Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Maplesoft vydává novou Maplesoft Mathematics Suite

Pondělí, 13 Březen 2023 02:10

Tags: Maplesoft | Matematika | Mathematics Suite | Software | Vzdělávání

Maple2023-Core-2311Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi sady Ma­ple­soft Mathe­ma­tics Suite, která před­sta­vu­je sou­bor soft­wa­ro­vých ře­še­ní, jež asis­tu­jí pe­da­go­gům při po­má­há­ní je­jich stu­den­tům po­ro­zu­mět ma­te­ma­ti­ce a před­mě­tům, které jsou na ní za­lo­že­ny, a do­sáh­nout v nich úspě­chu. Sada ob­sa­hu­je Maple 2023, nej­no­věj­ší verzi vý­kon­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru, který po­u­ží­va­jí ma­te­ma­ti­ci, pe­da­go­go­vé, stu­den­ti, in­že­ný­ři a vědci k ana­lý­ze, zkou­má­ní, vi­zu­a­li­za­ci a ře­še­ní ma­te­ma­tic­kých pro­blé­mů.

Na matematice záleží

Podle Dr. Lau­ren­ta Ber­nar­di­na, pre­zi­den­ta a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Ma­ple­sof­tu, pe­da­go­go­vé vědí, že ma­te­ma­ti­ka je v našem světě ne­smír­ně dů­le­ži­tá, a proto je také ne­smír­ně dů­le­ži­tá pro úspěch je­jich žáků ve škole i v ži­vo­tě. Proto se ne­ko­neč­ně snaží po­mo­ci svým stu­den­tům po­cho­pit a po­u­ží­vat ma­te­ma­ti­ku. Sada Ma­ple­soft Mathe­ma­tics Suite pů­so­bí jako po­moc­ník vy­u­ču­jí­cí­ho, který po­sky­tu­je větší ná­vrat­nost času a úsilí, jež vě­nu­jí výuce, a usnadňuje vy­u­ču­jí­cím vyjít vstříc svým stu­den­tům tam, kde se na­chá­ze­jí, a po­mo­ci jim do­sáh­nout pl­né­ho úspě­chu.

Díky po­uč­ným vi­zu­a­li­za­cím, oka­mži­té zpět­né vazbě, mo­ti­vu­jí­cím pří­kla­dům, prak­tic­ké­mu zkou­má­ní a mno­hé­mu dal­ší­mu po­má­há sada Ma­ple­soft Mathe­ma­tics Suite pe­da­go­gům:

  • Za­ujmout žáky, kteří se snad­no nudí nebo jsou roz­ptý­le­ní.
  • Mo­ti­vo­vat stu­den­ty, kteří ne­chá­pou smysl výuky.
  • Pře­ko­nat úz­kost z ma­te­ma­ti­ky.
  • Vští­pit sku­teč­né po­ro­zu­mě­ní stu­den­tům, kteří jen pro­chá­ze­jí uči­vem.
  • Po­skyt­nout do­sta­tek pří­le­ži­tos­tí k pro­cvi­čo­vá­ní.
  • Vy­hod­no­co­vat po­krok ve světě, kde je snad­né vy­hle­dat od­po­vě­di.
  • Vy­po­řá­dat se s růz­nou úrov­ní při­pra­ve­nos­ti na učeb­ní látku.

Mnoho možností, stejný skvělý matematický stroj

Sada Maple Mathe­ma­tics Suite po­sky­tu­je pří­stup k nej­vý­kon­něj­ší­mu ma­te­ma­tic­ké­mu en­gi­nu na světě pro­střed­nic­tvím snad­no po­u­ži­tel­ných roz­hra­ní, která jsou na­vr­že­na tak, aby vy­ho­vo­va­la po­tře­bám stu­den­tů v růz­ných fá­zích je­jich vzdě­lá­vá­ní. Sada ob­sa­hu­je on-line, stol­ní, mo­bil­ní a on-line ře­še­ní, která po­krý­va­jí ma­te­ma­ti­ku od střed­ní školy až po post­gra­du­ál­ní stu­di­um a dále a jsou vhod­ná pro ma­te­ma­tic­ké kurzy i před­mě­ty, které ma­te­ma­ti­ku vy­u­ží­va­jí, jako je na­pří­klad in­že­nýr­ství, fy­zi­ka, che­mie, ob­chod a eko­no­mie.

Sou­čás­tí sady je Maple, re­no­mo­va­ný desk­to­po­vý soft­ware Ma­ple­sof­tu, který na­bí­zí nej­vý­kon­něj­ší a nej­kom­plex­něj­ší pro­stře­dí pro zkou­má­ní, vi­zu­a­li­za­ci a ře­še­ní i těch nej­ob­tíž­něj­ších ma­te­ma­tic­kých pro­blé­mů. Nej­no­věj­ší verze, Maple 2023, po­sky­tu­je nové ná­stro­je pro pe­da­go­gy a stu­den­ty, včet­ně vět­ší­ho počtu ře­še­ní krok za kro­kem a ná­stro­jů typu „ukaž a klik­ni“ pro vy­tvá­ře­ní in­ter­ak­tiv­ních prů­zku­mů na míru. Mezi další vy­lep­še­ní patří vy­lep­še­né pro­gra­mo­va­cí ná­stro­je, roz­ší­ře­né ma­te­ma­tic­ké schop­nos­ti, ještě lepší vi­zu­a­li­za­ce, nové mož­nos­ti při­po­je­ní a další.

Sada ob­sa­hu­je také Maple Learn, on-line ře­še­ní pro výuku a učení, Maple Flow, fle­xi­bil­ní pro­stře­dí pro in­že­nýr­ské vý­po­čty, a uni­ver­zál­ní apli­ka­ci Maple Cal­cu­la­tor pro ře­še­ní úloh v te­le­fo­nu.

Další in­for­ma­ce o Ma­ple­soft Mathe­ma­tics Suite na­jde­te na www.maplesoft.com/suite.Mohlo by vás zajímat: