Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zuken oznámil vydání produktu eCADSTAR 2020

Pondělí, 10 Srpen 2020 10:27

Tags: 2020 | Analýzy | ECAD | eCADSTAR | PCB | Simulace | Zuken

Nove moduly eCADSTAR 2020-2033Zuken ozna­mu­je do­stup­nost soft­wa­ru eCAD­STAR 2020. S novou verzí byly do­stup­né kon­fi­gu­ra­ce nové in­ter­ne­to­vé plat­for­my eCAD­STAR pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) s při­po­je­ním k in­ter­ne­tu roz­ší­ře­ny o nové mo­du­ly pro in­te­gri­tu sig­ná­lu, na­pá­je­ní a si­mu­la­ce IBIS-AMI. Nové mo­du­ly eCAD­STAR Sig­nal In­te­gri­ty, eCAD­STAR Sig­nal In­te­gri­ty Advan­ced, eCAD­STAR Power In­te­gri­ty a eCAD­STAR IBIS-AMI doplňují ná­vr­ho­vé funk­ce PCB eCAD­STA­Ru s vý­kon­ný­mi ana­ly­tic­ký­mi ná­stro­ji, jako je si­mu­la­ce in­te­gra­ce sig­ná­lu v eCAD­STAR Sche­ma­tics a PCB Edi­tors pro pre-a post-la­y­out si­mu­la­ce.

Všech­ny ana­ly­tic­ké ná­stro­je jsou úzce in­te­gro­vá­ny s kom­plex­ní funk­cí sprá­vy a op­ti­ma­li­za­ce PCB eCAD­STA­Ru. Vý­sled­ky jsou zob­ra­ze­ny ve spo­leč­ném Pro­hlí­že­či vý­sled­ků ana­lý­zy (Ana­ly­sis Re­sult Viewer) v ná­vr­ho­vém pro­stře­dí eCAD­STAR. Tep­lot­ní mapy lze také zob­ra­zit přímo v edi­to­ru eCAD­STAR PCB z apli­ka­ce Power In­te­gri­ty.
Mo­du­lár­ní­mi ba­líč­ky a vo­li­tel­ný­mi mo­du­ly je možné eCAD­STAR kon­fi­gu­ro­vat tak, aby vy­ho­vo­val in­di­vi­du­ál­ním po­tře­bám. Akční ceny eCAD­STA­Ru nyní za­čí­na­jí pod 2000 GBP / 2200 EUR / 2500 USD. Mo­du­ly eCAD­STAR SI, PI a IBIS-AMI budou zpo­čát­ku k dis­po­zi­ci se sle­vou až 50 %.
Více o nové verzi najdete na www.ecadstar.com.
Další informace o společnosti Zuken a jejích produktech jsou k dispozici na www.zuken.com nebo blog.zuken.com.


Mohlo by vás zajímat: