Google překladač: English Deutsch

K dispozici je nová aktualizace Artlantisu

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Abvent | Aktualizace | Artlantis | MacOS | Opravy | Win­dows

Artlantis-Vue-interrieur-1024-1-2235Nová ak­tu­a­li­za­ce Art­lan­tis 2021 je nyní k dis­po­zi­ci pro uži­va­te­le sys­té­mů macOS a Win­dows. Pro­to­že au­to­ma­tic­kou ak­tu­a­li­za­ci blo­ku­je tech­nic­ký pro­blém, je do­po­ru­če­no po­stu­po­vat podle ma­nu­ál­ní in­sta­la­ce. Stáh­ně­te si ak­tu­a­li­za­ci, dva­krát na ni klik­ně­te a po­stu­puj­te podle po­ky­nů po­psa­ných během in­sta­la­ce. Nová ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je opra­vy od verze 9.​5.​2.​29009 vy­da­né 10. pro­sin­ce 2021.

  • Opra­ve­na černá ob­lo­ha při po­u­ži­tí ob­ráz­ku na po­za­dí s prů­hled­nos­tí v ob­las­ti ob­lo­hy.
  • Di­a­lo­go­vé okno pro dáv­ko­vé vy­kres­lo­vá­ní: Ak­ti­va­ce vy­ska­ko­va­cí­ho okna roz­ší­ře­ní pro zob­ra­ze­ní Vlo­že­ní
  • Po­u­ži­tí re­fe­renč­ní­ho sou­bo­ru: Ak­ti­va­ce ne­o­no­vých stí­no­va­čů v im­por­to­va­ných po­hle­dech
  • Opra­ve­no upo­zor­ně­ní při za­ví­rá­ní dávky Art­lan­ti­su
  • Ak­tu­a­li­zo­ván im­port SKP pro Sket­chUp 2022

V systému Windows:

Opra­ven pád při spuš­tě­ní kvůli de­tek­ci gra­fic­ké karty od červencové aktualizace Windows

V systému MacOS:

Okno s Ab­vent ID: Opra­ve­no za­mr­zá­ní v sys­té­mech macOS Big Sur a Mon­te­rey

Ak­tu­a­li­zuj­te svůj Art­lan­tis nyní. Chce­te-li se in­spi­ro­vat a sdí­let své ren­de­ry Art­lan­ti­su s širší ko­mu­ni­tou uži­va­te­lů Art­lan­ti­su, na­vštiv­te sku­pi­nu uži­va­te­lů Art­lan­ti­su na Fa­ce­boo­ku, označ­te @Art­lan­ti­so­f­fi­cial na In­stagra­mu, @Art­lan­tis na Twit­te­ru a při­poj­te se k Art­lan­ti­s Showcase na Lin­ked­Inu.


Mohlo by vás zajímat: