Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo opravy

Celkem nalezeno výsledků : 39.

1. Vydán Coreform Cubit v2023.4 pro CAE
(Matching tags: 2023.4,ACIS 2023,Cubit,Coreform,Opravy,Python,Vylepšení,CAE)
 Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE soft­wa­ru, vydal nej­no­věj­ší verzi svého pre­mi­é­ro­vé­ho soft­wa­ru pro tvor­bu sítí Co­re­form Cubit. Nová verze Co­re­form Cu­bi­tu ob­sa­hu­je ně­kte­rá ...
Pátek, 05 Květen 2023
2. K dispozici je nová aktualizace Artlantisu
(Matching tags: Artlantis,Aktualizace,Abvent,Opravy,MacOS,Win­dows)
Nová ak­tu­a­li­za­ce Art­lan­tis 2021 je nyní k dis­po­zi­ci pro uži­va­te­le sys­té­mů macOS a Win­dows. Pro­to­že au­to­ma­tic­kou ak­tu­a­li­za­ci blo­ku­je tech­nic­ký pro­blém, je do­po­ru­če­no ...
Pondělí, 29 Srpen 2022
3. Byl vydán SP2 pro SOLIDWORKS 2021
(Matching tags: Manažer instalací,SP2.0,Opravy,SolidWorks)
Od 5. února je k dis­po­zi­ci ser­vis­ní ba­lí­ček SP2 pro So­lid­works 2021. Uži­va­te­lé s ak­tiv­ní před­pla­ce­nou údrž­bou si mohou ser­vi­ce pack stáh­nout na Zá­kaz­nic­kém por­tá­le So­lid­works. ...
Pondělí, 15 Únor 2021
4. Trimble vydal SysQue v8.0.1
(Matching tags: v8.0.1,SysQue,Opravy,Vylepšení,Aktualizace,Trimble,Revit)
Verze SysQue v8.0.1 z pro­sin­ce 2020 je kom­pa­ti­bil­ní s ak­tu­ál­ně pod­po­ro­va­ný­mi ver­ze­mi Au­to­de­sk Revit 2021, 2020 a 2019. Pro tyto tři verze budou k dis­po­zi­ci nové ...
Pondělí, 04 Leden 2021
5. Creaform oznámil nový produkt MetraSCAN BLACK
(Matching tags: MRO,MetraSCAN BLACK,Údržba,3D měření,Inspekce,Kontrola,Opravy,Creaform)
Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 23. červ­na 2020 uve­de­ní nej­no­věj­ší verze se­sta­vy Me­traS­CAN 3D, což je mo­der­ní op­tic­ký CMM ske­ner vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro me­t­ro­lo­gii – 3D mě­ře­ní ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
6. Vydán CADdoctor pro Autodesk Moldflow 2019.2
(Matching tags: 2019.2,CADdoctor,Moldflow,Opravy,Data,Autodesk,Elysium)
Ely­si­um vy­da­lo CAD­doc­tor pro Au­to­de­sk Mol­d­flow 2019.2. Ve stan­dard­ních funk­cích byla při­dá­na funk­ce vy­hle­dá­vá­ní sou­čás­tí s při­dá­ním funk­ce pro vy­hle­dá­vá­ní dílů podle ...
Pondělí, 13 Duben 2020
7. Zmírnění hrůzy CAD povrchů
(Matching tags: Opravy,Povrchy,Plochy,CAD,Data,Full Repair,Převody,TransMagic)
Pokud jste někdy ote­vře­li sou­bor CAD v So­li­dworks nebo ja­ké­ko­liv jiné CAD apli­ka­ci a tam, kde jste oče­ká­va­li jed­no­li­tý vo­do­těs­ný model jste našli de­sít­ky nebo do­kon­ce stov­ky ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
8. Abvent oznamuje Artlantis 2020.0.2.21255
(Matching tags: 2020.0.2.21255,Artlantis,Aktualizace,Abvent,Opravy)
Nová ak­tu­a­li­za­ce na­bí­zí množ­ství oprav, a to z verze 9.​0.​2.​21201 u efe­k­tu por­tá­lu v ná­hle­du (Pre­view), vi­di­tel­nos­ti tex­tu­ry u ne­ko­neč­né země nebo uplo­ad ...
Pátek, 03 Leden 2020
9. ITC vydává IntelliCAD 9.2a
(Matching tags: 9.2a,IntelliCAD,ITC,Nové funkce,Opravy)
Tech­no­lo­gic­ké kon­sor­ci­um In­tel­li­CAD Tech­no­lo­gy Con­sor­ti­um (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní In­tel­li­CA­Du ve verzi 9.2a, která se sice pri­már­ně sou­stře­dí na opra­vy vy­dá­ní 9.2 ze srpna ...
Středa, 18 Prosinec 2019
10. K dispozici je záplata MagiCAD 2020.1
(Matching tags: 2020.1,Ventilation,Záplaty,Opravy,Room,AutoCAD,MagiCAD,Electrical)
Zá­pla­ta Ma­gi­CAD 2020.1 je ur­če­na pro Ma­gi­CAD Ven­ti­lati­on, Elect­ri­cal a Room pro Au­to­CAD. V Room nyní na­jde­me opra­vu chy­by u hod­not vý­mě­ny vzdu­chu v míst­nos­ti. ...
Úterý, 27 Srpen 2019
11. Aktualizace v Autodesk SketchBooku
(Matching tags: Opravy,Windows 10,Autodesk,iOS,Android,SketchBook,Aktualizace)
Autodesk vydal aktualizaci SketchBooku, a to jak pro Apple iOS, tak Windows 10 (UWP) a Android. Pro použití už není nutné vytvářet nebo se přihlašovat k účtu na Autodesk. Nová ...
Pondělí, 04 Únor 2019
12. Vectorworks 2019 Service Pack 1
(Matching tags: Vectorworks,Apple,SP1,2019,Service Pack 1,Mojave,Opravy,MacOS)
... stále nedoporučuje ak­tu­ali­zo­vat v současné chvíli na Mojave. Další chyby a případné opravy se te­s­tu­jí a vyjdou v následujících servisních balíčcích. Rovněž Apple oznámil ...
Sobota, 13 Říjen 2018
13. 3ds Max aktualizován na verzi 2019.2
(Matching tags: 3ds Max,Kapaliny,Aktualizace,Opravy,Verze 2019.2,Alembic,OSL,Arnold 5.2)
Nová verze obsahuje aktualizace například u kapalin, u otevřených standardů Alembic a OSL nebo u Arnold 5.2. Řešení pro kapaliny nabízí nové funkce jako Fluid Loader pro snadné nahrání ...
Úterý, 02 Říjen 2018
14. Opravy a testování STL zajistí cloudové Emendo
(Matching tags: Opravy,Avante Technology,Testy,Emendo,STL,3D tisk,Cloud)
Společnost Avante Technology, jež vyvíjí moderní technologie pro 3D tisk, spustí začátkem června cloudovou službu Emendo pro au­to­ma­ti­zo­va­né testy a opravy STL souborů. Služba bude dostupná na adrese ...
Čtvrtek, 31 Květen 2018
15. IronCAD Mechanical 2018
(Matching tags: CAD,Software,IronCAD Mechanical 2018,Ozubená kola,Opravy,Plechy,Novinky)
Společnost IronCAD nabízí nejnovější verzi doplňku IronCAD Mechanical add-on for the IronCAD Design Collaboration Suite 2018. Kromě mnoha vylepšení produktivity a oprav chyb nabízí například podporu ...
Čtvrtek, 01 Únor 2018
16. ITC vydává IntelliCAD 8.4b
(Matching tags: CAD,Windows 10,8.4b,Fall Creators,ITC,Opravy,IntelliCAD,Vylepšení)
... kritické opravy pro běh IntelliCADu na Microsoft Windows 10 s podzimní aktualizací Fall Creators 2017. Dále byl v určitých oblastech vylepšen výkon, například při pohybu ve velkých ...
Středa, 03 Leden 2018
17. TransMagic aktualizuje nástroje pro opravy CAD modelů
(Matching tags: Nástroj,Opravy,CAD,Modely,TransMagic,Aktualizace)
Společnost TransMagic, která nabízí převodníky 3D geometrie a nástroje pro její opravu a porovnání u systémů CAD, CAM a CAE, nabízí novou funkci ve své sadě nástrojů pro opravy CAD ...
Čtvrtek, 31 Srpen 2017
18. Elysium vydává CADdoctor pro NX ve verzi 3.0
(Matching tags: CADdoctor,Verze 3.0,Partial Healing,Opravy,Geometrie,Siemens NX,Elysium)
CADdoctor pro NX je opravný nástroj pro ověření geometrie od Siemens PLM Softwaru, integrovaný do NX. Verze 3.0 nabízí novou funkci Partial Healing, jež umožňuje uživatelům po aplikaci opravy ...
Pátek, 07 Červenec 2017
19. ESI Group spouští PAM-Composites 2016
(Matching tags: Software,Moduly,Defekty,PAM-Composites,Předvídání,Opravy,ESI Group,Kompozity,Analýza)
Společnost ESI Group nabízí software pro virtuální prototypy a služby pro výrobní podniky. Nyní vydává softwarové řešení PAM-Composites 2016 s řadou modulů pro předvídání, analýzu a opravy ...
Pátek, 07 Říjen 2016
20. ITC vydává IntelliCAD ve verzi 8.2a
(Matching tags: Verze 8.2a,ITC,Opravy,Doplňky,Technology,Consortium,IntelliCAD,Vylepšení)
... a oprav verze IntelliCAD 8.2, která vyšla 1. července 2016. Mezi vylepšeními v IntelliCADu 8.2a najdeme opravy při práci se soubory DGN, u externích odkazů, v uživatelském rozhraní ...
Pondělí, 05 Září 2016
21. Simplify3D vydává svůj 3D tiskový software ve verzi 3.1
(Matching tags: Software,3D tisk,Simplify3D,Verze 3.1,Profily,Opravy,Editace,Funkce,USB)
... funkce. Software umožňuje import, manipulaci, opravy, dělení, náhled a začátek tisku 3D modelů, navíc nabízí přes 100 předem nakonfigurovaných profilů optimalizovaných pro jednotlivé modely 3D tiskáren. ...
Pátek, 10 Červen 2016
22. Thinkbox nabízí software Krakatoa MX 2.5 pro 3ds Max 2017
(Matching tags: Vylepšení,Thinkbox,3DS,Software,Krakatoa,MX 2.5,Opravy,2017,Max)
Verze Krakatoa MX 2.5 podporuje Autodesk 3ds Max 2017, nabízí několik oprav, vylepšuje integraci se simulátorem toku kapalin FumeFX od Sitni Sati a přidává pár nových funkcí pro editaci ...
Pondělí, 09 Květen 2016
23. BuildIT 2016 vylepšuje Service Pack 2
(Matching tags: Vylepšení,GD&T,2016,BuildIT,SP2,Opravy)
Servisní balíček číslo 2 pro BuildIT 2016 byl nedávno uvolněn ke stažení. Předchozí servisní balíček 1 vylepšil import modelu i s funkcemi GD&T a související geometrií, volbu objektu ...
Pondělí, 02 Květen 2016
24. Dostupný je CAD Exchanger 3.1.2
(Matching tags: Výměna,Exchanger,Opravy,DataMOdely,Parasolid 28,CAD)
Nová verze CAD Exchangeru umožňuje ve validačním panelu pro B-Rep modely zobrazit informace o geometrickém středu (v dialogovém okně Measurement Information – informace o rozměrech). ...
Středa, 23 Březen 2016
25. Autodesk Revit 2015 R2 Update Release 13
(Matching tags: Update,Revit,Aktualizace,Autodesk,Opravy,Release 13,2015 R2)
... 2015 Premium. Po úspěšné instalaci Update Releasu 13 by mělo být číslo sestavy (Help > About) 20160220_0715. Aktualizace reaguje na nahlášené problémy a obsahuje opravy zahrnuté v Autodesk ...
Pondělí, 21 Březen 2016
26. Beta CAE Suite ve verzi 16.1.1
(Matching tags: Beta,Modelování,Systems,CAE,CAD,Software,16.1.1,Opravy)
Nová verze modelovacího softwaru BETA CAE Suite od BETA CAE Systems se zaměřuje hlavně na opravy chyb. Co se týče chyb v ANSA, byly opraveny chyby v CAD překladačích (dvě mezery ...
Pátek, 11 Březen 2016
27. IntelliCAD v8.1a běží i na Windows 10
(Matching tags: Consortium,Technology,Vylepšení,IntelliCAD,Windows 10,8.1a,.NET 4.5,ITC,Opravy)
IntelliCAD Technology Consortium (ITC) oznámilo vydání IntelliCADu 8.1a. ITC je nezávislá a nevýdělečná organizace, založená a řízená svými členy kvůli vývoji právě technologie IntelliCAD. ITL ...
Úterý, 08 Září 2015
28. Netfabb a jeho sadu nástrojů pro 3D tisk zastupuje 3Dwiser
(Matching tags: netfabb,3Dwiser,Opravy,3D tisk,3D modely,Partner,Nástroje,Optimalizace,Zastoupení)
Společnost 3Dwiser je partnerem německé společnosti netfabb pro Českou republiku. Netfabb je světovým leadrem v oblasti vývoje softwarových nástrojů určených pro 3D tisk a aditivní výrobu. Netfabb ...
Pátek, 04 Září 2015
29. Třetí servisní balíček pro ZWCAD+ 2015
(Matching tags: ZWCAD,ZWCAD+,Vylepšení,2015,Balíček,Servisní,Deisgn,SP3,Opravy)
Servisní balíček ZWCAD+ 2015 SP3 vydává společnost ZWCAD Design. Balíček obsahuje nové funkce jako 3D Clip, mnohá vylepšení a opravy chyb. Mód Adjust Clipping Planes pro nastavení 3D řezů ploch umožňuje ...
Neděle, 09 Srpen 2015
30. Autodesk Revit 2015 aktualizace 9
(Matching tags: Autodesk,Revit,Aktualizace 9,Instalace,Sady,Opravy)
Tato aktualizace obsahuje opravy pro Autodesk Revit 2015 aktualizace 1, 2, 3 a více oprav ve více kategoriích pro aktualizaci 3, Autodesk Revit 2015 aktualizace 4, 5, 6, 7 a 8. Kompletní dokumentace ...
Pondělí, 03 Srpen 2015
31. Avante Technology vydává Emendo na opravy STL
(Matching tags: Technology,Emendo,Automated,File,Repair,Avante,Opravy,3D tisk,STL)
Pro opravy STL souborů je určen software Emendo Automated STL File Repair od společnosti Avante Technology, jenž nyní vychází ve verzi 1.0 a je určen pro operační systém Windows. Software má zaručit ...
Pátek, 24 Červenec 2015
32. Vydána aktualizace 7 pro Autodesk Revit 2015
(Matching tags: Update Release 7,CVE,2015,Opravy,Revit,Autodesk)
Tato verze aktualizace (Update Release 7) řeší problémy nahlášené přímo společnosti Autodesk týkající se Autodesk Revitu 2015 a obsahuje opravy, které jsou k dispozici v rámci verzí aktualizace ...
Středa, 01 Duben 2015
33. Nové vydání PanelingTools pro Rhino 5 a Grasshopper
(Matching tags: Vylepšení,Rhino 5,Opravy,Grasshopper,PanelingTools,Rhinoceros)
Novinkami v této verzi zásuvného modulu jsou u PanelingTools pro Rhino 5 například přidaná podpora historie u ptShuffleGrid, byla opravena chyba ptOffsetGridByHeightfield, u ptUnrollFaces byla přidána ...
Pondělí, 22 Prosinec 2014
34. AViCAD ve verzi 14.0.10.15
(Matching tags: Software,v14.0.10.15,Opravy,2D/3D CAD,AViCAD,Novinky)
Společnost AViCAD.com uvedla na trh novou verzi, v14.0.10.15, své 2D/3D CAD aplikace. AViCAD přišel poprvé na trh v roce 2011 a zahrnuje v sobě řadu doplňků, např. inženýrskou aplikaci Mech-Q ...
Pondělí, 03 Listopad 2014
35. LimitState:FIX opravuje soubory určené k 3D tisku
(Matching tags: STL,3D tisk,MachineWorks,Polygonica,LimitState,FIX,Opravy)
Společnost LimitState přichází na trh s novou aplikací LimitState:FIX, která umožňuje automatické opravy souborů s 3D modely, určenými pro 3D tisk. Využívá technologii Polygonica od MachineWorks ...
Pondělí, 20 Říjen 2014
36. Nové funkce a opravy nabízí IntelliCAD 8
(Matching tags: API,dwg,Vylepšení,IntelliCAD,8.0,Opravy)
Technologické konsorcium IntelliCAD Technology Consortium (ITC) oznámilo vydání IntelliCAD 8.0, a to jak v 32bitové, tak 64bitové verzi. IntelliCAD 8.0 otevírá, ukládá a vytváří DWG soubory, ...
Středa, 18 Červen 2014
37. Bricsys nabízí vylepšený BricsCAD V14.2
(Matching tags: Bricsys,Bricscad,Vylepšení,Plech,V14.2,Opravy)
Společnost Bricsys vydala aktualizovaný BricsCAD V14.2, který nabízí zcela přepracované funkce Generative Drafting (generativní kreslení) a nové funkce Sheet Metal (plech). Celkově tato aktualizace ...
Středa, 12 Březen 2014
38. Vyšel servisní balíček 9 pro RhinoGold 4.0
(Matching tags: RhinoGold,RhinoEmboss,Asiga Composer,Service,Opravy,3D tisk)
Nová aktualizace RhinoGold 4.0 zahrnuje novinky RhinoEmboss 1.0, integraci do Asiga Composeru a příkaz pro 3D tisk, umožňující výběr jakékoliv aplikace pro výstup. Vylepšeny byly editace integrací ...
Úterý, 25 Únor 2014
39. Uživatelé se aktivně zapojují do vylepšování Mapy.cz
(Matching tags: Mapy,Uživatelé,GIS,Mapy.cz,Opravy)
Jak jsme již dříve vedli, od začátku srpna mohou lidé díky rychlým uživatelským aktualizacím pomáhat udržovat Mapy.cz stále aktuální. Uživatelé tuto možnost vzali opravdu vážně a během prvních tří dnů ...
Pondělí, 02 Září 2013