Google překladač: English Deutsch

Společnost Zuken vydává GENESYS 2021 R2

Autor článku: Zuken   

Tags: Digitální inženýrství | GENESYS | MBSE | REST API | Verze 2021 R2 | Vitech | Zuken

Zuken GENESYS 2021R2-2149Zuken ozna­mu­je vy­dá­ní Ge­ne­sys 2021 R2, nej­no­věj­ší ver­ze svého stě­žej­ní­ho soft­wa­ru pro sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství vy­vi­nu­té­ho spo­leč­nos­tí Vi­tech, Zuken Com­pa­ny. Ge­ne­sys je na­vr­žen tak, aby po­sky­to­val ro­bust­ní plat­for­mu pro ří­ze­ní slo­ži­tých sys­té­mů dneš­ní doby, které jsou in­te­li­gent­ní a pro­po­je­né, a díky svému pří­stu­pu za­lo­že­né­mu na mo­de­lo­vá­ní sys­té­mů (MBSE) zlep­šu­je kva­li­tu sys­té­mo­vé­ho in­že­nýr­ství v or­ga­ni­za­cích.

Verze 2021 R2 roz­ši­řu­je a vy­lep­šu­je zá­kla­dy pro pro­po­je­ní s dal­ší­mi di­gi­tál­ní­mi in­že­nýr­ský­mi sys­témy, což umožňuje Ge­ne­sy­su in­te­gro­vat růz­no­ro­dá in­že­nýr­ská data do sou­vis­lé­ho di­gi­tál­ní­ho vlák­na díky při­dá­ní apli­kač­ní­ho pro­gra­mo­va­cí­ho roz­hra­ní REST. Ko­mu­ni­ka­ce mezi me­zi­o­bo­ro­vý­mi týmy byla vy­lep­še­na při­dá­ním opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­ných do­ta­zů, které mohou ex­tra­ho­vat spe­ci­fic­ké aspek­ty in­že­nýr­ských dat při­způ­so­be­né po­ža­dav­kům jed­not­li­vých za­in­te­re­so­va­ných stran pro­ce­su. Aby se vy­ho­vě­lo po­ža­dav­kům ros­tou­cí uži­va­tel­ské zá­klad­ny Ge­ne­sys v ev­rop­ské ko­mu­ni­tě v ob­las­ti le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky, pod­po­ru­je nyní Ge­ne­sys také uži­va­tel­ské roz­hra­ní ve fran­couz­šti­ně.

Rozhraní REST API

S verzí 2021 R2 při­dá­vá Ge­ne­sys roz­hra­ní REST API, bo­ha­té webo­vé roz­hra­ní pro pro­gra­mo­vá­ní apli­ka­cí, které doplňuje stá­va­jí­cí roz­hra­ní Ge­ne­sys Open API a po­sky­tu­je part­ne­rům a zá­kaz­ní­kům vý­znam­né mož­nos­ti a volby pro im­ple­men­ta­ci roz­sáh­lých di­gi­tál­ních in­že­nýr­ských ře­še­ní. Nové API po­sky­tu­je kri­tic­ký in­te­grač­ní bod pro re­a­li­za­ci spo­leč­né stra­te­gie pro­po­je­ných di­gi­tál­ních eko­sys­té­mů, která umožňuje di­gi­tál­ní vlák­na na­příč he­te­ro­gen­ní­mi pro­stře­dí­mi.

Opakovaně použitelné dotazy

Další novou funk­cí je jed­no­du­še po­u­ži­tel­ná, ale vý­kon­ná mož­nost zob­ra­ze­ní. Po­mo­cí této funk­ce mohou uži­va­te­lé ex­tra­ho­vat spe­ci­fic­ké aspek­ty tech­nic­kých dat na zá­kla­dě opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­ných do­ta­zů. To po­má­há pre­zen­to­vat re­le­vant­ní in­že­nýr­ská data smys­lu­pl­ným způ­so­bem je­jich za­mýš­le­ným pří­jem­cům, ať už jsou sou­čás­tí in­že­nýr­ských týmů nebo ji­ných za­in­te­re­so­va­ných stran.

Kromě těch­to vy­lep­še­ní, která pro­po­ju­jí sys­témy i uži­va­te­le, došlo k řadě zlep­še­ní vý­ko­nu a cel­ko­vé po­u­ži­tel­nos­ti. Di­a­gnos­tic­ké kon­t­ro­ly byly op­ti­ma­li­zo­vá­ny tak, aby pro­bí­ha­ly efek­tiv­ně­ji, a nyní po­sky­tu­jí sro­zu­mi­tel­něj­ší chy­bo­vá hlá­še­ní. K vý­raz­né­mu zlep­še­ní vý­ko­nu došlo v Excel ko­nek­to­ru, kde nyní hro­mad­né ope­ra­ce pro­bí­ha­jí de­setkrát až pat­náct­krát rych­le­ji.


Mohlo by vás zajímat: