Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější MapleMBSE mění proces projektování systémů

Úterý, 24 Září 2019 07:29

Tags: MagicDraw | MapleMBSE | Maplesoft | MBSE | SysML | Verze 2019.1

Generic-MBSE-Flow-1939Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ná­stro­je MBSE. Využí­vá pře­hled­né, ex­ce­lo­vé roz­hra­ní. Nej­no­věj­ší ver­ze Ma­pleMB­SE 2019.1 na­bí­zí ví­ce ná­stro­jů pro tvor­bu, úpra­vy a zkou­má­ní mo­de­lů, včet­ně pod­po­ry no­vých ty­pů dat, usnad­ňu­jí­cí práci s po­ža­dav­ky, pa­ra­me­t­ric­ký­mi sché­ma­ty a vnitř­ní­mi blo­ky. No­vé vy­hle­dá­va­cí ná­stro­je do­ve­dou se­sta­vit se­znam po­ža­dav­ků de­fi­no­va­ných v mo­de­lu bez ohle­du na to, kde se na­chá­ze­jí.

V na­bíd­ce jsou no­vě i pří­kla­do­vé mo­de­ly, jež lze po­u­žít ja­ko vzor pro tvor­bu no­vých mo­de­lů. Roz­ší­ře­ny jsou mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty s nej­no­věj­ší­mi ver­ze­mi No Ma­gic nebo Te­a­mwork Cloud 19 (s pod­po­rou Ma­gic­Draw a Ca­meo Sys­tems Mo­de­ler). Ma­pleMB­SE je mož­né ta­ké pří­mo in­te­gro­vat s ná­stro­ji na zá­kla­dě SysML jako IBM Rati­o­nal Rhap­so­dy.
Pro více informací navštivte MapleMBSE.


Mohlo by vás zajímat: