Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mbse

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin
(Matching tags: MobilDrive,Xcelerator,MBSE,ADAS,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních ...
Středa, 22 Březen 2023
2. Společnost Zuken vydává GENESYS 2021 R2
(Matching tags: REST API,Vitech,Digitální inženýrství,Verze 2021 R2,GENESYS,MBSE,Zuken)
... sys­té­mů (MBSE) zlep­šu­je kva­li­tu sys­té­mo­vé­ho in­že­nýr­ství v or­ga­ni­za­cích.  ...
Úterý, 07 Prosinec 2021
3. eSeminář To nejlepší z MBSE – 2. listopadu 2021
(Matching tags: Stimulus,Magic,MBSE,Webináře,CATIA,Dassault)
... kon­ti­nu­i­ty. Vhod­nost po­u­ži­tí MBSE (Model Based Sys­tems En­gi­nee­ring) me­­to­dy je často spo­jo­vá­na pouze s velmi čas­ný­mi fá­ze­mi vý­vo­je in­te­gro­va­ných sys­té­mů. Nicmé­ně vý­ho­dy ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
4. Phoenix vydává ModelCenter MBSE 2.1 pro MagicDraw
(Matching tags: ModelCenter,MBSE,Phoenix Integration,MagicDraw,SysML)
Spo­leč­nost Pho­enix In­te­grati­on na­bí­zí ak­tu­a­li­zo­va­nou ver­zi in­te­grač­ní­ho ná­stro­je Mo­del­Cen­ter MBSE, jenž umo­ž­ňu­je pro­po­je­ní ja­ké­ho­ko­liv ana­ly­tic­ké­ho ná­stro­je ne­bo ...
Pátek, 29 Listopad 2019
5. Nejnovější MapleMBSE mění proces projektování systémů
(Matching tags: Maplesoft,MagicDraw,SysML,MBSE,MapleMBSE,Verze 2019.1)
Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ...
Úterý, 24 Září 2019
6. Maplesoft vydává MapleMBSE ve verzi 2019.0
(Matching tags: MBSE,MapleMBSE,Verze 2019.0,Teamwork Cloud,Analýzy,Maplesoft)
MapleMBSE je software, jenž umožňuje využít Model-Based Systems Engineering (MBSE) u konstrukčních projektů, aniž by zúčastnění museli být odborníky na komplexní nástroje MBSE. Nejnovější verze, MapleMBSE ...
Pondělí, 21 Leden 2019
7. ModelCenter MBSE pro PTC Integrity Modeler
(Matching tags: ModelCenter,MBSE,Integrity Modeler,Phoenix Integration,COTS,PTC,Simulace)
Společnosti Phoenix Integration a PTC představily ModelCenter MBSE od Phoenix Integration pro PTC Integrity Modeler (verzi 9.0). Ten dovoluje konstruktérům a inženýrům ověřit chování a výkon ...
Pátek, 18 Leden 2019