 20 Srpen 2020
5. Inovace 3D tisku integrací databáze Senvol do MaterialCenter
(Matching tags: e-Xstre­am en­gi­nee­ring,Databáze,Materiály,Hexagon,3D tisk,CAE,10X ICME)
Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce firmy He­xa­gon, při­da­la do svého ře­še­ní 10X In­te­gra­ted Com­pu­tati­o­nal Ma­te­ri­als En­gi­nee­ring ...
Pátek, 07 Srpen 2020
6. Uživatelé Ultimakeru mohou tisknout materiály Lubrizol TPU
(Matching tags: Polyuretan,TPU,Marketplace,Ultimaker,Materiály,FDM,3D tisk)
Na Ul­ti­ma­ker Mar­ket­pla­ce byly uve­de­ny tři ter­mo­plas­tic­ké po­ly­u­re­ta­no­vé (TPU) ma­te­ri­á­ly Lubri­zol. Pro­střed­nic­tvím svých de­sí­tek part­ne­rů v ob­las­ti ma­te­ri­á­lů na­bí­zí ...
Neděle, 21 Červen 2020
7. Formlabs uvádí odolnou pryskyřici Tough 1500
(Matching tags: 3D tisk,Pryskyřice,Tough 1500,Materiály,Formlabs)
Tough 1500 Resin je nej­o­dol­něj­ším ma­te­ri­á­lem ro­di­ny ma­te­ri­á­lů Tough a Du­ra­ble Resins pro 3D tisk, který sdílí četné vlast­nos­ti a je skvě­lý pro funkč­ní pro­to­ty­py, upí­ná­ky a úchy­ty, ...
Pondělí, 17 Únor 2020
8. Správa dat o materiálech GRANTA MI Pro v ANSYS 2020 R1
(Matching tags: NX CAD,2020 R1,GRANTA MI Pro,CAE,Správa dat,ANSYS,Enterprise,Materiály,Workbench)
Le­toš­ní vy­dá­ní ANSYS 2020 R1 ob­sa­hu­je ANSYS GRAN­TA MI Pro, nové ře­še­ní pro rych­lý start sprá­vy dat ma­te­ri­á­lů od týmu ANSYS Gran­ta. GRAN­TA MI Pro vy­u­ží­vá špič­ko­vou tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
9. Fillamentum vydává nové materiály včetně Flexfill TPE
(Matching tags: CPE,Fillamentum Industrial,Flexfill TPE,90A,96A,Materiály,3D tisk)
Fil­la­men­tum In­dustrial je český vý­rob­ce ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk. Nově na­bí­zí fle­xi­bil­ní Flex­fill TPE, uh­lí­ko­vým vlák­nem po­sí­le­ný CPE, uh­lí­ko­vý­mi a ara­mi­do­vý­mi vlák­ny ...
Čtvrtek, 19 Prosinec 2019
10. EnvisionTEC a Sartomer nabízejí vodou rozpustnou pryskyřici
(Matching tags: Materiály,DLP,Pryskyřice,EnvisionTEC,Sartomer,E-Aquasol,eDLM,Envision One,3D tisk)
Vý­sled­kem spo­lu­prá­ce mezi fir­ma­mi En­vi­si­on­TEC a Sar­to­mer (sou­část Ar­ke­my) je nová, vodou roz­pust­ná prys­ky­ři­ce pro 3D tisk s ná­zvem E-Aqua­sol. Ma­te­ri­ál je určen pře­de­vším ...
Středa, 04 Prosinec 2019
11. GE Additive představuje nové tiskárny pro 3D tisk kovů
(Matching tags: GE Additive,Analyzátor,Arcam EBM,Spectra Build Performance,3D tisk,3D tiskárny,Materiály,Kovy)
Dvě no­vé tis­kár­ny ma­jí ná­zev Ar­cam EBM Spect­ra L a Con­cept La­ser M2 Se­ries 5. Tis­kár­na Ar­cam EBM Spect­ra L je ur­če­na pro vý­ro­bu vel­kých ti­ta­no­vých sou­čás­tí. Pra­cu­je s práš­ky ...
Pondělí, 25 Listopad 2019
12. Nástroj od Autodesku pro výpočet uhlíku v budovách
(Matching tags: Výpočet uhlíku,EC3,Budovy,Materiály,BIM 360,Autodesk,Stavebnictví)
Spo­leč­nost Au­to­de­sk po celý uply­nu­lý rok spo­lu­pra­co­va­la Car­bon Lea­­der­­ship Forem, Skan­skou, C Chan­ge Labs a dal­ší­mi skoro 50 part­ne­ry na vý­vo­ji ná­stro­je Em­bo­died Car­bon ...
Pátek, 22 Listopad 2019
13. Adaptive3D rozšiřuje nabídku o Elastic ToughRubber 90
(Matching tags: Adaptive3D,Elastic ToughRubber 90,3D tisk,Materiály,Nabídka)
Spo­leč­nost Adap­ti­ve3D má ve svém port­fo­liu pevné, ale oheb­né fo­to­po­ly­me­ry pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Je­jich no­vin­kou je vul­ka­ni­zo­va­ný kau­čuk vy­so­ce odol­ný proti pře­tr­že­ní v ta­hu ...
Pátek, 15 Listopad 2019
14. BigRep představuje čtyři materiály pro velkoformátový 3D tisk
(Matching tags: Velkoformátovy,BVOH,BigRep,PLX,PET-CF,PA6/66,3D tisk,Materiály)
Bi­gRep roz­ši­řu­je své port­fo­lio ma­te­ri­á­lů a uvádí je na trh na ve­letr­hu Fab­tech 2019 v Chi­ca­gu (11.– 14. 11. 2019). Čtyři nové cer­ti­fi­ko­va­né ma­te­ri­á­ly jsou ur­če­ny pro ...
Středa, 13 Listopad 2019
15. DSM nabízí samozhášecí materiál Novamid AM1030 FR
(Matching tags: DSM,Samozhášecí,Novamid AM1030 FR,Materiály,3D tisk)
Sa­moz­há­še­cí po­ly­a­mi­do­vý (PA6/66) ma­te­ri­ál pro 3D tisk s ná­zvem No­va­mid AM1030 FR firmy DSM Engineering Plastics má cer­ti­fi­ka­ci UL (po­mo­cí pro­gra­mu Blue Card s tis­kem sou­čás­ti ...
Pondělí, 04 Listopad 2019
16. atum3D & Mitsubishi představí UV pryskyřici
(Matching tags: Atum3D,UV pryskyřice,DLP Station,3D tisk,Materiály,DLP,Mitsubishi)
Na ve­letr­hu Form­next 2019, kte­rý se bu­de ko­nat pří­ští mě­síc (19. – 22. 11. 2019) ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem, před­sta­ví spo­leč­nos­ti atum­3D a Mitsu­bis­hi Che­mi­cal no­vě vy­vi­nu­tou ...
Středa, 30 Říjen 2019
17. Nejnovější GrabCAD Print nese číslo verze 1.35
(Matching tags: GrabCAD,FDM,Materiály,Print,Vrze 1.35,AktualizaceJob Management)
Nová verze soft­wa­ru Grab­CAD Print pro 3D tisk na­bí­zí ně­ko­lik no­vých ak­tu­a­li­za­cí. Na­pří­klad vy­lep­še­ní u tla­čít­ka Print (nově s vy­ska­ko­va­cím oknem) a se­zna­mu tis­kár­ny ...
Úterý, 29 Říjen 2019
18. Stratasys představuje 3D tiskárnu J850
(Matching tags: Představení,J850,VeroUltraClear,Hardware,Stratasys,GrabCAD,3D tiskárny,Materiály,Print)
Nová ge­ne­ra­ce plně ba­rev­né­ho ře­še­ní Po­ly­Jet s vy­u­ži­tím více ma­te­ri­á­lů má ná­zev J850. Ta­to 3D tis­kár­na umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet po­mo­cí no­vé­ho mó­du Su­per High Speed kon­cepč­ní ...
Čtvrtek, 24 Říjen 2019
19. GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů
(Matching tags: 2020,GRANTA Selector,ANSYS,Materiály,výběr,Granta Design)
Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru ...
Středa, 23 Říjen 2019
20. ColorFabb nabízí laserem značkovatelný PLA materiál
(Matching tags: ColorFabb,Materiály,PLA,Laser,Značkování)
Nový, svět­le šedý ma­te­ri­ál Laser Mar­king PLA od Co­lorFa­bbu umož­ňu­je při­dá­vat na 3D tisky z FDM tis­ká­ren loga, čá­ro­vé kódy nebo gra­fi­ku. Na první po­hled ma­te­ri­ál vy­pa­dá jako ...
Sobota, 12 Říjen 2019
21. ColorFabb dodává speciální vlákna od Igusu
(Matching tags: ColorFabb,Vlákna,Igus,iglidur,I150,I180,Materiály,3D tisk)
Spo­leč­nost Co­lor­Fa­bb nově na­bí­zí tři vlák­na ně­mec­ké­ho vý­rob­ce Igus, vy­tvo­ře­ná pro snad­né zpra­co­vá­ní a mi­ni­mál­ní opo­tře­be­ní, která se podle vý­rob­ce vy­zna­ču­jí níz­kým ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
22. Materiál Inconel 625 pro Markforged Metal X
(Matching tags: 3D tisk,Materiály,Markforged,Metal X,Inconel 625)
Spo­leč­nost Mark­for­ged pro 3D tis­ko­vou plat­for­mu Metal X při­pra­vi­la ma­te­ri­ál In­co­nel 625, kte­rý je již pá­tým pro tu­to plat­for­mu ved­le ne­re­zo­vé oce­li 17-4PH a ná­stro­jo­vých ...
Čtvrtek, 03 Říjen 2019
23. Nové materiály pro 3D tisk od Polymakeru
(Matching tags: Materiály,Polymaker,Covestro,PC-ABS,Bayblend,PC-PBT,Makroblend,PC-ABC,PolyMax PC-FR,Makrolon,UL94,3D tisk)
Spo­leč­nost Po­ly­ma­ker ve spo­lu­prá­ci s ně­mec­kým vý­rob­cem po­ly­me­rů Co­ve­s­t­ro před­sta­vi­la tři no­vé po­ly­kar­bo­ná­to­vé ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk. Po­ly­ma­ker PC-ABS je smě­sí ...
Středa, 02 Říjen 2019
24. Polymerový materiál TPU 1301 od EOS
(Matching tags: 3D tisk,Materiály,Aditivní výroba,EOS,EOS TPU 1301)
Spo­leč­nost EOS, kte­rá se za­mě­řu­je na tech­no­lo­gic­kou pod­po­ru v ob­las­ti 3D tis­ku po­ly­me­rů a ko­vů, uved­la na trh no­vý fle­xi­bil­ní po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál pro prů­mys­lo­vý ...
Pondělí, 30 Září 2019
25. 3D Systems představuje materiál Figure 4 Production Black 10
(Matching tags: Figure 4,Production Black 10,3D Systems,Materiály,3D tisk)
Ten­to čer­ný, fo­to­po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál má zkrat­ku PRO-BLK 10 a je ur­čen pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a pří­mou pro­duk­ci ko­neč­ných plas­tic­kých dí­lů bez po­u­ži­tí ná­stro­jů (např. ...
Pátek, 27 Září 2019
26. ELVIRA bude vystavovat na MSV 2019
(Matching tags: Elvira,Abc3D,3D tisk,3D skenování,MSV,Materiály)
Jako jeden z nej­vět­ších do­da­va­te­lů 3D tech­no­lo­gií pro CZ/SK trh bude vy­sta­vo­vat spo­leč­nost El­vi­ra nej­no­věj­ší 3D tech­no­lo­gie na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně ...
Středa, 25 Září 2019
27. 3D Systems představí pět nových materiálů
(Matching tags: 3D tisk,TCT Show,Figure 4,3D Systems,Materiály)
Na ve­letr­hu TCT Show před­sta­ví spo­leč­nost 3D Sys­tems pět no­vých ma­te­ri­á­lů pro svou plat­for­mu Fi­gu­re 4, kte­ré se za­čnou pro­dá­vat od 1. říj­na. Tech­no­lo­gie Fi­gu­re 4 se po­pr­vé ob­je­vi­la ...
Pátek, 13 Září 2019
28. Materiál Ultrasint TPU 01 pro HP Multi Jet Fusion
(Matching tags: Ultrasint,TPU 01,HP Multi Jet Fusion,Materiály,Materialise,Aditivní výroba,3D tisk)
Svou řa­du ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk roz­ši­řu­je firma Ma­te­ri­a­li­se na­bíd­kou Ul­tra­sint TPU 01, kte­rý na­hra­zu­je TPU 92A-1 pro se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­va­ní. Jde o fle­xi­bil­ní ma­te­ri­ál ...
Středa, 11 Září 2019
29. BASF nabízí pro 3D tisk kovové vlákno Ultrafuse 316L
(Matching tags: Materiály,Kovy,3D tisk,FFF,Bowden,BASF,Ultrafuse,316L)
Společnost BASF oficiálně uvádí na trh své kovové polymerové vlákno pro 3D tisk, Ultrafuse 316L, které bylo poprvé představeno vloni. Podle firmy by mělo umožnit levnou výrobu plně kovových prototypů, ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2019
30. Nejvodivější zpracovatelný kompozit od Graphmatechu
(Matching tags: Materiály,Grafen,Švédsko,Graphmatech,Uppsala,Aros Graphene,Aros Create)
Oceněnému švédskému startupu Graphmatech se podařilo uvést na trh nový světový rekordní materiál za pouhých 22 měsíců od založení spo­le­č­no­s­ti a za méně než 1 milion eur. ...
Neděle, 14 Červenec 2019
31. Schunk Carbon Technology využívá technologii Anisoprintu
(Matching tags: 3D tisk,Composer,Materiály,Uhlíková vlákna,Anisoprint,CBF,Schunk Carbon Technology,Technologe,CFC,CCF)
Společnost Schunk Carbon Technology nabízí různým průmyslovým odvětvím, např. automobilovému (BMW), vysokým teplotám odolné kon­stru­k­ční komponenty z uhlíku a grafitu, uhlíkových směsí, karbidu ...
Středa, 10 Červenec 2019
32. Shapeways přidává tři nové akrylátové materiály
(Matching tags: Materiály,Shapeways,SLA,3D tisk,Pryskyřice,Akrylát,Fotopolymer,Accura 60,Xtrema,Xtreme 200)
Tři nové, na akrylátu založené, SLA plastické materiály nově nabízí spo­leč­nost Shapeways. Mají se vyznačovat vysokou robustností a jsou ur­če­ny pro 3D tisk formou ste­reo­li­to­gra­fie ...
Úterý, 02 Červenec 2019
33. Polymaker nabízí dva nové materiály pro 3D tisk
(Matching tags: Polymaker,PA6,PolyMide,PA6-CF,PA6-GF,Materiály,3D tisk)
Společnost Polymaker oznámila vydání dvou nových materiálů pro 3D tisk, uhlíkovým vláknem zesílený PA6 a skleněným vláknem plněný PA6. Oba materiály byly vyvinuty pomocí vlastní technologie Fiber ...
Pondělí, 01 Červenec 2019
34. Anisoprint představuje nový kompozitní materiál
(Matching tags: 3D tisk,Anisoprint,Composite Basalt Fiber,CBF,Kompozity,Materiály,Aditivní výroba)
Ruská společnost Anisoprint uvedla na trh nové kompozitní čedičové vlákno pro nepřetržitý 3D tisk – Composite Basalt Fiber (CBF), které je již možné objednat. Doplňuje tak i dříve firmou vydané ...
Úterý, 18 Červen 2019
35. Prodways představuje ProMaker P1000 X a nové materiály
(Matching tags: 3D tiskárny,Materiály,Prodways,ProMaker,P1000 X,3D tisk,Hardware)
... využívá materiály TPU 70-A, novinku PP 1200, PA12, 3 různé úrovně PA11 a Stark 3200.  ...
Neděle, 26 Květen 2019
36. Spolupráce Impossible Objects a BASF na 3D tiskových materiálech
(Matching tags: BASF,Impossible Objects,3D tisk,Spolupráce,Materiály)
Společnost Impossible Objects představuje jak nový systém pro 3D tisk s názvem CBAM-2, tak partnerství s firmou BASF ohledně výroby kompozitních materiálů PA 6 vyztužených uhlíkovým vláknem. Nový ...
Čtvrtek, 23 Květen 2019
37. MakerBot vydává PETG pro 3D tiskárnu METHOD
(Matching tags: 3D tiskárny,Materiály,MakerBot,PETG,Method)
Nový materiál nabízí společnost MakerBot, a to glykolem modifikovaný polyethylentereftalát známý pod zkratkou PETG. Stal se tak prvním v nové řadě Specialty Material pro 3D tiskárnu Method, která má nabízet  ...
Čtvrtek, 23 Květen 2019
38. Nové kovové materiály pro aditivní výrobu EOS
(Matching tags: Materiály,Aditivní výroba,EOS,3D tisk)
Společnost EOS představuje čtyři nové kovové materiály, a to EOS Stain­less­Steel CX (kategorie Premium, TRL 8), EOS Aluminium AlF357 (kategorie Premium, TRL 7), EOS Ti­ta­ni­um Ti64 Grade 5 a EOS ...
Úterý, 21 Květen 2019
39. DuPont nabízí polokrystalické produkty pro 3D tisk
(Matching tags: DuPont,Materiály,Aditivní výroba,3D tisk,Hytrel,Zytel,Polokrystalické)
DuPont Transportation & Advanced Polymers, celosvětová obchodní jednotka DowDuPont Specialty Products Division, představí v květnu na veletrhu Rapid + TCT 2019 nové polokrystalické materiály, ...
Středa, 17 Duben 2019
40. Essentium, eSUN a Polymaker se přidaly k alianci Ultimaker
(Matching tags: 3D tisk,Materiály,Aditivní výroba,Aliance,Ultimaker,Essentium,Polymaker,eSUN)
... Program. Tato iniciativa se soustředí na rozšíření možností materiálů a aplikací pro 3D tisk pomocí extruze. Materiály a aplikace se pak objeví v obchodě Ultimaker Marketplace. ...
Úterý, 26 Únor 2019
41. Evonik nabízí prášek PA 6 pro 3D tisk
(Matching tags: Prášek,Evonik,PA 6,Polyamid,HDT B,Marl,Materiály,3D tisk)
... Evonik vyrábí materiál ve své továrně v německém Marlu, která funguje od roku 2017, současně s dalšími 11 materiály (např. PEEK, PA 12 a PEBA).  ...
Středa, 20 Únor 2019
42. 3D Systems nabízí materiál pro 3D tisk podobný gumě
(Matching tags: 3D tisk,FabPro 1000,Podobný gumě,FabPro Elastic BLK,3D Systems,Materiály)
Pro stolní 3D tiskárnu FabPro 1000, uvedenou na trh vloni, je určen nový materiál společnosti 3D Systems podobný gumě. Nový elastomer, FabPro Elastic BLK, se hodí pro ověření návrhu a pro prototypy dílů ...
Sobota, 16 Únor 2019
43. Fiber Force přichází s barevnými náplněmi pro 3D tisk
(Matching tags: Materiály,ABS,PLA,3D tisk,PANTONE,FiberForce,Barevnéi náplně,PMS,TPU)
Díky partnerství s Pantone nabízí nově firma Fiber Force v řadě Pantone Matching System (PMS) barevné polymerové materiály, které zahrnují ABS, PLA, TPU, kompozity a některé druhy nylonu. ...
Pondělí, 04 Únor 2019
44. ANSYS kupuje Granta Design
(Matching tags: ANSYS,Materiály,Granta Design,CAE,Simulace,Akvizice,Granta MI)
Společnost ANSYS, zabývající se simulačním softwarem, oznámila konečnou dohodu o koupi Granta Design, poskytovatele informačních technologií týkajících se materiálů. Právě materiály a jejich ...
Pátek, 25 Leden 2019
45. Canon vyvinul keramický materiál pro 3D tisk
(Matching tags: Materiály,Slinování,Lékařství,Keramika,3D tisk,Canon,Vývoj)
Společnost Canon, známá spíše svými fotoaparáty a kamerami, včet­ně fotografických tiskáren, se nyní také dostává do vod 3D tisku. Vy­tvo­ři­la totiž nový keramický materiál, prášek založený ...
Pondělí, 03 Prosinec 2018
46. Granta Design vydává CES Selector 2019
(Matching tags: Analýzy,Výroba,Materiály,Granta Design,Aditivní výroba,Vlastnosti,CES Selector 2019)
Software CES Selector je určen pro výběr materiálů a graficky podanou analýzu vlastností materiálů. Nová verze CES Selector 2019 umožňuje porovnat materiály z hlediska aditivní a běžné výroby. ...
Pondělí, 05 Listopad 2018
47. Nová řada komponent pro vysoké teploty od E3D
(Matching tags: Materiály,Komponenty,E3D,PEEK,PEI,Vysoké teploty,PAEK,PPA,3D tisk)
... E3D rovněž nabízí. Jde o topné kazety a vyhřívaná lůžka, jež zajišťují tepelnou stabilitu v tiskové komoře a možnost pracovat za vysokých teplot s materiály jako PEEK, PEI ...
Neděle, 28 Říjen 2018
48. Druhé certifikované open source vlákno pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Vlákna,IC3D,Materiály,Aleph Objects,LulzBot,Open Source)
Společnost Aleph Objects, výrobce 3D tiskáren LulzBot, která patří pod Free Software, Libre Innovation a Open Source Hardware, se vlo­ni spojila s firmou IC3D, aby společně vyvinuly první ...
Středa, 03 Říjen 2018
49. Carbon nabízí materiál MPU 100 pro lékařství
(Matching tags: 3D tisk,Carbon,Carbon3D,MPU 100,Medical Polyurethane,Materiály,Lékařství)
Jde o první lékařský materiál firmy Carbon, která sídlí v Silicon Valley. Medical Polyurethane 100 (MPU 100) je bílý polymer, jenž je současně mechanicky odolný (zvláště proti obrušování), biologicky ...
Pondělí, 10 Září 2018
50. ExOne vydává materiál 304L – nerezovou ocel pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Materiály,Nerezová ocel,ExOne,304L,Standard 35 MPIF)
... tak materiály 316L a 17-4PH, představené vloni, jež jsou rovněž určeny pro tiskárny se 3D tiskovou technologií tryskání a nanášení pojiva (binder jetting).  ...
Pátek, 24 Srpen 2018