Google překladač: English Deutsch

Spolupráce společností Daimler Truck a Siemens

Autor článku: Siemens Digital Industries Software   
Úterý, 28 Březen 2023 22:56

Tags: Daimler Truck | Digitální inženýrství | PLM | Siemens | Spolupráce | Teamcenter | Xcelerator

Siemens-Daimler-Truck-01-2313Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wareDaimler Truck ozná­mi­ly novou spo­lu­prá­ci při za­vá­dě­ní nej­mo­der­něj­ší plat­for­my pro di­gi­tál­ní in­že­nýr­ství, která vy­u­ží­vá port­fo­lio soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor. Nová plat­for­ma umož­ní Daimler Truc­ku pro­zkou­mat bu­douc­nost ino­va­cí užit­ko­vých vo­zi­del a efek­tiv­ní vývoj pro­duk­tů a ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu ná­klad­ních vo­zi­del a au­to­bu­sů.

Bude za­ve­de­na glo­bál­ně na­příč in­že­nýr­ský­mi cen­t­ry, znač­ka­mi a ob­chod­ní­mi seg­men­ty Daimler Trucks.

Nová di­gi­tál­ní plat­for­ma roz­ší­ří port­fo­lio Si­e­mens Xce­le­ra­tor, které Daimler Truck po­u­ží­vá, a to pro­střed­nic­tvím im­ple­men­ta­ce soft­wa­ru Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM), roz­ší­ře­né­ho o sprá­vu ku­sov­ní­ků (BOM) jako bu­dou­cí­ho stan­dard­ní­ho ře­še­ní PLM. Toto pro­stře­dí sdru­žu­je a in­te­gru­je pra­cov­ní po­stu­py, sys­témy a sou­vi­se­jí­cí data me­cha­nic­ké­ho ná­vr­hu, elek­tric­ké­ho ná­vr­hu a si­mu­la­cí týmů spo­leč­nos­ti Daimler Truck. Roz­ši­řu­je se tak vy­u­ži­tí ře­še­ní spo­leč­nos­ti Daimler Truck z ce­lé­ho port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor, včet­ně soft­wa­ru NX pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství.

Od svého za­lo­že­ní jako sa­mo­stat­né­ho sub­jek­tu za­há­jil Daimler Truck ini­ci­a­ti­vu di­gi­ta­li­za­ce, je­jímž cílem je od­klo­nit se od star­ších sys­té­mů v Daimler AG se stra­te­gic­kým zá­mě­rem vést udr­ži­tel­nou do­pra­vu po­mo­cí in­te­li­gent­ních IT ino­va­cí. Pro vývoj ná­klad­ních vo­zi­del a au­to­bu­sů bu­douc­nos­ti sle­du­je spo­leč­nost Daimler Truck jas­nou tech­no­lo­gic­kou stra­te­gii, kdy v uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní bu­douc­nos­ti budou vo­zi­dla po­há­ně­na jak elek­tric­ký­mi aku­mu­lá­to­ry, tak po­ho­nem na vodík. Tato vo­zi­dla budou prav­dě­po­dob­ně také in­te­li­gent­něj­ší díky větší di­gi­ta­li­za­ci umožňující na­bíd­ku slu­žeb další úrov­ně, jako je au­to­nomní ná­klad­ní do­pra­va.

Ná­klad­ní au­to­mo­bi­ly jsou pá­te­ří glo­bál­ních do­da­va­tel­ských ře­těz­ců a Si­e­mens po­mů­že Daimler Truc­ku vy­ty­čit bu­douc­nost uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní do­pra­vy. Daimler Truck bude bu­do­vat svou uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní bu­douc­nost s vy­u­ži­tím špič­ko­vé tech­no­lo­gic­ké plat­for­my a špič­ko­vých ná­stro­jů pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu a si­mu­la­ci firmy Si­e­mens.

Daimler Truck uplatňuje glo­bál­ní plat­for­mo­vý pří­stup, což zna­me­ná, že zá­klad­ním prin­ci­pem je vy­vi­nout klí­čo­vé kom­po­nen­ty a plat­for­my vo­zi­del jed­nou a poté je glo­bál­ně roz­ší­řit na­příč znač­ka­mi a trhy. Aby to bylo možné, je ne­zbyt­ná glo­bál­ní plat­for­ma pro spo­lu­prá­ci a spo­leč­ný di­gi­tál­ní in­že­nýr­ský sys­tém za­lo­že­ný na clou­du, a proto si Daimler Truck vy­bral Si­e­mens jako do­da­va­te­le tech­no­lo­gií a im­ple­men­ta­ce pro vy­bu­do­vá­ní to­ho­to in­že­nýr­ské­ho di­gi­tál­ní­ho pro­stře­dí nové ge­ne­ra­ce.Mohlo by vás zajímat: