Google překladač: English Deutsch

Phoenix vydává ModelCenter MBSE 2.1 pro MagicDraw

Autor článku: Phoenix Integration   

Tags: MagicDraw | MBSE | ModelCenter | Phoenix Integration | SysML

mbse-1948Spo­leč­nost Pho­enix In­te­grati­on na­bí­zí ak­tu­a­li­zo­va­nou ver­zi in­te­grač­ní­ho ná­stro­je Mo­del­Cen­ter MBSE, jenž umo­ž­ňu­je pro­po­je­ní ja­ké­ho­ko­liv ana­ly­tic­ké­ho ná­stro­je ne­bo pra­cov­ní­ho po­stu­pu se sys­té­mo­vým mo­de­lem MBSE (SysML), a ná­sled­ně kom­plex­ní ana­lý­zy a pro­po­je­né si­mu­la­ce ne­bo ově­ře­ní sys­té­mo­vých po­ža­dav­ků. No­vin­ka­mi jsou mož­nost při­po­je­ní ja­ké­ho­ko­liv soft­wa­ru k mo­de­lu SysML, ná­stro­je Com­mer­cial Off-the-Shelf (COTS) jako Excel, Mat­lab a Si­mu­link, CAE ná­stro­je jako Hy­perWorks, Na­stran, Aba­qus a An­sys, pro­gra­mo­va­cí ja­zy­ky For­tran nebo C++, skrip­ty Py­thon, Ja­va a VB, da­ta­bá­ze a PDM/PLM ře­še­ní.

Mo­del­Cen­ter MBSE pod­po­ru­je Ma­gicDraw/Ca­meo od No Ma­gicu, Wind­chill Mo­de­ler od PTC, Rati­o­nal Rhap­so­dy od IBM a Ge­ne­sys od Vi­te­chu. Pho­enix In­te­grati­on dá­le vy­dá­vá Mo­del­Cen­ter ve ver­zi 13.5 s vy­lep­še­nou pod­po­rou Py­tho­nu a vlast­ní in­sta­la­cí 64­bi­to­vé­ho Py­tho­nu 3, ak­tu­a­li­zo­va­ným Pre­dicti­on Pro­fi­le­ru, pro­po­je­ním s MBSE (do­pl­něk Mo­del­Cen­ter MBSE) ne­bo s opra­va­mi ví­ce než 70 uži­va­te­li na­hlá­še­ných chyb.
Všechny verze a poznámky k nim lze stáhnout z www.phoenix-int.com/software-downloads.


Mohlo by vás zajímat: