Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

eSeminář To nejlepší z MBSE – 2. listopadu 2021

Pondělí, 25 Říjen 2021 21:00

Tags: CATIA | Dassault | Magic | MBSE | Stimulus | Webináře

end-to-end-requirement-based-development-catia-magic-and-catia-stimulus-2143Tento webi­nář při­pra­ve­ný spo­leč­nos­tí Das­sault Sys­tè­mes na 2. lis­to­pa­du 2021 před­sta­ví prů­běh práce s CATIA Magic (zná­mou jako Cameo) a CATIA Sti­mu­lus i způ­sob za­jiš­tě­ní di­gi­tál­ní kon­ti­nu­i­ty. Vhod­nost po­u­ži­tí MBSE (Model Based Sys­tems En­gi­nee­ring) me­­to­dy je často spo­jo­vá­na pouze s velmi čas­ný­mi fá­ze­mi vý­vo­je in­te­gro­va­ných sys­té­mů. Nicmé­ně vý­ho­dy po­u­ží­vá­ní mo­de­lů mů­že­me roz­ší­řit na celý vý­vo­jo­vý pro­ces a au­to­ma­ti­zo­vat ak­ti­vi­ty.

 Še­t­ří­me tak čas a ná­kla­dy pro­střed­nic­tvím ko­neč­né­ho ově­ře­ní bez­peč­nos­ti kri­tic­kých sys­té­mů, sni­žu­je­me ná­bě­ho­vé ná­kla­dy, např. zpož­dě­né do­dá­ní z dů­vo­du soft­wa­ro­vých chyb a pre­ven­ce sta­že­ní vý­rob­ku z trhu.

Na se­mi­ná­ři se do­zví­te, jak lze roz­ší­řit MBSE na:

  • Si­mu­la­ce a va­li­da­ce de­tail­ních funkč­ních po­ža­dav­ků
  • Všech­ny funkč­ní va­li­dač­ní čin­nos­ti od oka­mži­ku vy­vi­nu­tí sys­té­mu
  • Testy Soft­ware-in-the-Loop (SIL) a Hard­ware-in-the-Loop (HIL)
  • Opě­tov­né po­u­ži­tí mo­de­lu spe­ci­fi­ka­ce pro au­to­ma­tic­ké tes­to­vá­ní im­ple­men­ta­ce – velmi vý­kon­ný způ­sob, jak pro­vá­dět mno­hem více testů mno­hem rych­le­ji
  • Vývoj za­lo­že­ný na kom­plex­ních po­ža­dav­cích s CATIA Sti­mulus

   Zaregistrujte se nyní   

yves-genevaux-speakerPřed­ná­še­jí­cí, Yves Gé­ne­vaux, STIMULUS se­ni­or kon­zul­tant prů­mys­lo­vých pro­ce­sů v Das­sault Sys­tè­mes, je vy­stu­do­va­ný in­že­nýr na Ecole des Arts et Métiers v Pa­ří­ži. Pra­co­val v ob­las­ti sys­té­mo­vé­ho a soft­wa­ro­vé­ho in­že­nýr­ství pro in­te­gro­va­né sys­témy déle než dva­cet pět let. Spo­lu­pra­co­val s klí­čo­vý­mi spo­leč­nost­mi le­tec­ké­ho, že­lez­nič­ní­ho, au­to­mo­bi­lo­vé­ho, ener­ge­tic­ké­ho, te­le­ko­mu­ni­kač­ní­ho a obran­né­ho prů­mys­lu po celém světě.


Mohlo by vás zajímat: