Google překladač: English Deutsch

Abvent oznamuje Artlantis 2020.0.2.21255

Autor článku: Abvent   

Tags: 2020.0.2.21255 | Abvent | Aktualizace | Artlantis | Opravy

Update-ATL2020-2001Nová ak­tu­a­li­za­ce na­bí­zí množ­ství oprav, a to z verze 9.​0.​2.​21201 u efe­k­tu por­tá­lu v ná­hle­du (Pre­view), vi­di­tel­nos­ti tex­tu­ry u ne­ko­neč­né země nebo uplo­ad vy­kres­lo­vá­ní do Twin­lin­ke­ru. Opra­vy chyb verze 9.​0.​2.​21017 se tý­ka­jí ote­ví­rá­ní sou­bo­rů s 3D Plantem s ne­zá­vis­lý­mi ma­te­ri­á­ly, pádů během vy­kres­lo­vá­ní 3D Grass V2, při ma­zá­ní 3D Plantu, vy­kres­lo­vá­ní pa­no­ra­ma­tu 3D Grass V2, při vý­bě­ru v ná­hle­du s ak­tiv­ním por­tá­lem nebo pádů při uklá­dá­ní po po­u­ži­tí pří­ka­zu Merge Ge­o­me­t­ry.

Dále byly opra­ve­ny chyby při zob­ra­ze­ní uz­lo­vé­ho názvu pa­no­ra­ma­tu v Pre­view pod Ca­ta­li­nou, sig­nál­ní po­zi­ce čoček při užití Ar­chi­tect Ka­me­ry, pro­blémy s kódo­vá­ním Uni­co­de se spe­ci­ál­ní­mi znaky ve Win­dows, vý­ře­zo­vá barva v Bill­bo­ar­du, opra­ven byl Media Con­ver­ter pro V4 Bill­bo­ards, ani­ma­ce 3D Grass při dáv­ko­vém vy­kres­lo­vá­ní, za­mrz­nu­tí při změně ve­li­kos­ti Po­st­cards Win­dows ve Win­dows, a také byl ak­tu­a­li­zo­ván do­pl­něk SKP Ex­port pro Ca­ta­li­nu.

Aktualizujte svůj Artlantis 2020 ještě dnes. Pro inspiraci a pro sdílení vašich renderů z Artlantisu s širší komunitou uživatelů Artlantisu navštivte uživatelskou skupinu Artlantis na Facebooku, tag @Artlantisofficial na Instagramu, tag @Artlantis na Twitteru a připojte se ke stránce Artlantis Showcase na LinkedInu.


Mohlo by vás zajímat: